Patronat Honorowy KonferencjiPobieranie 65.05 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar65.05 Kb.Patronat Honorowy Konferencji

Marszałek Województwa Lubelskiego

Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lubelskie Towarzystwo Naukowe

Wydział I Nauk Humanistycznych

oraz

Wydział Prawa i Administracji UMCS

Instytut Prawa Karnego
zapraszają
Pana (Panią): .........................................................

.........................................................


na konferencję naukową
Teoretyczne i praktyczne problemy

współczesnego prawa karnego

Lublin, 26-27 września 2011r.


Miejsce obrad:

Gmach Lubelskiego Towarzystwa Naukowego

Pl. Litewski 2, 20-080 LUBLINPROGRAM KONFERENCJIPONIEDZIAŁEK, 26 WRZEŚNIA 2011r.
Godz. 900-1015 – Zwiedzanie Starego Miasta

(dla chętnych, wyjście spod hotelu Europa)od godz. 930 – Rejestracja uczestników Konferencji (LTN)

Godz. 1045 – Przerwa na kawę – przed otwarciem Konferencji

(Gmach Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Pl. Litewski 2)Godz. 1100 – Otwarcie Konferencji – Wystąpienia okolicznościowe

Głos Prof. dr. hab. Artura Korobowicza

Prezesa Lubelskiego Towarzystwa Naukowego

Głos Prof. dr. hab. Andrzeja Dąbrowskiego

Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Głos Prof. dr. hab. Antoniego Pieniążka

Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMCS
Sesja I

Przewodniczą: Prof. dr hab. Barbara Kunicka-Michalska,

Prof. dr hab. Andrzej Szwarc
Godz. 1130 – Prof. dr hab. Krystyna Daszkiewicz, UAM

Kodeks karny „liberalny czy racjonalny”?

Godz. 1150 – Prof. dr hab., prof. dr h.c. Andrzej Zoll, UJ

Potrzeba racjonalności przy reformowaniu prawa karnego

Godz. 1210 – Prof. dr hab. Ryszard Dębski,

O typizacji przestępstw i typach zmodyfikowanych

Godz. 1230 – Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, UWr

O elementach wyznaczających treść społecznej szkodliwości czynu zabronionego i jej stopień (ekspozycja problemów spornych)

Godz. 1250 – Dyskusja. Podsumowanie

Godz. 1340 – Przerwa na obiad
Sesja II

Przewodniczą: Prof. dr hab. Zofia Sienkiewicz,

Prof. dr hab. Stefan Lelental
Godz. 1415 – Prof. dr hab. Leon Tyszkiewicz-Chełmicki, UŚl

O właściwe rozwiązanie teoretyczne i dogmatyczne sporu o skutkowe czy bezskutkowe podżeganie i pomocnictwo w procesie rekonstrukcji normy prawnej


Godz. 1440 – Prof. dr hab. Lech Paprzycki, Prezes Izby Karnej SN

Niepoczytalność sprawcy i lecznicze środki zabezpieczające

Godz. 1500 – Prof. dr hab. Witold Kulesza, UŁ

Pochwalanie faszyzmu i komunizmu w świetle prawa karnego

Godz. 1520 – Prof. dr hab. Helmut Kury, Instytut Maxa Plancka,
Freiburg


Nieizolacyjne środki w wymiarze sprawiedliwości - taniej i mimo to skuteczniej

Godz. 1540 – Dyskusja. Podsumowanie

Godz. 1630Przerwa na kawę
Sesja III

Przewodniczą: Prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek,

Prof. dr hab. Ireneusz Nowikowski,

Dr Joanna Piórkowska-Flieger
Godz. 1645 – Wręczenie Księgi Jubileuszowej Profesorowi

Tadeuszowi Bojarskiemu – Wystąpienia okolicznościowe

Słowo Prof. dr. hab. Andrzeja Marka, UMKGodz. 1800 – Kolacja

Godz. 1900 – Spotkanie towarzyskie w Hotelu Europa
WTOREK, 27 WRZEŚNIA 2011r.
Sesja I

Przewodniczą: Prof. dr hab. Emil Pływaczewski,

Prof. dr hab. Romuald Kmiecik
Godz. 900 – Prof. dr hab. Edward Skrętowicz, UMCS

Ograniczenie zakazu reformationis in peius po nowelizacji k.p.k.
z 2003r.


Godz. 920 – Dr hab., prof. UMCS Katarzyna Dudka, UMCS

Praktyczne problemy zaliczania nieizolacyjnych środków zapobiega-wczych na poczet środków karnych

Godz. 940 – Dyskusja. Podsumowanie

Godz. 1010 – Przerwa na kawę
Sesja II

Przewodniczą: Prof. dr hab. Maria Szewczyk,

Prof. dr hab. Jan Skupiński
Godz. 1030 – Prof. dr hab. Andrzej Marek, dr Tomasz Oczkowski, UMK

Reforma prawa wykroczeń a problem deliktów administracyjnychGodz. 1050 – Prof. JUDr. Jiŕi Jelinek, U.Karola, Praga

Prawnokarna odpowiedzialność osób prawnych w Republice Czeskiej

Godz. 1110 – Prof. dr hab. Gintaras Švedas, U.Wileński

Poszczególne problematyczne zagadnienia z zakresu odpowiedzialności karnej osób prawnych w litewskim orzecznictwie konstytucyjnym oraz doktrynie prawa karnego

Godz. 1130 – Dyskusja. Podsumowanie

Godz. 1150 – Przerwa na kawę
Sesja III

Przewodniczą: Prof. dr hab. Grażyna Szczygieł,

Prof. dr hab. Marian Filar
Godz. 1200 – Prof. dr hab. Piotr Stępniak, UAM

Wykonywanie kary pozbawienia wolności we Francji i w Polsce

Godz. 1220 – Prof. dr hab. Stefan Lelental, UŁ

Orzekanie o zezwoleniu na odbycie kary pozbawienia wolności
w systemie dozoru elektronicznego


Godz. 1240 – Prof. dr hab. Leszek Bogunia, UWr

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Godz. 1300 – Dyskusja. Podsumowanie

Godz. 1340 – Przerwa na obiad
Sesja IV

Przewodniczą: Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek,

Prof. dr hab. Andrzej Zoll
Godz. 1410 – Prof. dr hab. Maciej Rogalski, WSPiA Rzeszów

Przestępstwa z art. 268 k.k. i 286 k.k. w działalności telekomunikacyjnej

Godz. 1420 – Dr Aneta Michalska-Warias,

Dr Joanna Piórkowska–Flieger, UMCS

Projektowane zmiany modelu postępowania w sprawach nieletnich

Godz. 1430– Dr Anna Płońska, dr Katarzyna Liżyńska, UWr

Współczesne prawo karne wobec handlu ludźmi

Godz. 1440 – Dr Anna Muszyńska, dr Katarzyna Łucarz, UWr

Z problematyki środków karnych o charakterze majątkowym

Godz. 1450 – Dr Damian Szeleszczuk, KUL

Kilka uwag o celach pozbawienia praw publicznych

Godz. 1500 – Dr Sławomir Hypś, KUL

Odpowiedzialność rodziców za demoralizację nieletniego
Godz. 1515 – Zakończenie Konferencji

Sponsorzy:


URZĄD MARSZAŁKOWSKI

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO


Zaproszenie
Ehrenschirmherrschaft der Konferenz

Marschall der Wojewodschaft Lublin

Rektor der Maria-Curie-Skłodowska-Universität
Lubliner Wissenschaftliche Gesellschaft

Abteilung I Humanwissenschaften

und

Fakultät für Recht und Verwaltung der UMCS

Institut für Strafrecht

laden


zur wissenschaftlichen Konferenz

THEORETISCHE UND PRAKTISCHE PROBLEME DES HEUTIGEN STRAFRECHTS

ein

Ort der Tagung:

Konferenzraum der Lubliner Wissenschaftlichen Gesellschaft,

Lublin, Plac Litewski 2, Pałac Czartoryskich

Beginn der Konferenz: 26. September (Montag) 11.00 Uhr

Lublin – 26.-27. September 2011

PROGRAMM DER KONFERENZ

THEORETISCHE UND PRAKTISCHE PROBLEME DES HEUTIGEN STRAFRECHTS

 

MONTAG, 26. SEPTEMBER 2011

 

900-1015 Uhr – Besichtigung der Altstadt(für Freiwillige, Treffpunkt - Hotel Europa)

ab 930 Uhr – Registrierung der Konferenzteilnehmer

(Lubliner Wissenschaftliche Gesellschaft LTN)

1045 Uhr – Kaffeepause – vor der Eröffnung der Konferenz

(Gebäude der LTN-Gesellschaft, Plac Litewski 2)

1100 Uhr – Eröffnung der Konferenz– Gelegenheitsansprachen

Prof. Dr. hab. Artur Korobowicz, Präses der LTN-Gesellschaft

Prof. Dr. hab. Andrzej Dąbrowski, Rektor der Maria-Curie-Skłodowska-Universität

Prof. Dr. hab. Antoni Pieniążek, Dekan der Fakultät für Recht und Verwaltung der UMCS

 

Tagung IVorsitzende: Prof. Dr. hab. Barbara Kunicka-Michalska,

Prof. Dr. hab. Andrzej Szwarc

 1130 Uhr – Prof. Dr. hab. Krystyna Daszkiewicz, Adam-Mickiewicz-Universität

Strafgesetzbuch „liberal oder rational”?

1150 Uhr – Prof. Dr. hab., Prof. dr h.c. Andrzej Zoll, Jagellonen-Universität

Notwendigkeit rationalen Denkens bei der Reformierung des Strafrechts

1210 Uhr – Prof. Dr. hab. Ryszard Dębski, Lodzer Universtität

Über Typisierung der Straftaten und modifizierte Typen

1230 Uhr – Prof. Dr. hab. Tomasz Kaczmarek, Breslauer Universität

Über Elemente, die als Maßstäbe für den Gehalt der sozialen Schädlichkeit unerlaubter Handlung und die Stufe dieser Schädlichkeit dienen (Hervorhebung strittiger Probleme)

1250 Uhr – Diskussion. Fazit

1340 Uhr – Mittagspause

 

Tagung IIVorsitzende: Prof. Dr. hab. Zofia Sienkiewicz,

Prof. Dr. hab. Stefan Lelental

1415 Uhr – Prof. Dr. hab. Leon Tyszkiewicz-Chełmicki, Schlesische Universität

Zur Frage einer theoretischen und dogmatischen Lösung des Streits um folgenwirksame bzw. folgenlose Anstiftung und Beihilfe im Prozess der Rekonstruktion einer Rechtsnor


1440 Uhr – Prof. Dr. hab. Lech Paprzycki, Präses der Strafkammer des Obersten Gerichts

Unzurechnungsfähigkeit des Täters und sichernde Heilungsmittel

1500 Uhr – Prof. Dr. hab. Witold Kulesza, Lodzer Universität

Lobpreisung des Faschismus und Kommunismus im Lichte des Strafrechts

1520 Uhr – Prof. Dr. hab. Helmut Kury, Max-Planck-Institut, Freiburg in Br.

Ambulante Maßnahmen in der Justiz billiger und trotzdem erfolgreicher?

1540 Uhr – Diskussion. Fazit.

1630 Uhr – Kaffeepause

 

Tagung III

Vorsitzende: Prof. Dr. hab. Violetta Konarska-Wrzosek,

Prof. Dr. hab. Ireneusz Nowikowski,

Dr. Joanna Piórkowska-Flieger

1645 Uhr – Überreichung der Festschrift an Professor Tadeusz Bojarski

– Gelegenheitsansprachen

Prof. Dr. hab. Andrzej Marek, Nikolaus-Copernikus-Universität

1800 Uhr – Abendbrot

1900 Uhr – Geselliges Treffen im Hotelu Europa


DIENSTAG, 27. SEPTEMBER 2011

 

Tagung IVorsitzende: Prof. Dr. hab. Emil Pływaczewski,

Prof. Dr. hab. Romuald Kmiecik

 900 Uhr – Prof. Dr. hab. Edward Skrętowicz, UMCS

Die Beschränkung des Verbots reformationis in peius nach der Novellierung des Strafgesetzbuches von 2003

920 Uhr – Dr. hab., Prof. der UMCS Katarzyna Dudka, UMCS

Praktische Probleme der Anrechnung der ambulanten Vorbeugungsmaßnahmen auf die Strafe

940 Uhr – Diskussion. Fazit.

1010 Uhr – Kaffeepause

 

Tagung IIVorsitzende: Prof. Dr. hab. Maria Szewczyk,

Prof. Dr. hab. Jan Skupiński

1030 Uhr – Prof. Dr. hab. Andrzej Marek, Dr. Tomasz Oczkowski

Reform des Ordnungswidrigkeitsrechts und das Problem der Verwaltungsdelikte1050 Uhr – Prof. JU Dr. Jiŕi Jelinek, Karls-Universität Prag

Strafrechtliche Verantwortung juristischer Personen in der Tschechischen Republik

1110 Uhr – Prof. Dr. hab. Gintaras Švedas, Universität Wilna

Einzelne Problemfragen im Bereich der strafrechtlichen Verantwortung juristischer Personen in der litauischen konstitutionellen Rechtsprechung und in der Strafrechtsdoktrin

1130 Uhr – Diskussion. Fazit.

Uhr 1150 – Kaffeepause

 

Tagung III

Vorsitzende: Prof. Dr. hab. Grażyna Szczygieł,

Prof. Dr. hab. Marian Filar

 

1200 Uhr – Prof. Dr. hab. Piotr Stępniak, Adam-Mickiewicz-UniversitätVollstreckung der Freiheitsstrafe in Frankreich und in Polen

1220 Uhr – Prof. Dr. hab. Stefan Lelental, Lodzer Universität

Entscheidung über die Erlaubnis einer Absolvierung der Freiheitsstrafe im System elektronischer Überwachung

1240 Uhr – Prof. Dr. hab. Leszek Bogunia, Breslauer Universität

Aufschub der Vollstreckung der Freiheitsstrafe

1300 Uhr – Diskussion. Fazit.

1340 Uhr – Kaffeepause

 

Tagung IVVorsitzende: Prof. Dr. hab. Tomasz Kaczmarek,

Prof. Dr. hab. Andrzej Zoll

 

1410 Uhr – Dr. Aneta Michalska-Warias, Dr. Joanna Piórkowska–Flieger, UMCSGeplante Änderungen des Modells des Verhaltens bei Rechtssachen von Jugendlichen

1420 Uhr – Dr. Anna Płońska, Dr. Katarzyna Liżyńska, Breslauer Universität

Das heutige Strafrecht gegenüber dem Menschenhandel

1430 Uhr – Dr. Anna Muszyńska, Dr. Katarzyna Łucarz, Breslauer Universität

Aus der Problematik von Strafmaßnahmen mit Vermögenscharakter

1440 Uhr – Dr. Damian Szeleszczuk, Katholische Universität Lublin

Einige Bemerkungen über das Ziel der Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte

1450 Uhr – Dr. Sławomir Hypś, Katholische Universität Lubln

Verantwortung der Eltern für Demoralisierung eines Jugendlichen

 

1500 Uhr – Abschluss der Konferenz


Sponsorzy:
URZĄD MARSZAŁKOWSKI

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO


Zaproszenie
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna