Plan metodyczny lekcji interdyscyplinarnejPobieranie 66.32 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar66.32 Kb.


Plan metodyczny lekcji interdyscyplinarnej


z języka francuskiego i historii

do tematu

Origine de la Marseillaise d’après les textes authentiques- utrwalenie wiadomości o Rewolucji francuskiej,


opracowany przez nauczycieli

IV LO i Gimnazjum nr 10
w ZSO nr1 w Tarnowie.
opracowali: mgr Anna Kordela

nauczyciel j. francuskiego

mgr Marek Smoła

nauczyciel historii

Założenia ogólne. 1. Poziom nauczania: klasa IV, 5 godziny języka francuskiego tygodniowo. 4 godziny historii tygodniowo.

2. Czas trwania: 60 min.
3. Temat lekcji: „Origine de la Marseillaise d’après les textes authentiques- utrwalenie wiadomości o Rewolucji Francuskiej”.
4. Środki dydaktyczne:
- nagranie magnetofonowe fragmentu audycji Reflet, Revue des Enseignants Langue Etrangère – numer specjalny „Rewolucja Francuska”,

- nagranie Marsylianki, • transkrypcja słów Hymnu francuskiego,

 • kserokopie fragmentów tekstu Alphonse de Lamartine

„Histoire des Girondins”,

 • Kserokopie tekstu „Histoire – La Marseillaise”ze strony internetowej

http://www.premier-inistre.gouv.fr/HIST/MARSIL.HTM

 • Pocięte kartki z pytaniami,

 • ilustracje z postaciami historycznymi z okresu Rewolucji Francuskiej,

 • płaskorzeźba pt. „Marsylianka”, fragment Łuku Triumfalnego,

 • Książka Waldemara Łysiaka pod tytułem „Francuska ścieżka”,

 • fragmenty tekstów z podręczników do historii na różnych poziomach edukacyjnych:

 • ks. Mieczysław Żywczyński „Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 1977 r.

 • Marian Kukiel, „Dzieje polityczne Europy od rewolucji francuskiej”, Londyn 1992 r.

 • Józef Gierowski, Józef Leszczyński „historia dla 2 klasy LO”, Warszawa 1987r.

 • Tadeusz Cegielski, Katarzyna Zielińska „historia. Dzieje nowożytne. Podręcznik dla szkoł średnich klasy II LO, Warszawa 1991 r.

5. Techniki: pytania, odpowiedzi, słuchanie nagrań, praca w grupie, konwersacja, praca z tekstem.

 1. Cele operacyjne jednostki lekcyjnej:
Cele lekcjijęzyk francuski


historia

a) językowe, poznawcze

 • ćwiczenia na rozumienie ze słuchu,

 • rozumienie tekstu czytanego,

 • doskonalenie wypowiedzi ustnej,
- praca z tekstem opracowania historycznego, porównanie i analiza treści.

b) cywilizacyjne, kształcące

 • wdrażanie do pracy z tekstem autentycznym tj. z fragmentem powieści, fragmentami tekstu ze strony internetowej,

 • zapoznanie się z pochodzeniem Marsylianki,

 • zapoznanie z fragmentem tekstu Hymnu narodowego Francji.
 • umiejętność syntezy i analizy materiału podsumowującego okres Rewolucji francuskiej jako powtórzenie i utrwalenie materiału przed egzaminem dojrzałości z historii.

 • doskonalenie techniki argumentowania i uzasadniania,

 • analiza tekstu źródłowego.

c) wychowawczy:


- poziom działania;

 • podejmowanie działań, wykonywanie poleceń nauczyciela,

- poziom postawy:

 • dobrowolne i spontaniczne reagowanie na polecenia,

- system wartości,

samokontrola, takt, postawa.

 1. Cele szczegółowe jednostki lekcyjnej:
Cele lekcjijęzyk francuski


historia

a) na poziomie wiadomości (savoir)

 • uczeń umie, wie:
 • zapoznanie z fragmentem powieści Alphonsa Lamartina „ histoire des Girondins” oraz z informacjami zawartymi na stronie internetowej na temat Marsylianki.

 • poznanie fragmentu tekstu Marsylianki.
 • uczeń umie, wie:
 • poznanie historii i okoliczności powstania Marsylianki,

 • poznanie tekstów z różnych opracowań historycznych.

b) na poziomie umiejętności (savoir-faire)
 • typowe
 • uczeń potrafi i rozumie:
 • rozumie tekst słuchany

 • rozumie tekst czytany

 • potrafi znaleźć odpowiedź na pytania do tekstu

 • próbuje zaśpiewać tekst Marsylianki.
 • uczeń potrafi i rozumie:
 • potrafi wykorzystać wiadomości z zakresu Rewolucji Francuskiej,

 • potrafi dokonać analizy tekstu historycznego,

rozumie główne zjawiska Rewolucji Francuskiej.

 • nietypowe
- uczeń potrafi odnaleźć słowa klucze rewolucji w tekście hymnu.


 • uczeń potrafi odnaleźć słowa klucze rewolucji w tekście hymnu,

rozumie główne zjawiska rewolucji szukając argumentów w tekście Hymnu francuskiego.
 1. Wymagania:
Język francuski

Historia


konieczne /na ocenę dopuszczającą/


- uczeń reaguje wolno na pytania
i polecenia nauczyciela, ma on duże trudności ze znalezieniem odpowiedzi na nie, potrzebuje wielu powtórzeń,
a celem zrozumienia stosuje język ojczysty. Często bardzo liczne błędy zakłócają komunikację.

 • uczeń reaguje wolno na pytania i polecenia nauczyciela

 • popełnia błędy rzeczowe w zakresie faktografii, niepoprawnie stosuje pojęcia historyczne

 • język ucznia jest ubogi, ma trudności z wysławianiem się


podstawowe /na ocenę dostateczną/


uczeń potrafi odtworzyć treść lekcji za pomocą wielokrotnych pytań oraz upewnienia się w języku ojczystym
o dobrym zrozumieniu. Jest to najczęściej odpowiedź odtwórcza,
a uczeń popełnia dość liczne błędy językowe, gramatyczne oraz błędy wymowy.

 • uczeń potrafi odtworzyć treść lekcji, problemu

 • popełnia nieliczne błędy rzeczowe i językowe

 • próbuje wartościować, oceniać – może posługiwać się poznanymi wcześniej ocenami

 • podejmuje próbę analizy tekstu historycznego


rozszerzające /na ocenę dobrą/


 • uczeń stara się samodzielnie wykonać polecenia nauczyciela, poprawnie reaguje na polecenia, wypowiedzi są adekwatne do sytuacji i zrozumiałe. Mówi z wahaniem, popełnia błędy morfologiczne

i syntaktyczne.

 • uczeń stara się samodzielnie rozwiązać problem, dokonuje oceny

 • treść odpowiedzi jest poprawna merytorycznie i językowo

 • dokonuje poprawnej analizy tekstu historycznego


dopełniające /na ocenę bardzo dobrą/


 • uczeń, wykorzystując nowy materiał samodzielnie przedstawia swoją wypowiedź, wypowiadając się poprawnie i logicznie. Podejmuje komunikację, dokonuje samodzielnej korekty, jest kreatywny, dba o staranną wymowę bez popełniania błędów.
 • uczeń w pełni samodzielnie rozwija problem, syntezuje, ocenia i wartościuje

 • stosuje bezbłędnie język historyczny

 • konstruuje wypowiedź logiczną, jasną i uporządkowaną

 • dokonuje analizy porównawczej, buduje logiczne związki przyczynowo-skutkowe


wyróżniające /na ocenę celującą/


 • uczeń wykorzystuje poznaną wiedzę i nabyte umiejętności do samodzielnej wypowiedzi na podany temat. Wypowiedź jest płynna, swobodna, bogactwo leksykalne wykracza poza program. Struktury języka są bezbłędne, zawsze zabiera głos

w rozmowie.


 • uczeń wykorzystuje samodzielnie wiedzę ponadprogramową do budowy wypowiedzi

 • rozwiązanie problemu jest bezbłędne przy poprawnym wykorzystaniu warsztatu historycznego

 • w pełni samodzielne oceny oparte o znajomość literatury przedmiotu, logiczne samodzielne wnioski


Sekwencje lekcji.
 1. Czynności organizacyjne, wstępne.

Powitanie uczniów, sprawdzenie obecności.


 1. Rozgrzewka językowaCzęść lekcji w języku francuskim:

La leçon commence par la partie française.


Professeur: Savez- vous quel est un des fruits de la Révolution française?

- La Marseillaise, l’hymne national.

Professeur: Qui est l’auteur de ce hymne national?

- Claude-Joseph Rouget de Lisle.

Professeur: Connaissez-vous l’origine de ce chant?


 1. Wprowadzenie nowego materiału.Faire écouter aux élèves un tout court fragment de l’enregistrement du „Reflet” pour les faire entrer dans la période et dans l’ambiance de la Révolution française.

Sir, ils ont pris la Bastille.C’est une révolte?

Non, C’est une RÉVOLUTION.
Citoyen St. Juste. La MORT.

Citoyen Marras. LA MORT.

Citoyen Robespierre. LA MORT.”

/ Reflet, Revue des Ensiegnants du FLE./
Część lekcji w języku polskim:
Po wysłuchaniu nagrania ilustrującego moment skazania przywódców rewolucji na śmierć, uczeń wyszukuje portrety znanych rewolucjonistów
oraz odczytuje fragmenty autentycznych protokołów z posiedzenia trybunału rewolucyjnego z czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Nauczyciel historii prowadzi dyskusję na temat przyczyn tej rewolucji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich różnorodność.

/ W tym czasie nauczyciel języka redaguje temat lekcji na tablicy./
Część lekcji w języku francuskim:

Professeur: L’un des fruits de la Révolution française était l’hymne de la patrie „la Marseillaise”. C’est pourquoi maintenant nous allons travailler sur des fragments des textes authentiques pour apprendre l’origine de la Marseillaise.
Enseignant de français partage les élèves en 5 groupes pour qu’ils travaillent sur les fragments du texte de Lamartine „Histoire des Girondins” et aussi sur une page de l’Internet dans le but de faire connaissance avec l’origine de l’hymne français et pour pouvoir répondre aux questions préparées ci-dessous. Les representants des groupes essayeront de présenter le résumé de leurs travaux.

Accabl’e de cette inspiration sublime, il s’endormit Origine de la Marseillaise.
Il y avait alors un jeune officier d’artillerie en garnison à Strasbourg. Son nom était Rouget de Lisle. Il était n’e à Lons-le-Saunier, dans le Jura, pays de reverie et d’énergie, comme le sont toujours les montagnes. Ce jeune homme aimait la guerre comme soldat, la Révolution comme penseur. Recherché pour son double talent de musicien et de poète, il fréquentait régulièrement la maison de Ditrich, patriote alsacien, maire de Strasbourg; la femme et les jeunes filles de Ditrich partageaient l’enthousiasme du patriotisme et de la Révolution.[...] Elles aimaient le jeune officier, elles inspiraient son coeur, sa poésie, sa musique.
[...] C’était l’hiver de 1792. La disette régnait à Strasbourg. La maison de Dietrich était pauvre, sa table frugale, mais hospitalière pour Rouget de Lisle. Le jeune officier s’y asseyait le soir et le matin comme un fils ou un frère de la famille.Un jour qu’il n’y avait eu que du pain de munitation et quelques tranche de jambon fumé sur la table, Dietrich regarda de Lisle avec une sérénité triste et lui dit: „L’abondance manque à nos festins; qu’importe, si l’entousiasme ne manque à nos fetes civiques et le courage aux coeurs de nos soldats! [...] Strasbourg doit avoir bientot une cérémonie patriotique, il faut que de Lisle puise dans ces dernières gouttes un de ces hymnes qui portent dans l’ame du peuple l’ivresse d’où il a jailli.[...]

Il était minuit. La nuit était froide. De Lisle était reveur; son coeur était ému, sa tete échauffée. Le froid le saisit, il rentra chancelant dans sa chambre solitaire, cherche lentement l’inspiration, tantot dans les palpitation de son ame de citoyen, tantot sur le clavier de son instrument d’artiste, composant tantot l’air avant les paroles, tantot les paroles avant l’air, et les associant tellement dans sa pensée qu’il ne pouvait savoir lui-meme lequel, de la note ou du vers, était né le premier, et qu’il était impossible de séparer la poésie de la musique et le sentiment de l’epression. Il chantait tout et n’écrivait rien.
la tete sur son instrument et ne réveilla qu’au jour. Les chants de la nuit lui rémonterent avec peine dans sa mémoire comme les impressions d’un reve. Ils les écrivit, les nota et courut chez Dietrich. Il le trouva dans son jardin, bechant de ses propores mains des laitues d’hiver.La femme et les filles de vieux patriote n’étaient pas encore levées. Dietrich les éveilla, appela quelques amis, tous passionnés comme lui pour la musique et capable d’exécuter la composition de de Lisle. La fille ainée de Dietrich accompagnait. Rouget chanta.
Alphonse deLamartine „Histoire des Girondins.”

Questions au texte: 1. Présentez le personnage de Rouget de Lisle.

 2. Pourquoi fréquentait-il la maison de Dietrich et comment

était cette maison en 1792?

3. Comment a-t-il cherché l’inspiration pour écrire la Marseillaise?

4.Comment se comportait Rouget de Lisle après avoir trouvé

l’hymne de la patrie.

Le professeur passe les dernières lignes du texte enregistrées sur la cassette finissant le texte de Lamartine.


...A la première strophe, les visages palirent, à la seconde des larmes coulèrent, aux dernières le délire de l’enthiousiasme éclata.L’hymne de la patrie était trouvé...

Le nouveau chant, exécuté uqelques jours après à Strasbourg, vola de ville en ville sur tous les orchestres populaires. Marseille l’adopta pour etre chanté au commencement et à la fin des séance de ses clubs. Les Marseillais le répandirent en France en le chantant sur leur route. De la vient le nom de Marseillaise...”
/Alphons de Lamartine Histoire des Girondins” /
Część lekcji w języku polskim:

Po analizie tekstu francuskiego, dotyczącego genezy powstania Marsylianki, jeden z uczniów jest poproszony o przeczytanie, przygotowanych wcześniej fragmentów z różnych polskich podręczników do historii, odnoszących się do okoliczności powstania Marsylianki. Nauczyciel zapoznaje uczniów z płaskorzeźbą pt. „Marsylianka”, która jest repliką fragmentu Łuku Triumfalnego. Młodzież zapoznaje się z genezą hymnu


z historycznego , a nie jak to miało miejsce w części francuskiej lekcji,
z literackiego punktu widzenia.

4. Rekapitulacja.
Część lekcji w języku francuskim:
L’enseignant de français passe l’enregistrement du premier couplet et du refrain de la Marseillaise. La tache des élèves sera de retrouver les mots-clés de la Révolution Française dans les paroles de l’hymne.
Le texte de la Marseillaise.
1-er couplet
Allons enfants de la Patrie,

Le jour de gloire est arrivé!

Contre nous de la tyrannie,

L’étendart sanglant est levé!

L’étendart sanglant est levé!

Etendez-vous dans les campagnes.

Mugir ces féroces soldats?

Ils viennent jusque dans nos bras

Egorger nos fils et nos compagnes!
Refrain

Aux armes, citoyens !

Formez vos bataillons !

Marchons! Marchons!

Qu’un sang impur

Abreuve nos sillon !
/Claude-Joseph Rouget de Lisle./
Les mots-clés de la Révolution Française:

- citoyen

 • la tyrannie,

 • l’étendard sanglant,

 • féroces soldats,

 • égorger,

 • citoyen,

 • bataillon,

 • sang impur,Część lekcji w języku polskim:
Na podstawie słów-kluczy odnalezionych przez uczniów we francuskiej wersji lekcji, nauczyciel historii inicjuje rozmowę na temat głównych haseł prawno - ustrojowych i postaw obywatelskich w czasie Rewolucji francuskiej w celu rekapitulacji i utrwalenia wiadomości dotyczących Rewolucji. Prowadzący zwraca szczególną uwagę na:

 • prawa przyrodzone człowieka i obywatela,

 • zmiany ustrojowe spowodowane przez rewolucję /Republika, nowe kodeksy prawne, itp./

 • reformy /ustrojowe, prawne, wojskowe/

 • inne.Część lekcji w języku francuskim:
Les apprenants lisent le texte de la Marseillaise à tour de role, ensuite ils chantent le premier couplet et le refrain de l’hymne. 1. Zadanie domowe.Praca domowa z języka francuskiego.

Réponds par écrit aux questions concernant le texte „Origine de la Marsiellaise” de Lamartine et apprends par coeur les paroles de la Marseillaise travaillées pendant la leçon.

Praca domowa z historii.

Wypowiedz się pisemnie na temat:

„Oceń, które hasła Wielkiej Rewolucji Francuskiej zdezawuowały się, a które zostały utrwalone. Podaj konkretne przykłady z późniejszych wydarzeń historycznych.”

Plan metodyczny powyższej lekcji został opracowany w celu przeprowadzenia lekcji otwartej dla nauczycieli naszej szkoły, jak również


w ramach dzielenia się naszą wiedzą i doświadczeniem ze studentami filologii romańskiej z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie,
z którą nasza szkoła ściśle współpracuje. Staraliśmy się znaleźć ciekawszą formę motywującą do pracy młodzież, poprzez opracowanie lekcji interdyscyplinarnej z języka francuskiego i z historii. Mamy nadzieje, że zainteresuje, a jednocześnie zachęci ona nauczycieli do przeprowadzenia jej, bądź wykorzystają pewne jej elementy do opracowania swoich własnych scenariuszy w ramach ścieżek międzyprzedmiotowych.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna