Plan Gospodarki Odpadami Dla powiatu mławskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015Pobieranie 2.13 Mb.
Strona34/34
Data02.05.2016
Rozmiar2.13 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

14. Spis tabel


Tabela 1. Podział powierzchni i liczba mieszkańców powiatu w podziale na gminy 15

Tabela 2. Sieć rzeczna gmin powiatu 22

Tabela 3. Kanały i rowy melioracyjne na terenie powiatu 23

Tabela 4. Stan czystości wód powierzchniowych na terenie powiatu w 2004 r. 24

Tabela 5. Stan czystości wód powierzchniowych na terenie powiatu w 2005 r. 24

Tabela 6. Stan czystości wód powierzchniowych na terenie powiatu w 2006 r. 25

Tabela 7. Formy ochrony przyrody na terenie powiatu 28

Tabela 8. Stanowisko dokumentacyjne 30

Tabela 9. Klasy bonitacyjne gleb na terenie powiatu 31

Tabela 10. Zbiorcze zestawienie złóż kopalin o zasobach udokumentowanych, zarejestrowanych, szacunkowych i perspektywicznych 37

Tabela 11. Zbiorcze zestawienie obszarów prognostycznych występowania kopalin 41

Tabela 12. Formy użytkowania terenu w powiecie mławskim 45

Tabela 13. Wybrane właściwości fizyczno – chemiczne odpadów komunalnych (wg OBREM, 2000) 49

Tabela 14. Skład morfologiczny odpadów domowych wytwarzanych w miastach i na wsi [%] 49

Tabela 15. Zawartość poszczególnych frakcji w odpadach zmieszanych z obiektów infrastruktury [%] 49

Tabela 16. Wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych na terenie powiatu [kg/M/rok oraz Mg] 50

Tabela 17. Bilans odpadów komunalnych w 2006 r. na terenie powiatu według składu morfologicznego przedstawionego w KPGO 2010 51

Tabela 18. Ilości odpadów ulegających biodegradacji* wytworzonych
w roku 2006 na terenie powiatu 52


Tabela 19. Szacunkowy udział poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w odpadach
(wg IETU, 2005) 52


Tabela 20. Sposoby zbierania odpadów z terenu gmin powiatu 53

Tabela 21. Ilości odpadów komunalnych zebranych z poszczególnych gmin powiatu 54

Tabela 22. Wykaz firm zajmujących się odbiorem i transportem odpadów komunalnych 55

Tabela 23. Podstawowe informacje na temat realizacji systemu selektywnego zbierania odpadów w poszczególnych gminach powiatu 56

Tabela 24. Ilości i rodzaje odpadów zebranych selektywnie w latach 2004 - 2006 56

Tabela 25. Ilość zebranych odpadów w wyniku selektywnej zbiorki na terenie powiatu
w latach 2004 - 2006 57


Tabela 26. Ilości odpadów zebranych selektywnie na terenie poszczególnych gmin w latach 2004 - 2006 57

Tabela 27. Ilość odpadów zebranych selektywnie w 2006 i 2007 roku na terenie miasta Mława 57

Tabela 28. Ilość i rodzaje baterii i akumulatorów z sektora gospodarczego zebranych na terenie powiatu w latach 2004 – 2006 58

Tabela 29. Odpady z budowy, remontów i demontażu wytworzone na terenie powiatu w 2006 roku (wg WIOŚ) 59

Tabela 30. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku w latach 2004 – 2006 (wg WBGO) 60

Tabela 31. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania w latach 2004 – 2006 (wg WBGO) 61

Tabela 32. Odpady opakowaniowe zebrane na terenie powiatu w latach 2004 - 2006 62

Tabela 33. Ilości osadów ściekowych wytworzone w gminach powiatu w latach 2004 - 2006 63

Tabela 34. Ilości i rodzaje z sektora gospodarczego (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych) wytwarzane na terenie powiatu w latach 2004 - 2006 63

Tabela 35. Ilości i rodzaje odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarczego wytwarzane na terenie powiatu w latach 2004 - 2006 66

Tabela 36. Rodzaje i ilości odpadów z sektora gospodarczego (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych) poddawane procesom odzysku w latach 2004 - 2006 67

Tabela 37. Rodzaje i ilości odpadów z sektora gospodarczego (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych) poddawane procesom unieszkodliwiania w latach 2004 - 2006 68

Tabela 38. Ilości i rodzaje odpadów niebezpiecznych poddanych procesom odzysku w latach 2004 – 2006 70

Tabela 39. Informacja o miejscach występowania i ilościach wyrobów zawierających PCB na terenie powiatu 71

Tabela 40. Ilości i rodzaje oraz sposób postępowania z olejami odpadowymi w latach 2004 - 2006 71

Tabela 41. Ilości baterii i akumulatorów zebranych na terenie powiatu w latach 2004 – 2006 (wg WBGO) 73

Tabela 42. Ilości i rodzaje wytworzonych odpadów z demontażu wyeksploatowanych pojazdów na terenie powiatu w latach 2004 - 2006 73

Tabela 43. Ilości odpadów medycznych i weterynaryjnych wytwarzanych na terenie powiatu w latach 2004 - 2006 75

Tabela 44. Ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zebrane na terenie powiatu w latach 2004 - 2006 77

Tabela 45. Wytwarzane ilości odpadów o kodzie 15 01 10* wraz ze sposobem zagospodarowania w powiecie mławskim w 2006 roku 80

Tabela 46. Wykaz instalacji i obiektów do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na terenie powiatu mławskiego 81

Tabela 47. Eksploatowane składowiska w powiecie mławskim – stan na 31.12.2006 r. 84

Tabela 48. Prognoza demograficzna dla powiatu mławskiego na lata 2008 – 2015 89

Tabela 49. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych (Mg) w latach 2011 – 2015 na terenie powiatu mławskiego 91

Tabela 50. Prognozowane w WPGO ilości odpadów w obszarach gospodarowania odpadami na terenie Województwa Mazowieckiego z uwzględnieniem ilości obsługiwanej ludności (wg GUS) w 2011 i 2015 r. 121

Tabela 51. Zapotrzebowanie na podstawowe funkcje technologiczne systemu gospodarki odpadami na terenie Ciechanowskiego Regionalnego Obszaru Gospodarki Odpadami. 122

Tabela 52. Rodzaj i wydajność proponowanych instalacji na terenie Ciechanowski Regionalnego Obszaru Gospodarki Odpadami 122

Tabela 53. Charakterystyka regionalnego składowiska odpadów w Uniszkach - Cegielni 125

Tabela 54. Plan zamykania składowisk odpadów na terenie powiatu mławskiego 125

Tabela 55. Cele w zakresie ograniczania ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w roku 2011 i 2015 na terenie powiatu mławskiego 126

Tabela 56. Harmonogram działań w latach 2008-2011 w zakresie gospodarki odpadami zawierającymi substancje zubażające warstwę ozonową 132

Tabela 57. Plan likwidacji mogilników na terenie powiatu mławskiego 134

Tabela 58. Proponowane wskaźniki monitorowania osiągania przyjętych w Planie gospodarki odpadami dla powiatu mławskiego celów i zadań 149

Tabela 59. Harmonogram realizacji zadań długoterminowych do 2015 roku w gospodarce odpadami komunalnymi dla powiatu mławskiego 152

Tabela 60. Harmonogram krótkoterminowy rzeczowo - finansowy dla odpadów komunalnych dla powiatu mławskiego na lata 2008 - 2011 153


15. Spis rysunków

Rysunek 1. Położenie powiatu 14

Rysunek 2. Podział administracyjny powiatu (wg www.gminy.pl) 15

Rysunek 3. Położenie powiatu na tle szkicu geologicznego regionu wg E. Rühle (1986) 17

Rysunek 4. Obszary chronione głównych zbiorników wód podziemnych (GZPW) na terenie powiatu i przyległych 27

Rysunek 5. Skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych w miastach, na terenach wiejskich oraz w obiektach infrastruktury 50

Rysunek 6. Mapa rozmieszczenia instalacji i obiektów do odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie powiatu mławskiego 83

Rysunek 7. Przykładowy schemat Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów 119

Rysunek 8. Proponowane obszary gospodarowania odpadami w ramach Regionalnych Zakładów Gospodarki Odpadami na terenie Województwa Mazowieckiego 121


1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna