PAŃstwo dla obywateli plan rządzenia


I. 2. 3. Przezwyciężenie Bezsilności PaństwaPobieranie 2.04 Mb.
Strona7/88
Data08.05.2016
Rozmiar2.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   88

I. 2. 3. Przezwyciężenie Bezsilności Państwa


  1. Bezsilności władzy publicznej przy egzekwowaniu dotychczasowych przepisów. Przyznanie premierowi prawa wprowadzenia na czas do 6 miesięcy Zarządu Komisarycznego w publicznych instytucjach autonomicznych, jeśli rażąco łamią one prawo przy wykonywaniu swoich zadań publicznych. Dotyczy to jednostek samorządu terytorialnego, korporacji zawodowych, państwowych szkół wyższych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, polskich związków sportowych i samorządu rolniczego.

  2. Obowiązek orzekania zakazu wykonywania zawodu wobec lekarza, który popełnił przestępstwo poświadczenia nieprawdy. Wiąże się to z wyjątkowo negatywnymi konsekwencjami społecznymi takich przypadków, do których należą, np. umożliwienie wyłudzania rent, albo paraliżowanie orzekania wyroków przez sądy.

  3. Wprowadzenie karalności kłamstwa oskarżonego w procesie karnym, jeśli w ten sposób świadomie rzuca on fałszywe oskarżenie na osoby niewinne. Bezkarność kłamstw oskarżonych w procesach karnych stała się plagą wymiaru sprawiedliwości i sejmowych komisji śledczych.

  4. Wprowadzenie nowego przestępstwa dopuszczenia przez funkcjonariusza publicznego do przedawnienia karalności przestępstwa, zagrożonego w postaci kwalifikowanej karą do 10 lat pozbawienia wolności.

  5. Wprowadzenie nowego przestępstwa inkryminującego bierność funkcjonariusza publicznego, który wiedząc o karalnym przygotowaniu, usiłowaniu lub dokonaniu przestępstwa przez innego funkcjonariusza nie zawiadamia o tym organów ścigania, zagrożonego karą do 3 lat pozbawienia wolności. Przepis ten nakłada na funkcjonariuszy bezwzględny obowiązek denuncjacji wszystkich form stadialnych przestępstw innych funkcjonariuszy.

  6. Zwolnienie z obowiązku zachowania jakiejkolwiek tajemnicy osoby, która zawiadamia organy powołane do ścigania o popełnieniu przestępstwa. Celem tej normy jest likwidacja patologii celowego obejmowania tajemnicą państwową lub zawodową faktów lub dokumentów, mogących stanowić przesłankę wszczęcia postępowania karnego.

  7. Wprowadzenie dla skuteczniejszej niż dotąd egzekucji należności skarbowych, obowiązku zabezpieczenia roszczeń Skarbu Państwa na majątku oskarżonego w sprawach o przestępstwa związane z poważną szkodą w mieniu publicznym.

  8. Rozszerzenie uprawnień policji w sprawach, dotyczących korupcji funkcjonariuszy publicznych, a także przestępstw nielegalnego handlu alkoholem.

  9. Wprowadzenie obowiązku orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej dla firm, które dopuszczają się łamania przepisów reglamentujących handel alkoholem. Potrzeba zwiększenia restrykcji wynika z całkowitej bezsilności władzy publicznej, przy egzekwowaniu dotychczasowych przepisów.

I.2.4. Sposoby odbudowywania autorytetu władzy


W celu pełniejszej realizacji art.150 Konstytucji, opracowane zostały zasady działania członków Rady Ministrów3. Podwyższenie standardów pracy w rządzie i jego gabinetach politycznych jest warunkiem wstępnym do uzyskania wiarygodności przez klasę polityczną. Dla sekretarzy i podsekretarzy stanu, kierowników urzędów centralnych, wojewodów zostały przygotowane zasady działania innych niż członkowie Rady Ministrów osób sprawujących kierownicze funkcje w administracji rządowej4. Zasady te wyznaczają standardy zachowań tam, gdzie dotychczas granice były płynne i uzależnione od subiektywnego poczucia przyzwoitości lub dozwolenia politycznego. Ich wdrożenie i stosowanie będzie cenną pomocą dla Prezesa Rady Ministrów w ocenie postaw członków swojego gabinetu. By w sposób pełny uregulować kwestię funkcjonowania aparatu politycznego administracji państwowej, zostały przygotowane zasady pracy doradców w administracji rządowej, w tym członków gabinetów politycznych ministrów5. Zasady te oddzielają to, co publiczne od tego, co partyjne lub prywatne. Ich wdrożenie będzie ważnym etapem budowania państwa prawa. Jest to początek trudnego procesu poprawy jakości życia politycznego, a przez to odbudowywania autorytetu władzy.

Nie może być sanacji życia publicznego bez rzetelnego odniesienia się do spuścizny ustroju totalitarnego. Nie jest to możliwe w oparciu o obecną ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, gdyż należy rozszerzyć podmiotowo uprawnienia dostępu do akt komunistycznej bezpieki. Dlatego niezbędna nowelizacja ustawy o IPN, wymaga zapewnienia każdemu prawa do zapoznania się z dokumentami świadczącymi o służbie, pracy lub współpracy z komunistycznymi służbami bezpieczeństwa osób pełniących funkcje publiczne, podlegających lustracji. Ponadto partia polityczna, organ samorządu zawodowego, związek zawodowy oraz stowarzyszenie powinny móc wystąpić do Instytutu Pamięci Narodowej o udzielenie informacji, czy w zasobie archiwalnym Instytutu znajdują się dokumenty, wskazujące na współpracę z organami bezpieczeństwa, osób zgłaszanych przez te organizacje do sprawowania funkcji publicznych. Należy także rozszerzyć kategorie osób podlegających lustracji, jak również umożliwić lustrację osobom, które zostały nieprawdziwie, ich zdaniem, pomówione publicznie o służbę, pracę lub współpracę z organami bezpieczeństwa państwa. W związku z potrzebą zapewnienia wnioskodawcom prawa dostępu do sądu położonego względnie najbliżej miejsca zamieszkania oraz prawa do rozstrzygnięcia w rozsądnym terminie, należy utworzyć sądy lustracyjne przy wszystkich jedenastu sądach apelacyjnych.

Zbudowanie uczciwej przestrzeni publicznej nie jest zadaniem łatwym, ani też nie może być planowane w krótkim horyzoncie czasowym. Jak każde budowanie trwałego systemu kultury zachowań jest działaniem mozolnym, powoli wpisującym się w obszar działania funkcjonariuszy publicznych.

Scharakteryzowane powyżej propozycje aktów prawnych są jedynie właściwym początkiem działań.
Rozdział I.3. System stanowienia i naprawy prawa

I.3.1. Diagnoza stanu obecnego


Coraz większym problemem dla funkcjonowania państwa i gospodarki jest inflacja przepisów prawnych i dramatycznie niska jakość tworzonych regulacji. Liczba i objętość aktów prawnych systematycznie rośnie. W ciągu czterech lat objętość rocznika Dziennika Ustaw zwiększyła się prawie trzykrotnie - od blisko 7,5 tysiąca stron w roku 2000 do ponad 21 tysięcy stron opublikowanych w roku 2004. Tworzone prawo jest niespójne, nieprzejrzyste i niestabilne.

: linki
linki -> Upowa ż nieni e do działania w formie przedstawicielstwa pośredniego na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 I 2 Rozporządzenia Rady (ewg) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny oraz przepisu art
linki -> Upowa ż nieni e do działania w formie przedstawicielstwa pośredniego na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 I 2 Rozporządzenia Rady (ewg) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny oraz przepisu art
linki -> Andrzej Rzepliński, „Życie”
linki -> Krwiodawstwo Informacje na temat krwiodawstwa na stronach pck
linki -> KS. adam boniecki smutny triumf Radia Maryja: coraz więcej ludzi reaguje alergicznie na przymiotnik„katolicki. Za murem
linki -> Książki anglojęzyczne, które nabyłem w ostatnich 2 miesiącach, i które są do wykorzystania przez każdego pracownika naszej przezacnej Katedry
linki -> Dorota Kołakowska, rzepa, nr 35
linki -> Spór o pana pułkownika piotr semka w
linki -> Andrzej Rzepliński Ściganie zbrodni nazistowskich w Polsce w latach 1939-2004
linki -> Rzeczpospoplita, 23. 12. 00 Nr 299


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   88


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna