PAŃstwo dla obywateli plan rządzenia


I.1.4. Państwo tańsze, bez przywilejów dla ludzi władzyPobieranie 2.04 Mb.
Strona5/88
Data08.05.2016
Rozmiar2.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88

I.1.4. Państwo tańsze, bez przywilejów dla ludzi władzy


 1. Zasada, iż pełnienie funkcji publicznej jest służbą i nie może być źródłem przywilejów powinna stać się zasadą konstytucyjną. Tylko wtedy będzie można zaskarżać do Trybunału Konstytucyjnego przyznawane funkcjonariuszom publicznym uprawnienia niedostępne zwykłym obywatelom. Praca dla państwa nie może oznaczać przejścia do uprzywilejowanej grupy nie objętej ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Immunitet poselski powinien zostać ograniczony wyłącznie do odpowiedzialności za działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego. W pozostałym zakresie powinien zostać zniesiony.

 3. Postulowanie tańszego państwa nie może się sprowadzać do proponowania kosmetycznych zmian. Musi oznaczać rzeczywistą przebudowę instytucjonalną, zauważalną i odczuwalną przez obywateli. Zniesienie Senatu i zmniejszenie liczby posłów o połowę nie tylko przyniesie znaczne oszczędności, ale będzie widocznym znakiem, iż zmiany nie są zmianami pozornymi.

 4. Konstytucja nie może wprowadzać do systemu prawnego instytucji zbędnych, powielających uprawnienia innych organów państwowych, których aktywność sprowadza się w praktyce do uzasadniania potrzeby swego istnienia. Takimi instytucjami są: Rzecznik Praw Dziecka, Rada Bezpieczeństwa Narodowego czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Postanowienia Konstytucji, przewidujące ich powołanie powinny zostać uchylone.

I.1.5. Państwo zdolne do samonaprawy


  1. Samorządy zawodowe osób wykonujących zawody zaufania publicznego nie mogą być instytucjami skoncentrowanymi na chronieniu partykularnych interesów swoich członków kosztem pozostałej części społeczeństwa. Należy wyraźnie stwierdzić, iż samorządy tych osób są tworzone dla ochrony interesu publicznego i również one nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu, ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej.

  2. Należy umożliwić udział pacjentów w finansowaniu publicznego systemu opieki zdrowotnej. Obowiązujący zapis konstytucyjny mówiący o równym dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych interpretowany jest czasami w sposób utrudniający wprowadzenie racjonalnych form współpłacenia przez pacjentów. Prowadzi to w praktyce do pełnej uznaniowości w podejmowaniu decyzji, kogo leczyć i na jakich warunkach. Sprzyja to utrzymywaniu się gigantycznej szarej strefy wokół polskiej służby zdrowia oraz zachęca do zachowań korupcyjnych. Celem proponowanej zmiany w tym obszarze, jest umożliwienie pacjentom zgodnego z prawem i korzystnego dla całego systemu wpływu na jakość i zakres otrzymywanych świadczeń. Ponieważ żaden polski obywatel, nie może być pozbawiony opieki medycznej, należy wprowadzić konstytucyjny obowiązek władz publicznych do zapewnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

  3. Skuteczne zwalczanie zorganizowanej przestępczości i organizacji terrorystycznych wymaga współdziałania wielu krajów. Władze polskie powinny mieć możliwość porozumiewania się i współpracy z innymi państwami, co do wykonywania na zasadach wzajemności tzw. międzynarodowego nakazu aresztowania. Należy uchylić konstytucyjny zakaz ekstradycji obywatela polskiego. Dopuszczona ona będzie jednak wyłącznie, w ramach określonych w zawartej przez Polskę umowie międzynarodowej.

  4. Należy przeprowadzić gruntowną reformę Krajowej Rady Sądownictwa. Powinna przestać być organem korporacji sędziowskiej i stanąć na straży prawa obywatela do uzyskania sprawiedliwości. Członków Krajowej Rady Sądownictwa powinien wybierać Sejm, spośród kandydatów zgłoszonych przez senaty wyższych uczelni akademickich. Powinny to być osoby nieskazitelnego charakteru, mające wyższe wykształcenie i wyróżniające się osiągnięciami zawodowymi. Wprowadzenie do Rady osób z autorytetem moralnym i zawodowym spoza środowiska sędziowskiego jest niezbędne, nie tylko po to, aby Rada stała się reprezentantem interesów obywateli – klientów Sądu, ale także by była efektywną instytucją obywatelskiego wglądu i kontroli nad procesem doboru i nominacji sędziów, sprawujących bardzo istotną część władzy w Państwie. Proces ten nie spełnia obecnie wymogów ładu demokratycznego - dobór sędziów w praktyce odbywa się w zamkniętym dla obywateli kręgu korporacyjnej kooptacji.

  5. Polskie szkolnictwo wyższe i polska nauka potrzebują rzeczywistej konkurencji instytucjonalnej, zapewniającej szybki rozwój ośrodków najlepiej odpowiadających oczekiwaniom współczesności i potrzebom kraju oraz stopniowe eliminowanie nie potrafiących sprostać wyzwaniom. Obowiązująca Konstytucja, zakazująca odpłatności za naukę w publicznych szkołach wyższych, w sposób nieuzasadniony różnicuje sytuację prawną uczelni, w zależności od jej statusu własnościowego. Uniemożliwia to wprowadzenie jasnych reguł gry, pozwalających na obiektywna ocenę efektywności nauczania i badań naukowych, prowadzonych na poszczególnych uczelniach i w instytucjach naukowych, ocenę niezakłóconą konsekwencjami utrzymywanych przywilejów. Ubocznym skutkiem obowiązującej regulacji, jest dzielenie studiującej młodzieży na 2 grupy: mniej liczną, której studia finansowane są przez państwo oraz drugą, liczniejszą, samodzielnie płacącą za możliwość kształcenia na poziomie wyższym. Badania wykazują, że paradoksalnie, członkowie tej pierwszej grupy wywodzą się na ogół z rodzin o wyższym statusie materialnym, podczas gdy należący do drugiej pochodzą raczej ze środowisk uboższych. System ten nie powinien być utrzymywany. Nowelizacja odpowiednich przepisów konstytucyjnych umożliwi przeprowadzenie reformy systemu kształcenia, na poziomie wyższym w Polsce tak, aby był nie tylko bardziej efektywny, ale także bardziej sprawiedliwy.

  6. Najwyższa Izba Kontroli powinna badać nie tylko sposób działania i gospodarkę finansową rządu i samorządu, ale również rezultaty osiągane przy wykonywaniu zadań państwa. Obywatel ma prawo wiedzieć, jakie korzyści wynikają z istnienia i działalności danej instytucji publicznej. Związane jest to z szerszą koncepcją rozliczania administracji z wykonania stawianych jej zadań.

  7. Trzeba wprowadzić wieloletnie planowanie budżetowe. Bez niego trudno efektywnie i odpowiedzialnie gospodarować publicznymi finansami oraz w pełni wykorzystać fundusze unijne.
: linki
linki -> Upowa ż nieni e do działania w formie przedstawicielstwa pośredniego na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 I 2 Rozporządzenia Rady (ewg) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny oraz przepisu art
linki -> Upowa ż nieni e do działania w formie przedstawicielstwa pośredniego na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 I 2 Rozporządzenia Rady (ewg) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny oraz przepisu art
linki -> Andrzej Rzepliński, „Życie”
linki -> Krwiodawstwo Informacje na temat krwiodawstwa na stronach pck
linki -> KS. adam boniecki smutny triumf Radia Maryja: coraz więcej ludzi reaguje alergicznie na przymiotnik„katolicki. Za murem
linki -> Książki anglojęzyczne, które nabyłem w ostatnich 2 miesiącach, i które są do wykorzystania przez każdego pracownika naszej przezacnej Katedry
linki -> Dorota Kołakowska, rzepa, nr 35
linki -> Spór o pana pułkownika piotr semka w
linki -> Andrzej Rzepliński Ściganie zbrodni nazistowskich w Polsce w latach 1939-2004
linki -> Rzeczpospoplita, 23. 12. 00 Nr 299


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna