Pge elektrownia Opole saPobieranie 233.64 Kb.
Strona1/2
Data08.05.2016
Rozmiar233.64 Kb.
  1   2


PGE Elektrownia Opole SA

adres dla korespondencji:

46-021 Brzezie k. Opola

tel.: 77 423 50 50

faks: 77 423 50 12
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PGE Elektrownia Opole Spółka Akcyjna
zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu nr 1560/11
prowadzonym w trybie –
Przetargu nieograniczonego

na


Awaryjne i okresowe remonty oraz sukcesywne przeglądy pomp wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych i chłodniczych, zamontowanych w obiektach na terenie całej elektrowni

Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu.
 1. Tryb udzielenia zamówienia.
  1. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

  2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Zakupów PGE Elektrowni Opole SA.

  3. Ilekroć w SIWZ jest mowa o Zamawiającym - należy przez to rozumieć PGE Elektrownię Opole SA z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. 1 Maja 63, z adresem do korespondencji: 46-021 Brzezie k. Opola.

  4. Ilekroć w SIWZ jest mowa o Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, z wyłączeniem osób fizycznych będących pracownikami Zamawiającego, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.

  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania aukcją elektroniczną pomiędzy wykonawcami, którzy złożą w terminie oferty niepodlegające odrzuceniu.

  6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  8. Kod klasyfikacji CPV: nie obowiązuje – niniejsze postępowanie nie podlega ustawie Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r, z późniejszymi zmianami.

  9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania całości zamówienia podwykonawcom. W przypadku planowania zatrudnienia podwykonawców oferent powinien ujawnić ich w ofercie.
2. Opis przedmiotu zamówienia.Przedmiotem zamówienia jest awaryjne i okresowe remonty oraz sukcesywne przeglądy pomp wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych i chłodniczych, zamontowanych w obiektach na terenie całej elektrowni.

W załączniku nr 1 podano wykaz pomp będących przedmiotem realizacji prac.


  1. .Warunki realizacji prac:

2.1.1. Naprawy urządzeń powinny zostać wykonywane kompleksowo: część mechaniczną, elektryczną, automatykę zabezpieczającą oraz osprzęt pomocniczy, stanowiący komplet z urządzeniem podstawowym. Taki jak wyłączniki automatyczne, zabezpieczenia prądowe i termiczne w skrzynkach, zamontowanych na kablach zasilających lub sterowniczych oraz komplet urządzeń zestawów hydroforowych instal-Compakt, Grundfos, Wilo i innych podobnych.

2.2.2. Demontaż i montaż pomp (z jej osprzętem) winien zostać wykonywany własnym sprzętem i urządzeniami w pomieszczeniach wewnętrznych, jak również w komorach zewnętrznych, studzienkach kanalizacyjnych i na platformach pływających ( w miejscach

o ograniczonej możliwości poruszania się).

2.2.3. Odpowiedni i wysokiej jakości sprzęt do prowadzenia pomiarów, diagnostyki pracy i drobnych napraw urządzenia powinien zostać zamontowany bez konieczności jego wywozu do swojego warsztatu na obiektach wewnętrznych i zewnętrznych elektrowni.2.2.4.Wszystkie prace muszą być realizowane zgodnie z wymaganiami BHP i przepisami zawartymi w:

-Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w PGE Elektrowni Opole SA

-Instrukcji Organizacji Ochrony Przeciwpożarowej W PGE Elektrowni Opole SA

-Instrukcji Eksploatacji i Budowy Rusztowań w PGE Elektrowni Opole SA

- Szczegółowych instrukcjach urządzeń i instalacji, przy których realizowane są prace.

-Innych procedurach i rozwiązaniach organizacyjnych obowiązujących w PGE Elektrowni Opole SA.


2.3. Wymagania wobec Wykonawcy i jego pracowników:

-Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i kompetentne wykonanie prac

-od Wykonawcy oczekuje się zachowania wysokich standardów jakościowych i kultury technicznej robót

- w Wykonawca ma dobrą renomę branżową i jest autoryzowanym serwisantem co najmniej 50% firm producenckich (Grubdfos, Wilo,KSB, Sigma-Lutin, FLYGT, EMU, KDFU, KSK Ruda Śląska, Hydro-Vacum Grudziądz, Leszczyńskiej Fabryki Pomp, Grupy POWEN-WAFA-POMP SA).

- Wykonawca dysponuje dobrze wyposażonym zapleczem remontowym.

- Wykonawca dysponuje odpowiednio przeszkoloną ( z uprawnieniami) i zdyscyplinowaną załogą specjalistów branżowych (co najmniej 4 osoy), mogących wykonywać roboty na terenie elektrowni .

- Wykonawca jest dyspozycyjny i mobilny w wypadku zgłaszanej awarii, czyli interwencja w ciągu max. 24 godzin.
2.4. Inne wymagania:

-w przypadku planowania zatrudnienia podwykonawców oferent powinien ujawnić ich w

ofercie.

-Wykonawca odpowiada za powierzone mienie w zakresie ewentualnych zniszczeń wynikających z świadczenia usługi.

-Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż ma dokument stwierdzający, że posiada wymagane prawem zezwolenie na wytwarzanie odpadów lub, że nie podlega temu obowiązkowi.

-Wykonawca zastosuje się do Polityki Środowiskowej PGE Elektrowni Opole SA: należy segregować odpady umieszczając je w specjalnych do tego celu przeznaczonych i oznaczonych pojemnikach; nie wolno wylewać do kanalizacji ani do ziemi substancji ropopochodnych i innych substancji niebezpiecznych takich jak kwasy, ługi, farby, oleje, rozpuszczalniki itp.; pracę należy wykonywać tak, by nie była ona źródłem dodatkowego zanieczyszczenia środowiska (nieuzasadnione zużycie materiałów i surowców, nadmierna emisja zanieczyszczeń itp.).-koszty związane z zagospodarowaniem odpadów ponosi Wykonawca zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska oraz „Informacją dla pracowników PGE Elektrowni Opole SA oraz pracowników firm działających na jej terenie”.


3. Termin wykonania zamówienia.
  1. Termin rozpoczęcia: daty podpisania umowy.

  2. Termin zakończenia: do 31.12.2011r..4. Opis sposobu przygotowania ofert.


  1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz ściśle według postanowień zawartych w dokumentach przetargowych.

  2. Część merytoryczna powinna zawierać wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego a wyszczególnione w punkcie 12 SIWZ. UWAGA: wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 12 winne być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginalnymi podpisami osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisywania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z przedłożonego dokumentu tj. wyciągu z właściwego rejestru.

  3. Oferta musi być sporządzona w oparciu o niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i obejmować całość zamówienia.

  4. Każdy wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję realizacji zakresu prac objętych niniejszą Specyfikacją.

  5. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

  6. Oferta powinna zawierać spis treści, stanowić jednolity dokument złożony w sposób ułatwiający przeglądanie (bindowanie, zszywanie itp.)

  7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i przedłożona w formie pisemnej.

  8. Wszystkie strony oferty oraz załączników winne być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

  9. Dopuszcza się dokonanie zmian w ofercie pod warunkiem, że wszystkie miejsce gdzie wprowadzono zmiany będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

  10. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania lub wprowadzić zmiany poprzez przedłożenie pisemnego powiadomienia o wycofaniu się lub wprowadzeniu zmian do złożonej oferty. Powiadomienie musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „Wycofanie” lub „Zmiana”.

  11. Do oferty powinno być dołączone pisemne pełnomocnictwo Zarządu Wykonawcy udzielone swojemu Przedstawicielowi do udziału w postępowaniu przetargowym i rozmów z Zamawiającym o ile nie wynika ono z przedłożonego dokumentu tj. wyciągu z właściwego rejestru.

  12. Wykonawca nie może wycofać oferty ani dokonywać w nich jakichkolwiek zmian po upływie terminu składania ofert do Zamawiającego.

  13. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą – 60 dni.

  14. Oferty złożone po terminie wyznaczonym w punkcie 5.1, zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

  15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  16. W przypadku gdy Wygrywający przetarg jest podmiotem Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a wartość umowy przewyższa dwukrotnie wartość kapitału zakładowego, Wykonawca dołączy do umowy uchwałę wspólników upoważniającą Zarząd firmy do rozporządzania prawem bądź zaciągania zobowiązań do świadczeń. (zgodnie z art.230 KSH – dotyczy wyłącznie spółek z.o.o.)
5. Opis sposobu składania ofert.

  1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

 1. Koperta zewnętrzna

PGE Elektrownia Opole SA

46-021 Brzezie k. Opola

Oferta w przetargu nieograniczonym nr 1560/11

na

Awaryjne i okresowe remonty oraz sukcesywne przeglądy pomp wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych i chłodniczych, zamontowanych w obiektach na terenie całej elektrowni”nie otwierać przed godz. 11:00 dnia 28.06.2011r.
uwaga: zewnętrzna koperta nie może być oznaczona nazwą Wykonawcy

W przypadku wysyłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską, gdzie podmiot dostarczający przesyłkę stosuje dodatkowe zewnętrzne opakowanie, należy zadbać o odpowiednie jego oznaczenie, tj. takie jak na kopercie zewnętrznej. Brak właściwego oznakowania koperty zawierającej ofertę, w tym również ewentualnych dodatkowych opakowań (kopert pocztowych, kopert kurierskich itp.) może spowodować opóźnienie w ich dostarczeniu do komisji przetargowej a w konsekwencji ich zwrot bez otwierania. 1. Koperta wewnętrzna

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

PGE Elektrownia Opole SA

46-021 Brzezie k. Opola

Oferta w przetargu nieograniczonym nr 1560/11


  1. Miejsce i termin składania ofert:

 1. oferty należy składać w pokoju 514, budynek administracyjny w PGE Elektrowni Opole SA, 46-021 Brzezie k. Opola, w terminie  do dnia 28.06.2011r do godz. 10:30

 2. Osobą uprawnioną do przyjmowania ofert ze strony Zamawiającego jest Jolanta Fijałkowska z Wydziału Przetargów i Umów.

 3. Wykonawca, na prośbę, otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia.

 4. Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie zwrócona bez otwierania, zgodnie z punktem 4.14 niniejszej Specyfikacji.

  1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 1. oferty zostaną otwarte w Sali konferencyjnej nr 514 budynku PGE Elektrowni Opole SA; 46-021 Brzezie k. Opola w dniu 28.06.2011r o godzinie 11.00

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość obecności Wykonawców podczas otwarcia ofert.

 3. Po otwarciu kopert z ofertami Komisja Przetargowa ogłosi nazwy Wykonawców, ich adresy oraz cenę ryczałtową oferty.

 4. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

 5. O wynikach przetargu wszystkich Wykonawców powiadomimy pisemnie.

 6. W części niejawnej Komisja Przetargowa dokona:

 • badania ofert zgodnie z punktem 12 SIWZ

 • oceny ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryteriami podanymi w punkcie 6 SIWZ

 1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Komisja Przetargowa może żądać udzielenia przez Wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 2. Dokumenty ofertowe nie będą podlegały zwrotowi
6. Kryteria oceny ofert.

6.1 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla PGE Elektrowni Opole S.A. Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami z uwzględnieniem ich znaczenia procentowego j.n.
L.P.

KRYTERIUM

WAGA KRYETRIUM W %

1.

Całkowita cena orientacyjna za realizację przetargowego zakresu prac

100 %
Suma=100%

6.2 Ocena ceny dokonana zostanie przez wzajemne porównanie danych ofertowych proponowanych przez ubiegających się o zamówienie. Wartość punktowa wyliczona będzie za pomocą formuły:


gdzie,


P – liczba otrzymanych punktów w kryterium

Cmin – cena orientacyjna najtańszej oferty

C – cena orientacyjna badanej oferty

Z – waga kryterium 100 %
7. Odrzucanie ofert
  1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zajdą następujące okoliczności:

 1. jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści SIWZ

 2. zawiera rażąco niską cenę wykonania przedmiotu Zamówienia niepublicznego

 3. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia niepublicznego.

 4. zawiera istotne błędy w obliczeniu ceny

 5. wykonawca nie zgadza się na poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej w treści jego oferty

 6. jest ona nieważna w gruncie obowiązujących przepisów prawa.
8. Wycena prac


  1. Wycenę zakresu rzeczowego będącego przedmiotem przetargu należy przedstawić:

 1. w polskich złotych

 2. bez podatku VAT

 3. w języku polskim

  1. Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie.

  2. Oferta winna zawierać:

   1. Cenę ofertową wykonania prac, stanowiącą iloczyn przewidzianej wstępnie ilości roboczogodzin i stawki roboczogodziny powiększonej o narzuty kosztów ogólnych (Ko) i zysku (Z) oraz innych ewentualnych narzutów wynikających z utrzymania gotowości w %. W ofercie należy przyjąć wstępnie przewidywaną ilość roboczogodzin równą 1 200 rbg.

   2. Kosztorysy należy sporządzać w oparciu o aktualne katalogi i cenniki nakładów rzeczowych dla robót budowlanych. Ceny pracy sprzętu i ceny materiałów należy przyjmować na podstawie aktualnych wartości średnich bez kosztów zakupu. Ceny materiałów nie występujących w biuletynach należy udokumentować na podstawie kserokopii faktury zakupu.

   3. Wysokość wskaźnika kosztów zakupu materiałów należy przyjąć na poziomie o%.

   4. Rozliczenie poniesionych przez Wykonawcę nakładów nastąpi każdorazowo po zatwierdzeniu kosztorysu powykonawczego i pozytywnym odbiorze wykonanych robót.

   5. Ustalona w ofercie wartość roboczogodziny oraz wskaźników narzutów będzie obowiązywać przy sporządzaniu kosztorysów powykonawczych i nie może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy.

   6. Zgłoszenie wykonania prac przez Zamawiającego może nastąpić wielokrotnie w ciągu trwania umowy. Można założyć do wyceny na poziomie 60 zdarzeń, potencjalną ilość awarii, mogących wystąpić w trakcie trwania umowy, jednak wyłącznie na poziomie danych szacunkowych, wynikających z poprzednich doświadczeń eksploatacyjnych Zamawiającego.
  1. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie okoliczności cenotwórcze dotyczące przedmiotu przetargu i zawrzeć je w cenie.

  2. Ostateczny wzrost wynagrodzenia za przedmiot umowy nie może przekroczyć 30% ustalonego wynagrodzenia orientacyjnego określonego w umowie.

  3. Cena powinna obejmować koszt transportu urządzenia z elektrowni do zakładu remontowego i z powrotem.

Cena wysokości stawki roboczogodziny , kosztów ogólnych , zysku i ewentualnych narzutów, wynikających z utrzymania gotowości jest stała i będzie obowiązywała przez cały okres trwania umowy.


9. Wynagrodzenie.
  1. Fakturowanie wieloetapowe.

  2. Fakturowanie odbędzie się po zakończeniu i bezusterkowym odbiorze prac oraz zatwierdzeniu kosztorysu zamiennego na podstawie kosztorysu powykonawczego.

  3. Kosztorys zamienny będzie sporządzony na podstawie rzeczywiście wykonanych, przewidzianych w zakresie prac, przy współudziale inspektora nadzoru.

  4. Faktura będzie płatna w ciągu 21 dni roboczych od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. Za 21-szy dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.

  5. Zamawiający nie udziela zaliczek.
10. Gwarancje
  1. Wykonawca jest zobowiązany do rzetelnego wykonania prac zgodnie z obowiązującymi normami oraz do usunięcia wad zgłoszonym przez Zamawiającego w okresie od 12 - 24 m-cy od daty odbioru zrealizowanych prac tj. 31.12.2011r. w zależności od rodzaju naprawy i zamontowanych nowych części zamiennych.

  2. W okresie gwarancji Wykonawca będzie usuwał wszystkie ujawnione usterki i naprawiał nienależycie wykonane prace na swój koszt w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

  3. Jeżeli z jakichkolwiek powodów, z wyłączeniem siły wyższej, Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy zaangażować na koszt Wykonawcy innego Wykonawcę do ich usunięcia.

  4. Wykonawca zagwarantuje przystąpienie do robót w przypadkach awaryjnych w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili powiadomienia go, zgodnie z przyjęta procedurą.
11. Umowa


  1. Po ogłoszeniu wyniku przetargu, Wygrywający bezzwłocznie przedłoży projekt umowy. Zamawiający dołącza projekt umowy, w którym zawarte są wszystkie zapisy formalno-prawne. W ostatecznej wersji umowy znajdą się zapisy ujęte w w/w umowie oraz warunki realizacji ujęte w niniejszej Specyfikacji.

Przedmiotem umowy będzie: „Awaryjne i okresowe remonty oraz sukcesywne przeglądy pomp wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych i chłodniczych, zamontowanych w obiektach na terenie całej elektrowni”

  1. W umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wygrywającym przetarg, ustanowiona będzie odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nie należyte wykonanie jej postanowień:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca pokryje Zamawiającemu wszystkie dotychczas poniesione koszty i zapłaci karę umowną w wys. 10% wynagrodzenia orientacyjnego netto za przedmiot umowy.

- za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający będzie naliczał kary w wysokości 0,5% wynagrodzenia orientacyjnego netto

- za każdy dzień zwłoki przy usuwaniu wad Zamawiający będzie naliczał kary


w wysokości 0,5% wynagrodzenia orientacyjnego netto za przedmiot umowy, liczone od odpowiedniego terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na usunięcie wad.

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Zamawiający pokryje Wykonawcy wszystkie dotychczas poniesione koszty i zapłaci karę umowną w wys. 10% wynagrodzenia orientacyjnego netto.

c) Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
12. Dokumenty wymagane od Wykonawcy
  1. Warunki udziału w postępowaniu wraz z oceną spełnienia warunków oraz dokumentami oświadczeniami wymaganymi przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia tych warunków:

   1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.

   2. W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia:

 1. aktualnego odpisu właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydane do sześciu miesięcy przed terminem składania ofert (może być kopia potwierdzona przez osoby upoważnione do podpisywania oferty).

  1. aktualnej informacji , dotyczącej oświadczenia Wykonawcy, że nie zlega w US i ZUS z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

   1. W celu spełnienia tego warunku Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki:

 1. W okresie ostatnich 5-ciu lat świadczył usługi polegające na wykonaniu prac o charakterze, jak przedmiot zamówienia

 2. Wykonawca powinien dysponować odpowiednią liczbą osób, które posiadają doświadczenie zawodowe i odpowiednie kwalifikacje, w tym:

 • praktykę i doświadczenie zawodowe:

- ma dobrą renomę branżową i jest autoryzowanym serwisantem co najmniej 50% firm producenckich, wymienionych w treści SIWZ,

- ma dostęp do oryginalnych, a jak nie to przynajmniej do gwarantowanych o wysokiej jakości części zamiennych,

- dysponuje dobrze wyposażonym zapleczem remontowym,

- dysponuje odpowiednio przeszkoloną (z uprawnieniami) i zdyscyplinowaną załogą specjalistów branżowych, mogących wykonywać roboty na terenie elektrowni,

- jest dyspozycyjny i mobilny w razie zgłoszonej awarii - interwencja w ciągu max. 24h.


  1. Posiada wymagane prawem zezwolenie na wytwarzanie odpadów lub oświadcza, że nie podlega temu obowiązkowi a powstałe odpady zagospodaruje zgodnie z postanowieniami obowiązującej ustawy o odpadach.

  2. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia:

 1. wykazu wykonywanych w ciągu ostatnich 5-ciu lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, usług (min. 1) polegających na wykonaniu prac, zgodnie z wymogami SIWZ w tym względzie.

Wykaz przedstawić zgodnie z załącznikiem nr……..do SIWZ, do którego należy załączyć:

- oświadczenie, że jest autoryzowanym serwisantem co najmniej 50% firm producenckich wymienionych w treści SIWZ,

- oświadczenie, że Wykonawca ma dostęp do oryginalnych, a jak nie to przynajmniej do gwarantowanych , o wysokiej jakości części zamiennych,

- wykaz posiadanych obiektów i urządzeń diagnostyczno-remontowych,- kserokopie odpowiednich uprawnień dla min 4-ch osób, do sprawowania nadzoru nad pracami w poszczególnych branżach na terenie elektrowni,

- oświadczenie, że jest dyspozycyjny i mobilny w razie zgłoszonej awarii z potwierdzeniem interwencji w ciągu max 24godzin.

- imiennego wykazu pracowników, którzy posiadają doświadczenie przy realizacji tego typu prac i będą brali udział w świadczeniu usługi.


13. Wadium

13.1 Wadium nie obowiązuje.


 1. Informacje dodatkowe.
  1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienia niniejszej Specyfikacji, pod warunkiem, że pytanie nie wpłynie później niż na 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Odpowiedź zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim uczestnikom postępowania bez podania źródła zapytania.

  2. Wszystkie informacje uzyskane w postępowaniu przetargowym objęte są poufnością i nie mogą być ujawnione bez pisemnej zgody PGE Elektrowni Opole SA.

  3. Wszelkie zapytania i wątpliwości kierować prosimy na piśmie do Wydziału Przetargów i Umów – TP - 511 lub przesłać pod nr fax 077423 51 09 na nie mniej niż 6 dni przed otwarciem ofert.

  4. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Wykonawców są:

a) W zakresie przedmiotu zlecenia:

stanowisko: Specjalista ds. instalacji wewnętrznych, inspektor nadzoru

imię i nazwisko: Adam Solski

tel/fax: +48 77 423 68 42

e-mail: adam.solski@l.gkpge.pl

uwagi: W przypadku nieobecności prosimy o kontakt z Kierownikiem Wydziału RPB p. Jerzym Adamcem tel. +48 77 423 60 90.

b) W sprawach organizacyjnych:

stanowisko: Specjalista ds. Przetargów i Umów

imię i nazwisko: Jolanta Fijałkowska

tel/fax: 7+48 77 423 52 77

e-mail: jolanta.fijalkowska@gkpge.pl

uwagi: n/o
15. Lista załączników.


  1. Załącznik nr 1 – Wykaz pomp

  2. Załącznik nr 2 - Formularz oferty

  3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

  4. Załącznik nr 3 – Deklaracja zgodności

  5. Załącznik nr 4 – Wykaz imienny pracowników

  6. Załącznik nr 5– Doświadczenie zawodowe

  7. Załącznik nr 7 - Wzór umowy


ZAŁĄCZNIK NR 1


Wykaz pomp stanowiących przedmiot realizacji prac:

1/. 32 sztuki różnej wielkości pomp elektrycznych do co i cwu, typu - TOP, Magna. UP, UPS, POT, WR i CR, produkowanych przez firmy Grundfos, Wilo, KSB, DAB i Leszczyńską Fabrykę Pomp.


2/. 23 sztuk różnej wielkości pomp odśrodkowe i pionowe, typu - PM, PJM i podobnych, do wody lodowej, zimnej i gorącej w układach klimatyzacyjnych, produkcji, Grundfos, Leszczyńskiej Fabryk Pomp i włoskiej Firmy DAB.
C3. 36 sztuk różnej wielkości pomp zatapialnych, typu PA/A zwykłych,

nierdzewnych i solo-odpornych, AP, SE i F Ama-Drainer. KDFU, produkcji „POWEN" Zabrze, Grundfos, KSB, SIGMA-Lutin, odwadniających Składowisko w Groszowicach, podziemne części budynków i budowli nawęglania, bloków energetycznych, stołówki i pomieszczeń w innych obiektach zagłębionych poniżej sieci kanalizacyjnych.


4/. 14 sztuk pomp szlamowych z mieszalnikami / do czyszczenia osadników

węglowych w podziemnych częściach obiektów transportu węgla /, typu PSZ 45, 50 i 65 „BRYZA", produkcji KSK Ruda Śląska.


5/. 8 sztuk pomp do czystej i zimnej wody w hydroforniach i fontannach, typu S i SK- skrzydełkowych, produkcji „HYDRO-WACUM" Grudziądz.
6/. 6 sztuk pomp do przepompowywania ścieków sanitarnych, typu FA i F, produkcji niemieckiej firmy EMU i Warszawskiej Fabryki Pomp.
7/. 2 sztuk pomp wód drenażowych Caprari, produkcji włoskiej
8/. 2 sztuk pomp 3127.180 odwadniających poletka na Groszowicach, szwedzkiej firmy „FLYGT".
9/. 3 komplety zestawów hydroforowych, do podnoszenia ciśnienia wody pitnej w instalacjach Bloków Energetycznych i Budynku Administracyjnym Instal-Compakt, z zamontowanymi 11 szt. pomp pionowych CR, produkcji Grundfos.

Ogółem : 134 szt. pomp
ZAŁĄCZNIK NR 2

Formularz Ofertowy
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 1560/11 na „Awaryjne i okresowe remonty oraz sukcesywne przeglądy pomp wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych i chłodniczych, zamontowanych w obiektach na terenie całej elektrowni,

zgodnie z punktem 2 SIWZ , my niżej podpisani:


 1. ………………………………………………………………. 1. ………………………………………………………………,

działając w imieniu i na rzecz Firmy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………składamy niniejszą ofertę. Tym samym oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią udostępnionej przez Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i „Regulaminem zakupów PGE Elektrowni Opole SA” zamieszczonym na stronie http:// www.elopole.pgegiek.pl i przyjmujemy bez zastrzeżeń wszystkie warunki w niej zawarte.

1. Oferujemy realizację przetargowego przedmiotu zamówienia za cenę orientacyjną w wysokości:

netto: ……………………………………………zł + ……………………. % VAT

słownie:(……………………………………………………………………………………………………………………………),

-stawka roboczogodziny netto ……………………zł,

-Koszty ogólne ……………………%,

-Zysk…………………%,

-narzut wynikający z utrzymania gotowości ………………………..%.

Stawka RGB brutto:………………………..zł.
Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2011r.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres ustalony przez Zamawiającego tj. 60 dni od terminu składania ofert. W wypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ nr 1560/11 , podpisania umowy w miejscu i terminie podanym przez Zamawiającego.

Cena podana w ofercie jest zgodna z warunkami zawartymi w punkcie 8 SIWZ.

Całość naszej oferty przedkładamy na …… stronach kolejno ponumerowanych

i parafowanych.

Załączniki: • Odpis z właściwego rejestru

 • Oświadczenie z ZUS i US

 • Oświadczenie o odpadach

 • Oświadczenie Wykonawcy

 • Deklaracja zgodności

 • Wykaz imienny pracowników

 • Doświadczenie zawodowe + referencje wraz z oświadczeniami szt.6.

Dane kontaktowe Firmy w przypadku zakończenia postępowania aukcją elektroniczną:

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:                     ………………………………………….,

Numer telefonu:                                                      ………………………………………….,

Adres e-mail:                                                           ………………………………………….,

NIP Firmy:                                                               …………………………………………..


Podpis Wykonawcydata
……………………………………………, dnia: ……………………………………………ZAŁĄCZNIK NR 3


Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do przetargu nr 1560/11, my niżej podpisani przedstawiciele firmy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
oświadczamy, że:

Firma, która reprezentujemy:

- jest uprawniona w występowaniu w obrocie prawnym,

- posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac określonych w SIWZ,

- dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami posiadającymi stosowne uprawnienia niezbędne do zrealizowania przetargowego zakresu prac

- znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dane zawarte w przedłożonym dokumencie dopuszczają do obrotu prawnego, są aktualne oraz zgodne z danymi zawartymi w rejestrze.


Podpis Wykonawcydata
…………………………………………, dnia: ……………………………………………


ZAŁĄCZNIK NR 4
Deklaracja / Zobowiązanie

przestrzegania i doskonalenia zasad społecznej odpowiedzialności w prowadzonej działalności gospodarczej
Mając na względzie spełnianie w prowadzonej działalności gospodarczej wysokich standardów etycznych opartych na zasadach odpowiedzialności społecznej określonych w Kodeksie postępowania dla dostawców PGE Elektrowni Opole SA1, deklarujemy:
• Przestrzeganie i doskonalenia zasad społecznej odpowiedzialności określonych w Kodeksie postępowania dla dostawców PGE Elektrowni Opole SA

• Pełne uczestnictwo w działaniach kontrolnych realizowanych na wniosek i przez PGE Elektrownię Opole S.A. w zakresie przestrzegania zasad społecznej odpowiedzialności.

• Niezwłoczne usunięcie wszelkich stwierdzonych niezgodności z zasadami społecznej odpowiedzialności.

• Niezwłoczne i pełne informowanie PGE Elektrowni Opole SA o wszelkich istotnych związkach (stosunkach) z innymi dostawcami i podwykonawcami.


Podpis Wykonawcy

data

…………………………………………, dnia: ……………………………………………
1 Kodeks dostępny jest na stronie internetowej PGE Elektrowni Opole SA www.elopole.pgegiek.pl w zakładce CSR ->Dokumenty związane.
ZAŁĄCZNIK NR 5

Wykaz imienny pracowników Wykonawcy
Lp.

Imię i nazwisko pracownika

Rodzaj uprawnień

Data ważności zaświadczenia

Funkcja i staż pracy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Podpis Wykonawcydata

…………………………………………, dnia: ……………………………………………ZAŁĄCZNIK NR 6


WYKAZ REALIZOWANYCH PRAC

Wykaz zrealizowanych prac w ciągu ostatnich 2-ch lat, zgodnie z wymogami SIWZ.
Lp.

Charakter prac

Adres – miejsce

realizacji, telefonOkres wykonania

Orientacyjna wartość

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
W załączeniu referencje.Podpis Wykonawcy

data

…………………………………………, dnia: ……………………………………………

UMOWA NR ……………………………. /11

zawarta w dniu .............................. w Brzeziu pomiędzy PGE Elektrownią Opole SA

z siedzibą w Bełchatowie, ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000050076

Skład Zarządu: Tadeusz Witos - Prezes Zarządu

Jan Pilipionek - Członek Zarządu

Dariusz Całus - Członek Zarządu


  1   2


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna