PAŃstwo dla obywateli plan rządzeniaPobieranie 2.04 Mb.
Strona88/88
Data08.05.2016
Rozmiar2.04 Mb.
1   ...   80   81   82   83   84   85   86   87   88

46 Por. Jan Hagemejer, „Porównanie kosztów ponoszonych przez konsumentów usług telekomunikacyjnych oraz energii elektrycznej i gazu w Polsce oraz wybranych krajach Unii Europejskiej i OECD”, Raport dla Instytutu Państwa i Administracji, Warszawa 22 września 2005.

47 W załączniku projekt ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw.

48 Por. rozdział „Zmniejszenie liczby inspekcji”.

49 Na podst. oprac. Jerzy Krok “Podatkowe strategie kompromisu”, 2005. Do obciążeń para-podatkowych związanych z umową o pracę zaliczone są składki na: ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę i pracownika, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Ochrony Osób Niepełnosprawnych, podatku dochodowego i pełnych składek na ubezpieczenie zdrowotne; ale nie uwzględnione są ulgi podatkowe.

50 Obliczenia na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

51 Oczywiście mowa tu o przychodzie pomniejszonym o składki na ubezpieczenia społeczne.

52 W załączeniu projekt ustawy o podatku od towarów i usług I wraz z uzasadnieniem”

53 Być może należy również rozważyć zapis, o uniemożliwieniu dla kupującego zwrotu podatku VAT przed dokonaniem zapłaty, w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

54 „klin podatkowy” rozumiany jako suma obowiązkowych narzutów na koszty pracy w relacji do całkowitych kosztów pracy.

55 Na podstawie danych Ministerstwa Finansów – w roku 2004, wpływy na fundusz rentowy wyniosły 30 miliardów złotych, w porównaniu do wpływów ze składek emerytalnych (34.7 miliarda zł), składek na fundusz chorobowy (4.97 miliarda zł) i składek na fundusz wypadkowy (3.68 miliarda zł).

56 Na podstawie Social Expenditure Database,OECD, 2004

57 Na podstawie oprac. Michał Boni „Model Aktywnej Polityki Społecznej”, 2005

58 Podobnie jak w systemie emerytalnym

59 Na podstawie oprac. Michał Boni „Model Aktywnej Polityki Społecznej”, 2005

60 Za rok 2003

61 Przy założeniu, że liczba osób nowowstępujących na rynek pracy jest wyższa niż obecnie i wynosi od 250.000 do 300.000, koszt dofinansowania z budżetu składki rentowej tylko na 1 rok.

63 Według raportu OECD (2004), Social Expenditures Database, udział wydatków na aktywne polityki rynku pracy wyniósł 4% wydatków socjalnych UE-15 w roku 2001.

64 Europejski Fundusz Społeczny

65 W roku 2004 dotacje z budżetu do FUS wyniosła 23 mld zł, do FER 16,5 mld zł.

66 MON- Ministerstwo Obrony Narodowej, MSWiA – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, MS –Ministerstwo Sprawiedliwości, ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, KRUS – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

67 Projekt rządowy ustawy o emeryturach pomostowych i rekompensatach z dnia 27 maja 2005r.

68 Rząd Marka Belki złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie ustawy o emeryturach górniczych jako niezgodnej z konstytucyjną zasadą równości i sprawiedliwości społecznej, natomiast premier Marcinkiewicz zapowiedział wycofanie jej z TK.

69 Krajowa Strategia Emerytalna, Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa 2005

70 Stopa zastąpienia jest relacja sumy świadczeń emerytalnych w pierwszym roku po przejściu na emeryturę do sumy dochodów w ostatnim roku pracy.

71 „w Polsce, w przeciwieństwie do pozostałych krajów OECD, zmiana systemu emerytalnego buduje nadwyżkę, która w zależności od kształtowania się innych wydatków zależnych od wieku (np. wydatków na świadczenia zdrowotne, opiekę nad osobami starszymi, świadczenia rodzinne i edukację), wynosi od 1 do niemal 3 punktów procentowych PKB” oprac. Agnieszka Chłoń-Domińczak, „Długookresowe zobowiązania systemów emerytalnych w kontekście nowego systemu emerytalnego w Polsce”


72 Są to drogi dwujezdniowe a wyjątkowo jedno-jezdniowe, o dostępie ograniczonym tylko do węzłów i skrzyżowań , (tzn. nie ma na nie wyjazdu z posesji), o niższych niż autostrady parametrach, ale o wysokiej sprawności i poziomie bezpieczeństwa ruchu.

73 W tym 129 kilometrów stanowiły przedwojenne autostrady niemieckie.

74 Po zmniejszeniu liczby organów kontrolnych obowiązki te powinna przejąć skonsolidowana Inspekcja Bezpieczeństwa Publicznego. Por. rozdział „Zmniejszenie liczby inspekcji”

75 550 km (26%) oddanych do eksploatacji; 383 km (18%) w budowie; 105 km (5%) negocjowane z koncesjonariuszami; 395 km (19%) objęte przetargami, które ogłoszono lub które mają być ogłoszone w 2005 r.

76 Przykładem mogą być negocjacje w sprawie przewozów regionalnych, w których spółka PKP Przewozy Regionalne oczekuje od samorządów wojewódzkich finansowania obsługi konkretnych linii, a często nie potrafi lub nie chce dostosować rozkładu jazdy i wielkości składów pociągów do potrzeb ruchu pasażerskiego. Nie rzadko jeszcze połączenia ustanawia się w rozkładzie jazdy po to by maszyniści mogli wyjeździć swoje godziny kontraktowe, a czas odjazdów ustala się nie wtedy, gdy jest najwięcej pasażerów, lecz wtedy gdy jest to wygodne dla kolejarzy.

77 Wykorzystujemy tu opracowanie: Adrian Furgalski, „Kierunki działań zmierzających do naprawy sytuacji polskich kolei”, marzec 2005.

78 Powinien on również spełnić rolę kolejowego master-planu wymaganego przez Komisję Europejską i niezbędnego dla uzyskania funduszy europejskich na rozwój infrastruktury kolejowej.

79 Wg raportu Krajowego Sekretariatu „Habitat” „Bariery i problemy gospodarki przestrzennej w Polsce (sfera planowania i zagospodarowania przestrzennego), 2003.

80 Ale niewiele odstajemy od Irlandii i Hiszpanii (gdzie liczba stale zamieszkałych mieszkań na 1 tys. mieszkańców wynosi 342, choć liczba mieszkań ogółem w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców wynosi ok. 500, co świadczy o dużych rozmiarach budownictwa wakacyjnego i pustostanów).

81 Prognoza uwzględnia skutki wdrożenia przygotowanego projektu ustawy o rewitalizacji oraz wspieraniu remontów i niektórych inwestycji budowlanych oraz uwzględnia stan po likwidacji GUGiK-u i GUNB-u. Prognoza nie uwzględnia wykonywania zadań nadzorczych w stosunku do spółdzielni mieszkaniowych, jakimi obarczono ministra w wyniku dokonanej w 2005r. nowelizacji ustaw O Spółdzielniach Mieszkaniowych i Prawo Spółdzielcze.)

82 MRiRW wystąpiło do Komisji Europejskiej o obniżenie kwoty SAPS do 14 337 tys. ha. W chwili obecnej nie jest znana odpowiedź Komisji.

83 Uzależnienie wypłaty dopłaty bezpośredniej od spełnienia szeregu warunków (m.in. z zakresu ochrony środowiska, jakości produkcji, dobrostanu zwierząt).

84 Opracowana przez MRiRW „Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013 (z elementami prognozy do roku 2020)” nie będzie mogła wypełnić roli spajającej poszczególnych polityk sektorowych, gdyż:

 1. jest to dokument o charakterze sektorowym, w którym – choć wskazuje się na potencjalną rolę działań finansowanych z EFS i EFRR w ROW, to jednak brakuje propozycji konkretnych działań realizowanych z tych funduszy;

 2. nadrzędny cel Strategii nie został rozpisany na szereg kwantyfikowalnych wskaźników docelowych, których realizację można by na bieżąco monitorować (np. docelowa liczba osób z wyższym wykształceniem, liczba nowych pozarolniczych miejsc pracy, liczba gospodarstw niskotowarowych, udział gospodarstw domowych utrzymujących się z działalności pozarolniczej, liczba MSP na 1000 mieszkańców, wskaźniki z zakresu zdrowotności ludności i stanu środowiska naturalnego). Skoro nie określono parametrów docelowych rolnictwa i wsi pod koniec 2013 r., to monitorowanie realizacji Strategii będzie utrudnione;

 3. w Strategii nie przewidziano mechanizmu przeglądu realizowanych polityk (rozwiązanie instytucjonalne umożliwiające modyfikację wdrażanych inicjatyw/alokacji środków na nie w obliczu niepowodzenia w realizowaniu Strategii). Opracowanie SROW będzie jednym z pierwszych zadań ministra właściwego ds. rozwoju wsi.

85 Spójność realizowanych działań będzie wzmacniała ustawa o koordynacji polityki strukturalnej (zob. Rozdział o polityce rozwoju i funduszach europejskich).

86 Uwaga: SROW będzie dokumentem nadrzędnym w stosunku do NSROW, gdyż będzie to dokument formułujący rekomendacje w stosunku do wszystkich programów operacyjnych, a nie wyłącznie PO ROW.

87 System zdecentralizowany miałby również tę wadę, że odpowiedzialność za podejmowane na poziomie województw decyzje ponosiłby rząd (przed KE za realizację EFRROW odpowiada państwo członkowskie), co mogłoby prowadzić do problemów z audytem wykonania programów ROW przez KE (wskazują na to doświadczenia innych państw członkowskich). Z drugiej jednak strony, w długim okresie województwa mogłyby nauczyć się wdrażać własne PO ROW, a poprzez lepszy dostęp do informacji o potrzebach obszarów wiejskich, lepiej dopasowywać kształt działań do specyfiki rolnictwa i wsi na swoim terenie. Województwa mogłyby też swobodnie wybierać z menu działań EFRROW (przy ograniczeniu w postaci min alokacji na osie priorytetowe). W przypadku programu scentralizowanego w każdym województwie wdrażana jest ta sama paleta działań.

88 Por. Hardt, Ł. (2003), ‘Przedsiębiorczość w poszerzonej Unii Europejskiej’, w: Lepsze regulacje dla biznesu, (red. Grabowski, M.), PFSL, Gdańsk – Warszawa, s. 32 – 57.

89 Zakładamy, że naciski na reformę WPR doprowadzą do obniżenia jej budżetu, co w połączeniu z prawdopodobnym przyjęciem Turcji do UE musi oznaczać zmniejszenie wielkość środków na ROW dla Polski.

90 Wykorzystujemy tu opracowanie „Założenia ustawowe do reformy górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2006-2010” Zespół ekspertów ds. gospodarki energetycznej pod przewodnictwem Wojciecha Prussa i Edwarda Purchli, styczeń 2005.

91 Przede wszystkim z Australii, RPA i USA.

92 w innych krajach UE procesy dostosowawcze są prowadzone trwają dłużej, nawet ponad 30 lat.

93 W dokumencie „Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w latach 2004-2006 oraz strategia na lata 2007-2010”, przyjętym przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2004 roku, przewiduje się, że krajowy popyt na węgiel kamienny będzie spadał z 80.2 mln ton w roku 2004 do 61.1 mln ton w roku 2010. Szacunki te są jednak dość konserwatywne. Uwzględniając wzrost popytu wywołany wyższym wzrostem gospodarczym i cenami innych surowców energetycznych należy oczekiwać ustabilizowania się popytu krajowego na poziomie ok. 85 mln ton do roku 2010.

94 Import węgla wynosił w krajach UE ok. 170-180 mln ton roczne.


95 Chociaż w ostatnich 15 latach wydajność pracy wzrosła o 70% w ostatnich i zatrudnienie zmniejszyło się o prawie 70% nadal istnieją możliwości podwyższenia wydajności oraz zmniejszenia zatrudnienia, ale nie dotyczy to stanu zatrudnienia dołowego.

96 Dopiero od roku 2004 górnictwo jest zyskowne, natomiast do roku 2003 ponosiło cały czas straty – największa strata w wysokości 4,3 mld zł przypadła na rok 1998.

97 W rozdziale tym wykorzystujemy szersze opracowanie: Aleksander Galos, Jarosław Kochaniak i Jacek Krawiec, „Program prywatyzacji i zarządzania majątkiem Skarbu Państwa”, Czerwiec 2004.

98 Por. Szczegółowe założenia ustaw: Ustawy w sprawie unieważnienia aktów nacjonalizacyjnych oraz zadośćuczynienia z tytułu pozbawienia własności i pozostawienia własności poza obecnymi granicami Państwa Polskiego; Ustawy o zadośćuczynieniu pieniężnym z tytułu przejęcia mienia przez Państwo na podstawie aktów nacjonalizacyjnych oraz z tytułu pozostawienia mienia poza obecnymi granicami Państwa Polskiego; Ustawy o realizacji przywrócenia własności nieruchomości przejętych przez Państwo Polskie; Ustawy o zadośćuczynieniu z powodu skutków dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze Miasta Stołecznego Warszawy; Ustawy w sprawie wydania korzyści majątkowych uzyskanych bezpodstawnie lub w celu niegodziwym kosztem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych.

99 Środki te będzie można wykorzystywać maksymalnie do roku 2008 zgodnie z zasadą n+2

100 Ostateczna wielkość alokacji będzie znana po zakończeniu negocjacji nad budżetem UE 2007-2013.

101 Wynikać to będzie z: (1) dążenia części krajów do zmniejszenia budżetu UE, związanego z pożądanym skądinąd stopniowym odchodzeniem od koncepcji redystrybucji środków od państw bogatych do biednych (2) zmniejszenia udziału Polski w podziale unijnych środków redystrybucyjnych w wyniku wzrostu PKB na głowę w Polsce w relacji do średniej UE oraz wejścia do Unii nowych krajów o niższym niż Polska PKB na głowę (Rumunia, Bułgaria, ewentualnie Chorwacja, Ukraina, i Turcja).

102 Nie omawiamy tu dopłat dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz wydatków z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EAFRD).

103 Projekt „Programu naprawczego NPR 2004-2006 na rok 2006” stanowi aneks, zamieszczony na końcu niniejszego rozdziału.

104 Minister rozwoju powinien być odpowiedzialny również za programy finansowane z innych źródeł takich jak Instrument Norweski, EOG, EBI itd.

105 W załączniku ustawa o Narodowym Planie Rozwoju z zaznaczonymi zmianami do wprowadzenia.

106 Działania te powinny, przede wszystkim, skupić się na następujących aktach prawnych:

 • Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (ustawa POŚ);

 • Rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 listopada w2004r. - w sprawie określenia szczególnych rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko;

 • Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

 • Dyrektywie 85/337/EWG w wersji po zmianach wprowadzonych przez dyrektywy 97/11/WE i 2003/35/WE (dalej: dyrektywa OOŚ).

 • Dyrektywie 92/43/EWG (dyrektywa habitatowa) oraz dyrektywie 79/409/EWG (dyrektywa ptasia),

w powiązaniu z głównymi ustawami, regulującymi proces inwestycyjny, tj.:

 • ustawą z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 • ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
107 Por. tekst Łukasz Hardta, Program rozwoju obszarów wiejskich dla nowego rządu – rekomendacje i warianty wdrażania.

108 Wybrane z Proposal for a Council Regulation on Support for a Rural Development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) , Brussels 14.7.2004 Com(2004) 490 final

109 Szerzej na temat kontraktu w: J. Zaleski Podstawowe mechanizmy współpracy samorządu terytorialnego i administracji rządowej w dziedzinie rozwoju (raport), 2005.

110 Zadanie to może dotyczyć wszystkich programów regionalnych (włącznie z EFRROW) lub programów regionalnych z wyłączeniem finansowanych z EFRROW).

111 Działania te winny przede wszystkim winny skupić się na następujących aktach prawnych:

 • Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (ustawa POŚ);

 • Rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 listopada w2004r. - w sprawie określenia szczególnych rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko;

 • Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

 • Dyrektywie 85/337/EWG w wersji po zmianach wprowadzonych przez dyrektywy 97/11/WE i 2003/35/WE (dalej: dyrektywa OOŚ).

 • Dyrektywie 92/43/EWG (dyrektywa habitatowa) oraz dyrektywie 79/409/EWG (dyrektywa ptasia).

w powiązaniu z głównymi ustawami regulującymi proces inwestycyjny, tj:

  • ustawą z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz

  • ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
112 Wariant ten zakłada jednolitą stawkę 16% dla podatków VAT, PIT i CIT, z kwotą wolną w PIT wysokości 1000 złotych na każdego członka rodziny). W przypadku zastosowania alternatywnego wariantu „16 i 2x19” (jednolita stawka 16% dla VAT i stawka 19% dla PIT i CIT; kwota wolna w PIT 3000 zł na podatnika i małżonka oraz 1500 zł na każde dziecko; obniżenie składki na ubezpieczenie rentowe o 3 punkty procentowe) spadek wpływów podatkowych będzie mniejszy, lecz zwiększą się wydatki powtarzalne budżetu o kwotę dotacji dla ZUS rekompensującej obniżenie składki rentowej. W efekcie całkowite skutki dla budżetu będą podobne. Deficyt budżetowy będzie ceteris paribus o 0,5 mld zł niższy niż w strategii „3x16”.

113 Przykładem takiego pomieszania pojęć było zaproponowanie w dokumencie programowym PiS dla powstającego rządu jednocześnie powrotu do budżetowego finansowania służby zdrowia (czyli odwrotu od systemu ubezpieczeniowego) oraz rozwoju ubezpieczeń alternatywnych, które z definicji powinny funkcjonować równolegle z publicznym systemem ubezpieczeń zdrowotnych. Por. „Solidarne państwo – solidarnych obywateli. Strategiczne cele rządu”, Warszawa 10 października 2005.

114 Podstawowe modele prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych omawiamy w podrozdziale III.1.9 “Stanowisko w sprawie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych”.

115 Jw.

116 Wykorzystujemy tutaj opracowanie: Janusz Zaleski, „Program działań w zakresie ochrony zdrowia na lata 2005-2010”, 16 czerwca 2005.

117 Wykorzystujemy tutaj m.in. opracowanie: Andrzej Sośnierz, ”Program naprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce”, [2005].

118 Art. 7 ustawy o cenach stanowi, że w przypadku, gdy stopy procentowe ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej ulegną obniżeniu o więcej niż 30 % w stosunku do ich wysokości, obowiązującej w dniu wejścia w życie ustawy, marża hurtowa powinna ulec obniżeniu, o co najmniej o 10 %. W dniu wejścia w życie ustawy, tj. 11 października 2001 roku podstawowe stopy procentowe NBP (referencyjna, redyskontowa i lombardowa) mieściły się w przedziale 14,5-18%, a obecnie (w dniu 8 listopada 2005) mieszczą się w przedziale 3-6%, czyli w tym czasie obniżyły się o ponad 60%. Natomiast urzędowa marża hurtowa nie została przez ten czas obniżona (wynosi 8,91 %).

119 Generalna norma w przepisach podatkowych stanowi, iż nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25% przychodów, chyba, że reklama prowadzona jest w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób (por. art. 16 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

120 Ustawa z 22 grudnia 2000r, która zobowiązała spzoz do podniesienia wynagrodzeń pracowniczych o średnio 203 zł na osobę w roku 2001 i 110 zł w roku 2002.

121 W przypadku szpitali, które dla uregulowania zobowiązań z tytułu „ustawy 203” otrzymały pożyczkę z budżetu państwa w ramach ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji pzoz, pożyczka ta powinna zostać umorzona w całości.


122 Przy stałej stopie składki nominalne wpływy ze składki rosłyby w wyniku wzrostu realnego wzrostu płac w gospodarce oraz inflacji.

123 Przy bardzo konserwatywnym założeniu wzrostu podstawy wymiaru składki średnio o 2% rocznie.

124 Model taki występuje m.in. w Kolumbii, Chile, Niemczech. Istnieją różne odmiany: np. wyjście z systemu publicznego jest obowiązkowe powyżej pewnego pułapu osiąganych dochodów (np. w Holandii osoba zarabiająca więcej niż €30.900 rocznie, nie może być ubezpieczona w publicznej kasie chorych; może się ubezpieczyć wyłącznie u prywatnego ubezpieczyciela) bądź jest fakultatywne (Niemcy), bądź nie ma związku z wysokością osiąganych dochodów.

125 OECD Programme for International Student Assessment.

126 W załączniku założenia do ustawy o systemie oświaty.

127 Na początku tego wieku, wskaźnik powszechności edukacji przedszkolnej dla trzy i czterolatków wynosił: 100% we Francji, 95% we Włoszech, 80-85% w Danii, Szwecji, Hiszpanii, Niemczech, Czechach i 70% w USA.


128 Powtarzamy tu propozycję przedstawioną w: Krzysztof Pawłowski, „Społeczeństwo wiedzy szansa dla Polski”, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004.

129 http://ed.sjtu.edu.cn/ranking.htm,

130 W załączeniu projekt ustawy – Prawo o prokuraturze Rzeczypospolitej Polskiej wraz z uzasadnieniem.

131 W załączeniu projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Karny, ustawy - Kodeks Postępowania Karnego oraz ustawy – Kodeks Postępowania w Sprawach o Wykroczenia wraz z Uzasadnieniem.

132 Ustawa o egzekucji świadczeń, których wartość przekracza 10 000 złotych – projekt ustawy w zał.

133 Polska podjęła się realizacji 23 z 409 zadań. Do takich zadań należało, między innymi, wystawienie batalionu do likwidacji skażeń chemicznych do dyspozycji NATO i przygotowanie sił szybkiego reagowania.

134 Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z dnia 11 września 2003.

135 Art.146, p11,Konstytucji RP

136 Ustawa o przebudowie i modernizacji technicznej SZ RP na lata 2001-06

137 Obecnie Dział 752, Obrona Narodowa, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów obejmuje jedynie 70,42% środków na cele obronne (Część 29 Obrona Narodowa).

138 Ustawa o kształtowaniu płac w sferze budżetowej

139 Foreign Military Sales – na podstawie Foreign Assistance Act Kongres USA przyznaje kwoty pomocy na zakupy sprzętu wojskowego.


- -: linki
linki -> Upowa ż nieni e do działania w formie przedstawicielstwa pośredniego na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 I 2 Rozporządzenia Rady (ewg) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny oraz przepisu art
linki -> Upowa ż nieni e do działania w formie przedstawicielstwa pośredniego na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 I 2 Rozporządzenia Rady (ewg) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny oraz przepisu art
linki -> Andrzej Rzepliński, „Życie”
linki -> Krwiodawstwo Informacje na temat krwiodawstwa na stronach pck
linki -> KS. adam boniecki smutny triumf Radia Maryja: coraz więcej ludzi reaguje alergicznie na przymiotnik„katolicki. Za murem
linki -> Książki anglojęzyczne, które nabyłem w ostatnich 2 miesiącach, i które są do wykorzystania przez każdego pracownika naszej przezacnej Katedry
linki -> Dorota Kołakowska, rzepa, nr 35
linki -> Spór o pana pułkownika piotr semka w
linki -> Andrzej Rzepliński Ściganie zbrodni nazistowskich w Polsce w latach 1939-2004
linki -> Rzeczpospoplita, 23. 12. 00 Nr 299


1   ...   80   81   82   83   84   85   86   87   88


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna