Plan Gospodarki Odpadami Dla powiatu mławskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015Pobieranie 2.13 Mb.
Strona8/34
Data02.05.2016
Rozmiar2.13 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   34

3.9. STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


Na terenie powiatu przeważającą część obszaru zajmują grunty rolne – blisko 73% całkowitej powierzchni. Grunty orne zajmują ponad 47% powierzchni. Lasy i grunty leśne zajmują prawie 19%. Formy użytkowania terenu na obszarze powiatu przedstawia poniższa tabela.

Tabela 12. Formy użytkowania terenu w powiecie mławskim

Formy użytkowania terenu

Powierzchnia [ha]

Odsetek powierzchni [%]

Użytki rolne, w tym:

86 199

72,9

- grunty orne

55 936

47,3

- łąki

19 091

16,1

- pastwiska

11 025

9,3

- sady

147

0,1

Lasy i grunty leśne

22 090

18,7

Pozostałe grunty i nieużytki

9 941

8,4

Źródło: GUS (http://www.stat.gov.pl)

3.10. DEMOGRAFIA


Liczba ludności na terenie powiatu wynosiła w 2006 roku 73 294 osoby, w tym 29 744 osoby mieszkały w mieście (40,6% ogółu ludności), a pozostałe 43 550 osób na terenach wiejskich (59,4% ogółu ludności). Na terenie powiatu niewielką przewagę stanowią kobiety – 37 263 osoby (50,8%), przy liczbie mężczyzn wynoszącej 36 031 osób. Na 100 mężczyzn przypada więc 103 kobiet.
Powiat mławski należy do grupy średnio zaludnionych, gdyż gęstość zaludnienia wynosi średnio 62 osoby/km2 i waha się w granicach od 24 osób/km² w gminie Dzierzgowo do 1279,7 osób/1 km² w mieście Mława. Średnia gęstość zaludnienia na terenach miejskich wynosi 1279,7 osób na 1km², natomiast średnia gęstość zaludnienia na terenach wiejskich wynosi 39,37 osób na 1km².
Społeczność powiatu jest stosunkowo młoda. Ludność w wieku produkcyjnym to 60,8%, a 23,26% stanowi ludność w wieku przedprodukcyjnym. Około 16% stanowi ludność w wieku poprodukcyjnym.
Średni przyrost naturalny powiatu jest bliski zera – w 2006 roku odnotowano 10,9 urodzeń na 1000 osób oraz 11 zgonów na 1000 osób. Ujemne jest saldo migracji – w 2006 roku zameldowały się 774 osoby, a wymeldowały – 1043 (różnica 269 osób). Liczba mieszkańców powiatu ulega stałemu zmniejszeniu – w porównaniu do 2000 roku zmniejszyła się o 671 osób. Nieznacznie zwiększył się przyrost naturalny (ujemny w latach 2003 – 2005), spadło natomiast saldo migracji.

3.11. SYTUACJA GOSPODARCZA

W 2006 roku funkcjonowało na terenie powiatu 4699 podmiotów gospodarczych, w tym 200 podmiotów stanowiły jednostki gospodarki narodowej, a pozostałe 4499 należały do sektora prywatnego. Spośród nich największą część – 3801 podmiotów - stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.


Gospodarka powiatu (z wyjątkiem miasta Mława) ma charakter wybitnie rolniczy, co jest naturalnym odzwierciedleniem warunków przyrodniczych i tradycji tego terenu. Duże znaczenie w aspekcie rozwoju rolnictwa należy przypisać małym i średnim firmom z branży przetwórstwa spożywczego (m.in. zakład mleczarski w Mławie, przetwórnie mięsa wieprzowego i wołowego oraz drobiu). Na terenach wiejskich powiatu, pomimo stale rozwijającego się sektora małych i średnich przedsiębiorstw, głównymi pracodawcami nadal pozostają jednostki sfery publicznej (urzędy, szkoły, gminne spółdzielnie etc.). Wśród branż reprezentowanych przez podmioty prywatne dominuje działalność handlowa (hurt i detal), usługi budowlane, transportowe oraz mechaniczne. W sektorze MSP przeważają raczej małe zakłady, zatrudniające do 5 osób. Funkcjonują także w gminach wiejskich powiatu zakłady większe, liczące ponad 100 pracowników. W Strzegowie prowadzi działalność firma GC Polska – spółka z o.o. z udziałem kapitału hiszpańskiego, zajmująca się produkcją gumy do żucia, z kolei w Krzywonosi (gmina Szydłowo) zakład produkcyjny posiada firma Curtis, dawny producent telewizorów, obecnie produkujący obudowy do telewizorów i sprzętu gospodarstwa domowego. Część dawnej kadry tego zakładu przejęła mławska firma LG Electronics. Do większych przedsiębiorstw na terenach wiejskich powiatu należy działająca w miejscowości Szreńsk Fabryka Kabli „Technokabel”.

Na terenie miasta Mława dominuje branża elektroniczna, obuwnicza, budowlana (produkcja materiałów budowlanych) oraz przetwórstwa spożywczego i produkcja opakowań. Mława posiada silne tradycje rzemieślnicze, którego największy rozkwit przypadł na koniec ubiegłego stulecia. Największym pracodawcą, zarówno w Mławie, jak i całym powiecie jest firma LG Electronics z udziałem kapitału koreańskiego. Do większych przedsiębiorstw w Mławie należy także istniejące od 30 lat Przedsiębiorstwo Produkcji Urządzeń Dźwigowych „Dźwigpol” S.A., Zakład Mleczarski Mława Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Uboju i Przetwórstwa Drobiu ILCZAK Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A w Mławie


Największymi zakładami pracy w powiecie mławskim są:


 • Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Mławie

 • LG Electronics w Mławie Sp. z o. o.

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie

 • Hermar Sp. z o.o. Uniszki Cegielnia

 • Przedsiębiorstwo Uboju i Produkcji Drobiu „Ilczak” w Mławie

 • Ssang Geum Sp. z o.o. w Mławie

 • Fine Altach w Mławie Sp. z o. o.

 • Zakład Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o. o. w Mławie

 • Zakład Mleczarski Mława

 • Produkcja Obuwia Eksbut w Mławie

 • Zakład Opakowań i Produkcji Mechanicznej w Mławie

 • Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie

 • Powiatowa Komenda Policji w Mławie

 • Poczta Polska S.A. w Mławie

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjne Urządzeń Dźwigowych „Dźwigpol”

 • Curtis Development w Warszawie Zakład Tworzyw Sztucznych w Krzywonosi

 • Zakład Przetwórczy Rolno Spożywczy Ubojnia Drobiu Uniszki Cegielnia

 • „Technokabel” S.A. Warszawa - Fabryka Kabli w Szreńsku

 • Lotos Mazowsze Sp. z o.o., Mława ul. Grzebskiego 10

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Inżynieryjnych w Mławie

 • Spółdzielnia mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Zawkrze” w Mławie1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   34


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna