Paweł TańskiPobieranie 88.21 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar88.21 Kb.
Wykaz osiągnięć w pracy naukowej

Paweł Tański


(ur. 22 lipca 1974 r.)
Rozprawa doktorska: Emigracyjna poezja Mariana Czuchnowskiego (2002).

1. Oryginalne opublikowane prace twórcze:

1. 1. Książki


 1. Rozprawa habilitacyjna:


Ślad. Świat poetycki Jerzego Hordyńskiego. (Recenzenci: Izolda Kiec, Zbigniew Chojnowski). Toruń 2012. Wydawnictwo Naukowe UMK, ss. 199. 1. W cieniu poematu. Emigracyjna poezja Mariana Czuchnowskiego. (Recenzenci: Janusz Kryszak, Wojciech Ligęza). Toruń 2003. Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 258.

 2. Tradycja i talent. Szkice o poezji emigracyjnej. (Recenzenci: Zbigniew Chojnowski, Marian Kisiel). Toruń 2006. Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 248.

 3. Sandały Hermesa. Szkice o poezji. (Recenzenci: Zbigniew Chojnowski, Leszek Szaruga). Toruń 2008. Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 120.

 4. Ja, motyl i inne szkice krytyczne. (Recenzenci: Izolda Kiec, Beata Tarnowska). Toruń 2010. Europejskie Centrum Edukacyjne, ss. 183.1. 2. Redakcje i współredakcje prac naukowych 1. Marian Czuchnowski – kronikarz emigracyjnej codzienności. Redakcja: Janusz Kryszak, Paweł Tański. (Recenzent: Maria Jakitowicz. Indeks nazwisk: Marta Mroczkowska, Paweł Tański). Toruń 2002. Wydawnictwo: Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, ss. 264.

 2. Problematyka tekstu głosowo interpretowanego (I). Redakcja: Katarzyna Lange, Władysław Sawrycki, Paweł Tański. (Recenzenci: Antoni Smuszkiewicz, Zenon Uryga. Indeks nazwisk: Katarzyna Lange). Toruń 2004. Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 348.

 3. Problematyka tekstu głosowo interpretowanego (II). Redakcja: Katarzyna Lange, Władysław Sawrycki, Paweł Tański. (Recenzenci: Antoni Smuszkiewicz, Zenon Uryga. Indeks nazwisk: Katarzyna Lange). Toruń 2006. Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 243.

 4. Problematyka tekstu głosowo interpretowanego (III). Redakcja: Władysław Sawrycki, Paweł Tański, Damian Kaja, Elżbieta Kruszyńska. (Recenzenci: Antoni Smuszkiewicz, Zenon Uryga. Indeks nazwisk: Damian Kaja). Toruń 2010. Wydawnictwo Mado, ss. 294.

 5. Poezja polska po roku 2000. Diagnozy – problemy – interpretacje, (z Tomaszem Dalasińskim) [w druku].

 6. Blok materiałów poświęconych poezji Jacka Podsiadły, „Strony”, (z Tomaszem Dalasińskim) [w druku].

 7. Tekst i głos, „Litteraria Copernicana”, (z Władysławem Sawryckim i Damianem Kają)
  [w przygotowaniu].

 1. 3. Współredakcja (wraz z Krzysztofem Myszkowskim):
 1. „Kwartalnik Artystyczny” 2012, nr 4 (76), ss. 214.

 2. „Kwartalnik Artystyczny” 2013, nr 1 (77), ss. 182.

 3. „Kwartalnik Artystyczny” 2013, nr 2 (78), ss. 206.

 4. „Kwartalnik Artystyczny” 2013, nr 3 (79), ss. 246.


1. 4. Rozprawy i artykuły naukowe; szkice


(18 spośród nich znalazło się w zmienionych, rozszerzonych wersjach w książkach: Tradycja i talent [dalej skrót: TiT]; Sandały Hermesa [SH]; Ja, motyl i inne szkice krytyczne [JM]; są to pozycje oznaczone numerami: TiT – 3, 10, z pozycji „po uzyskaniu stopnia doktora”: 2, 3, 5, 9, 14, 17, 20; SH – 7, 14; z pozycji „po uzyskaniu stopnia doktora”: 10, 12, 15, 18, 19; JM – 2, z pozycji „po uzyskaniu stopnia doktora”: 21.)
Przed uzyskaniem stopnia doktora: 1. Portrety rzeczy zwykłych. O emigracyjnej poezji Mariana Czuchnowskiego, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 1999, nr 5 (87), s. 116–125.

 2. Kat utajony. Brylantowy miecz wojownika w mieście koloru rdzy. Rzecz o poezji Roberta Krajewskiego, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 1999, nr 9 (91), s. 140–146.

 3. Powrót w przeszłość, w półcieniu... (o poezji Stanisława Balińskiego), „Przegląd Artystyczno-Literacki” 1999, nr 10, s. 24–27.

 4. Marek Hłasko (19341969), [w:] Twarze emigracji. Wierzyński, Hłasko, Gombrowicz, Stempowski, Grydzewski [katalog przygotowany z okazji wystawy w Bibliotece Uniwersyteckiej XII 1999–I 2000], Toruń 1999, s. 20–21.

 5. Marek Hłasko doświadczenie obcości, [w:] op. cit., s. 22–26.

 6. Misjonarz słów, „Kultura” [Paryż] 2000, nr 1/628–2/629, s. 189–193. [O poezji Bogumiła Andrzejewskiego.]

 7. Las jako element przestrzeni w poezji Tadeusza Nowaka, [w:] Las w kulturze polskiej I, pod red. W. Łysiaka, Poznań 2000, s. 247–255.

 8. Bogumił Andrzejewski – lemuryjski wędrowiec, [w:] Edukacja polonistyczna i literatura, pod red. W. Sawryckiego i M. Wróblewskiego, Toruń 2000, s. 45–57.

 9. Biblizmy w poezji Bogumiła Andrzejewskiego, „Fraza” 2000, nr 3 (29), s. 165–176.

 10. Szatan włamywacz snów”. Wątki demoniczne w poezji Jerzego Pietrkiewicza,
  [w:] Jerzy Pietrkiewicz inna wersja emigracji, pod red. B. Czarneckiej i J. Kryszaka, Toruń 2000, s. 113–127.

 11. W kręgu tajemnic mitów, legend i języka. O twórczości poetyckiej Bogumiła Andrzejewskiego, [w:] Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej
  1989
  1999, pod red. Bolesława Klimaszewskiego i Wojciecha Ligęzy, Kraków 2001,
  s. 219–228.

 12. Wygnaniec ptaków” w Londynie. Emigracyjna poezja Mariana Czuchnowskiego, „Pamiętnik Literacki” XII, 2001, z. 1, s. 161–178.

 13. Z Polnej do St. Leonard-on-Sea, „Fraza” 2001, nr 3 (33), s. 28–35. [O poezji Mariana Czuchnowskiego.]

 14. W lustrach lasu, „Fraza” 2001, nr 4 (34), s. 254–258 [o tomie: J. Szuber, Las w lustrach / Forest in the mirrors, ilustracje: H. Waniek, Rzeszów 2001]. Przedruk: Las
  w lustrach Janusza Szubera, [w:] Las w kulturze polskiej II, pod red. W. Łysiaka, Poznań 2002, s. 483–488.

 15. Marian Czuchnowski i czasopisma emigracyjne, [w:] Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej, t. I, pod red. J. Kryszaka i R. Moczkodana, Toruń 2001, s. 147–153.


Po uzyskaniu stopnia doktora: 1. Oko poety, [w:] Marian Czuchnowski – kronikarz emigracyjnej codzienności,
  red. J. Kryszak, P. Tański, Toruń 2002, s. 149–166.

 2. Poeta i językoznawca. Szkic do portretu Bogumiła Andrzejewskiego, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Filologia Polska LVII – Nauki Humanistyczno-Społeczne – Zeszyt 354, 2002, s. 65–94

 3. Miłość, „Dasein”, Śmierć. Czytając cykle liryczne Bolesława Taborskiego, [w:] Przez lustra. Pisarstwo Bolesława Taborskiego, szkice pod redakcją W. Ligęzy i J. Wolskiego, Toruń 2002, s. 31–42.

 4. Funkcjonalne aspekty analizy „mowy ciała” w malarstwie i literaturze zawarte
  w eseistyce Arkadiusza Pacholskiego
  , [w:] Mowa ciała i jej funkcje w kulturze,
  pod red. M. Jasińskiej, J. Kuć, Siedlce 2002, s. 91–94.

 5. Między koniecznością a wartością – miejsce poezji w wydawnictwach Veritasu,
  [w:] Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas w Londynie – Nie zamknięty rozdział, studia
  i szkice pod redakcją Zdzisława E. Wałaszewskiego i R. Moczkodana, Toruń – Londyn 2003, s. 92–108.

 6. Ku milczeniu. Kres twórczości poetyckiej Mariana Czuchnowskiego, [w:] Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji, red. Z. Andres,
  J. Wolski, Rzeszów 2003, s. 133–141.

 7. Metafizyczny poemat Mariana Czuchnowskiego (część I), „Przegląd Polski” z dn. 12. 09. 2003 r., s. 2; Metafizyczny poemat Mariana Czuchnowskiego (dokończenie), „Przegląd Polski” z dn. 19. 09. 2003 r., s. 2.

 8. O poemacie Na wsi Mariana Czuchnowskiego, [w:] W kręgu folkloru, literatury i języka. Prace ofiarowane Janowi Mirosławowi Kasjanowi w 70. rocznicę urodzin, pod red.
  M. Jakitowicz i V. Wróblewskiej, Toruń 2003, s. 275–285.

 9. Florian Śmieja – poeta nadziei, [w:] Parabole pamięci. Literacka i translatorska twórczość Floriana Śmieji, red. Z. Andres, J. Wolski, Toruń 2004, s. 75–79.

 10. Stanisław Sojka śpiewa sonety Szekspira, [w:] Problematyka tekstu głosowo interpretowanego, pod red. K. Lange, W. Sawryckiego, P. Tańskiego, Toruń 2004,
  s. 115–129.

 11. Zapadł się w chłód ziemi. Proch swój cisnął w twarz Hypnosa” – ciemne wiersze Roberta Krajewskiego, „Nowa Okolica Poetów” 2004, nr 1 (15), s. 92–97.

 12. Cmentarzami obłąkani”. O Pełni czerwca Wacława Iwaniuka, [w:] Podróż w głąb pamięci. O Wacławie Iwaniuku. Szkice – wspomnienia – wiersze, pod red. J. Wolskiego, H. Wójcika, E. Zymana, Toronto 2005, s. 100–109.

 13. Poezja emigracyjna w szkole – stan obecny i perspektywy, [w:] Metodyka a nauka
  o literaturze i nauka o języku
  , pod red. D. Michałki i K. Bakuły, Wrocław 2005,
  s. 103–108.

 14. Zapomniane wiersze Bogumiła Andrzejewskiego. Próba interpretacji, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Filologia Polska LXI – Nauki Humanistyczno-Społeczne – Zeszyt 373, 2005, s. 115–151.

 15. Piękno – racja istnienia wiersza. (O śpiewaniu utworów poetyckich), [w:] Problematyka tekstu głosowo interpretowanego (II), pod red. K. Lange, W. Sawryckiego, P. Tańskiego, Toruń 2006, s. 169–174. Zmieniona wersja tego szkicu: Rock to również poezja śpiewana!, [w:] Unisono na pomieszane języki (1). O rocku, jego twórcach i dziełach
  (w 70-lecie Czesława Niemena)
  , pod red. R. Marcinkiewicza, Opole – Sosnowiec 2010,
  s. 229–234.

 16. Dziwy niebieskie” i podniebne wędrówki w poetyckich opowieściach Bogumiła Andrzejewskiego, [w:] Poezja i astronomia, red. B. Burdziej, G. Halkiewicz–Sojak, Toruń 2006, s. 605–610.

 17. Poeta znaczącej codzienności” i bólu. Późne wiersze Czesława Bednarczyka, „Kresy” 2007, nr 3, s. 229–231. Pierwodruk: Poezja polska na obczyźnie. Studia i szkice, tom II, pod red. Zbigniewa Andresa i Jana Wolskiego, Rzeszów 2005, s. 288–293.

 18. Obecność mitu na wybranych przykładach z poezji polskiej po 1989 roku (zarys problemu), [w:] Polonistyczne drogi. Księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Władysławowi Sawryckiemu w 70. rocznicę urodzin, red. M. Wróblewski, Toruń 2008,
  s. 179–186.

 19. Wbrew nadziei uwierzył nadziei”. O wierszu Fotografia Zbigniewa Herberta, „Topos” 2008, nr 6 (103), s. 21–30.

 20. Spotkania ze światem i światłem: poezja emigracyjna, [w:] Edukacja polonistyczna
  w obliczu przemian kulturowych Europy dawniej i dziś
  , pod red. W. Sawryckiego,
  E. Kruszyńskiej, M. Wróblewskiego, Toruń 2009, s. 227–243.

 21. Inne godziny „polskiego”: próba lekcji rockowych, „Polonistyka” 2010, nr 4. s. 56–59.
  Wersja zmieniona i rozszerzona tego artykułu: „Sztuka jest skarpetką kulawego”. O kilku tekstach Kobranocki, [w:] Unisono na pomieszane języki (1). O rocku, jego twórcach
  i dziełach (w 70-lecie Czesława Niemena)
  , pod red. R. Marcinkiewicza, Opole – Sosnowiec 2010, s. 187–198.

 22. Poeta z Rzymu – Jerzy Hordyński, „Nowa Okolica Poetów” 2010, nr 33–34, s. 194–209.

 23. Ćwiczenie w oglądaniu świata”. O tomie poetyckim Żółte popołudnie Wallace’a Stevensa, [w:] P. Tański, Ja, motyl i inne szkice krytyczne, Toruń 2010, s. 6–15.

 24. Polihistor. O kilku szkicach Fryderyka Goldschlaga w „Oficynie Poetów”, [w:] P. Tański, Ja, motyl i inne szkice krytyczne, Toruń 2010, s. 122–136.

 25. Kapelusze”. O dwóch wierszach Grzegorza Kaźmierczaka wyśpiewanych przez ich autora, [w:] Problematyka tekstu głosowo interpretowanego (III), pod red.
  W. Sawryckiego, P. Tańskiego, D. Kaji, E. Kruszyńskiej, Toruń 2010, s. 97–107.

 26. Antropologia kultury rocka, „Polonistyka” 2011, nr 3, s. 43–47. Szkic został podzielony na dwie części i opublikowany jako dwa osobne artykuły, z poprawkami i uzupełnieniami: „Siedzi, a chciałby postać”. O tekstach śpiewanych przez Lecha Janerkę na płycie Klaus Mitffoch, [w:] Unisono w wielogłosie 2. W kręgu nazw i wartości, pod red.
  R. Marcinkiewicza, Opole – Sosnowiec 2011, s. 237–246; Witalizm to duch rocka
  (na przykładzie debiutanckiego albumu Kim Nowak)
  , [w:] Unisono w wielogłosie 3. Rock a korespondencja sztuk, pod red. R. Marcinkiewicza, Sosnowiec 2012, s. 287–290. Tekst „Siedzi, a chciałby postać”… wykorzystano także na stronie internetowej Biura Literackiego: http://www.biuroliterackie.pl/przystan/czytaj.php?site=200&co=txt_4411 [dodano 22. 02. 2013]. Szkic Witalizm to duch rocka (na przykładzie debiutanckiej płyty grupy Kim Nowak), po uzupełnieniu, opublikowano również na stronie internetowej Biura Literackiego: http://www.biuroliterackie.pl/przystan/czytaj.php?site=200&co=txt_4460

[dodano 5. 04. 2013].

 1. Zabłąkana strzała”. O kilku poetyckich tekstach wojennych Bogumiła Andrzejewskiego,
  [w:] Liryka żołnierska. Estetyka i wartości, pod red. A. Paliwody i J. Wolskiego, Rzeszów 2011, s. 267–278.

 2. Innowacje w zakresie doboru „lektur” szkolnych: rockowe utwory słowno-muzyczne
  na lekcjach języka polskiego w liceum
  , „Polonistyka” 2012, nr 4, s. 38–40.

 3. Bończyk / Krzywański: depresja, terapia, (bez)sen(ność), [w:] Unisono w wielogłosie 3. Rock a korespondencja sztuk, pod red. R. Marcinkiewicza, Sosnowiec 2012, s. 178–187.


Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego: 1. Jerzy Hordyński – rzymski homo viator, homo irrequietus, „Polonia włoska. Biuletyn Informacyjny” 2012, nr 3–4 (64/65), s. 25–27.

 2. Współczesne środowisko polskich pisarzy na emigracji w Anglii, „Inter-. Literatura – Krytyka – Kultura” 2013, nr 1, s. 236–241 [dostęp: www. pismointer.umk.pl].

 3. Opowieści pieśniarza [o książce Krzysztofa Grabowskiego Na skrzyżowaniu słów, wybór i przedmowa Krzysztof Gajda, Wrocław 2013], strona internetowa Biura Literackiego, http://www.biuroliterackie.pl/przystan/czytaj.php?site=200&co=txt_4433 [dodano: 15. 03. 2013 r.].

 4. Dla nikogo nie jestem osobą pierwszą”. O Tajnym dzienniku Mirona Białoszewskiego, „Topos” 2013, nr 3 (130), s. 16–20.

 5. Odbiór niezakłócony”. O trzech poematach Bogumiła Andrzejewskiego, „Topos” 2013, nr 4 (131), s. 120–128.

 6. U podstaw liryki Władysława Sebyły, „Kwartalnik Artystyczny” 2013, nr 3 (79),
  s. 137–142.

 7. Mr Gil: droga, chwila, dzień, [w:] Unisono w wielogłosie 4. Rock a media, pod red.
  R. Marcinkiewicza, Sosnowiec 2013, s. 241–248.

 8. In Your Room. Wnętrze: z problemów doświadczenia przestrzeni w wybranych tekstach Martina Gore’a (zespół Depeche Mode), [w:] Unisono w wielogłosie 4. Rock a media, pod red. R. Marcinkiewicza, Sosnowiec 2013, s. 267–276.

 9. W Hotelu Kosmos, „MEAKultura. Muzyka. Edukacja. Artyści” [periodyk internetowy, opublikowano: 24. 01. 2014 r.].


1. 5. Recenzje naukowe i krytycznoliterackie:


(8 spośród nich znalazły się w zmienionych, rozszerzonych wersjach w książkach: Sandały Hermesa, są to pozycje oznaczone numerami: 7; Ja, motyl i inne szkice krytyczne – 2, 4, 5, 10, z pozycji „po uzyskaniu stopnia doktora”: 1–3.)
Przed uzyskaniem stopnia doktora: 1. Pamięci nie zniszczył czas…, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 1998, nr 7–8 (77–78),
  s. 207–210 [rec. książek: Libella. Galerie Lambert. Szkice i wspomnienia, redakcja
  i opracowanie Mirosław A. Supruniuk, Wydawnictwo UMK, Toruń 1998, ss. 250;
  W. Iwaniuk, Ostatni romantyk. Wspomnienie o Józefie Łobodowskim, opracował, wstępem, notą i przypisami opatrzył Janusz Kryszak, Wydawnictwo UMK, Toruń 1998, ss. 77].

 2. Gwiazda Północy – Victoirie, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 1999, nr 1–2 (83–84),
  s. 229–232 [rec. książki: A. Libera, Madame, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998,
  ss. 393].

 3. Śniegowice, „Toruńskie Vademecum Kultury” 1999, nr 1, s. 40–43 [rec. koncertu z cyklu Gitarąi piórem (prowadzenie – Janusz Deblessem, Program III Polskiego Radia), wystąpili: Wolna Grupa Bukowina, Tomasz Wachnowski, Waldemar Śmiałkowski, Mirosław Czyżykiewicz].

 4. Pochwała „Pochwały stworzenia”, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 1999, nr 7–8 (89–90), s. 184–189 [rec. książki: A. Pacholski, Pochwała stworzenia, Eseje i gawędy,
  wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1998, ss. 150].

 5. Widok na „Widok z okna na strychu”, „Fraza” 1999, nr 4 (26), s. 272–275 [rec. książki:
  A. Pacholski, Widok z okna na strychu. Eseje i gawędy wtóre, wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1999, ss. 215].

 6. Czereśniowe sady. O „Złodziejach czereśni” Adama Lizakowskiego, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 2000, nr 6 (100), s. 32–36 [rec. tomiku Adama Lizakowskiego Złodzieje czereśni. Wiersze i poematy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000].

 7. Orzech pamięci, „Fraza” 2000, nr 1/2 (27/28), s. 292–295 [rec. tomiku Krzysztofa Ćwiklińskiego Kropelka krwi i siedemnaście innych wierszy dla Anny, Toruń 1999].

 8. Kontury” – izraelskie pismo literackie, „Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty, Toruń 2000, z. 3, s. 301–307.

 9. W Chicago, „Fraza” 2000, nr 4 (30), s. 272–276 [rec. tomu: A. Lizakowski, Chicago miasto nadziei. Wybór wierszy z lat 19932000, Toruń 2000, ss. 195].

 10. Rękopisy w dziuplach drzew (Rafał Habielski Życie społeczne i kulturalne emigracji), „Przegląd Artystyczno-Literacki” 2001, nr 4 (110), s. 171–178.

 11. Rec. tomu M. Siewkowskiego Ogrody i ogrójce, Instytut Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz 2000, „Kwartalnik Artystyczny” 2001, nr 2 (30), s. 172–173.

 12. Jawy na marzeniomierzu, „Twórczość” 2001, nr 6, s. 114–117 [rec. tomu
  B. Andrzejewskiego, Podróż do krajów legendarnych, Oficyna Wydawnicza „Agawa”, Warszawa 2000, ss. 208.]


Po uzyskaniu stopnia doktora:  1. Rec. książki: W. Ligęza, Jaśniejsze strony katastrofy. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych, Kraków 2001, ss. 266, „Pamiętnik Literacki” XCIV 2003, z. 2,
   s. 254–257.

  2. Rec. książki: Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych,
   red. A. Hejmej, Kraków 2002, Wydawnictwo Universitas, ss. 385, „Studia Bobolanum” 2003, nr 2, s. 185–189.

  3. Metronom Wszechświata, „Przegląd Powszechny” 2004, nr 2, s. 331–336 [rec. książki:
   A. Hejmej, Muzyczność dzieła literackiego, Wrocław 2002].

  4. Z Roksolanii, „Głos Uczelni” 2010, nr 2, s. 25 [rec. książki: Z. Haupt, Z Roksolanii. Szkice, opowiadania, recenzje, warianty. Zebrał, opracował, bibliografią i posłowiem opatrzył Aleksander Madyda, Księgarnia Studencka, Toruń 2009, ss. 335]. Wersja zmieniona i rozszerzona: „Hansomcab”. O książce „Z Roksolanii” Zygmunta Haupta, „Polonistyka” 2010, nr 4, s. 63–65.

  5. Terytoria muzyki, „Polonistyka” 2011, nr 3, s. 62 [recenzja książki: Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, wybór i redakcja Christoph Cox, Daniel Warner, wydawca: słowo / obraz terytoria, pomysł oraz redakcja merytoryczna serii „Terytoria Muzyki”: Michał Libera, Fundacja 4.99, Gdańsk 2010, ss. 551].

  6. Oto człowiek!”. Jakuba Blottona doświadczanie świata, „Twórczość” 2011, nr 5,
   s. 109–110 [rec. książki: M. Wróblewski, Historie Jakuba Blottona z widokiem na Toruń, Wydawnictwo Forma, Stowarzyszenie OFFicyna, Szczecin Bezrzecze 2010, ss. 202].


Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego:   1. Bez początku – rec. książki: Ryszard Krynicki, Przekreślony początek. Dwadzieścia dwa wiersze z lat 1965–2010, Biuro Literackie, Wrocław 2013, „Kwartalnik Artystyczny” 2013, nr 2 (78), s. 180–184.

1. 6. Noty o książkach:

Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego:

1. O książce: Krystyna Dąbrowska, Białe krzesła, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, „Biblioteka Poezji Współczesnej”, t. 56, Poznań 2012, „Kwartalnik Artystyczny” 2013, nr 1 (77), s. 170–171.

2. O książkach: Anna Iwaszkiewiczowa, Dzienniki i wspomnienia, do druku podała Maria Iwaszkiewicz, opracował, przypisami opatrzył i indeks sporządził Paweł Kądziela, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Warszawa 2012; Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie, Listy 1922–1926, opracowały Małgorzata Bojanowska, Ewa Cieślak, wstępem poprzedził Tomasz Burek, Spółdzielna Wydawnicza „Czytelnik”, Warszawa 2012; Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie, Listy 1927–1931, opracowały Małgorzata Bojanowska, Ewa Cieślak, przypisy muzyczne sporządziła Alicja Matracka-Kościelny, Spółdzielna Wydawnicza „Czytelnik”, Warszawa 2012, „Kwartalnik Artystyczny” 2013, nr 1 (77), s. 175–176.

3. O książce: Jarosław Iwaszkiewicz, Wielkie, pobrudzone, zachwycone zwierzę, wybór


i posłowie Jacek Dehnel, seria „44. Poezja polska od nowa”, Biuro Literackie, Wrocław 2013, „Kwartalnik Artystyczny” 2013, nr 2 (78), s. 195–196.

4. O książce: Janusz Szuber, Entelechia/Entelequia, układ tomiku i tłumaczenie na język hiszpański Zygmunt Wojski, Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2012, „Kwartalnik Artystyczny” 2013, nr 2 (78), s. 196.

5. O książce: Bogusław Kierc, Manatki, Biuro Literackie, Wrocław 2013, „Kwartalnik Artystyczny” 2013, nr 2 (78), s. 197. Przedruk pt. Nie uleciało – na stronie Biura Literackiego (dodano: 21. 07. 2013).

6. O książce: Krzysztof Lisowski, Czarne notesy, Wydawnictwo Forma, Szczecin– Bezrzecze 2012, „Kwartalnik Artystyczny” 2013, nr 2 (78), s. 197–198.

7. O książce: Sławomir Mrożek, Dziennik, tom 3, 1980–1989, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013, „Kwartalnik Artystyczny” 2013, nr 2 (78), s. 203.

8. O książce: Jarosław Zalesiński, Wiersze ponowne, Wydawnictwo Tytuł, Gdańsk 2012, „Kwartalnik Artystyczny” 2013, nr 3 (79), s. 237–238.

9. O książce: Jan Polkowski, Ślady krwi. Przypadki Henryka Harsynowicza, Wydawnictwo M, Kraków 2013, „Kwartalnik Artystyczny” 2013, nr 3 (79), s. 238–239.

10. O książce: Antoni Libera, Niech się panu darzy i dwie inne nowele, Biblioteka „Więzi”, tom 285, Warszawa 2013, „Kwartalnik Artystyczny” 2013, nr 3 (79), s. 239–240.11. O książce: Anna Nasiłowska, Konik, szabelka, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2011, „Kwartalnik Artystyczny” 2013, nr 3 (79), s. 240–241.

1. 7. Inne teksty – dyskusje, rozmowy, opracowanie listów, wstępy, sprawozdania
z konferencji naukowych
, eseje, przekłady:

Przed uzyskaniem stopnia doktora: 1. (Nie)cnota i literatura, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 1997, nr 12 (70), s. 10–18
  [z taśmy magnetofonowej rozmowę spisał R. Boroch; dyskusja dotycząca współczesnych czasopism literackich oraz pokolenia pisarzy urodzonych w latach 70–tych XX wieku].

 2. Cóż za korzyść z Mickiewicza? (o zabójczym piedestale), „Przegląd Artystyczno-Literacki” 1998, nr 7–8 (77–78), s. 41–54 [dyskusja].

 3. Złote żaby rozdane z Katarzyną Taras rozmawia Paweł Tański, „Toruńskie Vademecum Kultury” 1999, nr 1, s. 44–47 [dot. komentarza finału VI Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych – Camerimage’98].

 4. Listy Marka Hłaski do Juliusza Sakowskiego [wstęp i oprac.], [w:] Twarze emigracji. Wierzyński, Hłasko, Gombrowicz, Stempowski, Grydzewski [katalog przygotowany
  z okazji wystawy w Bibliotece Uniwersyteckiej XII 1999–I 2000], Toruń 1999, s. 31–40.

 5. Trwoga. Nota o Buninie, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 1999, nr 11–12 (93–94),
  s. 177. [Także: praca edytorska – opracowanie tekstów opowiadań, przygotowanie do druku: I. Bunin, Kazimierz Stanisławowicz, przeł. J. Zaorska, s. 179–183, Przełęcz, przeł. J. Zaorska, s. 184–185, Odwieczna wiosna, przeł. J. Zaorska, s. 186–192.]

 6. Pod niebem pełnym cudów...”, [wstęp do:] K. K. Ostaszewicz, Ósmy kolor tęczy, wyd II, Warszawa 2001, s. 5–7. [Także: praca edytorska – opracowanie tekstów opowiadań, przygotowanie do druku.]

 7. Zabliźnianie ran. Słowo wstępne do kilku wierszy Adama Ziemianina, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 2001, nr 5 (111), s. 128. [Także: praca edytorska – opracowanie tekstów wierszy, przygotowanie do druku: Sen z nożem w plecach, s. 125; Barcelona,
  s. 125; Scyzoryk, s. 125–126; Pożegnanie pianina, s. 126; Letni erotyk, s. 126; Dziad i baba, s. 126–127; Luty, s. 127; Przedzimie z rtęcią, s. 127.]

 8. Nieznany londyński poeta – sprawozdanie z konferencji Marian Czuchnowski – kronikarz emigracyjnej codzienności, Toruń, 17–18 V 2001 r., „Przegląd Powszechny” 2001, nr 9,
  s. 272–274.


Po uzyskaniu stopnia doktora:   1. Z grudki światła buduję kirysy nowych słów”. Wojciecha Sobeckiego wojowanie
    w codzienności i poezji
    , [wstęp do:] W. Sobecki, Granica słyszalności, Kielce 2002,
    s. 5–9.

   2. Rozmowa z Krystyną Bednarczykową o „Oficynie Poetów i Malarzy” – Krzysztof Dorosz, Paweł Tański, Radio BIS, 1.01.2002 r., godz. 19. Opublikowano pt. Nie zmarnowany czas. Z Krystyną Bednarczykową, współzałożycielką Oficyny Poetów i Malarzy, rozmawiają Krzysztof Dorosz SJ i Paweł Tański, „Przegląd Powszechny” 2003, nr 2,
    s. 172–180.

   3. O, Radości, iskro bogów!”, „Kwartalnik Akademicki” [Bydgoszcz], 2004, nr 1 (5),
    s. 21–24.

   4. Maria Danilewicz Zielińska – próby przywołań, „Przegląd Polski” z dn. 11.06.2004 r.,
    s. 8. Wersja skrócona i zmieniona: Przywołania M. Danilewicz Zielińskiej, „Głos Uczelni” 2004, nr 6, s. 20.

   5. Przekład (z łaciny na język polski): Poema religiosum Nicolao Copernico adscriptum Septem Sidera. Poemat religijny Mikołajowi Kopernikowi przypisywany, redakcja naukowa I. Mikołajczyk, M. Mróz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, s. 210, 220, 230, 240, 250, 260, 271–272.

   6. Filolog na tropach słów, [w:] Dwadzieścia lat minęło, pod red. J. Orzeł, Toruń 2010,
    s. 193–195.

Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego:

1. Rowerem dookoła życia. Z Jackiem Podsiadłą rozmawiają Tomasz Dalasiński, Aleksandra Szwagrzyk i Paweł Tański, „Inter-. Literatura – Krytyka – Kultura” 2013, nr 2 (2),


s. 138–147.

2. Aktywny udział w konferencjach naukowych:
Przed uzyskaniem stopnia doktora: 1. Tematyka sesji: Współczesna poezja polska w piosence literackiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 22–24. 04. 1997 r., referat – „Odpowiednie dać dźwięki słowom” – kilka uwag
  o wybranych utworach Adama Ziemianina w wykonaniu zespołu Stare Dobre Małżeństwo
  .

Organizatorzy nie opublikowali materiałów z tej konferencji.

 1. Tematyka sesji: Literatura a kuchnia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 18–20. 03. 1998 r., referat – „Kto jest królem, wodzem najmilszym i kto rządzi chłopem?” – chleb, jabłka
  i inne potrawy u Tadeusza Nowaka.


Organizatorzy nie opublikowali materiałów z tej konferencji.

 1. Tematyka sesji: „Nie ma Mickiewicza i nie ma Miłosza...?” Współczesna recepcja twórczości Adama Mickiewicza, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, 25–27. 04. 1998 r., referat – „Mickiewicz wielkim poetą był...?”, czyli Czy opłaca się dziś wydawać dzieła autora „Pana Tadeusza”?

Organizatorzy nie opublikowali materiałów z tej konferencji.

 1. Tematyka sesji: Polska Literatura Fantastyczna, Katolicki Uniwersytet Lubelski,
  5–8. 05. 1998 r., referat – „Bazyliszek w okolicach Strusiej Przełęczy”. O opowieści Bogumiła Andrzejewskiego „Jak nabawiłem się łuszczycy na łowach w Kamelopardii”.

Organizatorzy nie opublikowali materiałów z tej konferencji.

 1. Tematyka sesji: Rzecz jako atrybut w życiu, języku (kulturze, sztuce), literaturze, Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, 26–28. 11. 1998 r., referat – Portrety rzeczy zwykłych w emigracyjnej twórczości poetyckiej Mariana Czuchnowskiego.

Organizatorzy nie opublikowali materiałów z tej konferencji.

 1. Tematyka sesji: Polskie Biblie jako sztuka słowa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
  15–17. 04. 1999 r., referat – Funkcja biblizmów i inspiracja Świętą Księgą w poezji Bogumiła Andrzejewskiego.

Organizatorzy nie opublikowali materiałów z tej konferencji.

Druk: Biblizmy w poezji Bogumiła Andrzejewskiego, „Fraza” 2000, nr 3 (29), s. 165–176. 1. Tematyka sesji: Drugie Szczecińskie Spotkania Naukowe, Uniwersytet Szczeciński,
  11–13. 05. 1999 r., referat – Szpik egzystencji – „kryształ istnienia”. O emigracyjnej poezji Mariana Czuchnowskiego. Druk w materiałach z tej konferencji.

 2. Tematyka sesji: Dekada literatury emigracyjnej w Polsce 1989-1999, Uniwersytet Jagielloński, 29–30. 05. 1999 r., referat – W kręgu tajemnic mitów, legend i języka.
  O twórczości poetyckiej Bogumiła Witalisa Andrzejewskiego
  .

Druk artykułu: W kręgu tajemnic mitów, legend i języka. O twórczości poetyckiej Bogumiła Andrzejewskiego, [w:] Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej
1989
1999, pod red. Bolesława Klimaszewskiego i Wojciecha Ligęzy, Kraków 2001,
s. 219–228.

 1. Tematyka sesji: Nie ma słów innych prócz milczenia. Rzecz o Stanisławie Balińskim, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Oddział Literatury im. Jarosława Iwaszkiewicza,
  4–7. 09. 1999 r., referat – Podróż w przeszłość, w półcieniu.

Organizatorzy nie opublikowali materiałów z tej konferencji.

Druk artykułu: Powrót w przeszłość, w półcieniu... (o poezji Stanisława Balińskiego), „Przegląd Artystyczno-Literacki” 1999, nr 10, s. 24–27. Przedruk w książce: TiT. 1. Tematyka sesji: Las w kulturze polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, 13–15. 10. 1999 r., Ośrodek Kultury Leśnej, Gołuchów k. Kalisza, referat – Las jako element przestrzeni w poezji Tadeusza Nowaka.

Druk artykułu: Las jako element przestrzeni w poezji Tadeusza Nowaka, [w:] Las
w kulturze polskiej I
, pod red. W. Łysiaka, Poznań 2000, s. 247–255. Przedruk w książce: SH.

 1. Tematyka sesji: Mowa ciała i jej funkcje w kulturze, Akademia Podlaska w Siedlcach,
  25–27. 11. 1999 r., referat – Funkcjonalne aspekty analizy „mowy ciała” w malarstwie
  i literaturze zawarte w eseistyce Arkadiusza Pacholskiego
  .

Druk artykułu: Funkcjonalne aspekty analizy „mowy ciała” w malarstwie i literaturze zawarte w eseistyce Arkadiusza Pacholskiego, [w:] Mowa ciała i jej funkcje w kulturze,
pod red. M. Jasińskiej, J. Kuć, Siedlce 2002, s. 91–94.

 1. Tematyka sesji: Wizje człowieka i kultury. Literatura – folklor – kultura, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 16–18. 03. 2000 r., referat – Mity w najnowszej poezji polskiej.

Organizatorzy nie opublikowali materiałów z tej konferencji.

Druk: Mity w najnowszej poezji polskiej, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 2000, nr 7–8 (101–102), s. 187–192. Przedruki: SH; Obecność mitu na wybranych przykładach z poezji polskiej po 1989 roku (zarys problemu), [w:] Polonistyczne drogi. Księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Władysławowi Sawryckiemu w 70. rocznicę urodzin,


red. M. Wróblewski, Toruń 2008, s. 179–186.

 1. Tematyka sesji: Jerzy Pietrkiewicz – inna wersja emigracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 11–12. 05. 2000 r., referat – „Szatan – włamywacz snów”. Wątki demoniczne
  w poezji Jerzego Pietrkiewicza.


Druk artykułu: „Szatan włamywacz snów”. Wątki demoniczne w poezji Jerzego Pietrkiewicza, [w:] Jerzy Pietrkiewicz inna wersja emigracji, pod red. B. Czarneckiej
i J. Kryszaka, Toruń 2000, s. 113–127. Przedruk w książce: TiT.

 1. Tematyka sesji: Cykl literacki w Polsce, Uniwersytet w Białymstoku, 5–7. 06. 2000 r., referat – Poetyka „Szpiku egzystencji” Mariana Czuchnowskiego. Nie złożony do druku
  w tomie z materiałami konferencyjnymi.

 2. Tematyka sesji: Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej I, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 16–18. 11. 2000 r., referat – Marian Czuchnowski i czasopisma emigracyjne.

Druk artykułu: Marian Czuchnowski i czasopisma emigracyjne, [w:] Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej, t. I, pod red. J. Kryszaka i R. Moczkodana, Toruń 2001, s. 147–153.

 1. Tematyka sesji: Marian Czuchnowski – kronikarz emigracyjnej codzienności, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 17–18. 05. 2001 r., referat – Oko poety.

Druk artykułu: Oko poety, [w:] Marian Czuchnowski – kronikarz emigracyjnej codzienności, red. J. Kryszak, P. Tański, Toruń 2002, s. 149–166.

 1. Tematyka sesji: Las w kulturze polskiej II, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, 14–16. 09. 2001 r., referat – „Las w lustrach” Janusza Szubera.

Opublikowany: W lustrach lasu, „Fraza” 2001, nr 4 (34), s. 254–258. Przedruk: Las
w lustrach Janusza Szubera, [w:] Las w kulturze polskiej II, pod red. W. Łysiaka, Poznań 2002, s. 483–488. Następnie w książce: SH.

 1. Tematyka sesji: Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji, Uniwersytet Rzeszowski, 26–28. 09. 2001 r., referat – Ku milczeniu. Kres twórczości poetyckiej Mariana Czuchnowskiego.

Druk artykułu: Ku milczeniu. Kres twórczości poetyckiej Mariana Czuchnowskiego, [w:] Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji, red.
Z. Andres, J. Wolski, Rzeszów 2003, s. 133–141.

 1. Tematyka sesji: Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej (II), Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 8–9. 11. 2001 r., referat – Fryderyk Goldschlag w „Oficynie Poetów”.

Druk w książce JM.

 1. Tematyka sesji: Wiersz – Teatr – Przekład. O twórczości Bolesława Taborskiego, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Oddział Literatury im. Jarosława Iwaszkiewicza,
  22. 04. 2002 r., referat – O poetyce cyklu lirycznego w tekstach Taborskiego. Prolegomena.

Druk artykułu: Miłość, „Dasein”, Śmierć. Czytając cykle liryczne Bolesława Taborskiego, [w:] Przez lustra. Pisarstwo Bolesława Taborskiego, szkice pod redakcją W. Ligęzy
i J. Wolskiego, Toruń 2002, s. 31–42. Przedruk w książce: TiT.


Po uzyskaniu stopnia doktora: 1. Tematyka sesji: Problematyka tekstu głosowo interpretowanego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 16–17. 10. 2002 r., referat – Stanisław Sojka śpiewa sonety Szekspira.
  Druk artykułu: Stanisław Sojka śpiewa sonety Szekspira, [w:] Problematyka tekstu głosowo interpretowanego, pod red. K. Lange, W. Sawryckiego, P. Tańskiego, Toruń 2004, s. 115–129. Przedruk w książce: SH.

 2. Tematyka sesji: Zadania edukacji polonistycznej w obliczu zjednoczonej Europy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 13–15. 03. 2003 r., referat – Spotkania ze światem
  i światłem: poezja emigracyjna
  .

Druk artykułu: TiT. Przedruk: Spotkania ze światem i światłem: poezja emigracyjna, [w:] Edukacja polonistyczna w obliczu przemian kulturowych Europy dawniej i dziś, pod red. W. Sawryckiego, E. Kruszyńskiej, M. Wróblewskiego, Toruń 2009, s. 227–243.

 1. Tematyka sesji: Sylwetka i twórczość Floriana Śmieji, Muzeum Okręgowe
  w Sandomierzu, Oddział Literatury im. Jarosława Iwaszkiewicza, 12. 04. 2003 r., referat – Liryka i nadzieja.

Druk artykułu: Florian Śmieja – poeta nadziei, [w:] Parabole pamięci. Literacka
i translatorska twórczość Floriana Śmieji
, red. Z. Andres, J. Wolski, Toruń 2004,
s. 75–79. Przedruk w książce: TiT.

 1. Tematyka sesji: Poezja polska na Obczyźnie, Uniwersytet Rzeszowski, 29–30. 05. 2003 r., referat – „Poeta znaczącej codzienności” i bólu – późne wiersze Czesława Bednarczyka.

Druk artykułu: Poezja polska na obczyźnie. Studia i szkice, tom II, pod red. Zbigniewa Andresa i Jana Wolskiego, Rzeszów 2005, s. 288–293. Przedruki: Poeta znaczącej codzienności” i bólu. Późne wiersze Czesława Bednarczyka, „Kresy” 2007, nr 3,
s. 229–231; TiT

 1. Tematyka sesji: Nauka o literaturze i języku a metodyka, Uniwersytet Wrocławski,
  26–27. 06. 2003 r., referat – Poezja emigracyjna w szkole – stan obecny i perspektywy. Druk artykułu: Poezja emigracyjna w szkole – stan obecny i perspektywy, [w:] Metodyka
  a nauka o literaturze i nauka o języku
  , pod red. D. Michałki i K. Bakuły, Wrocław 2005,
  s. 103–108.

 2. Tematyka sesji: Poezja i astronomia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 22–24. 09. 2003 r., referat – „Dziwy niebieskie” i podniebne wędrówki w poetyckich opowieściach Bogumiła Andrzejewskiego.

Druk artykułu: „Dziwy niebieskie” i podniebne wędrówki w poetyckich opowieściach Bogumiła Andrzejewskiego, [w:] Poezja i astronomia, red. B. Burdziej, G. Halkiewicz–Sojak, Toruń 2006, s. 605–610.

 1. Tematyka sesji: Problematyka tekstu głosowo interpretowanego (II), Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 23–24.09.2004 r., referat – „Dźwiękowa szata poezji”.

Druk artykułu: Piękno – racja istnienia wiersza. (O śpiewaniu utworów poetyckich), [w:] Problematyka tekstu głosowo interpretowanego (II), pod red. K. Lange, W. Sawryckiego, P. Tańskiego, Toruń 2006, s. 169–174. Przedruk: SH. Zmieniona wersja tego szkicu: Rock to również poezja śpiewana!, [w:] Unisono na pomieszane języki (1). O rocku, jego twórcach i dziełach (w 70-lecie Czesława Niemena), pod red. R. Marcinkiewicza, Opole – Sosnowiec 2010, s. 229–234.

 1. Tematyka sesji: Kobiece perspektywy. Kobieta – płeć, zjawisko, człowiek czy przedmiot badań?, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 7. 03. 2008 r., referat – Piękno kobiet w poezji Mariana Czuchnowskiego.

Organizatorzy nie opublikowali materiałów z tej konferencji.

 1. Tematyka sesji: Problematyka tekstu głosowo interpretowanego (IV), Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 18–19. 09. 2008 r., referat – Śpiewający poeta – Grzegorz Kaźmierczak.

Druk artykułu: JM; „Kapelusze”. O dwóch wierszach Grzegorza Kaźmierczaka wyśpiewanych przez ich autora, [w:] Problematyka tekstu głosowo interpretowanego (III), pod red. W. Sawryckiego, P. Tańskiego, D. Kaji, E. Kruszyńskiej, Toruń 2010, s. 97–107.

 1. Tematyka sesji: Kolor w kulturze, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 11. 03. 2009 r., referat – O „Żółtym popołudniu” Wallace’a Stevensa.

Druk artykułu: JM.

 1. Tematyka sesji: Unisono na pomieszane języki, Uniwersytet Opolski, 9–10. 10. 2009 r., referat – „Sztuka jest skarpetką kulawego”. O kilku tekstach Kobranocki.

Druk artykułu: Inne godziny „polskiego”: próba lekcji rockowych, „Polonistyka” 2010,
nr 4. s. 56–59. Wersja zmieniona i rozszerzona tego artykułu: „Sztuka jest skarpetką kulawego”. O kilku tekstach Kobranocki, [w:] Unisono na pomieszane języki (1). O rocku, jego twórcach i dziełach (w 70-lecie Czesława Niemena), pod red. R. Marcinkiewicza, Opole – Sosnowiec 2010, s. 187–198. Przedruk: JM.

 1. Tematyka sesji: Unisono na pomieszane języki (2), Uniwersytet Opolski, 8–9. 10. 2010 r., referat – „Siedzi, a chciałby postać”. O tekstach śpiewanych przez Lecha Janerkę
  na płycie „Klaus Mitffoch”
  .

Druk artykułu: Antropologia kultury rocka, „Polonistyka” 2011, nr 3, s. 43–47. Szkic został podzielony na dwie części i opublikowany jako dwa osobne artykuły,
z poprawkami i uzupełnieniami: „Siedzi, a chciałby postać”. O tekstach śpiewanych przez Lecha Janerkę na płycie Klaus Mitffoch, [w:] Unisono w wielogłosie 2. W kręgu nazw i wartości, pod red. R. Marcinkiewicza, Opole – Sosnowiec 2011, s. 237–246; Witalizm to duch rocka (na przykładzie debiutanckiego albumu Kim Nowak), [w:] Unisono w wielogłosie 3. Rock a korespondencja sztuk, pod red. R. Marcinkiewicza, Sosnowiec 2012, s. 287–290.

Tekst „Siedzi, a chciałby postać”… wykorzystano także na stronie internetowej Biura Literackiego: http://www.biuroliterackie.pl/przystan/czytaj.php?site=200&co=txt_4411 [dodano 22. 02. 2013]. Szkic Witalizm to duch rocka (na przykładzie debiutanckiej płyty grupy Kim Nowak), po uzupełnieniu, opublikowano również na stronie internetowej Biura Literackiego: http://www.biuroliterackie.pl/przystan/czytaj.php?site=200&co=txt_4460

[dodano 5. 04. 2013].


 1. Tematyka sesji: Problematyka tekstu głosowo interpretowanego (V), Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 21–22. 10. 2010 r., referat – Kim Nowak. Notatki.

Druk artykułu: Antropologia kultury rocka, „Polonistyka” 2011, nr 3, s. 43–47. Szkic został podzielony na dwie części i opublikowany jako dwa osobne artykuły,
z poprawkami i uzupełnieniami: „Siedzi, a chciałby postać”. O tekstach śpiewanych przez Lecha Janerkę na płycie Klaus Mitffoch, [w:] Unisono w wielogłosie 2. W kręgu nazw
i wartości
, pod red. R. Marcinkiewicza, Opole – Sosnowiec 2011, s. 237–246; Witalizm to duch rocka (na przykładzie debiutanckiego albumu Kim Nowak), [w:] Unisono
w wielogłosie 3. Rock a korespondencja sztuk
, pod red. R. Marcinkiewicza, Sosnowiec 2012, s. 287–290.

Tekst „Siedzi, a chciałby postać”… wykorzystano także na stronie internetowej Biura Literackiego: http://www.biuroliterackie.pl/przystan/czytaj.php?site=200&co=txt_4411 [dodano 22. 02. 2013]. Szkic Witalizm to duch rocka (na przykładzie debiutanckiej płyty grupy Kim Nowak), po uzupełnieniu, opublikowano również na stronie internetowej Biura Literackiego: http://www.biuroliterackie.pl/przystan/czytaj.php?site=200&co=txt_4460

[dodano 5. 04. 2013].


 1. Tematyka sesji: Depeche Mode – muzyka, zjawisko, recepcja, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 18–19. 02. 2011 r., referat – „In Your Room”. Wnętrze: z problemów doświadczenia przestrzeni w wybranych utworach zespołu Depeche Mode.

Druk artykułu: In Your Room. Wnętrze: z problemów doświadczenia przestrzeni
w wybranych tekstach Martina Gore’a (zespół Depeche Mode)
, [w:] Unisono
w wielogłosie 4
, pod red. R. Marcinkiewicza, Sosnowiec 2013.

15. Tematyka sesji: Unisono w wielogłosie 3, Uniwersytet Opolski, 7–9. 10. 2011 r., referat – Bończyk / Krzywański: depresja, terapia, (bez)sen(ność).

Druk artykułu: Bończyk / Krzywański: depresja, terapia, (bez)sen(ność), [w:] Unisono
w wielogłosie 3. Rock a korespondencja sztuk
, pod red. R. Marcinkiewicza, Sosnowiec 2012, s. 178–187.

16. Tematyka sesji: Unisono w wielogłosie 4, Uniwersytet Opolski, 12–14. 10. 2012 r., referat – Mr Gil: droga, chwila, dzień.

Druk artykułu: Mr Gil: droga, chwila, dzień, [w:] Unisono w wielogłosie 4, pod red.
R. Marcinkiewicza, Sosnowiec 2013.


Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego:

1. Tematyka sesji: Unisono w wielogłosie 5, Uniwersytet Opolski, 11–13. 10. 2013 r., referat


W Hotelu Kosmos.

Publikacja: W Hotelu Kosmos, „MEAKultura. Muzyka. Edukacja. Artyści” [periodyk internetowy, opublikowano: 24. 01. 2014 r.].


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna