Pieczątka komórki organizacyjnejPobieranie 16.09 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar16.09 Kb.

_____________________________________________

Pieczątka komórki organizacyjnej


Karta udostępnienia akt

Nr………

Data…………/…………./200….r.
Data …………./………………/200…. r.
Termin zwrotu akt do Archiwum ** )

Proszę o udostępnienie * ) – wypożyczenie * ) akt powstałych w:


komórce organizacyjnej………………………………………………………………………………………………….
z lat……………………………………………………………………………………………………………………….
o sygnaturze…………………………………………………i upoważniam do ich wykorzystania * ) – odbioru * )

Pana / Panią…………………………………………………………….......Imię i nazwisko

……………………………………………………Podpis kierownika komórki

Zezwalam na udostępnienie ** ) - wypożyczenie ** ) wymienionych wyżej akt

…………………………………………

Data i podpis (pieczęć)Potwierdzam odbiór wyżej wymienionych akt
akt-tomów…………………….stron………………………………………………………………...

Data …………./…………../200…r. Podpis……………………………………
Adnotacje o zwrocie akt:
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
...........zwrocie akt:

Podpis Podpis...……………………………..Podpis zdającego


Akta zwrócono do Archiwum Uczelnianego
Dnia…………./…………./200….r.

………………………………….Podpis odbierającego* - niepotrzebne skreślić

** - wypełnia Archiwum Uczelniane


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna