PAŃstwo dla obywateli plan rządzenia


Kontrola centrum rządu nad inicjatywami legislacyjnymi resortówPobieranie 2.04 Mb.
Strona9/88
Data08.05.2016
Rozmiar2.04 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   88

Kontrola centrum rządu nad inicjatywami legislacyjnymi resortów


Powinna nastąpić wyraźna koncentracja kierowania procesem stanowienia prawa w centrum rządu. Inicjatywy legislacyjne resortów powinny móc nabrać biegu dopiero po wpisaniu programów do planu legislacyjnego rządu. Wpisanie do planu następować powinno na podstawie wstępnych założeń, po kontroli zgodności z programem rządu i upewnieniu się, że proponowana ustawa jest potrzebna z punktu widzenia ogólnospołecznego, a nie tylko interesów resortowych.

Należy dążyć do ograniczenia liczby projektów kierowanych przez rząd do parlamentu oraz obszerności aktów prawnych, zwłaszcza ustaw, w których reguluje się często kwestie, nadające się do ujęcia w aktach wykonawczych lub wręcz, które powinny być nienormowane. Trzeba zdecydowanie przeciwstawić się rozpowszechnionemu, niestety, przekonaniu, że duża liczba kierowanych do Sejmu ustaw jest sama w sobie pozytywnym dowodem aktywności rządu i poszczególnych ministerstw, a wszystkie materie i zagadnienia, wymagające regulacji prawnej muszą być unormowane przepisami ustawowymi.

Jednym z instrumentów ograniczania niepohamowanej aktywności legislacyjnej powinna być kontrola czasu legislacyjnego (czasu pracy legislatorów NCL przeznaczonego na przygotowanie projektu i pracę nad nim na wszystkich etapach procesu legislacyjnego). Wstępne założenia ustawy powinny zawierać prognozę czasu legislacyjnego, a NCL powinien monitorować i podawać do wiadomości faktyczny czas pracy nad poszczególnymi aktami prawnymi. Premier powinien określać niezbędną pulę czasu legislacyjnego dla projektów rządowych i rozdzielać limity między resortami.

Generalną zasadą powinna być praca merytoryczna nad projektami rozwiązań regulacyjnych w formie szczegółowych założeń, przedstawiających wszystkie istotne rozstrzygnięcia merytoryczne. Chodzi o to, by dyskutować o propozycjach rozwiązań zapisanych w języku zrozumiałym dla uczestników dyskusji i osób podejmujących decyzję, a dopiero po przyjęciu tych założeń formułowany jest przez legislatorów NCL tekst normatywny. Dotyczy to również poprawek do projektów aktów normatywnych, zarówno na etapie prac rządowych, jak i w parlamencie. Poprawki powinny być najpierw formułowane w języku nieprawniczym po to, aby wyjaśnić, jakie konkretnie zmiany proponuje się w meritum regulacji i skoncentrować dyskusję nad kwestią merytoryczną, jaką chce się rozstrzygnąć. Natomiast po rozstrzygnięciu problemu merytorycznego legislatorzy NCL powinni dokonywać odpowiednich zmian w tekście prawnym.


Elastyczność w rządowej procedurze legislacyjnej


Konieczne jest uelastycznienie i zróżnicowanie rządowej procedury legislacyjnej w zależności od znaczenia, charakteru i rodzaju aktu prawnego. Obok podstawowego pełnego trybu opracowywania ustaw należy dopuścić również tryb skrócony oraz tryb pilny.

Tryb pełny, właściwy dla wszystkich nowych ustaw i istotnych ich nowelizacji, oznacza najpierw pracę nad szczegółowymi założeniami do ustawy, przedstawiającymi wszystkie istotne rozstrzygnięcia merytoryczne.

Tryb skrócony, polegający na przygotowywaniu od razu tekstu normatywnego wraz z uzasadnieniem (czyli tak, jak to dzieje się obecnie w odniesieniu do wszystkich projektów ustaw) powinien znajdować zastosowanie w sytuacjach, gdy nowelizacje mają charakter cząstkowy lub uzupełniający.

Tryb pilny, powinien być stosowany tylko w wyjątkowych sytuacjach na podstawie decyzji premiera.

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie rządowego procesu legislacyjnego premier powinien jasno przypisać konkretnym osobom lub organom odpowiedzialność za: przygotowanie planu legislacyjnego i rozliczanie z jego wykonania, zgodność projektów z programami Rządu, kontrolę prawidłowości Oceny Skutków Regulacji i kontrolę prawidłowości publicznych konsultacji.

Ocena Skutków Regulacji (OSR)


Absolutnie konieczne jest przygotowywanie dla każdego projektu ustawy lub istotnej nowelizacji rzetelnej Oceny Skutków Regulacji (OSR)9.

Ocena ta powinna przybierać zróżnicowany kształt:  • jako OSR wstępna, niezbędna w chwili wnioskowania o wprowadzenie projektu ustawy do programu legislacyjnego Rządu (jej brak dyskwalifikuje wniosek), albo

  • jako OSR pełna (jeżeli w planie legislacyjnym tak ustalono), dołączana do projektu założeń przygotowanych przez właściwego ministra i poddanych publicznej dyskusji oraz postępowaniu wewnątrz rządowemu.

Ocena Skutków Regulacji (OSR) wstępna, powinna być zawsze przygotowywana przez wnioskującego ministra, natomiast OSR pełna może być przygotowywana zarówno przez ministra (przy pomocy własnych służb, jak i zewnętrznych podmiotów) i wówczas jest weryfikowana przez Rządowe Centrum Studiów Strategicznych (także przez zlecenie wykonania zewnętrznych recenzji), jak i przez same RCSS (o czym decyduje się w programie legislacyjnym Rządu). Aby Ocena Skutków Regulacji (OSR) spełniała swoje zadanie, konieczne jest przygotowanie podręcznika dla urzędników, a także systemu szkoleń i warsztatów dla osób odpowiedzialnych w resortach za jej przygotowanie. Projektom bez prawidłowego OSR nie należy nadawać biegu.

Upublicznienie i uspołecznienie procesu stanowienia prawa


Należy wprowadzić obowiązek podawania projektów do publicznej wiadomości (w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej) i przeprowadzania konsultacji w odpowiednio sformalizowanej procedurze. Obowiązkowe powinno być publikowanie raportów z konsultacji z wyjaśnieniem - kto (przedstawiciele, jakich grup podmiotów dotkniętych proponowaną regulacją) zgłosił zastrzeżenia i które z tych zastrzeżeń zostały przyjęte, a jakie nieuwzględnione i dlaczego.

Należy wprowadzić specjalną procedurę publicznego wysłuchania, polegającą na dopuszczeniu w uporządkowany sposób do głosu wszystkich, którzy będą dotknięci skutkami projektowanej ustawy10. Publiczne wysłuchanie jest czasochłonne, lecz umożliwia najlepszą ocenę wpływu nowej regulacji na różne aspekty życia społecznego i sytuację różnych podmiotów. Publiczne wysłuchanie mogłoby być zarządzane przez przewodniczącego komisji sejmowej pracującej nad projektem, w przypadku ustaw o szczególnej doniosłości i szerokich skutkach społecznych.Uniemożliwienie głosowania w Parlamencie poprawek, które nie zostały poddane analizie merytorycznej i legislacyjnej.

W toku prac parlamentarnych trzeba wyeliminować nagminną praktykę przyjmowania poprawek zgłoszonych w ostatniej chwili, co prowadzi do:  • przyjmowania rozwiązań ustawowych bez właściwej oceny ich możliwych skutków;

  • przyjmowania ustaw z błędami technicznymi;

  • realizacji nie ujawnionych otwarcie celów grup lobbystyczych.

Można tego dokonać poprzez odpowiednie zmiany w regulaminach izb11. Należy wprowadzić obligatoryjną zasadę, że warunkiem poddania poprawki pod głosowanie izby jest uprzednie rozpatrzenie jej przez komisję oraz przedstawienie uzasadnienia, spełniającego w regulaminie określone wymogi.

Przestrzegania zasady, że inicjatywa ustawodawcza w zakresie budżetu i długu państwa należy wyłącznie do rządu.

Poprzez zmiany w regulaminie Sejmu należy zapewnić przestrzeganie zasady, że rozwiązania ustawowe o skutkach budżetowych i skutkach w zakresie długu (zobowiązań) państwa mogą być zgłaszane tylko przez rząd.: linki
linki -> Upowa ż nieni e do działania w formie przedstawicielstwa pośredniego na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 I 2 Rozporządzenia Rady (ewg) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny oraz przepisu art
linki -> Upowa ż nieni e do działania w formie przedstawicielstwa pośredniego na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 I 2 Rozporządzenia Rady (ewg) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny oraz przepisu art
linki -> Andrzej Rzepliński, „Życie”
linki -> Krwiodawstwo Informacje na temat krwiodawstwa na stronach pck
linki -> KS. adam boniecki smutny triumf Radia Maryja: coraz więcej ludzi reaguje alergicznie na przymiotnik„katolicki. Za murem
linki -> Książki anglojęzyczne, które nabyłem w ostatnich 2 miesiącach, i które są do wykorzystania przez każdego pracownika naszej przezacnej Katedry
linki -> Dorota Kołakowska, rzepa, nr 35
linki -> Spór o pana pułkownika piotr semka w
linki -> Andrzej Rzepliński Ściganie zbrodni nazistowskich w Polsce w latach 1939-2004
linki -> Rzeczpospoplita, 23. 12. 00 Nr 299


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   88


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna