Pełna nazwa (firma)Pobieranie 133.52 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar133.52 Kb.

NFI MAGNA POLONIA S.A. SAF-P - 2005


       WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. DANE IDENTYFIKACYJNE I PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI


Pełna nazwa (firma): Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna

Skrót firmy: NFI Magna Polonia S.A.

Siedziba: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 25

Właściwy sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer rejestru: Rejestru Przedsiębiorców; numer KRS: 0000019740

Firma zarządzająca majątkiem NFI Magna Polonia S.A.: AIB WBK Fund Management Spółka z o.o.

Podstawowy przedmiot działalności: Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane - Nr PKD 65.23 Z

Rynek notowań: akcje NFI Magna Polonia S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku
Podstawowym , w systemie notowań ciągłych, w sektorze finansowym innym

 1. CZAS TRWANIA DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU

Ustawa z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji nie zawiera ograniczeń dotyczących czasu działania NFI. Także Statut Funduszu stanowi, że czas jego trwania jest nieograniczony.


Zgodnie ze Statutem NFI Magna Polonia S.A. może po dniu 31 grudnia 2005 r. ulec likwidacji, bądź przekształceniu w spółkę mającą charakter funduszu powierniczego lub innego podobnego funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Do uprawnień Rady Nadzorczej należy przedstawienie, na pierwszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu zwołanym po dniu 31 grudnia 2005 r. i na każdym następnym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projektu odpowiedniej uchwały i zalecenia dotyczącego likwidacji lub przekształcenia Funduszu w spółkę mającą charakter funduszu powierniczego lub innego podobnego funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z zaleceniem dotyczącym Firmy Zarządzającej.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie istnieją przesłanki wskazujące na brak możliwości kontynuacji działalności bądź jej znaczącego ograniczenia w ciągu 1 roku od daty sporządzenia sprawozdania finansowego.


 1. OKRESY, ZA KTÓRE PREZENTOWANE JEST SPRAWOZDANIE FINANSOWE I PORÓWNYWALNE DANE FINANSOWE

Sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje:


Bilans, przedstawiający składniki aktywów i pasywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2005 r., na dzień 31 grudnia 2004 r. oraz na dzień 30 czerwca 2004 r.

Pozycje pozabilansowe według stanu na dzień 30 czerwca 2005 r., na dzień 31 grudnia 2004 r. oraz na dzień 30 czerwca 2004 r.

Rachunek zysków i strat przedstawiający przychody i koszty, zyski i straty Funduszu oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za okresy od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. oraz od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2004 r.

Zestawienie zmian w kapitale własnym przedstawia zmiany w kapitale własnym Funduszu za okresy od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r., od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. oraz od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2004 r.

Rachunek przepływu środków pieniężnych przedstawia wpływy i wydatki środków pieniężnych z działalności operacyjnej i finansowej Funduszu za okresy od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. oraz od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2004 r.

Zestawienie portfela inwestycyjnego przedstawia stan inwestycji Funduszu na dzień 30 czerwca 2005 r. Zawarte w zestawieniu dane dotyczące spółek zależnych Funduszu pochodzą ze sprawozdań finansowych spółek sporządzonych na dzień 30 czerwca 2005 r. Sprawozdania te nie podlegały przeglądom, ani badaniom.

Noty objaśniające do bilansu prezentują dane na dzień 30 czerwca 2005 r., na dzień 31 grudnia 2004 r., na dzień 30 czerwca 2004 r., pozostałe noty obejmują okresy od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. oraz od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2004 r.

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADU OSOBOWEGO ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ FUNDUSZU

Na dzień 30 czerwca 2005 r. w skład Zarządu wchodziły następujące osoby:


Pan Jerzy Bujko – Prezes Zarządu,

Pan Witold Radwański – Wiceprezes Zarządu,

Pani Marzena Tomecka – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy.
Na dzień 30 czerwca 2005 r. w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:
Pan Justyn Konieczny - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Krzysztof Urbański - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Marcin Prell - Sekretarz Rady Nadzorczej

Pani Beata Urszula Dobrucka - Członek Rady Nadzorczej

Pan Marek Głuchowski - Członek Rady Nadzorczej

Pan Jerzy Smagowski - Członek Rady Nadzorczej

Pan Marian Strużycki - Członek Rady Nadzorczej
W 10 stycznia 2005 roku Pani Agata Rowińska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Funduszu.

W dniu 17 marca 2005 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A. Pana Marka Głuchowskiego.

 1. WSKAZANIE CZY FUNDUSZ JEST JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCĄ LUB ZNACZĄCYM INWESTOREM ORAZ INFORMACJA O SPRAWOZDANIU SKONSOLIDOWANYM

Fundusz jest jednostką dominującą oraz znaczącym inwestorem. Lista spółek zależnych w stosunku do których Fundusz jest jednostką dominującą oraz spółek stowarzyszonych wobec których Fundusz jest znaczącym inwestorem znajduje się w sprawozdaniu finansowym w zestawieniu portfela inwestycyjnego.


Fundusz, jako jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.


 1. INFORMACJA O ZAŁOŻENIU KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.


Zgodnie ze Statutem NFI Magna Polonia S.A. może po dniu 31 grudnia 2005 r. ulec likwidacji, bądź przekształceniu w spółkę mającą charakter funduszu powierniczego lub innego podobnego funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Do uprawnień Rady Nadzorczej należy przedstawienie, na pierwszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu zwołanym po dniu 31 grudnia 2005 r. i na każdym następnym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projektu odpowiedniej uchwały i zalecenia dotyczącego likwidacji lub przekształcenia Funduszu w spółkę mającą charakter funduszu powierniczego lub innego podobnego funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z zaleceniem dotyczącym Firmy Zarządzającej.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie istnieją przesłanki wskazujące na brak możliwości kontynuacji działalności bądź jej znaczącego ograniczenia w ciągu 1 roku od daty sporządzenia sprawozdania finansowego.


 1. PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH FINANSOWYCH DOTYCZĄCYCH BIEŻĄCEGO ROKU ORAZ ROKU
  POPRZEDNIEGO

Dane za poprzednie okresy sprawozdawcze zostały przekształcone i są prezentowane w taki sam sposób, jak dane za bieżący okres.


W prezentowanych okresach, zastosowano jednolite zasady polityki rachunkowej.


 1. INFORMACJA O KOREKTACH WYNIKAJĄCYCH Z ZASTRZEŻEŃ W OPINIACH PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO BADANIA O SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH ZA LATA ZA, KTÓRE PREZENTOWANE JEST SPRAWOZDANIE FINANSOWE I PORÓWNYWALNE DANE FINANSOWE

W sprawozdaniu finansowym nie były wprowadzane takie korekty.
 1. OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPOSOBY SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FIANSOWEGO I DANYCH PORÓWNYWALNYCH
  1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Funduszu jest przygotowane zgodnie z: • Rozporządzeniem Ministra Finansów z  dnia 22 grudnia 1995 roku w sprawie szczególnych warunków, którym powinna odpowiadać rachunkowość narodowych funduszy inwestycyjnych (Dz. U.  z 1996 roku Nr 2, poz. 12) -"Rozporządzenie o rachunkowości NFI"

 • Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami) - “Ustawa o rachunkowości” - w kwestiach nie określonych w Rozporządzeniu o rachunkowości NFI

 • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1674 z późniejszymi zmianami) – w kwestiach nie określonych w Rozporządzeniu o rachunkowości NFI

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 49, poz. 463 z późniejszymi zmianami).
  1. Waluta sprawozdania finansowego

Niniejsze sprawozdanie finansowe jest sporządzone w tysiącach złotych polskich.
  1. Portfel inwestycyjny

Portfel inwestycyjny Funduszu podzielony jest na dwie główne grupy: notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe oraz nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne prawa majątkowe.

W ramach obu tych grup występują następujące kategorie inwestycji:
Udziały wiodące

Pakiety udziałów wiodących obejmują akcje spółek, w których Fundusz z mocy Ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji – „Ustawa”, oraz w wyniku alokacji objął 33 % akcji tych spółek. Na dzień 30 czerwca 2004 roku Fundusz posiadał udziały wiodące w dwu spółkach: Blachownia Holding S.A. oraz Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego „Kontakt” S.A. W drugim półroczu 2004 roku Fundusz sprzedał pozostałe w portfelu udziały w spółkach wiodących i oprócz udziałów wiodących, które ogłosiły upadłość nie posiada obecnie takich spółek.


Udziały mniejszościowe

Pakiety udziałów mniejszościowych obejmują akcje spółek, w których Fundusz nie posiada pakietów wiodących i z mocy Ustawy o NFI oraz w wyniku alokacji objął 1,9 % akcji tych spółek. W skład tych pakietów wchodzą również akcje nabyte w drodze dwóch umów konsolidacyjnych podpisanych z innymi funduszami, na mocy których Fundusz otrzymał dodatkowe udziały w niektórych spółkach mniejszościowych, w zamian za oddanie udziałów mniejszościowych w innych spółkach. W wyniku tych zamian udział Funduszu w kapitale spółek „skonsolidowanych” wzrósł maksymalnie do poziomu 9,6 %.


Do pakietów mniejszościowych zostały zaliczone również akcje spółek mniejszościowych, w których w wyniku objęcia przez Fundusz dodatkowych akcji nowej emisji lub zakupu akcji od dotychczasowych akcjonariuszy łączny udział Funduszu w kapitale własnym tych spółek nie przekroczył 20%, jak również takie, w których w wyniku podwyższenia kapitału, w którym Fundusz nie uczestniczył, udział Funduszu spadł poniżej 1,9%.


Akcje i udziały w jednostkach zależnych


Do udziałów w jednostkach zależnych zaliczono udziały i akcje spółek, które nie zostały wniesione przez Skarb Państwa, jako pakiety wiodące, a które kontrolowane są przez Fundusz i w stosunku do których Fundusz jest jednostką dominującą.
Fundusz jest jednostką dominującą, która sprawuje kontrolę nad inną jednostką w szczególności, gdy:

 1. posiada bezpośrednio lub pośrednio przez udziały większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym jednostki zależnej, także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi swe prawa głosu zgodnie z wolą Funduszu, lub

 2. uprawniony jest do kierowania polityką finansową i operacyjną jednostki zależnej w sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub jednostki na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do głosu, posiadającymi, na podstawie statutu lub umowy spółki, łącznie z Funduszem, większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym, lub

 3. uprawniony jest, jako udziałowiec do powoływania albo odwoływania większości członków organów zarządzających lub nadzorczych jednostki zależnej, lub

 4. jest udziałowcem jednostki, której członkowie zarządu w poprzednim roku obrotowym, w ciągu bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy, stanowią jednocześnie więcej niż połowę składu zarządu jednostki zależnej lub osoby, które zostały powołane do pełnienia tych funkcji w rezultacie wykonywania przez jednostkę dominującą prawa głosu w organach tej jednostki zależnej.Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych


Do udziałów w jednostkach stowarzyszonych zaliczono udziały i akcje spółek, które nie zostały wniesione przez Skarb Państwa jako pakiety wiodące, i w stosunku, do których Fundusz jest znaczącym inwestorem i ma zdolność wpływania na ich politykę finansową i operacyjną, w tym również dotyczącą podziału lub pokrycia wyniku finansowego.
Dłużne papiery wartościowe

W skład portfela dłużnych papierów wartościowych tj. papierów reprezentujących wierzytelności pieniężne na oznaczone sumy, płatne we wskazanych terminach, zaliczone zostały emitowane przez Skarb Państwa bony skarbowe oraz obligacje, a także obligacje korporacyjne i certyfikaty depozytowe emitowane przez jednostki na podstawie prawa wekslowego lub ustawy o obligacjach.


Pozostałe papiery wartościowe

W skład pozostałych lokat wchodzą wszystkie inwestycje nie związane z wcześniej wymienionymi grupami.
 1. Wycena wkładu niepieniężnego

Skarb Państwa wniósł do Funduszu udziały w spółkach, które dzielą się na:


Udziały wiodące - w spółkach, o których mowa w art. 10 Ustawy o NFI, w których Fundusz posiada nie mniej niż 20% akcji,
Udziały mniejszościowe - w spółkach, o których mowa w art. 10 Ustawy o NFI, innych niż określone powyżej
Wniesione przez Skarb Państwa akcje zostały wycenione pierwotnie w wartości określonej w akcie notarialnym. Przepisy zawarte w paragrafie 3 ust. 3 Rozporządzenia o rachunkowości NFI określają, że wartość wniesionych przez Skarb Państwa do Funduszu akcji spółek należy skorygować w oparciu o wielkość kapitału własnego, wynikającą z pierwszego, po wniesieniu akcji, zbadanego i zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, przygotowanego według wymagań Ustawy o rachunkowości. Przepis zawarty w paragrafie 3 ust. 4 Rozporządzenia o rachunkowości NFI zezwalał, aby korekty wartości akcji, jak opisano powyżej, były dokonane do końca 1996 roku. Po dokonaniu tej korekty udziały wiodące wykazywane są według wartości wyznaczanej metodą praw własności z uwzględnieniem odpisów aktualizujących na trwałą utratę wartości oraz rezerw, zaś udziały mniejszościowe prezentowane są według wartości skorygowanej pomniejszonej o odpisy aktualizujące na trwałą utratę wartości.


 1. Konsolidacja udziałów mniejszościowych

W 1996 r. i w 1998 r. Fundusz zawarł umowy konsolidacyjne z kilkoma innymi Narodowymi Funduszami Inwestycyjnymi. Na podstawie tych umów Fundusz przekazał akcje niektórych spółek mniejszościowych oraz otrzymał dodatkowe akcje innych spółek, w których Fundusz posiadał udziały mniejszościowe. Transakcja wymiany udziałów mniejszościowych oparta była na założeniu, że wymiana ta jest ekwiwalentna, a więc nie niesie ze sobą realizacji zysków lub strat. Ceną nabycia udziałów otrzymanych była wartość udziałów oddanych.
 1. Początkowa wycena udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych

Początkowa wycena udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych (według zasad podanych w paragrafie 4 ustęp 3 i 4 Rozporządzenia o rachunkowości NFI) przeprowadzana jest w następujący sposób:


Jednostki zależne

Na dzień objęcia kontroli przez Fundusz - w wartości udziału Funduszu w aktywach netto jednostki zależnej, według ich wartości rynkowej na ten dzień. Ewentualna różnica między wartością nabycia akcji i udziałów a odpowiadającą im częścią aktywów netto według ich wartości rynkowej wykazywana jest w odrębnej pozycji bilansu Funduszu jako “Wartość firmy z wyceny” lub “Rezerwa z wyceny”.Jednostki stowarzyszone


Na dzień rozpoczęcia wywierania przez Fundusz znacznego wpływu - w wartości udziału Funduszu w kapitale własnym jednostki stowarzyszonej na ten dzień. Ewentualna różnica między wartością nabycia akcji lub udziałów w jednostce stowarzyszonej a wartością udziału w kapitale własnym jednostki stowarzyszonej wykazywana jest w odrębnej pozycji bilansu Funduszu jako “Wartość firmy z wyceny” lub “Rezerwa z wyceny”.


 1. Wycena udziałów wiodących, udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych w kolejnych okresach sprawozdawczych

W kolejnych okresach sprawozdawczych, po dokonaniu korekty lub dniu objęcia kontroli, bądź rozpoczęcia wywierania znacznego wpływu, udziały wiodące i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych wycenia się metodą praw własności. Wartość tych udziałów powiększa się lub pomniejsza o odpowiednią część zwiększenia lub zmniejszenia kapitału własnego tych jednostek oraz pomniejsza się o przypadające na rzecz Funduszu dywidendy lub inne udziały w zyskach.

Od “Wartości firmy z wyceny” oraz “Rezerwy z wyceny” dokonuje się odpisów przez okres pięciu lat.

Fundusz nie wycenia metodą praw własności tych spółek wiodących, zależnych i stowarzyszonych, które zostaną sprzedane w najbliższej przyszłości lub sprawowanie kontroli lub wywieranie znacznego wpływu na te spółki jest ograniczone. Spółki te wyceniane są według ostatniej wartości bilansowej (wyznaczonej metodą praw własności) przed zawarciem umowy sprzedaży lub zaistnieniem zdarzenia, które spowodowało ograniczenie sprawowania kontroli lub wywierania znacznego wpływu na daną jednostkę.
 1. Podstawa wyceny udziałów w spółkach, będących jednostkami dominującymi grup kapitałowych

Fundusz wycenia udziały wiodące, zależne lub stowarzyszone w oparciu o skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych w przypadku, gdy różnice pomiędzy sprawozdaniami jednostkowymi spółek a ich sprawozdaniami skonsolidowanymi są istotne.
 1. Wycena udziałów mniejszościowych i pozostałych inwestycji w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Wyceny udziałów mniejszościowych oraz innych inwestycji w kolejnych okresach sprawozdawczych dokonuje się w następujący sposób:


Akcje notowane - według ceny rynkowej,

Akcje nie notowane i udziały - według wartości niższej z dwóch: ceny nabycia lub oszacowanej wartości rynkowej,

Dłużne papiery wartościowe notowane - według ceny rynkowej powiększonej o należne odsetki,

Dłużne papiery wartościowe nie notowane - według ceny nabycia powiększonej o należne odsetki i naliczone dyskonto z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,

Prawa poboru akcji notowane - według ceny rynkowej,

Prawa poboru akcji nie notowane - według wartości oszacowanej przez Zarząd Funduszu.


 1. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Pozycja rzeczowe aktywa trwałe obejmuje:
 • środki trwałe do których zalicza się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytkowania i przeznaczone na potrzeby działalności Funduszu,

 • środki trwałe w budowie – środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia istniejącego środka trwałego

 • zaliczki na środki trwałe w budowie – przekazane środki, najczęściej pieniężne, na poczet wykonania przyszłych robót lub dostaw

Środki trwałe są przedstawione w wartości początkowej, którą stanowi cena ich nabycia lub koszt wytworzenia, powiększonej o koszty ulepszenia danego środka trwałego. Wartość początkową środków trwałych jest zmniejszana o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania i upływu czasu. Wartość środków trwałych jest aktualizowana na podstawie odrębnych przepisów oraz pomniejszana o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.


Środki trwałe są amortyzowane metodą liniową przez określony z góry okres używania. Fundusz stosuje następujące stawki amortyzacji:
Urządzenia techniczne i maszyny - 20% - 100%

Środki transportu - 20%

Pozostałe środki trwałe - 20% - 100 %
Składniki majątkowe, których wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3,5 tysiąca złotych są odpisywane w ciężar kosztów w momencie oddania do używania. Dla celów podatkowych przyjmowane są stawki amortyzacyjne wynikające z odpowiednich przepisów podatkowych.
Do wartości niematerialnych i prawnych Fundusz zalicza nabyte na własne potrzeby zaliczone do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok Wycena wartości niematerialnych i prawnych dokonywana jest według tych samych zasad, co wycena środków trwałych.
W przypadku dużego prawdopodobieństwa, że dany składnik rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych nie jest już kontrolowany przez Fundusz lub nie przyniesie w przyszłości znaczącej części bądź całości przewidzianych korzyści ekonomicznych Fundusz tworzy odpowiednio odpisy na trwałą utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, tak by doprowadzić wartość danego składnika majątku do realnej wartości.


 1. Należności

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając prawdopodobieństwo ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące tworzy się w przypadku:
 • należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości – do wysokości należności nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,

 • należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności,

 • należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna do wysokości nie pokrytej gwarancją lub zabezpieczeniem należności,

 • należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot do czasu ich otrzymania lub odpisania ,

 • należności przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego na nieściągalne należności.
 1. Transakcje w walucie obcej

Transakcje przeprowadzane w walucie obcej są księgowane w walucie polskiej po aktualnym kursie wymiany z dnia przeprowadzenia transakcji. Wszelkie zrealizowane zyski lub straty powstałe w wyniku zmian kursów walut są księgowane, jako przychody albo koszty.


Należności, zobowiązania, dłużne papiery wartościowe oraz środki pieniężne ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie, ustalanym dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP).
Zagraniczne papiery wartościowe, inne niż opisane powyżej, ujmuje się w walucie kraju notowania, a także w walucie polskiej po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie, ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP.
Różnice kursowe powstałe w wyniku transakcji na walutach obcych oraz wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych prezentowane są w rachunku zysków i strat w pozycji dodatnie różnice kursowe, w przypadku gdy globalna kwota różnic dodatnich przewyższa globalną kwotę różnic ujemnych. Natomiast w sytuacji, gdy globalna kwota ujemnych różnic kursowych przewyższa globalną kwotę dodatnich różnic kursowych różnice kursowe prezentowane są w pozycji ujemne różnice kursowe. 1. Opodatkowanie

Bieżące obciążenie zysku z tytułu podatku dochodowego określane jest zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi.


Fundusz tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od różnic przejściowych między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą możliwą do odliczenia w przyszłości. Aktywa z tytułu podatku dochodowego są ustalane w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku oraz straty możliwej do odliczenia ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzona jest w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych tj. różnic które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Przy ustalaniu rezerwy i aktywów Fundusz bierze pod uwagę stawki podatku dochodowego obowiązującego w danym roku. Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazuje się w bilansie Funduszu rozłącznie, chyba, że istnieje tytuł uprawniający do ich jednoczesnego uwzględnienia przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego.


 1. Rozpoznawanie zysków i strat oraz wyniku do podziału

W sprawozdaniu finansowym zyski i straty podzielone są na zrealizowane i  nie zrealizowane.


Zrealizowane
W kalkulacji zrealizowanego zysku (straty) netto Fundusz bierze pod uwagę następujące pozycje:

 • dywidendy od udziałów wiodących i mniejszościowych;

 • zrealizowane przychody z tytułu innych papierów wartościowych;

 • otrzymane, należne bądź naliczone dochody z tytułu odsetek;

 • zrealizowane zyski (straty) z inwestycji stanowiące różnicę pomiędzy przychodami netto ze sprzedaży papierów wartościowych, a ich wartością bilansową;

 • odpisy aktualizujące wartość posiadanych udziałów;

 • koszty operacyjne rozpoznawane w okresie objętym sprawozdaniem finansowym;

 • udział w stracie netto spółek wycenianych metodą praw własności, na które utworzono odpisy na trwałą utratę wartości.


Nie zrealizowane
Nie zrealizowany zysk (strata) netto obejmuje:


 • udział w zysku netto spółek, w których Fundusz posiada udziały wiodące, zależne i stowarzyszone oraz udział w stracie netto tych spółek w przypadku, gdy nie utworzono na nie odpisów na trwałą utratę wartości;

 • utworzone rezerwy na ujednolicenie zasad księgowych;

 • nie zrealizowane zyski (straty) z wyceny, które wywołują wzrost (spadek) wartości papierów wartościowych w stosunku do ich wartości na poprzedni dzień bilansowy lub do ceny nabycia.

W przypadku zrealizowania zysku (straty) w danym okresie sprawozdawczym odpowiednia część nie zrealizowanego zysku (straty) z lat ubiegłych związana ze zrealizowaną transakcją jest przenoszona do zrealizowanego zysku (straty) z lat ubiegłych w okresie obrachunkowym, w którym nastąpiła realizacja transakcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje o podziale zysków i pokryciu strat. Warunkiem podziału zysku jest dodatni wynik finansowy, przy czym nie zrealizowane zyski netto roku obrotowego nie mogą być przeznaczone do podziału.


 1. Rezerwy i odpisy aktualizujące

W związku z wyceną posiadanych udziałów Fundusz tworzy rezerwy oraz dokonuje odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące na trwałą utratę wartości są tworzone w przypadku wystąpienia lub prawdopodobieństwa wystąpienia trwałej utraty wartości posiadanych udziałów. Odpisy te obciążają rachunek zysków i strat Funduszu i są traktowane, jako straty zrealizowane.


Fundusz tworzy odpisy aktualizujące na podstawie własnych analiz biorąc pod uwagę dostępną mu informację dotyczącą: wartości rynkowej lub oszacowanej wartości rynkowej akcji spółki, bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej i majątkowej spółki, analizy branży i konkurencji, sytuacji społecznej w spółce, sytuacji ekologicznej oraz innych czynników mogących mieć wpływ na wartość akcji spółki. W przypadku udziałów mniejszościowych, przy określeniu niezbędnego odpisu, Fundusz bierze również pod uwagę odpisy aktualizujące na trwałą utratę wartości utworzone przez inne Fundusze dla ich udziałów wiodących w spółkach, w których Fundusz posiada udziały mniejszościowe.

Odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową udziałów. Korekta odpisu wartości może być dokonana w przypadku rynkowej weryfikacji wartości udziału poprzez transakcję rynkową pomiędzy stronami niepowiązanymi dotyczącą znaczącego pakietu akcji lub poprzez uzyskanie notowań giełdowych. W stosunku do udziałów wiodących, zależnych i stowarzyszonych korekta może nastąpić również w momencie realizacji strat przez daną spółkę i obniżenia jej wartości księgowej. Wówczas następuje korekta odpisów aktualizujących w wysokości zrealizowanych przez spółkę strat.

Ewentualna korekta odpisu dokonana w przyszłości będzie miała wpływ na wykazaną wartość bilansową udziału oraz na rachunek zysków i strat okresu, w którym będzie dokonana.

Fundusz tworzy rezerwy w celu ujednolicenia zasad rachunkowości dla spółek wiodących, które obciążają rachunek zysków i strat Funduszu. Utworzone rezerwy obciążają rachunek zysków i strat Funduszu i są traktowane, jako straty nie zrealizowane. Rezerwy te podlegają rozwiązaniu w momencie ich uwzględnienia w sprawozdaniach spółek portfelowych. Utworzone rezerwy pomniejszają wartość bilansową udziałów.

Rozwiązanie rezerwy w przyszłości będzie skompensowane odpowiednio zmianą w pozycji udziały w wyniku finansowym netto spółek.


 1. Kapitał własny

Kapitał własny obejmuje: • kapitał zakładowy

 • należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

 • akcje własne (wielkość ujemna)

 • kapitał zapasowy

 • kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych oraz akcji i udziałów

 • pozostałe kapitały rezerwowe

 • zysk (strata) z lat ubiegłych

 • zysk (strata) netto danego okresu sprawozdawczego

 • odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Kapitał zakładowy jest wykazywany w wysokości określonej w statucie Funduszu i zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kapitał ten ulega zwiększeniu na skutek rejestracji nowej emisji lub ulega zmniejszeniu na skutek umorzenia części akcji.


Kapitał zapasowy obejmuje:

 • kapitał utworzony ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej, w tym również nadwyżkę wartości wniesionych do Funduszu akcji ponad wartość kapitału akcyjnego,

 • kapitał tworzony ustawowo,

 • kapitał tworzony zgodnie ze statutem, w tym z podziału zysku,

 • korektę wartości wniesionych do Funduszu akcji,

 • inny kapitał zapasowy.

W przypadku umorzenia części akcji należących do Skarbu Państwa wartość umorzonych akcji powiększa kapitał zapasowy.


Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych jest powiększany o powstałą na skutek aktualizacji wyceny środków trwałych różnicę wartości netto środków trwałych. Kapitał ten podlega zmniejszeniu o różnicę z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych zbywanych lub zlikwidowanych środków trwałych i odniesieniu na zwiększenie kapitału zapasowego.
Kapitał z aktualizacji wyceny akcji i udziałów odzwierciedla zmiany w kapitale jednostek, wycenionych metodą praw własności, które nie wpływają na wynik finansowy tych jednostek.


 1. Zbywalność składników portfela inwestycyjnego

Dla celów klasyfikacji składników portfela inwestycyjnego według zbywalności przyjęto następujące zasady:z ograniczoną zbywalnością - udziały i papiery wartościowe, które nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu,

z nieograniczoną zbywalnością - papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu i znajdujące się w publicznym obrocie z mocy decyzji administracyjnej (akcje, obligacje) lub z mocy prawa (bony skarbowe i obligacje skarbowe), oraz dłużne papiery wartościowe komercyjne, których płynność gwarantowana jest przez organizatora emisji,

obrót giełdowy - papiery wartościowe notowane na giełdzie lub giełdach,

regulowany obrót pozagiełdowy - papiery wartościowe kwotowane w regulowanym obrocie pozagiełdowym. Papiery kwotowane w Polsce, to papiery wartościowe będące w obrocie na CeTO S.A. lub innej instytucji, której działalność jest regulowana przepisami prawa a obrót prowadzony za jej pośrednictwem ma charakter permanentny,

nie notowane - papiery wartościowe nie będące w obrocie na giełdzie lub w regulowanym obrocie pozagiełdowym. 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Fundusz dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów mających na celu przypisanie kosztów do właściwego okresu. Sposób rozliczenia kosztów zależy od ich charakteru. 1. Kredyty, pożyczki i pozostałe zobowiązania

Wycena kredytów i pożyczek oparta jest na skorygowanej cenie nabycia przy użyciu efektywnej stopy procentowej.

Pozostałe zobowiązania są wycenione w kwocie wymagającej zapłaty.


 1. WSKAZANIE ŚREDNICH KURSÓW WYMIANY ZŁOTEGO W STOSUNKU DO EUR USTALANYCH PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI

Okres

Kurs na ostatni dzień półrocza

Kurs średni

Najwyższy kurs

Najniższy kurs

I półrocze 2005


4,0401 1)


4,08053)4,2756


3,8839


I półrocze 2004


4,5422 2)


4,7311 4)


4,9149


4,5422

 1. Narodowy Bank Polski – Tabela kursów Nr 125/A/NBP/2005 z dnia 30.06.2005

 2. Narodowy Bank Polski – Tabela kursów Nr 126/A/NBP/2004 z dnia 30.06.2004

 3. średni kurs miesięczny liczony, jako średnia arytmetyczna średnich kursów eur ogłaszanych przez NBP na koniec każdego miesiąca I półrocza 2005 r.

 4. średni kurs miesięczny liczony jest, jako średnia arytmetyczna średnich kursów eur ogłaszanych przez NBP na koniec każdego miesiąca I półrocza 2004 r.
 1. PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH, PRZELICZONE NA EUR

Opis

półrocze / 2005

półrocze / 2004

Przychody z inwestycji

1 340

669

Wynik z inwestycji netto

173

-174

Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji

625

842

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

797

667

Zysk (strata) brutto

797

667

Zysk (strata) netto

797

801

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

553

3 032

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-235

Przepływy pieniężne netto, razem

553

2 797

Aktywa razem

50 306

44 377

Zobowiązania i Rezerwy, razem

257

493

Zobowiązania długoterminoweZobowiązania krótkoterminowe

127

477

Kapitał własny (aktywa netto)

50 049

43 884

Kapitał zakładowy

744

662

Liczba akcji

29 834 724

29 834 724

Wartość aktywów netto na jedną akcję (w EUR)

1,68

1,47

Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w EUR)

1,68

1,47

Zysk (strata) netto na jedną akcję (w EUR)

0,03

0,03

Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w EUR)

0,03

0,03

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w EUR)
0,03W tabeli „Podstawowe dane finansowe” poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone według średniego kursu obowiązującego na ostatni dzień danego półrocza. Natomiast dane dotyczące pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku. Informacje dotyczące wysokości kursów zostały zaprezentowane w punkcie 10).Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna