PAŃstwo dla obywateli plan rządzeniaPobieranie 2.04 Mb.
Strona3/88
Data08.05.2016
Rozmiar2.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88

WSTĘP

Niniejszy Raport stanowi podsumowanie dwuletnich prac zespołu ekspertów utworzonego z inicjatywy Jana Rokity, dla przygotowania programu rządu, który miał powstać po wyborach parlamentarnych 2005 roku. Osoby pracujące w zespole mogły mieć różne sympatie polityczne, lecz łączyło je przekonanie, że państwo i gospodarka jest dobrem wspólnym, a nie własnością jednej partii. Najważniejszym celem naszej pracy był to, aby nowy rząd Polski otrzymał jak najlepsze propozycje programu gospodarczego i naprawy państwa.

Raport jest efektem pracy zbiorowej, w której uczestniczyło sto kilkadziesiąt osób. Dla potrzeb publikacji dokonaliśmy wyboru i pominęliśmy niektóre wątki naszych prac, a pozostałe przedstawiliśmy w sposób syntetyczny, pomijając wiele szczegółowych analiz. Raport jest podzielony na trzy części, zawierające w sumie 37 rozdziałów. W aneksie zamieszczamy listę załączników do poszczególnych rozdziałów. Załączników tych ze względu na ich objętość (ponad sześćset stron) nie dołączamy do publikacji książkowej, lecz są one dostępne na stronie internetowej wydawcy Raportu - Fundacji Instytut Prawa i Administracji: www.ipia.org.pl.

Wielki wyzwaniem dla rządu i pozostałych organów władzy RP jest dziś przywrócenie zaufania i szacunku obywateli do państwa i instytucji publicznych. Dla przywrócenia zaufania i szacunku obywateli niezbędna jest, po pierwsze uczciwość i przyzwoitość władzy publicznej, po drugie sprawność działania i skuteczność w osiąganiu zadeklarowanych celów, po trzecie oszczędność. Władza nieuczciwa, skorumpowana i rozrzutna nie może liczyć na szacunek obywateli, tak jak i władza niesprawna, źle zorganizowana, niezdolna do realizacji zadeklarowanych celów. Nasze propozycje w tej dziedzinie przedstawione są w pierwszej części Raportu pt. „Rząd uczciwy, skuteczny i tani”. • Przedstawiamy projekt nowelizacji konstytucji, zawierający zmiany mające ułatwić naprawę państwa. Postulujemy zniesienie Senatu, ograniczenie liczebności Sejmu i wybór posłów w głosowaniu większościowym w jednomandatowych okręgach wyborczych. Proponujemy ograniczenie immunitetu posłów i sędziów. Chcemy, aby Rada Ministrów mogła bezpośrednio w drodze rozporządzenia regulować strukturę i organizację administracji rządowej, a także wprowadzać do polskiego systemu prawnego dyrektywy Komisji Europejskiej. Proponujemy zmiany, zwiększające wpływ rządu na proces legislacyjny w Sejmie i ograniczające możliwość chaotycznego wprowadzania poprawek do projektów ustaw. Chcemy wprowadzić zmiany, ułatwiające wprowadzenie współpłacenia za usługi w publicznym systemie opieki zdrowotnej oraz otwierające możliwości wprowadzenia odpłatności za studia wyższe w uczelniach państwowych. Proponujemy likwidację Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Chcemy wprowadzenia zasady, że samorządy zawodowe nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu, ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej. Zmiany te omawiamy rozdziale I. 1.

 • Przedstawiamy projekty aktów normatywnych, mających ograniczyć nieuczciwe i nieetyczne zachowania ludzi władzy. Rozwiązania te omawiamy w rozdziale I. 2.

W następnych rozdziałach omawiamy propozycje mające zapewnić, że rząd będzie skuteczny i oszczędny.

 • W rozdziale I. 3., przedstawiamy diagnozę systemu stanowienia prawa i proponujemy rozwiązania instytucjonalne, których celem jest powstrzymanie inflacji złych przepisów i usuwanie wadliwych regulacji. Chcemy zmienić dzisiejszą sytuację, w której prawo tworzone jest w sposób chaotyczny pod wpływem partykularnych interesów resortów oraz grup lobbystycznych reprezentowanych w parlamencie, a interes ogólnospołeczny nie jest należycie uwzględniany. Dlatego proponujemy:

 • Mechanizm, zapewniający kontrolę centrum rządu na inicjatywami resortowymi;

 • skupienie obsługi legislacyjnej Rządu i Parlamentu w profesjonalnym Narodowym Centrum Legislacji, nawiązującym do brytyjskiego Urzędu Radcy Parlamentarnego;

 • upublicznienie i uspołecznienie procesu legislacyjnego poprzez zwiększenie wymagań co do Oceny Skutków Regulacji, formalizację procesu konsultacji i wprowadzenie instytucji publicznego wysłuchania;

 • ograniczenie możliwości psucia ustaw chaotycznymi poprawkami w Parlamencie;

 • wprowadzenie regularnego Przeglądu Regulacji, w wyniku, którego usuwane będą niepotrzebne akty prawne.

 • Przedstawiamy projekt zapewnienia powszechnego dostępu do oficjalnych wersji aktów prawnych w internecie (Rozdział I. 4).

 • Proponujemy wprowadzenie nowoczesnego systemu zarządzania sektorem publicznym. Systemu, w którym ministrowie i podległe im agendy rządowe otrzymują budżet nie na utrzymanie etatów i budynków, lecz na osiągniecie określonych rezultatów, z których są rozliczani. Systemu, w którym co roku przed 31 grudnia, nie trzeba wydawać wszystkich pieniędzy na niepotrzebne zakupy, po to by przyznane środki nie przepadły. Systemu, w którym możliwe jest racjonalne wieloletnie planowanie (Rozdział I. 5.).

 • Chcemy zmienić sytuacje, w której zadania mniej istotne, nieraz marginalne, są często finansowane obficie ze środków publicznych, podczas, gdy zadania najbardziej istotne dla funkcjonowania państwa i społeczeństwa są poważnie niedofinansowane. Dlatego proponujemy konsolidację sektora finansów publicznych poprzez włączenie do budżetu gospodarstw pomocniczych, zakładów budżetowych, znacznej części agencji i funduszy celowych (Rozdział I. 6.).

 • Zgodnie z ideą „Państwa dla obywateli”, proponujemy wzmocnienie kompetencji samorządu terytorialnego i odpowiednie zawężenie zadań rządowej administracji terytorialnej. Między innymi postulujemy, by wojewoda był w stosunku do samorządu województwa jedynie organem nadzoru z punktu widzenia legalności działania oraz przedstawicielem Rady Ministrów w ustawowo określonych sytuacjach. Wszelkie agencje i fundusze, wydające publiczne pieniądze w zakresie rozwoju cywilizacyjnego województwa powinny zostać podporządkowane samorządowi województwa (Rozdział I. 7.).

 • Dotychczas rząd był w znacznym stopniu federacją resortów. Minister czuł się przede wszystkim reprezentantem interesów resortu na forum rządu i wobec ministra finansów, a Premier był okazjonalnym rozjemcą w sporach miedzy ministrami. Tak funkcjonujący rząd nie może być skuteczny w naprawie państwa. Minister nie powinien myśleć głównie o tym, co państwo i rząd mają zrobić dla dobra jego resortu, lecz o tym jakie działania i zmiany w jego resorcie są potrzebne dla dobra państwa. Premier powinien dobrać ministrów zdolnych do prezentowania takiego punktu widzenia i taką postawę im narzucić. Premier powinien wziąć na siebie odpowiedzialność za wyznaczanie ministrom celów, przydzielanie środków na ich realizacje i rozliczanie z efektów. Aby to było możliwe konieczne jest wzmocnienie merytorycznego zaplecza premiera i zmniejszenie liczby resortów. Konflikty w rządzie można zminimalizować, podporządkowując jednemu ministrowi działy administracji, znajdujące się w stałym konflikcie między sobą. Zadaniem ministra, obejmującego działy administracyjne w strukturalnym konflikcie jest znalezienie racjonalnego kompromisu między postulatami różnych działów jemu podlegających. Przy okazji umożliwi to także znaczne oszczędności. Proponowaną strukturę rządu przedstawiamy w rozdziale I. 8.

 • Przedstawiamy proponowane mechanizmy ograniczenia zatrudnienia w administracji rządowej. Jednocześnie proponujemy uelastycznienie wynagrodzeń w administracji rządowej, tak by możliwe było pozyskiwanie do administracji ludzi o odpowiednich kwalifikacjach (Rozdział I. 9.)

Głównym zadaniem w obszarze gospodarki jest zapewnienie wzrostu gospodarczego i nowych miejsc pracy. Temu zagadnieniu poświęcona jest druga część Raportu pt. „Rozwój gospodarczy i praca dla Polaków w Polsce”.

 • Wejście do Unii Europejskiej otworzyło przed Polską wielką szansę. W najbliższych latach, dzięki gwarancji dostępu naszych produktów i usług do wielkiego rynku Unii Europejskiej, napływowi inwestycji zagranicznych i środków z funduszy strukturalnych UE, mamy szanse na przyśpieszenie tempa wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy. Trzeba jednak usunąć bariery, które utrudniają działalność gospodarczą w Polsce, zniechęcają ludzi do tworzenia nowych firm i przyczyniają się do utrzymywania wysokiego bezrobocia. Trzeba umiejętnie wykorzystać fundusze strukturalne, a także zachować równowagę makroekonomiczną i uniknąć nadmiernej aprecjacji złotego. W pierwszym rozdziale tej części (Rozdział II.1), omawiamy kluczowe wyzwania i prezentujemy trzy scenariusze rozwoju. W następnych rozdziałach omawiamy działania w poszczególnych obszarach potrzebne dla realizacji scenariusza optymistycznego, w którym tempo wzrostu gospodarczego w Polsce będzie znacznie szybsze niż średnia dla krajów UE, rozwój gospodarki łączył się będzie z tworzeniem milionów nowych miejsc pracy.

 • Proponujemy zmiany, ułatwiające podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej szczególnie istotne dla małych firm. Trzeba umożliwić przyszłym przedsiębiorcom uzyskiwanie, już na etapie planowania działalności, wiążących interpretacji, dotyczących nie tylko przepisów podatkowych, lecz także wszelkich danin publicznych i innych warunków działania. Proponujemy uwolnienie przedsiębiorców z obowiązku uzyskiwania przed rozpoczęciem działalności pozytywnych opinii od rozmaitych organów kontrolnych (typu inspekcja sanitarna, straż pożarna, nadzór budowlany itp.). Opinie te są faktycznie quasi zezwoleniami, wydłużają znacznie czas rozpoczęcia działalności firmy i wiążą się często z wymuszaniem łapówek. Przedsiębiorca przy rejestracji składałby oświadczenie o spełnieniu warunków określonych dla prowadzenia danej działalności i mógłby od razu rozpocząć działalność, a organy kontrolne byłyby zobowiązane w określonym czasie przeprowadzić pierwsze kontrole o charakterze, przede wszystkim, instruktażowym. Proponujemy również znaczne obniżenie minimalnego kapitału spółki akcyjnej (do kwoty odpowiadającej minimalnym wymogom określonym w dyrektywach unijnych) oraz ustalenie minimalnego kapitału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na bardzo niskim prawie symbolicznym poziomie. Proponujemy ograniczenie częstotliwości składania przez małe firmy deklaracji podatkowych, uproszczenie formularzy podatkowych i ZUS-owskich. Aby faktycznie zmniejszyć obciążenie firm kontrolami, proponujemy znaczne zmniejszenie liczby instytucji kontrolnych, dalsze ograniczenie czasu i częstotliwości kontroli oraz wprowadzenie mechanizmów zapewniających przestrzeganie tych ograniczeń (Rozdział II.2.).

 • Proponujemy konsekwentną politykę monitorowania i ograniczania wszelkich form reglamentacji działalności gospodarczej. (Rozdział II.3.).

 • Przedstawiamy projekt konsolidacji instytucji uprawnionych do kontrolowania przedsiębiorców poprzez utworzenie trzech inspekcji w miejsce kilkunastu obecnie istniejących (Rozdział II 4.).

 • Proponujemy również połączenie kompetencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i kilku regulatorów branżowych w jednym Urzędzie Antymonopolowym, po to by zwiększyć skuteczność regulacji prokonkurencyjnej (Rozdział II.5.).

 • Przedstawiamy dwie kompromisowe propozycje podatku liniowego z kwotami wolnymi w PIT dla każdego z małżonków i na każde dziecko w rodzinie. Podstawowa propozycja to wariant „3x16”, zakładający jedną stawkę 16% dla podatków VAT, PIT i CIT. Propozycja alternatywna to wariant „1x16 i 2x19” ze stawkę 16% dla VAT oraz 19% dla CIT i PIT, zakładający dodatkowo obniżenie o 3 punkty procentowe składki na ubezpieczenie rentowe. Prezentujemy przy tym projekt nowej ustawy o VAT napisany według naszych generalnych wskazówek przez profesjonalnych ekspertów podatkowych. Oprócz wprowadzenia jednolitej stawki dla wszystkich transakcji - z wyjątkiem zwolnień wymaganych przez przepisy wspólnotowe – projekt zakłada wprowadzenie szeregu rozwiązań przewidzianych opcjonalnie w prawie wspólnotowym, a także innych uproszczeń i udogodnień, o które od dawna występowali przedsiębiorcy. Uważamy, że wprowadzenie tych porządkujących przepisów, a zwłaszcza ujednolicenie stawki VAT ułatwi wywiązywanie się z obowiązku podatkowego, zmniejszy „szarą strefę” oraz poprawi skuteczność kontroli skarbowej. (Rozdział II.6.)


W trzeciej części Raportu pt. „Państwo jako dostarczyciel dóbr publicznych i czynnik integracji społecznej” przedstawiamy nasze propozycje, w niektórych obszarach kluczowych usług społecznych i dóbr publicznych....

Stefan Kawalec


: linki
linki -> Upowa ż nieni e do działania w formie przedstawicielstwa pośredniego na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 I 2 Rozporządzenia Rady (ewg) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny oraz przepisu art
linki -> Upowa ż nieni e do działania w formie przedstawicielstwa pośredniego na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 I 2 Rozporządzenia Rady (ewg) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny oraz przepisu art
linki -> Andrzej Rzepliński, „Życie”
linki -> Krwiodawstwo Informacje na temat krwiodawstwa na stronach pck
linki -> KS. adam boniecki smutny triumf Radia Maryja: coraz więcej ludzi reaguje alergicznie na przymiotnik„katolicki. Za murem
linki -> Książki anglojęzyczne, które nabyłem w ostatnich 2 miesiącach, i które są do wykorzystania przez każdego pracownika naszej przezacnej Katedry
linki -> Dorota Kołakowska, rzepa, nr 35
linki -> Spór o pana pułkownika piotr semka w
linki -> Andrzej Rzepliński Ściganie zbrodni nazistowskich w Polsce w latach 1939-2004
linki -> Rzeczpospoplita, 23. 12. 00 Nr 299


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna