Pl dyrekcja Prac Konsultacyjnych Komisja Polityki Gospodarczej I Społecznej Bruksela, 21 sierpnia 2014 r. Propozycje działAŃ wyjazdowych w 2015 R. Komisja polityki gospodarczej I społecznejPobieranie 40.15 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar40.15 Kb.PL
Dyrekcja Prac KonsultacyjnychKomisja Polityki Gospodarczej i Społecznej

Bruksela, 21 sierpnia 2014 r.

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ WYJAZDOWYCH W 2015 R.
KOMISJA POLITYKI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ

Sekretariat Komisji ECOS otrzymał trzy propozycje dotyczące organizacji działań wyjazdowych w 2015 r. Komisja Polityki Gospodarczej i Społecznej proszona jest o podjęcie decyzji w sprawie wspomnianych propozycji na swoim 25. posiedzeniu, które odbędzie się w dniach 15 i 16 września 2014 r. Propozycje znajdują się w załączniku.
Propozycja nr 1
Rodzaj proponowanego działania (prosimy wybrać jedno)


 • Posiedzenie i konferencja wyjazdowa X

Posiedzenie Komisji ECOS w pierwszej połowie 2015 r. w Europaurum w Pescarze, a konferencja prawdopodobnie w innym miejscu w Abruzji.
 • Seminarium

 • Wizyta studyjna (12 członków)
 1. Tytuł i tematyka proponowanego działania

„Ulepszenia narzędzi służących ułatwianiu życia przedsiębiorstw, jeśli chodzi o wydawanie zezwoleń”


Tematyka: Porównanie stosowanych w różnych regionach europejskich skuteczniejszych rozwiązań, tak by wyłonić procedurę skuteczniej umożliwiającą uproszczenie i ułatwienie życia przedsiębiorstw, prowadzenie strategii firmy i innowacje.
Analiza tkanki produktywnej regionu Abruzja wykazuje, że 95% firm to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające 1–9 osób, a ogółem 52% pracowników. Jest to trzon systemu gospodarczego Abruzji. Silną stroną mikroprzedsiębiorstw jest elastyczność ich funkcjonowania. Oznacza to, że są one zdolne szybko poszerzyć lub zmniejszyć swą strukturę, by odpowiedzieć na wahania popytu. Słabym ich punktem jest jednak bezpośredni udział w fazach produkcyjnych w pełnym wymiarze czasu samego przedsiębiorcy. Dominuje tu działalność rutynowa, brak strategii i prognoz średnio- i długoterminowych oraz niewielka skłonność do innowacji. Aby zaradzić tym brakom, można podjąć pewne działania: wspierać mikro-przedsiębiorstwa i zachęcać do ich tworzenia; zmniejszyć obciążenia biurokratyczne; złagodzić presję fiskalną; ułatwić dostęp do kredytów; przygotować plany rozwoju lokalnego w sektorze turystyki, produktów typowych dla danego regionu i rozwoju rolnictwa; stworzyć infrastrukturę międzyregionalną, tak by zmniejszyć dystans dzielący Abruzję od reszty świata: drogi kolejowe, porty lotnicze, porty i infostrady, również w celu przyciągnięcia średnich i dużych przedsiębiorstw z zewnątrz. Tworząc klimat sprzyjający przedsiębiorstwom Abruzja zacznie produkować i zaspokoi popyt na pracę, której poszukują coraz szersze kręgi społeczeństwa. Pragniemy przekształcić Abruzję w region Europy o największych ułatwieniach: obszar Abruzji z pewnością wygra z konkurencją ze strony innych regionów, jeśli zadba o pewne ułatwienia (niekoniecznie finansowe). Jeśli chodzi na przykład o ułatwienia administracyjne, możliwe byłoby skrócenie czasu reakcji ze strony publicznych władz terytorialnych dotyczącej projektów o witalnym znaczeniu dla przedsiębiorstw. Do tego dochodzą ułatwienia fiskalne związane z progresywnym systemem podatkowym leżącym w kompetencjach władz lokalnych. Poza tymi środkami prawdziwym celem jest innowacja wdrażana z myślą o opracowaniu projektu rozwoju, który koniecznie powinien mieć wymiar regionalny. Faktycznie jedynie intensyfikacja innowacji umożliwia wzrost produktywności i konkurencyjności.
Korzystając z najlepszych rozwiązań przyjętych w Europie i poza nią, doprowadzimy do tego, że także Abruzja będzie przyciągała bezpośrednie inwestycje zagraniczne i sprzyjała ich rozwojowi, zgodnie ze strategicznymi wytycznymi określonymi w ramach strategicznego programowania i z potencjałem danego obszaru, z myślą o bezpośrednim i pośrednim tworzeniu nowych miejsc pracy, o rozwoju otoczenia i branż dostawczych, działaniach zmierzających do konsolidacji lokalnej tkanki przedsiębiorczej.
W umowie o lokalizacji m.in. proponuje się stworzenie korzystnych warunków powrotu przedsiębiorstw, które przeprowadziły delokalizację; otwieranie zakładów produkcyjnych przez firmy, które jeszcze nie są obecne w danym regionie; tworzenie synergii z lokalną tkanką produkcyjną, usługową, badawczą; stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych możliwości zdobywania kwalifikacji i podnoszenia poziomu wiedzy, z myślą o zasobach ludzkich; zwiększenie konkurencyjności, rozwój i innowacje w zakresie regionalnych systemów gospodarczo-produkcyjnych, a także pełne i właściwe wykorzystanie dostępnych infrastruktur regionalnych.


 1. Związek między proponowanym działaniem a programem pracy i priorytetami politycznymi Komisji ECOS i KR-u

Zaproponowane działanie jest związane z pierwszym priorytetem i częściowo z drugim priorytetem KR-u:
 • „Europa 2020”: ożywienie gospodarcze i tworzenie miejsc pracy, z myślą o realizacji strategii „Europa 2020” z wkładem ze strony władz lokalnych i regionalnych;

 • Propozycja polityki finansowania nowej generacji.
 1. Cel polityczny proponowanego działania

Wnieść wkład w bieżącą debatę polityczną (do której przyczyniło się we Włoszech rozporządzenie prezesa rady ministrów z 28 maja 2014 r. „Zatwierdzenie programu zmierzenia i skrócenia czasu trwania procedur administracyjnych i obciążeń nakładanych zgodnie z przepisami dotyczącymi firm i obywateli, w tym obciążeń administracyjnych”), przedstawiając przykłady dobrych praktyk w zakresie ułatwiania życia przedsiębiorstwom poprzez wyłonienie procedur, które ułatwią ich zakładanie, zarządzanie nimi, opracowanie dotyczących ich strategii i innowacyjność, w trosce o realizację celów strategii „Europa 2020”.
 1. Znaczenie strategiczne proponowanego działania (kalendarium międzyinstytucjonalne, działania Komisji ECOS)

Zaproponowane działanie ma dostarczyć Komisji ECOS i KR-owi dalszych elementów porównawczych i rozwiązań dotyczących europejskiego kryzysu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw, które to elementy, w ramach prowadzonego obecnie przeglądu, pozwoliłyby zrealizować cele strategii „Europa 2020”.
 1. Wartość dodana proponowanego działania

Zaproponowane działanie ma dostarczyć Komisji, a także Komitetowi Regionów, elementów bezpośredniej wiedzy na temat możliwości regionów w tej dziedzinie.
 1. Kontekst polityczny


Planowane wybory: NIE

Termin wyborów:

Rodzaj:


 1. Uwagi dodatkowe


Proponowane miejsce: Europaurum w PESCARZE oraz konferencja wyjazdowa, prawdopodobnie w w L’Aquili

Orientacyjny termin: maj – czerwiec 2015 r.

Działanie zaproponował: Luciano D’ALFONSO (przewodniczący regionu Abruzja we Włoszech)
Region Abruzja zorganizował już w dniu 20 września 2012 r. posiedzenie Komisji ENVE w Pescarze; komisja ta wybrała wówczas swego przewodniczącego.
Propozycja nr 2
Rodzaj proponowanego działania (prosimy wybrać jedno)


 • Posiedzenie i konferencja wyjazdowa X

 • Seminarium

 • Wizyta studyjna (12 członków)
 1. Tytuł i tematyka proponowanego działania


Ochrona pracownika w kontekście nowej sytuacji w Europie Rola samorządów lokalnych i regionalnych
CEL: Sytuacja gospodarczo-społeczna, w której znajduje się Europa, wymaga strategii służących odrodzeniu przemysłu i jego reorganizacji, a także chroniących jak najskuteczniej pracownika, zarówno z punktu widzenia ochrony siły roboczej, jak i bezpieczeństwa i higieny pracy. Podejmowane przez instytucje europejskie wysiłki na rzecz przezwyciężenia impasu, w którym znajduje się Europa, zobowiązują władze lokalne i regionalne do większej aktywności i czynnego wysuwania propozycji dotyczących programu reorganizacji przemysłu i ochrony pracy, z myślą o wspieraniu ożywienia koniunktury. Przekłada się to na ochronę pracownika, zarówno w przedsiębiorstwach przemysłowych, czyli z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i na poziomie społeczno-gospodarczym, chroniąc miejsca pracy i zwalczając działania destabilizujące rynek, jak np. praca nierejestrowana.


 1. Związek między proponowanym działaniem a programem pracy i priorytetami politycznymi Komisji ECOS i KR-u

W 2014 r. Komisja ECOS podkreślała znaczenie ożywienia działalności przemysłowej dla przezwyciężenia zastoju europejskiego rynku. Zwróciła również uwagę na znaczenie zaplanowania strategii na rzecz szerszej ochrony pracy i warunków pracy z punktu widzenia bezpieczeństwa i zdrowia.
 1. Cel polityczny proponowanego działania

Dzięki udziałowi członków KR-u, ekspertów i przedstawicieli politycznych, instytucjonalnych i związkowych, wydarzenie to będzie okazją do pogłębionej dyskusji na temat wkładu władz lokalnych i regionalnych w proces ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy, a także walki z pracą nierejestrowaną wywołującą zakłócenia na rynku.


Dzięki możliwości porównania i wymiany sprawdzonych rozwiązań, możliwe będzie określenie strategii, które umożliwiłyby samorządom lokalnym przywrócenie bardziej zrównoważonego charakteru ochronie miejsc pracy, zdrowia i bezpieczeństwa.


 1. Znaczenie strategiczne proponowanego działania (kalendarium międzyinstytucjonalne, działania Komisji ECOS)

Seminarium ma być odpowiedzią na dążenie instytucji UE do upowszechniania ochrony pracy i zdrowia pracownika, również w związku z nową strategią na rzecz odrodzenia przemysłu wnoszącą nowe perspektywy dotyczące gospodarki i zatrudnienia w ramach okresu programowania 2014–2020.
 1. Wartość dodana proponowanego działania

Rok 2014 upływa pod znakiem analizy bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrony samego rynku poprzez walkę z pracą nierejestrowaną, która go destabilizuje. Seminarium umożliwi wyciągnięcie użytecznych wniosków dotyczących wzmocnienia i poprawy synergii między samorządami lokalnymi, środowiskami przedsiębiorców i obywatelami, przy wsparciu łagodzenia zakłóceń na rynku pracy i wzmocnieniu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownika również w związku z nową strategią na rzecz ożywienia przemysłu.
 1. Kontekst polityczny

Będziemy wdzięczni za wskazanie, czy w okresie trzech miesięcy przed tym wydarzeniem lub po nim planowane są wybory, i jeśli tak, to prosimy podać ich termin i rodzaj (lokalne, regionalne, krajowe).


Planowane wybory: TAK

Termin wyborów: 15 marca – 15 czerwca

Rodzaj: Wybory przewodniczącego i rady regionu Apulia


 1. Uwagi dodatkowe:


Proponowane miejsce: Lecce (Le)

Orientacyjny termin: maj – czerwiec lub wrzesień 2015 r.

Działanie zaproponował: Mauro D’Attis

Propozycja nr 3
Rodzaj proponowanego działania (prosimy wybrać jedno):


 • Posiedzenie wyjazdowe i półdniowa konferencja w Gelsenkirchen w Nadrenii Północnej-Westfalii
 1. Tytuł i tematyka proponowanego działania

„Metody rozwiązania problemu przemian strukturalnych poprzez współpracę strategiczną oraz metody walki z bezrobociem długotrwałym”


W Unii Europejskiej, gdzie średnia stopa bezrobocia wynosi ok. 11%, wzrost bezrobocia długotrwałego – wynoszącego w całej UE średnio ok 5% – stanowi szczególny problem. Gospodarcze i społeczne następstwa bezrobocia długotrwałego są poważne, a jednocześnie dają się dotkliwie odczuć jego skutki dla poszczególnych osób, takie jak utrata kwalifikacji, stygmatyzacja w społeczeństwie oraz zubożenie.
W kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia w strukturze gospodarczej niektórych regionów dokonały się poważne przemiany. Często zjawisku temu towarzyszą wysokie stopy bezrobocia.
Klasyczne instrumenty polityki strukturalnej i polityki rynku pracy, mające na celu łagodzenie następstw zmian strukturalnych i zwalczanie bezrobocia, nie zawsze się sprawdzają. W tym kontekście należy wspierać dostosowanie regionalnych struktur gospodarczych do zmieniających się warunków ramowych oraz podjąć dalej idące środki przeciwdziałające niebezpieczeństwu utrwalenia bezrobocia długotrwałego.
W tym celu powinno powstać szerokie porozumienie społeczne z udziałem przedstawicieli świata polityki, gospodarki, związków zawodowych, administracji, stowarzyszeń charytatywnych, społeczeństwa obywatelskiego oraz kościołów, co pozwoli wspólnie rozwiązywać ten problem.
W Gelsenkirchen takie sojusze działają już z powodzeniem w ramach inicjatywy strukturalnej „Umbau 21” oraz tzw. „Apelu z Gelsenkirchen”. Prezentacja ich metod podejścia i uzyskiwanych wyników znalazłaby się, obok innych opracowań dotyczących strategii rozwiązywania problemów, wśród głównych tematów półdniowego kongresu.


 1. Związek między proponowanym działaniem a programem prac i priorytetami politycznymi Komisji ECOS i KR-u

Rola Komitetu Regionów ulegała wzmocnieniu w każdym kolejnym Traktacie UE. Od czasu Traktatu z Lizbony istnieje obowiązek przeprowadzania konsultacji z KR-em podczas całego procesu stanowienia prawa, w który zaangażowane są Parlament Europejski i Rada, m.in. w takich obszarach jak spójność gospodarcza i społeczna, zatrudnienie oraz sprawy społeczne.


Komisja Polityki Gospodarczej i Społecznej (ECOS) jest odpowiedzialna za koordynowanie wkładu KR-u w zagadnienia związane z polityką gospodarczą i społeczną. Zagadnienia omawiane podczas posiedzenia wyjazdowego w Gelsenkirchen należą m.in. do następujących obszarów tematycznych z zakresu kompetencji Komisji ECOS: zatrudnienie, polityka społeczna, zabezpieczenie społeczne oraz równość szans.


 1. Cel polityczny proponowanego działania
 • Zwiększenie regionalnej wartości dodanej i konkurencyjności.

 • Przedstawienie strategii politycznych rozwiązywania problemów strukturalnych oraz środków na rzecz zwalczania bezrobocia długotrwałego.

 • Szeroki sojusz społeczny gmin, społeczeństwa obywatelskiego, podmiotów gospodarczych, kościołów oraz polityków na rzecz utworzenia społecznego rynku pracy.

 • Wczesne i trwałe zapobieganie bezrobociu długotrwałemu, zrównoważona integracja na rynku pracy w ramach zatrudnienia podlegającego obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu.
 1. Znaczenie strategiczne proponowanego działania (kalendarium międzyinstytucjonalne, działania Komisji ECOS)

Pod hasłem „inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu” Komisja podkreśla znaczenie rozpoczęcia nowego programu na lata 2014–2020 oraz realizacji lub przyjęcia środków na rzecz rynku wewnętrznego. Jednym z jego priorytetów jest także walka z bezrobociem osób młodych.
 1. Wartość dodana proponowanego działania:

Wiele regionów w Europie przeżywa zmiany strukturalne, którym często towarzyszy bezrobocie. Zwłaszcza bezrobocie długotrwałe stanowi poważne wyzwanie dla miast i regionów. Zaproponowane metody rozwiązania problemu przemian strukturalnych poprzez współpracę strategiczną oraz metody walki z bezrobociem długotrwałym stanowią sprawdzone strategie rozwiązywania problemów.
 1. Kontekst polityczny

Będziemy wdzięczni za wskazanie, czy w okresie trzech miesięcy przed tym wydarzeniem lub po nim planowane są wybory, i jeśli tak, to prosimy podać ich termin i rodzaj (lokalne, regionalne, krajowe).


Zaplanowane wybory: NIE


 1. Uwagi dodatkowe


Proponowane miejsce: Gelsenkirchen

Orientacyjny termin: wrzesień 2015 r., np. 14–15.9.2015 lub 21–22.9.2015

Działanie zaproponował: Markus TÖNS
_______________

COR-2014-04323-00-00-TCD-TRA (EN) /3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna