Pl-łódź: Pakiety oprogramowania dla wzajemnej współpracy platformPobieranie 15.78 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar15.78 Kb.
PL-Łódź: Pakiety oprogramowania dla wzajemnej współpracy platform

2010/S 254-390263

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE

Województwo Łódzkie


al. Piłsudskiego 8
Do wiadomości: Adam Bednarczyk
90-051 Łódź
POLSKA
E-mail: zp.info@lodzkie.pl, adam.bednarczyk@lodzkie.pl
Faks +48 426633391

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.lodzkie.pl

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Organ władzy regionalnej lub lokalnej


Ogólne usługi publiczne
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Dostawa oraz wdrożenie systemu informatycznego i nawigacji szlaku konnego oraz monitorowania jeźdźca i konia w ruchu dla projektu „Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego".

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Kupno
Główne miejsce realizacji dostawy Województwo łódzkie.

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy

II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie systemu informatycznego i nawigacji szlaku konnego oraz monitorowania jeźdźca i konia w ruchu dla projektu „Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego" (zwanego dalej projektem), a w szczególności:


1) Dostawa oprogramowania, bazy danych oraz interaktywnych map cyfrowych tworzących centralny system informatyczny i nawigacji szlaku konnego oraz monitorowania jeźdźca i konia w ruchu, współpracujący z aplikacjami obsługującymi zintegrowaną sieć punktów informacji i monitorowania ruchu turystycznego.
2) Dostawa oprogramowania, bazy danych oraz interaktywnych map cyfrowych, w postaci aplikacji do urządzeń mobilnych.
3) Dostawa, instalacja i konfiguracja elementów platformy sprzętowej CPD.
4) Dostawa, instalacja i konfiguracja zestawów urządzeń elektronicznych w 30 rekomendowanych lokalizacjach zintegrowanej sieci punktów informacji i monitorowania ruchu turystycznego.
5) dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń przenośnych do nawigacji GPS z mapami wytyczonych szlaków turystycznych dla karetek pogotowia ratunkowego oraz innych pojazdów ratowniczych.
6) Dostawa, instalacja, konfiguracja oraz wdrożenie w 4 lokalizacjach obiektów zabytkowych, systemu automatycznych przewodników głosowych, w postaci zestawu urządzeń mobilnych udostępniających informację w różnych językach o ciekawych miejscach danego obiektu.
7) Wdrożenie systemu.
8) Szkolenia w metodologii e-learning.
9) Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do systemu informatycznego i nawigacji szlaku konnego oraz monitorowania jeźdźca i konia w ruchu, na wszystkich polach eksploatacji.

II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

48211000, 48611000, 48610000, 48821000, 72260000, 38112100, 34970000, 32420000, 30216110, 30213100, 30232110, 32550000, 35125300, 31158100, 80420000, 72413000, 72263000

II.1.6)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Tak

II.2)CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIAII.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość 11 572 249,00 PLN


Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 22,00

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów


1. Cena (wartość) całkowita oferty brutto. Waga 30
2. TI - Termin wykonania instalacji i konfiguracji oprogramowania, baz danych oraz interaktywnych map cyfrowych tworzących centralny system informatyczny i nawigacji szlaku konnego oraz monitorowania jeźdźca i konia w ruchu na „Zapasowej Platformie Sprzętowej Wykonawcy” oraz wykonania migracji danych z bazy danych prototypu systemu uruchomionego w ramach wdrożenia pilotażowego. Waga 30
3. TD - Termin wprowadzenia do bazy danych „Startowego Pakietu Danych” i opublikowania tych informacji w Portalu turystyki aktywnej w siodle. Waga 30
4. TF - Termin wdrożenia „Startowego Pakietu Funkcji” centralnego systemu informatycznego i nawigacji szlaku konnego oraz monitorowania jeźdźca i konia w ruchu. Waga 10

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

Nie


IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

OR.VII.3331-110/10

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówieniaOgłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U. UE: 2010/S 169-259251 z dnia 1.9.2010

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1)DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

10.12.2010

V.2)LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

1

V.3)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIAKonsorcjum: 1) LTC Sp. z o.o., ul. Narutowicza 2, 98-300 Wieluń, 2) ComArch S.A., Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków
POLSKA

V.4)INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 9 492 100,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 11 572 249,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 22,00

V.5)PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA

Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCEVI.1)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH

Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

VI.2)INFORMACJE DODATKOWE

VI.3)PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.3.2)Składanie odwołań

VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:30.12.2010


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna