Plan Gospodarki Odpadami Dla powiatu mławskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015



Pobieranie 2.13 Mb.
Strona1/34
Data02.05.2016
Rozmiar2.13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


Plan Gospodarki Odpadami

Dla powiatu mławskiego
na lata 2008-2011

z uwzględnieniem lat 2012-2015




Mława, sierpień 2008
WYKAZ SKRÓTÓW


BAT

Best Available Techniques (najlepsze dostępne techniki))

GUS

Główny Urząd Statystyczny

Kpgo 2010

Krajowy plan gospodarki odpadami 2010

KPOŚK

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Mg

megagramy (tony)



Ministerstwo Środowiska

PCB

polichlorowane bifenyle

PDGO

Punkty Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów

PSOR

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

RLM

Równoważna liczba mieszkańców

RPO

Regionalny Program Operacyjny

RPO WM

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

RZGO

Regionalne Zakłady Gospodarowania Odpadami

SIGOP

System Informacji Gospodarki Odpadami Przemysłowymi

SIGOP-W

System Informacji Gospodarki Odpadami Przemysłowymi- Wojewódzki

SOO

Specjalne Obszary Ochrony

SPO

Stacja Przeładunkowa Odpadów

SPON

Stacja Przeładunkowa Odpadów Niebezpiecznych

US

Urząd Statystyczny

WBGO/WBO

Wojewódzka Baza Gospodarki Odpadami/Wojewódzka Baza Odpadowa

WFOSiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WIOŚ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

WPGO

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami

WUS

Wojewódzki Urząd Statystyczny

ZUOK

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

ZUSOK

Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych

ZZO

Zakład Zagospodarowania Odpadów


Spis treści:

1. WPROWADZENIE 6

2. uwarunkowania zewnętrzne opracowania planu gOSPODARKI ODPADAMI 7

2.1. Akty prawne 7

2.2. Polityka i strategia Państwa w dziedzinie gospodarki odpadami 7

2.3. Polityka i strategia Województwa  Mazowieckiego w zakresie gospodarki odpadami 10



3. Charakterystyka Powiatu 13

3.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE 13

3.2. GEOMORFOLOGIA i BUDOWA GEOLOGICZNA 15

3.3. Warunki klimatyczne 18

3.4. Wody powierzchniowe 19

3.5. Wody podziemne 26

3.6. Obszary przyrodniczo cenne 27

3.7. gleby 30

3.8. Surowce mineralne 31

3.9. STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 45

3.10. DEMOGRAFIA 45

3.11. SYTUACJA GOSPODARCZA 45

3.12. ROLNICTWO 46

3.13.TURYSTYKA 47

3.14. INFRASTRUKTURA TECHNICZNO - INŻYNIERYJNA 47

3.15. KOMUNIKACJA 47



4. analiza stanu AKTUALNEGO gospodarki odpadami 48

4.1. odpady komunalne 48



4.1.1. Źródła, rodzaje i ilości powstających odpadów komunalnych 48

4.1.1.1. Odpady ulegające biodegradacji 52

4.1.1.2. Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych 52

4.1.2. Zbieranie i transport odpadów komunalnych 53

4.1.3. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych 55

4.1.4. Odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych 57

4.1.5. Odpady wielkogabarytowe 58

4.1.6. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 58

4.1.7. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 60

4.2. Odpady opakowaniowe 61

4.3. Osady ściekowe 62

4.4. Odpady inne niż komunalne 63

4.5. Odpady niebezpieczne (iine niż wydzielone ze strumienia odpadów KOMUNALNYCH) 65

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów z sektora gospodarczego z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych 67

4.6. Odpady szczególne 70



4.6.1. Odpady zawierające PCB 70

4.6.2. Oleje odpadowe 71

4.6.3. Baterie i akumulatory 72

4.6.4. Wyeksploatowane pojazdy 73

4.6.5. Zużyte opony 74

4.6.6. Odpady medyczne 74

4.6.7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (również sprzęt zawierający substancje zubożające warstwę ozonową) 77

4.6.8. Odpady zawierające azbest 77

4.6.9. Przeterminowane środki ochrony roślin 79

4.6.10. Padłe zwierzęta 80

4.7. Odpady przywożone na teren powiatu mławskiego w celu odzysku lub unieszkodliwienia 81

4.8. Instalacje i obiekty do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 81

4.9. Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami wraz z oceną realizacji Planu gospodarki odpadami w latach 2004 - 2006 86



5. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI 89

5.1. Prognoza ogólna 89

5.2. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych 91

5.3. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji 91

5.4. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych 91

5.5. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów NIEBEZPIECZNYCH innych niż ze strumienia odpadów komunalnych 92

5.6. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów zawierających pcb 92

5.7. Prognoza ilości wytwarzanych olejów odpadowych 92

5.8. Prognoza ilości wytwarzanych zużytych baterii i akumulatorów 92

5.9. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów medycznych i weterynaryjnych 92

5.10. Prognoza ilości wytwarzanych pojazdów wycofanych z eksploatacji 93

5.11. Prognoza ilości wytwarzanego zużytego sprzętu elektrycznego i ELEKTRONICZNEGO (również sprzęt zawierający substancje zubażajace warstwę ozonową) 93

5.12. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów zawierających azbest 94

5.13. Prognoza ilości wytwarzanych Zużytych opon 94

5.14. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 94

5.15. Prognoza ilości wytwarzanych komunalnych osadów ściekowych 94

5.16. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych 95

5.17. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy 95



6. PRZYJĘTE cele w Gospodarce Odpadami 97

6.1. Odpady komunalne 97

6.2. Odpady niebezpieczne inne niż wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych 98

6.2.1. Oleje odpadowe 98

6.2.2. Zużyte baterie i akumulatory 98

6.2.3. Odpady medyczne i weterynaryjne 99

6.2.4. Pojazdy wycofane z eksploatacji 99

6.2.5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wraz z substancjami zubożającymi warstwę ozonową 99

6.2.6. Odpady zawierające azbest 100

6.2.7. Odpady zawierające PCB 100

6.3. Pozostałe odpady 101



6.3.1. Zużyte opony 101

6.3.2. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 101

6.3.3. Komunalne osady ściekowe 101

6.3.4. Odpady opakowaniowe 101

6.3.5. Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy 102

7. SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI i zadania strategiczne na okres co najmniej 8 lat 103

7.1 Odpady komunalne 103



7.1.1. Założenia ogólne 103

7.1.2. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko 106

7.1.3. Zbieranie i transport odpadów komunalnych 108

7.1.4. Selektywne zbieranie odpadów 110

7.1.5. Zbieranie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych 112

7.1.6. Zbieranie odpadów wielkogabarytowych 116

7.1.7. Zbieranie odpadów budowlanych i poremontowych 117

7.1.8. Punkty Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów 117

7.1.9. Transport odpadów 119

7.1.10. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 120

7.2. Odpady ulegające biodegradacji oraz plan redukcji kierowania ich na składowiska 126

7.3. Odpady Opakowaniowe 127

7.4. Odpady niebezpieczne inne niż ze strumienia odpadów komunalnych 128



7.4.1. Oleje odpadowe 129

7.4.2. Zużyte baterie i akumulatory 129

7.4.3. Odpady medyczne i weterynaryjne 130

7.4.4. Pojazdy wycofane z eksploatacji 131

7.4.5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (również sprzęt zawierający substancje zubożające warstwę ozonową) 131

7.4.6. Odpady zawierające azbest 133

7.4.7. Odpady zawierające PCB 133

7.4.8. Przeterminowane pestycydy 134

7.4.9. Padłe zwierzęta 134

7.5. Odpady pozostałe 134



7.5.1. Zużyte opony 134

7.5.2. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 135

7.5.3. Komunalne osady ściekowe 135

7.5.4. Odpady inne niż komunalne i niebezpieczne 136

8. Program promocji i edukacji 137

9. Określenie instrumentów finansowych służących realizacji zamierzonych celów w planie gospodarki odpadami 140

9.1. Koszty inwestycyjne 140

9.2. Koszty eksploatacyjne 141

9.3. Źródła pozyskiwania funduszy 142



10. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów wyznaczonych w planie gospodarki odpadami 147

10.1. Opiniowanie projektu planu 147

10.2. Nadzór i kontrola nad wykonaniem ustaleń planu 147

10.3. Sprawozdanie z postępów we wdrażaniu planu 148

10.4. Wskaźniki monitorowania efektywności planu 149

10.5. Weryfikacja i aktualizacja planu 152



11. Harmonogram realizacji zadań krótkoterminowych do roku 2011 oraz długoterminowych do roku 2015 152

12. wnioski z Analizy oddziaływania Planu gospodarki odpadami na środowisko 158

13. Streszczenie 160

14. Spis tabel 164

15. Spis rysunków 168



  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna