PAŃstwowa inspekcja sanitarnaPobieranie 0.49 Mb.
Strona1/8
Data06.05.2016
Rozmiar0.49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA


_____________________________________________________


POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W CHODZIEŻYInformacja


o stanie bezpieczeństwa sanitarnego

powiatu chodzieskiego w 2014r.

Chodzież, luty 2015r.


SPIS TREŚCI

Strona
Wstęp

3

I.

Sytuacja demograficzna powiatu

5

II.

Działalność kontrolno-represyjna i opiniodawcza Stacji

6

III.

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych

7

IV.

Urządzenia do zaopatrywania w wodę oraz ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


15

V.

Kąpieliska naturalne i baseny oraz jakość wody do kąpieli

18

VI.

Obiekty użyteczności publicznej

19

VII.

Obiekty żywności, żywienia i przedmiotów użytku oraz jakość zdrowotna środków spożywczych i przedmiotów użytku


27

VIII.

Warunki sanitarno-higieniczne środowiska pracy

37

IX.

Obiekty nauczania i wychowania oraz całodobowego pobytu dzieci i młodzieży


45

X.

Działalność zapobiegawczego nadzoru sanitarnego

50

XI.

Działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia

53


Wstęp
Głównym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) powiatu chodzieskiego w 2014r. było promowanie zdrowego stylu życia, nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz bezpieczeństwem zdrowotnym wody, zapobieganie powstawaniu chorób i zaburzeń zdrowia, w tym chorób zakaźnych i zawodowych poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zakresu zdrowia publicznego i przeciwepidemicznej.

Główne zadania dla inspekcji sanitarnej zawarte były w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wielu aktach prawnych z nią powiązanych.

Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem PIS. Zadanie to realizowali głównie pracownicy epidemiologii (Ep), którzy wdrażali i kontrolowali programy zapobiegania oraz zwalczania chorób zakaźnych. Prowadzili oni również nadzór nad wykonywaniem szczepień ochronnych, które są skuteczną formą zapobiegania chorobom zakaźnym oraz sprawowali merytoryczny nadzór nad egzekucją administracyjną obowiązku poddawania się szczepieniom ochronnym przez osoby zobowiązane. Jak co roku, prowadzili stały nadzór nad zachorowaniami na choroby zakaźne, w tym na grypę. Przesyłali podległym jednostkom opieki zdrowotnej informacje dotyczące grypy, umieszczali na stronie internetowej Stacji informacje i wytyczne dotyczące grypy, prowadzili stały monitoring zgłaszalności przypadków podejrzanych lub zachorowań. Po raz kolejny w 2014r. PSSE w Chodzieży uczestniczyła w programie SENTINEL, którego celem jest nadzór nad grypą i innymi wirusami oddechowymi, poprzez pozyskiwanie określonych danych na temat aktywności tych wirusów na danym terenie, w danej populacji, które obejmują informacje epidemiologiczne oraz dane wirusologiczne. Pracownicy epidemiologii kontynuowali współpracę z Krajowym Punktem Centralnym ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych przy Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny w zakresie wymiany informacji epidemiologicznej w przypadku pojawienia się zagrożeń dla zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym i monitorowali zagrożenia zdrowotne na świecie (np. wirusem Ebola).

Higiena Komunalna (HK) systematycznie kontrolowała jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody w kąpieliskach oraz basenach kąpielowych a także stan sanitarno-techniczny urządzeń wodnych. Informacje o jakości wody przesyłane były do władz samorządowych. Nadzorowano również stan sanitarno-techniczny obiektów użyteczności publicznej.

Konsekwentne działania w ramach urzędowej kontroli żywności dokonywane przez pracowników Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku (HŻŻiPU) spowodowały zdecydowaną poprawę stanu sanitarno-technicznego w zakładach żywnościowo-żywieniowych. W 2014 roku utrzymano zwiększoną ilość kontroli w obiektach żywności i żywienia, które wykazywały zły stan sanitarny oraz w tych, które produkowały lub świadczyły usługi dla dużej liczby konsumentów. Oceniano również zagrożenia zdrowotne ze strony środków spożywczych niewłaściwej jakości zdrowotnej w ramach systemu RASFF (Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt) w celu wyeliminowania ich z obrotu.

Higiena Pracy (HP) prowadziła w roku sprawozdawczym nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy m.in. kontynuowała zapoczątkowane w roku 2013 kontrole zakładów przemysłu drzewnego, zakładów, w których występowało narażenie na hałas oraz charakteryzujących się szczególnie szkodliwymi warunkami pracy. Pod szczególnym nadzorem były również substancje chemiczne i ich mieszaniny, produkty biobójcze i prekursory narkotyków kategorii 2 i 3.

Głównym kierunkami działania w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży (HDiM) w 2014r. było prowadzenie nadzoru nad warunkami nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem stanu sanitarno-technicznego placów zabaw przy placówkach oświatowo-wychowawczych.

Większość przedsięwzięć prozdrowotnych w powiecie chodzieskim realizowano na podstawie wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (WSSE) w Poznaniu. W związku z tym realizowano głównie programy ogólnopolskie i wojewódzkie. Tak, jak w latach ubiegłych, priorytetowym działaniem w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w 2014 roku była realizacja Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu. W dalszej kolejności realizowano programy lokalne i akcje profilaktyczne, organizowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (PSSE) w Chodzieży lub współorganizowane z innymi instytucjami z terenu powiatu, w oparciu o potrzeby środowiska lokalnego.

W 2014r. PSSE w Chodzieży w dalszym ciągu rozbudowywała własną stronę internetową oraz stronę BIP-u (Biuletynu Informacji Publicznej). Na obydwu stronach zamieszczano różnego rodzaju artykuły przeznaczone dla mieszkańców powiatu chodzieskiego.

W ramach doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością przeprowadzono w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży (PSSE) 1 audyt wewnętrzny. Nie stwierdzono niezgodności.Pracownicy PSSE uczestniczyli w 2014r. w wielu szkoleniach organizowanych przez WSSE w Poznaniu oraz Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

I. Sytuacja demograficzna powiatu
Powiat chodzieski zajmuje powierzchnię 680,6 km2. Wg danych statystycznych na dzień 30.06.2014r. ludność powiatu liczyła 47 571 osób, tj. o 184 osoby mniej niż w dniu 30.06.2013r. Gęstość zaludnienia wynosiła prawie 70 osób na 1 km2 powierzchni. Na wsiach mieszkało 20 858 osób (43,8%), w miastach 26 713 (56,2%). Kobiet było 24 204, a mężczyzn 23 367. Kobiety stanowiły 50,9% a mężczyźni 49,1% ludności powiatu. Dzieci do lat dwóch było 1407.


Rys. nr 1. Powiat chodzieski - obszar działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży


Liczba mieszkańców powiatu chodzieskiego dane z dnia 30.06.2014r.
Gmina miejska Chodzież – 19 349

Gmina wiejska Chodzież – 5 861

Gmina miejsko-wiejska Szamocin – 7 554

Gmina miejsko-wiejska Margonin – 6 367

Gmina wiejska Budzyń – 8 440Rys. nr 2. Liczba mieszkańców gmin powiatu chodzieskiego  1. Działalność kontrolno-represyjna i opiniodawcza Stacji
WYSZCZEGÓLNIENIE

ROK

2010

2011

2012

2013

2014

Liczba kontroli i wizytacji

1445

1393

1698

1448

1408**

Liczba decyzji wydanych w wyniku naruszania przepisów sanitarnych

300

274

242

291

249

Liczba decyzji o nieruchomieniu obiektu/wstrzymaniu działalności

0

1

0

1

0

Liczba decyzji płatniczych

229

211

182

168

138

Liczba postanowień

38

38

22

14

18

Liczba pobranych próbek *


882

303

349

355

351

Liczba pomiarów

i badań laboratoryjnych

134

67

0

0

217***

Liczba mandatów

8

11

5

13

13

Kwota mandatów (w zł)


1100

1750

1100

2350

1500

*
Dotyczy próbek wody, żywności i kału pobranych przez PSSE w Chodzieży a zbadanych przez inne laboratoria PIS


** Liczba zawiera 52 wizytacje nie ujęte w druku MZ-45

*** Dot. pomiarów mebli szkolnych
Tabela nr 1 . Działalność kontrolno-represyjna i opiniodawcza PSSE w Chodzieży

w okresie 2010-2014r.


Wykres nr 1 . Działalność kontrolno-represyjna i opiniodawcza PSSE w Chodzieży

w okresie 2010-2014r.  1. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych

Podstawą oceny sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych w powiecie chodzieskim w 2014 roku były dane liczbowe o zachorowaniach na choroby zakaźne pochodzące z indywidualnych zgłoszeń zachorowań (509 zgłoszeń) dokonywanych przez lekarzy podejrzewających lub rozpoznających choroby zakaźne. Dane te pokazują, że sytuacja epidemiologiczna powiatu chodzieskiego była zadowalająca pomimo wzrostów zapadalności odnotowanych dla kilku jednostek chorobowych. Realizowanie od kilku lat obowiązkowych szczepień dzieci w 2 i 10 roku życia przeciwko śwince, różyczce (poliwalentną szczepionką przeciw odrze, śwince i różyczce) znalazło odzwierciedlenie w sytuacji epidemiologicznej tych chorób. W 2014r. nie odnotowano zachorowań na świnkę, w 2013r. były tylko 3 pojedyncze zachorowania. Wystąpiły tylko 2 zachorowania na różyczkę, a w 2013r. 29 zachorowań. Zachorowań na odrę i ostre porażenia wiotkie od wielu lat nie rejestrowano.


Choroby szerzące się droga pokarmową
Na podobnym poziomie, jak w 2013r., kształtowała się ilość zachorowań na biegunki u dzieci do lat dwóch (w 2014r.- 25, w 2013r.- 22), z tego na tle wirusowym były 22 przypadki (czynnikiem patogennym były rotawirusy), 3 przypadki określono jako biegunki o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu. Wszystkie dzieci hospitalizowano.

Liczba pojedynczych zatruć pokarmowych spadła z 7 przypadków w 2013r., do 3 w roku sprawozdawczym. Chorowało 1 dziecko i 2 osoby dorosłe. Dziecko hospitalizowano, a osoby dorosłe leczono ambulatoryjnie. Zatrucia wywołane były czynnikiem bakteryjnym – u dziecka pałeczką Salmonella Enteritidis, u osób dorosłych pałeczką Salmonella z grupy „DO” i Salmonella z grupy ,,DO” z I fazą rzęskową lv.

W 2014r. zarejestrowano jeden przypadek zatrucia pokarmowego wywołanego przez toksynę botulinową, w 2013r. zachorowań takich nie było. Zachorował mężczyzna, u którego podczas dochodzenia epidemiologicznego nie ustalono miejsca i daty spożycia produktu, który mógł być przyczyną zakażenia. Chorego hospitalizowano.

W 2014r. zarejestrowano 3 pojedyncze przypadki innych bakteryjnych zakażeń jelitowych wywołanych przez Clostridium difficille, w 2013r. takich przypadków nie było. Zachorowały trzy kobiety w wieku 54, 78 i 80 lat. Wszystkie osoby chore były hospitalizowane. W obu przypadkach choroba zakończyła się wyzdrowieniem.

W 2014r. zgłoszono 1 zbiorowe ognisko zatrucia pokarmowego, w 2013r. nie zarejestrowano zbiorowych ognisk zatruć pokarmowych. Zatrucie wystąpiło po obiedzie domowym spożytym w styczniu 2014r. przez 3 dorosłe osoby. Spożyto naleśniki z farszem z sera białego z surowym jajkiem. Objawy wystąpiły u wszystkich dorosłych osób. Po paru dniach zachorowało 2 dzieci (bliźniaki) w wieku 5 miesięcy. Dzieci nie spożywały podejrzanej potrawy. Do zakażenia dzieci najprawdopodobniej doszło poprzez kontakt z rękami chorych rodziców i poprzez przedmioty domowe. Osoby dorosłe leczone były ambulatoryjnie, dzieci hospitalizowano. U obojga dzieci wykonano badanie kału w kierunku Salmonella - wyniki były dodatnie - wyhodowano pałeczki Salmonella z grupy DO. Próby kału pobrano tylko od ojca dzieci – wynik był ujemny. Pozostałe osoby dorosłe nie były badane. Przebieg choroby u wszystkich chorych określono od lekkiego do średnio-ciężkiego. Czas trwania epidemii wyniósł 6 dni.
Wirusowe zapalenie wątroby
Zarejestrowano 3 przypadki przewlekłego zapalenia wątroby typu B, to o 1 przypadek więcej niż w roku poprzednim. Zachorowały 2 kobiety (1 z miasta i 1 ze wsi) oraz 1 mężczyzna z miasta. U wszystkich chorych wykonano badania serologiczne krwi i stwierdzono HBs (+) oraz badania serologiczne krwi w kierunku HBV-DNA, wyniki były dodatnie. 1 przypadek zgłoszono jako przypadek mieszany tj. wzw typu B i wzw typu C. Zachorował mężczyzna, mieszkaniec miasta, który od 2000 roku figurował w rejestrze nosicieli PSSE, ze względu na HBs (+). W 2014r. wykryto u niego anty HCV i został zgłoszony jako chory na wzw B i C. 3 osoby chore hospitalizowano, 1 leczono ambulatoryjnie.

Tak jak w roku poprzednim zarejestrowano 3 przypadki przewlekłego wirusowego zapalenie wątroby typu C . Zachorowała 1 kobieta oraz 2 mężczyzn, wszyscy to mieszkańcy wsi. Wszystkie osoby hospitalizowano. U wszystkich chorych diagnozę postawiono na podstawie badań laboratoryjnych krwi. W surowicy krwi 1 osoby stwierdzono obecność przeciwciał anty-HCV, u wszystkich 3 osób wykonano test na replikację wirusa HCV-RNA, wyniki były dodatnie.

Wśród osób chorych na przewlekłe zapalenie wątroby nie było osób narażonych zawodowo na zakażenie.
Choroby, przeciw którym realizowane są szczepienia ochronne obowiązkowe i zalecane
Odsetek zaszczepienia przeciwko chorobom dziecięcym w 1 roku życia wynosił 63,5% w pozostałych grupach wiekowych wyszczepialność wynosiła blisko 100%.

W 2014r. nie rejestrowano inwazyjnej choroby meningokokowej, w 2013r. były 2 zachorowania.

W 2014r. zarejestrowano dwa przypadki wirusowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych sklasyfikowane jako „zapalenie opon mózgowych inne określone i nieokreślone”, w 2013r. zachorowań takich nie było. Zachorowały 2 kobiety z miasta, które hospitalizowano. Choroba zakończyła się wyzdrowieniem.

W 2014r. tak jak w roku poprzednim, wystąpił 1 przypadek zachorowania na zapalenie opon mózgowych , sklasyfikowany jako „zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone”. Zachorował 14-letni chłopiec ze wsi. Dziecko hospitalizowano w Oddziale Dziecięcym w Szpitalu Specjalistycznym w Pile. Choroba zakończyła się wyzdrowieniem.

W roku sprawozdawczym nastąpił ponad 25-krotny spadek zachorowań na grypę sezonową, z 882 przypadków w 2013r. do 35 przypadków w roku 2014, w tym było 7 dzieci do lat 14. Chorobę rozpoznano na podstawie objawów klinicznych. Zachorowania wystąpiły w grupach wiekowych:


Grupa wiekowa

Liczba osób

0-4 lat

0

5-14 lat

7

15-64

26

65 i >

2


Tabela nr 2. Zachorowania na grypę sezonową w 2014r. wg grup wiekowych
Wszystkie chore osoby leczono ambulatoryjnie. Zgonów nie było. Podane dane nie są jednak precyzyjne, ponieważ epidemiologiczna definicja grypy pozwala na wykazanie wszystkich ostrych infekcji układu oddechowego, niezależnie od etiologii, jako przypadki grypy lub zachorowania grypopodobne.

Najlepszym sposobem zapobiegania grypie są coroczne szczepienia. W roku 2014 dostępne były w obrocie aptecznym szczepionki przeciw grypie. W 2014r. w powiecie chodzieskim przeciw grypie sezonowej zaszczepiło się 1175 osób.
Wykres nr 2. Zachorowania na grypę sezonową w latach 2011-2014

w poszczególnych kategoriach wiekowych

Grupa chorób, w których brak dotąd skutecznych metod zapobiegawczych
W roku sprawozdawczym nastąpił wzrost zachorowań na boreliozę (w 2013r. - 14, w 2014r. - 24). Zachorowało 14 mężczyzn i 10  kobiet, 10 mieszkańców wsi i 14 mieszkańców miast. Hospitalizowano 14 osób, pozostałe leczono ambulatoryjnie. Wszyscy chorzy wcześniej byli ukąszeni przez kleszcze. Wśród osób chorych 14 osób było pokąsanych w lasach powiatu chodzieskiego, 1 osoba w lasach powiatu lubiatowskiego, 2 osoby w ogródkach przydomowych,1 w gospodarstwie rolnym, a 6 osób nie potrafiło podać miejsca narażenia. Wśród chorych 4 osoby były narażone zawodowo (3 osoby to leśnicy, 1 osoba to uczeń szkoły leśnej).


Wykres nr 3. Zachorowania na boreliozę w powiecie chodzieskim w latach 2007-2014


Wykres nr 4 . Zachorowania na boreliozę w latach 2007-2014 w woj. wielkopolskim

i powiecie chodzieskim
Ospa wietrzna jest jedną z najbardziej zakaźnych chorób. Na terenie powiatu widoczna była od 5 lat wysoka zapadalność zachorowań na tę chorobę. W roku 2014 odnotowano tendencję spadkową - liczba zachorowań spadła ponad 2-krotnie w stosunku do roku 2010. Zachorowało 197 osób. Najwięcej zachorowań wystąpiło w grupie wiekowej do lat 10. Zachorowania występowały w ciągu całego roku z tendencją wzrostową w miesiącach zimowych i letnich.

Wykres nr 5 . Zachorowania na ospę wietrzną w grupach wiekowych
Na terenie powiatu chodzieskiego w 2014r. w ramach szczepień zalecanych jak i z grup ryzyka pełne szczepienia przeciw ospie wietrznej otrzymało tylko 56 osób. Wśród 197 chorych tylko 3 dzieci (1,62%) zaszczepiono wcześniej przeciw ospie.

W 2013 roku zarejestrowano 29 zachorowań na różyczkę, a w 2014r. były 2 zachorowania. Zachorowało dwoje dzieci w wieku 3 i 6 lat, które wcześniej były zaszczepione jedną dawką szczepionki przeciw różyczce. Chorobę stwierdzano na podstawie objawów klinicznych. Dzieci leczono ambulatoryjnie. Jedno dziecko mieszkało w mieście, drugie na wsi.
Wykres nr 6 . Zachorowania na różyczkę w latach 2012-2014
Nastąpił spadek zachorowań na płonicę (z 44 w 2013r. do 8 w 2014r.). Zgodnie z klasyfikacją przypadku wszystkie zachorowania dotyczyły przypadków możliwych tzn. rozpoznanie zachorowania lekarz stwierdził na podstawie objawów klinicznych, nie potwierdzano ich badaniami serologicznymi. Zachorowania dotyczyły dzieci w wieku przedszkolnym (6 dzieci) oraz szkolnym (2 dzieci).


Wykres nr 7 . Zachorowania na płonicę w latach 2012- 2014
Nastąpił nieznaczny spadek zachorowań na gruźlicę z 10 w 2013r. do 7 w 2014r. Zachorowało 4 mężczyzn i 3 kobiety, 2 osoby ze wsi i 5 z miasta. Wszystkie osoby chore hospitalizowano w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii - Szpitalu w Chodzieży i w Ludwikowie. Wszystkie przypadki potwierdzono badaniami bakteriologicznymi z popłuczyn oskrzelowych, plwociny i płynu z jamy opłucnowej na obecność prątków gruźlicy. 1 osoba zmarła z powodu chorób współistniejących. Osoby z wysokiego ryzyka będące w bliskim kontakcie z chorymi objęto nadzorem. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego od 5 lat organizował „Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Gruźlicy”. W ramach programu w Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu wykonywano dla mieszkańców województwa wielkopolskiego bezpłatny test Igra. PSSE w Chodzieży współpracowała z ww. szpitalem za pośrednictwem szpitala w Chodzieży, w którym w ramach programu pobierano do badania krew od osób z kontaktu z gruźlicą i przesyłano do laboratorium w Poznaniu. Osoby z wynikami dodatnimi były skierowane do leczenia.

W 2014r. zarejestrowano 1 przypadek róży u 67-letniego mężczyzny z miasta, który był hospitalizowany w Oddziale Dermatologicznym Szpitala Specjalistycznego w Pile. Takich zachorowań w 2013r. nie zarejestrowano.

W 2014r. nastąpił ponad 4-krotny spadek zachorowań na krztusiec, z 17 zachorowań w 2013 roku do 4 przypadków w roku sprawozdawczym. Był to drugi rok spadku zachorowań na tę chorobę (w 2012r. 177 zachorowań ). Zachorowania zarejestrowano w II połowie 2014r. Zachorowało 3 dzieci i 1 osoba dorosła. Chłopiec i dziewczynka - oboje w wieku 8 lat, 3-letnia dziewczynka oraz 54-letni mężczyzna. Dwie osoby chore to mieszkańcy miasta, pozostałe zamieszkują na wsi. Chłopca hospitalizowano, pozostali chorzy leczeni byli ambulatoryjnie. Chorobę rozpoznano na podstawie objawów klinicznych i badań serologicznych krwi. Wszystkie przypadki sklasyfikowano jako przypadki możliwe. Wszystkie dzieci wcześniej szczepione były przeciw krztuścowi jednak odporność po szczepieniu podobnie jak po przechorowaniu, nie trwa całe życie, zwykle obniża się po upływie 5-10 lat. Brak informacji o szczepieniu osoby dorosłej.

Wykres nr 8 . Zachorowania na krztusiec w latach 2012-2014

  1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna