Pasta cynkowaPobieranie 188.02 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar188.02 Kb.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r.AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o. Pabianice

PASTA CYNKOWA

Data wydania: 18.06.2014

Data aktualizacji:

Strona/stron: /
SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1.

Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: PASTA CYNKOWA

1.2.

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Produkt stosowany w farmacji do przygotowywania produktów leczniczych

1.3.

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
AFLOFARM

Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-500 Pabianice

tel.: 42 22 53 100

mzajac@aflofarm.pl1.4.

Numer telefonu alarmowego
Numer alarmowy: 112


SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1.

Klasyfikacja mieszaniny


Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem 1272/2008 (CLP)
Mieszanina została zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie.


Aquatic Acute 1 Niebezpieczne dla środowiska wodnego – zagrożenie ostre, 1
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Aquatic Chronic 1 Niebezpieczne dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, 1
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywą 1999/45/EWG (DPD)
Mieszanina została zaklasyfikowana jako niebezpieczna.


NNIEBEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA.
R 50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długotrwałe skutki w środowisku wodnym.2.2.

Elementy oznakowania


Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem WE 1272/2008
Hasło ostrzegawcze

UWAGA
Piktogramy

GHS09


Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie
P273

Unikać uwolnienia do środowiska.
Reagowanie
P391

Zebrać wyciek.
Przechowywanie
---

---
Usuwanie
P501

Zawartość / pojemnik usuwać do: składowisk substancji niebezpiecznych.2.3.

Inne zagrożenia
Produkt nie zawiera składników spełniających kryteria PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII.SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.1.

Substancje – Nie dotyczy

3.2.

Mieszaniny
Charakter chemiczny: mieszanina wazeliny białej, tlenku cynku i skrobi.
Nazwa substancji

Identyfikator

Klasyfikacja

67/548/WE

Klasyfikacja 1272/2008/WE

%

wag
wazelina biała


Indeks 649-254-00-X

CAS 8009-03-8

WE 232-373-2


---


---

---

b.d.tlenek cynku


Indeks ---

CAS 1314-13-2

WE 215-222-5


N; R50/53

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1
H400

H410


25
skrobia

Indeks ---

CAS 10254-57-6

WE 233-593-1


---

---

---

b.d.
Wymienione składniki nie posiadają w chwili obecnej numeru rejestracyjnego, ponieważ podlegają przepisom okresu przejściowego zgodnie z rozporządzeniem REACH.
Pełne znaczenie zwrotów zagrożenia R i H ujęto w sekcji 16SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1.

Opis środków pierwszej pomocy
Drogi narażenia:

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt z oczami.


Następstwa wdychania:
 • Wyprowadzić poszkodowana osobę na świeże powietrze. Ułożyć w wygodnej pozycji. Zapewnić ciepło i spokój.

 • W razie potrzeby zapewnić pomoc lekarską.
Następstwa połknięcia:
 • Przepłukać usta wodą, dać do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktować się z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów. Osobie nieprzytomnej nie podawać niczego do połknięcia.

 • W razie potrzeby zapewnić pomoc lekarską.
Kontakt z oczami:
 • Usunąć szkła kontaktowe.

Przemyć zanieczyszczone oczy większą ilością letniej wody przez 15 minut, przy wywiniętych powiekach. Co pewien czas nakładać górną na dolną powiekę. Oczy osłonić kompresem.

 • W razie potrzeby zapewnić pomoc okulisty.
Kontakt ze skórą:
 • Zdjąć zanieczyszczone ubranie i buty. Oczyścić zanieczyszczoną skórę, przemyć dużą ilością wody a następnie wodą z łagodnym mydłem.

 • W przypadku gdy wystąpi podrażnienie skóry, które nie przemija, skonsultować się z lekarzem

4.2.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Brak danych.

4.3.

Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
W miejscu pracy powinny być dostępne środki umożliwiające natychmiastową pomoc przedlekarską.SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1.

Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze:

ditlenek węgla CO2, piana gaśnicza, proszek gaśniczyNiewłaściwe środki gaśnicze:

Nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię palącego się produktu.5.2.

Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Produkty spalania:

Podczas spalania tworzą się toksyczne produkty rozkładu termicznego, tlenek i ditlenek węgla (COx),Mieszaniny wybuchowe:

Nie dotyczy.5.3.

Informacje dla straży pożarnej
Stosować standardowe metody gaszenia pożarów chemicznych.

Pojemniki narażone na działanie wysokiej temperatury chłodzić wodą i w miarę możliwości usunąć z zagrożonego obszaru.

Unikać wdychania oparów.

Nie dopuścić, aby woda i zanieczyszczenia po pożarze dostały się do ścieków lub cieków wodnych.Sprzęt ochronny strażaków:

Pełne wyposażenie ochronne.

Aparaty izolujące drogi oddechowe.
SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1.

Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnychOsoby udzielające pomocy powinny posiadać odzież ochronną z materiału naturalnego, rękawice ochronne, szczelne okulary ochronne oraz ochrony dróg oddechowych w razie potrzeby,W przypadku niezamierzonego wydostania się większej ilości mieszaniny, ostrzec jej użytkowników i nakazać opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom postronnym.

6.2.

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska.

Zabezpieczyć studzienki ściekowe.

W przypadku poważnego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub zanieczyszczenia gruntu, powiadomić odpowiednie władze administracyjne i kontrolne oraz organizacje ratownicze.


6.3.

Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Usunąć potencjalne źródła zapłonu. Nie palić.

Zabezpieczyć uszkodzone opakowania.

Zbierać pomocy materiałów chłonnych (ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).

Zebraną ze środowiska masę umieścić w opakowaniu zastępczym i przekazać do unieszkodliwienia.

Do czyszczenia stosować detergenty i większe ilości wody.


6.4.

Odniesienia do innych sekcji
Ochrony osobiste: sekcja 8

Metody unieszkodliwiania: sekcja 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1.

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Zalecenia podczas wykonywania czynności z mieszaniną:

Unikać wdychania par i aerozoli.

Zapobiegać przedostawaniu się do kanalizacji

Stosować przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy.

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

Zanieczyszczone ubranie wymienić.

Dokładnie umyć ręce wodą po użyciu.

Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz.7.2.

Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności
Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.

Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł zapłonu.

Magazynowanie: szczelne opakowania, suche pomieszczenie.

Zalecana temperatura pokojowa (+15 do +25°C).

Zapoznać się z treścią karty charakterystyki.

Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.


7.3.

Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Brak danychSEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1.

Parametry dotyczące kontroli
Krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z późniejszymi zmianami.SUBSTANCJA

IDENTYFIKATOR

NDS

(mg/m3)NDSCh (mg/m3)

NDSP

(mg/m3)Tlenek cynku - w przeliczeniu na Zn - dymy

Indeks ---

CAS 1314-13-2

WE 215-222-5


5

10

---
8.2.

Kontrola narażenia
Stosowne techniczne środki kontroli
Pomieszczenia magazynowe i stanowiska pracy muszą być wydajnie wentylowane, aby utrzymać stężenie par w powietrzu poniżej ich wartości dopuszczalnych.
Indywidualne środki ochrony
Ochrona oczu lub twarzy
W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.
Ochrona skóry
Ochrona rąk

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.Ochrona ciała

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.Rodzaj wyposażenia ochronnego musi być dobrany odpowiednio do stężenia i ilości niebezpiecznej substancji w konkretnym środowisku pracy.
Ochrona dróg oddechowych
W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.
Kontrola narażenia środowiska
Nie wprowadzać do kanalizacji i środowiska.
Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny.
Stosować się do dobrych praktyk higieny osobistej.SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1.

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Wygląd:

W warunkach normalnych masa o postaci pasty.
Zapach:

Bez zapachu.
pH:

7,5
Temperatura topnienia/krzepnięcia:

Brak danych.
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia:

Brak danych.
Temperatura zapłonu:

Brak danych.
Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości:

Nie dotyczy.
Prężność par:

Brak danych.
Gęstość par:

Brak danych.
Gęstość względna:

Brak danych.
Rozpuszczalność:

W wodzie: Nierozpuszczalny

W innych rozpuszczalnikach: rozpuszczalny w alkoholach


Współczynnik podziału n-oktanol / woda:

Nie dotyczy.
Temperatura samozapłonu:

Nie dotyczy.
Temperatura rozkładu:

Brak danych.
Lepkość:

Brak danych.
Właściwości wybuchowe:

Nie dotyczy
Właściwości utleniające:

Nie dotyczy

9.2.

Inne informacje


Brak danych.SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1.

Reaktywność
W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.

10.2.

Stabilność chemiczna
W warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna.

10.3.

Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Nie są znane.

10.4.

Warunki, których należy unikać
Brak.

10.5.

Materiały niezgodne
Brak.

10.6.

Niebezpieczne produkty rozkładu
Brak.SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1.

Informacje dotyczące skutków toksykologicznychMieszaniny
Toksyczność ostra:
Działanie toksyczne po jednorazowym narażeniu:

LC50 wdychanie, szczur >20 mg/m3/3 godz.,

LD50 doustnie, szczur = 21000 mg/kg,

LDLO doustnie człowiek = 2000 mg/kg.


Działanie drażniące
Nie dotyczy.
Działanie żrące
Nie dotyczy.
Działanie uczulające
Nie dotyczy.
Działanie rakotwórcze, mutagenne lub szkodliwe dla rozrodczość.
Mieszanina nie ma działania rakotwórczego, mutagennego lub szkodliwego dla rozrodczości.SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1.

Toksyczność
Toksyczność ostra

Brak danych.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


12.2.

Trwałość i zdolność do rozkładu
Brak danych.

12.3.

Zdolność do bioakumulacji
Brak danych.

12.4.

Mobilność w glebie
Mała.

12.5.

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Brak danych.

12.6.

Inne szkodliwe skutki działania
Brak danych.SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadów
Sposób likwidacji

Nie składować z odpadkami domowymi.

Odpady przekazać do zagospodarowania wyspecjalizowanym firmom posiadającym stosowne uprawnienia.

Produkt i opakowania usuwać jako odpad niebezpieczny.

Nie wylewać do kanalizacji.

Kod odpadu

Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w/s katalogu odpadów (Dz.U.112 poz. 1206).
Kod odpadu musi być nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zależności od branży miejsca użytkowania.
Kod odpadu opakowania:
15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych.
15 01 04

Opakowania z metalu.SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu


ADR/RID

IMGD

IATA

14.1.

Numer UN (numer ONZ)

---

---

---

14.2.

Prawidłowa nazwa przewozowa UN

---

14.3.

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

---

---

---
Kod klasyfikacyjny

---

---

---
Nalepka ostrzegawcza nr

---

---

---

14.4.

Grupa pakowania

---

---

---

14.5.

Zagrożenia dla środowiska

---

---

---

14.6.

Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Nie dotyczy.

14.7.

Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Nie dotyczy.SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1.

Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Karta charakterystyki została opracowana na podstawie:

 • Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

 • Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. [ATP1; ATP2; ATP3, ATP4)

 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r; z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

 • Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 poz.322).

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2012r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. z dnia 25.04.2012, poz. 445) z późniejszymi zmianami.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2012r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin; (Dz. U. 2012, poz. 1018 z późniejszymi zmianami).

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ze zmianą z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmianą z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 poz.1142) i zmianą z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873); zmianą z dnia 29.07.2010 (Dz.U 141 poz.950); zmianą z dnia 16.12.2011 (Dz.U 274 poz.1621);

 • Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz.1206).

 • Klasyfikacja towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z późniejszymi zmianami.

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

15.2.

Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Brak danych.


SEKCJA 16: Inne informacje

Znaczenie zwrotów zagrożenia R i H z sekcji 3.


H400

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

R 50/53

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Zalecane ograniczenia w stosowaniu:

Brak.

Porady szkoleniowe

Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki

Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numerów wymienionych poniżej:

 • numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS),

 • numer przypisany substancji w Europejskiej Liście Substancji Notyfikowanych (ELINCS).

 • numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (NLP)

NDS - najwyższe dopuszczalne stężenia substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

NDSCh - najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe

NDSP - najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe

Nr UN - Numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN)

ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,

RID - Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych,

IMDG - Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych

IATA - Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych

Inne źródła informacji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

ECHA Website Baza substancji zarejestrowanych zgodnie z REACH

Inne informacje:

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien być przechowywany i stosowany zgodnie z dobrą praktyką przemysłową i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, mają za zadanie opisanie produktu z punktu widzenia przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Nie powinny być rozumiane jako gwarancja określonych właściwości.Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu.

Karta charakterystyki została wykonana

w Przedsiębiorstwie EKOS S.C.

80-266 Gdańsk, al. Grunwaldzka 205/209,

tel: 58 305 37 46, e-mail.ekos@ekos.gda.pl

www.ekos.gda.pl

na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawiającego i materiałów z własnej bazy danych.

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna