PAŃstwo dla obywateli plan rządzenia


I.6.3. Zadania dla nowego rząduPobieranie 2.04 Mb.
Strona14/88
Data08.05.2016
Rozmiar2.04 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   88

I.6.3. Zadania dla nowego rządu


Nowy rząd musi podjąć zdecydowane działania mające na celu konsolidację finansów publicznych. Gospodarstwa pomocnicze i zakłady obsługi działające w formie zakładów budżetowych powinny zostać sprywatyzowane lub zlikwidowane. Niezmiernie istotnym jest, aby w okresie przejściowym zostały one objęte zasadami zamówień publicznych, co pozwoli na obniżenie kosztów obsługi urzędów. Wydaje się uzasadnionym, by z zasady tej wyłączone zostały warsztaty szkolne, działające w formie gospodarstw pomocniczych. Z konsolidacji, polegającej na włączeniu dochodów i wydatków, objętych nią jednostek sektora finansów publicznych do budżetu państwa, powinny zostać wyłączone fundusze obsługiwane przez ZUS i KRUS, Narodowy Fundusz Zdrowia, a także agencje obsługujące wypłatę środków unijnych (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która jednak powinna zostać połączona z Agencją Rynku Rolnego). Ze swej istoty nie powinny też zostać włączone do budżetu rachunki dochodów własnych określone w art. 18a ust 1, obecnie, obowiązującej ustawy o finansach publicznych, tworzone z odszkodowań za zniszczone lub utracone mienie, spadków i darowizn oraz opłat za specyfikacje istotnych warunków zamówienia. Wydaje się też wskazanym, by pozostawić w obecnej formie fundusze motywacyjne, tworzone z odpisów od dochodów uzyskanych z tytułu przepadku rzeczy lub korzyści majątkowych, pochodzących z ujawnienia przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych.

Przy konsolidacji agencji i funduszy istotnym jest też, by część środków lub mienia, którymi gospodarują, została przekazana jednostkom samorządu terytorialnego. W szczególności do dyspozycji samorządu powinno zostać przekazane mienie, którym dysponują obecnie Agencja Mienia Wojskowego oraz Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, a także środki będące we władaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Pracy oraz funduszy tworzonych z dopłat do gier losowych, wojewódzkich i powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym, wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz terenowych funduszy ochrony gruntów rolnych.

Nie miejmy jednak złudzeń. Reforma finansów publicznych, koncentrująca się jedynie na zmianach w obszarze nie objętym budżetem państwa nie przyniesie większych efektów. Paradoksalnie, w pierwszym okresie może spowodować pogorszenie stanu finansów państwa. Niezależnie od zwykłych problemów związanych ze zmianami organizacyjnymi, trzeba pamiętać o tym, że im większy będzie budżet państwa, tym problem właściwego nim zarządzania będzie istotniejszy. Jakkolwiek nie można kwestionować podstawowych zalet prowadzenia gospodarki środkami publicznymi poprzez budżet, tj. przede wszystkim objęcia ich rygorystycznymi zasadami wydatkowania, poddania daleko idącej kontroli władz przedstawicielskich i organów kontroli, to nie można także zapominać, że ta forma gospodarowania, o ile nie zostanie poddana daleko idącej reformie, ma też wady. W obecnym stanie finansów publicznych bardzo poważne. Należą do nich przede wszystkim: brak zapewnienia, a priori, ciągłości finansowania konkretnych zadań, możliwość nieracjonalnego wydatkowania środków w wyniku działania (wewnętrznych lub zewnętrznych względem administracji) grup nacisku oraz, co wydaje się najważniejsze – niska efektywność ponoszonych wydatków. Gdy do tego dodamy to, że nasz system budżetowy jest skostniały, mało mobilny i skoncentrowany przede wszystkim na procedurach wydatkowania pieniędzy, nie zaś na rezultatach uzyskiwanych dzięki ponoszonym nakładom, to uzyskamy niemal pełny obraz kłopotów, jakie nas spotykają i jakie w większej skali mogą nas spotkać, jeżeli bez zreformowania budżetu nakażemy mu wchłonąć o wiele większą niż dotychczas porcję środków publicznych.

Dlatego istotne jest, by konsolidacji sektora finansów publicznych towarzyszyła modernizacja zarządzania sektorem publicznym, o której piszemy w rozdziale I.5., „Zarządzanie poprzez rezultaty i budżet zadaniowy”.Rozdział I. 7 Ustrój samorządu terytorialnego i rządowej
administracji terytorialnej – zakres niezbędnych zmian
I.7.1. Samorząd terytorialny

Wzmocnienie ustrojowej pozycji i zakresu kompetencji samorządu województwa


 1. Niezbędne jest istotne wzmocnienie pozycji samorządu województwa jako trwałego i zasadniczego elementu władzy publicznej w Polsce, odpowiedzialnego za szeroko rozumiany rozwój cywilizacyjny w województwie. W związku z tym, należy jednoznacznie przesądzić, że wojewoda - w stosunku do samorządu województwa - jest jedynie organem nadzoru z punktu widzenia legalności działania oraz przedstawicielem Rady Ministrów w ustawowo określonych sytuacjach. Wszelkie agencje i fundusze wydające publiczne pieniądze w zakresie rozwoju województwa powinny zostać zespolone z samorządem województwa. Należy też przekazać samorządowi województwa określone zadania koordynacyjne w programowaniu (w standardach Unii Europejskiej) i realizacji rozwoju regionalnego.

 2. Należy zwiększyć możliwości prawotwórcze samorządu województwa w zakresie koordynacji działań jednostek samorządowych województwa, w szczególności w sprawach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym i wykorzystaniem funduszy europejskich.

 3. Należy również tak zmienić sposób wykonywania administracji publicznej przez jednostki organizacyjne samorządów województw, aby zapewnić realizację najnowocześniejszych praktyk planowania i zarządzania strategicznego. Zarządzanie precyzyjnie zdefiniowanymi celami danej jednostki powinno odbywać się według metodologii zarządzania poprzez rezultaty.

Wzmocnienie roli samorządu województwa w koordynacji działań samorządu lokalnego


 1. Istotną metodą działania samorządu województwa powinno być wypracowywanie – w partnerskim procesie decyzyjnym - wieloletnich programów rozwoju. Należy dążyć do formalnego zacieśnienia kontaktów między poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach województwa. Wymaga to bliższego i bardziej jednoznacznego sprecyzowania form wzajemnej współpracy, jednoznacznego wyznaczenia wspólnych spraw oraz zakresu odpowiedzialności. Tego rodzaju współdziałanie wzmocni pozycję samorządu w stosunku do administracji rządowej. Samorząd województwa powinien odgrywać szczególną rolę w koordynowaniu działań w województwie. Niezbędne jest zatem, wyposażenie samorządu w znaczące narzędzia koordynacyjne, w szczególności w zakresie wykonywania usług publicznych na obszarze województwa.

 2. Należy wprowadzić do polskiego porządku prawnego zasadę, zgodnie, z którą każde zadanie publiczne wykonywane przez, co najmniej, dwa rodzaje samorządu terytorialnego (np. gminę i powiat, powiat i województwo) wymaga określonych działań koordynacyjnych, zwiększających efektywność współdziałania poszczególnych jednostek. Każda jednostka samorządu terytorialnego w województwie powinna przygotować strategię działania i rozwoju w obszarze poszczególnych usług publicznych, uwzględniając jednak fakt istnienia strategii innych jednostek samorządowych wykonujących analogiczne usługi. Strategie te powinny być zapisywane w formie planu operacyjnego, formułującego cele i mierzalne rezultaty, uzgadniane pomiędzy poszczególnymi jednostkami.

Strategie takie powinny powstać przynajmniej dla:

 • ochrony zdrowia,

 • przeciwdziałania bezrobociu,

 • pomocy społecznej,

 • edukacji publicznej,

 • transportu zbiorowego i dróg publicznych,

 • zagospodarowania przestrzennego.

Uzgodniona - ze wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego województwa - strategia wojewódzka, której załącznikami byłyby uzgodnione strategie lokalne, byłaby traktowana jako prawo regionalne.

 1. Ponadto należy przyjąć zasadę, że każdy dokument strategiczny przygotowany w gminie, powiecie czy województwie powinien być poddany szerokiej konsultacji z partnerami zewnętrznymi w stosunku do władzy publicznej (organizacje przedsiębiorców, organizacje obywateli itp.). Komitety monitorujące powinny być uruchomione jak najszybciej, w składach odzwierciedlających rzeczywiste liczenie się z opinią partnerów z samorządów lokalnych (inne gminy i/lub powiaty), z samorządu regionalnego oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

: linki
linki -> Upowa ż nieni e do działania w formie przedstawicielstwa pośredniego na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 I 2 Rozporządzenia Rady (ewg) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny oraz przepisu art
linki -> Upowa ż nieni e do działania w formie przedstawicielstwa pośredniego na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 I 2 Rozporządzenia Rady (ewg) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny oraz przepisu art
linki -> Andrzej Rzepliński, „Życie”
linki -> Krwiodawstwo Informacje na temat krwiodawstwa na stronach pck
linki -> KS. adam boniecki smutny triumf Radia Maryja: coraz więcej ludzi reaguje alergicznie na przymiotnik„katolicki. Za murem
linki -> Książki anglojęzyczne, które nabyłem w ostatnich 2 miesiącach, i które są do wykorzystania przez każdego pracownika naszej przezacnej Katedry
linki -> Dorota Kołakowska, rzepa, nr 35
linki -> Spór o pana pułkownika piotr semka w
linki -> Andrzej Rzepliński Ściganie zbrodni nazistowskich w Polsce w latach 1939-2004
linki -> Rzeczpospoplita, 23. 12. 00 Nr 299


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   88


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna