Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Szkół w Lipkach Wielkich w roku szkolnym 2013/2014Pobieranie 168.69 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar168.69 Kb.

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Szkół w Lipkach Wielkich w roku szkolnym 2013/2014Podstawa Prawna: § 21 ust.1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z póź. zm.)
Przedmiot ewaluacji
Skuteczność planowania i realizowania procesu edukacyjnego w szkole.
Termin realizacji (termin złożenia dyrektorowi raportu)
30 kwietnia 2014
Odpowiedzialni
Zespół ds. ewaluacji w składzie: Dorota Dębska, Jolanta Tyktor, Ewa Mandziuk, Anna Kleinrok, Magdalena Ring, Ireneusz Brzytwa
          1. Plan kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły
Tematyka kontroli

Termin
Odpowiedzialny

Forma

Dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w tym pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Prawidłowość prowadzenia:

dzienników lekcyjnych.

raz w miesiącu

wicedyrektor

analiza dokumentów

dziennika pedagoga i innej dokumentacji jego pracy

raz w miesiącu

wicedyrektor

analiza dokumentów

dzienników indywidualnego nauczania oraz innej dokumentacji (programy nauczania, plany dydaktyczne, przedmiotowe systemy oceniania).

raz w miesiącu

wicedyrektor

analiza dokumentów

dzienników zajęć w świetlicy.

raz w miesiącu

wicedyrektor

analiza dokumentów

dzienników zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych , w tym kompensacyjno-korekcyjnych i socjoterapeutycznych

raz w miesiącu

wicedyrektor

analiza dokumentów

dzienników realizowanych w szkole zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

4 razy w roku

dyrektor

analiza dokumentów

arkuszy ocen uczniów.

2 razy w roku

(do 15.09.2013 r. i po zakończeniu obowiązkowych wpisów do arkuszy ocen)wicedyrektor

analiza dokumentów

Kompletność indywidualnych teczek dla każdego ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

na bieżąco

wicedyrektor

analiza dokumentów

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie.

Rytmiczność oceniania.

raz w miesiącu

wicedyrektor

analiza dokumentów

Przestrzeganie trybu wystawiania ocen śródrocznych i rocznych/końcowych, w tym zachowania.

2 razy w roku

dyrektor

analiza dokumentów

Przestrzeganie liczby sprawdzianów w tygodniu.

Na bieżąco

dyrektor

analiza dokumentów

Bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.

Zgodność planu lekcji z zasadami higieny pracy umysłowej.

na bieżąco

dyrektor

analiza dokumentów

Zgodność realizacji tematów dotyczących bezpieczeństwa i zdrowego stylu z planem pracy wychowawcy.

raz w miesiącu

wicedyrektor

analiza dokumentów

Przestrzeganie dyscypliny pracy w tym min. punktualność rozpoczynania zajęć, nieużywanie telefonu na zajęciach z uczniami.

na bieżąco

dyrektor

obserwacja

Rzetelność i systematyczność pełnienia dyżurów.

na bieżąco

dyrektor

obserwacja

Dbałość o stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego.

na bieżąco

wicedyrektor

obserwacja

Prawidłowość prowadzenia dokumentacji wycieczek (np. karty wycieczek, zgody rodziców)

na bieżąco

wicedyrektor

analiza dokumentów
Realizacja podstawy programowej

Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowym planem nauczania.

4 razy w roku

dyrektor

analiza dokumentówIII. Wspomaganie nauczycieli. Zebrania (narady, szkolenia) rady pedagogicznej

Lp.

Tematyka

Forma

Odpowiedzialny/

Realizator

Termin

Uwagi

1.

Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego i zatwierdzenie planu pracy na nowy rok szkolny. Przedstawienie zmian w prawie oświatowym.

narada

Dyrektor

IX
2.

Jak dostosowywać wymagania edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ?

szkolenie

dyrektor/Lidia Pyżyńska

XI
4.

Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna nauczyciela

szkolenie

Dyrektor/Roman Sondej

X
5.

Klasyfikacja za I półrocze.

narada

Dyrektor

I
6.

Przedstawienie ogólnych wniosków ze sprawowanego nadzoru oraz informacji o działalności szkoły.

narada

Dyrektor

II
7.

Konflikty w szkole – propozycje rozwiązań.

szkolenie

dyrektor/ B. Basińska

III
9.

Podsumowanie ewaluacji wewnętrznej.

narada

Dyrektor

V
10.

Klasyfikacja roczna.

narada

Dyrektor

VI
11.

Przedstawienie wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru oraz informacji o działalności szkoły.

narada

Dyrektor

VII
12.

Organizacja roku szkolnego.

narada

Dyrektor

VIII

  1. Indywidualne doskonalenie/dokształcanie nauczycieli wynikające z potrzeb szkoły
L.p.

Imię i nazwisko nauczyciela

Tematyka

Forma doskonalenia

Organizator

Uwagi

1.


Radosław Nowak


O potrzebie wizualizacji na lekcjach języka obcego

warsztaty

WOM Gorzów Wlkp.
Sposoby motywowania i angażowania uczniów do skuteczniejszej nauki języków obcych.

warsztaty

WOM Gorzów Wlkp.
2.

Mariusz Śpiewanek


- Czas w historii – jak uczyć chronologii w szkole podstawowej i gimnazjum

- Jak kształtować postawy uczniów wobec seksualności i płciowości ?
warsztaty

WOM Gorzów Wlkp.
3.

Stanisław Pietkiewicz


- Linux EDUBUNTU w pracy nauczyciela

kurs

WOM Gorzów Wlkp.
4.

Małgorzata Różańska


Kultura Kresów Wschodnich i jej związki z Ziemią Lubuską

seminarium

WOM Gorzów Wlkp.
5.

Magdalena Ring


- Profilaktyka oraz radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

- Rozpoznawanie i sposoby zaspokajania potrzeb rozwojowych uczniów.

- Mediacje i rozwiązywanie konfliktów.


grant

WOM Gorzów Wlkp.
6.


Robert Kaczmarek


Między światłem a cieniem – jak budować system wartości uczniów ?

warsztaty

WOM Gorzów Wlkp.
7.

Anna Radziwanowska

- Efektywna realizacja lekcji języka polskiego w klasie szóstej.

- Zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego w szkole podstawowej.

- Jak omawiać nowe lektury w gimnazjum ?

- Bum bum rurki – nowy środek dydaktyczny w edukacji muzycznej.

- Media: prawda, fikcja, manipulacja.


warsztaty

WOM Gorzów Wlkp.
8.

Joanna Śmigielska

- Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych ucznia – grant.

- Uczeń dziewięcio- i dziesięcioletni na lekcjach matematyki w szkole podstawowej.

- Podnoszenie kompetencji matematycznych uczniów szkół podstawowych na zajęciach wyrównawczych.


warsztaty

WOM Gorzów Wlkp.
9.

Dorota Dębska

- Metodyka pracy z uczniem uzdolnionym – grant.

- Edukacja teatralna – uczeń widzem i twórcą teatru –grant.warsztaty

WOM Gorzów Wlkp.
10.

Ireneusz Brzytwa

- Metodyka pracy z uczniem agresywnym i niedostosowanym społecznie – grant.

- Przygotowanie nauczycieli do praktycznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – grant.


WOM Gorzów Wlkp.
11.

Marzena Myka

- Rola nauczyciela jako przewodnika w efektywnym i bezpiecznym wykorzystaniu zasobów Internetu w procesie uczenia się – grant.

- Szkoła pisania – rozprawka, charakterystyka, sprawozdanie.warsztaty

WOM Gorzów Wlkp.
12.

Ewa Mandziuk

- Sztuka komunikowania rodzicom informacji o zachowaniach i funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej.

- Jak zaprzyjaźnić ucznia z matematyką czyli skuteczna i atrakcyjna edukacja matematycznagrant

WOM Gorzów Wlkp.
13.

Jolanta Tyktor

Jak na lekcjach przyrody pracować z uczniem przygotowującym się do sprawdzianu szóstoklasisty ?

warsztaty

WOM Gorzów Wlkp.
14.

Anna KleinrokWOM Gorzów Wlkp.
15.

Marek Batóg

Jak efektywnie i atrakcyjnie prowadzić zajęcia z edukacji zdrowotnej na lekcjach wychowania fizycznego ?

warsztaty

WOM Gorzów Wlkp.
16.

Halina Mazurek

- Jak zaprzyjaźnić ucznia z matematyką czyli skuteczna i atrakcyjna edukacja matematyczna.


grant

WOM Gorzów Wlkp.


17.

Anna Łyjak

Planowanie wynikowe podstawą efektywnego procesu kształcenia językowego (nauczyciele gimnazjum)

warsztaty

WOM Gorzów Wlkp.
18.

Krzysztof Celejewski

Atrakcyjne formy zajęć wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych czynnikiem motywującym uczniów do aktywności ruchowej.

grant

WOM Gorzów Wlkp.
19.

Adam Korzeniowski

Nowe spojrzenie na nauczanie biologii z punktu widzenia rozwoju nauk przyrodniczych

warsztaty

WOM Gorzów Wlkp.
20.

Janusz Pęcherzewski

21.

Ewa Niemojewska

Cele lekcji a kryteria sukcesu dla ucznia – elementy oceniania wspierającego uczenie się języka obcego.

warsztaty

WOM Gorzów Wlkp.
22.

Ireneusz Mandziuk

Skuteczny nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły – ewaluacja wewnętrzna

grant

WOM Gorzów Wlkp.
  1. Hospitacje i obserwacje zajęć nauczycieli przewidzianych do oceny pracyL.p.

Imię i nazwisko nauczyciela

Termin

1

Ewa Niemojewska

Kwiecień 2014 r.

Obserwacje zajęć pozostałych nauczycieli – na bieżąco.
  1. Monitorowania efektów pracy szkoły


a) efekty działalności dydaktycznejTematyka

Sposób realizacji

Zastosowane narzędzia

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi o realizacji

Diagnozy dla poszczególnych wg oddzielnego harmonogramu

badania osiągnięć szkolnych

test

Do 27 września

wicedyrektor
Badania osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2013/2014:

- klasa IV i klasa I Gimnazjum – język polski

- klasa IV i klasa I Gimnazjum – matematyka


badania osiągnięć szkolnych

test opracowany przez ODN,

wydawnictwo

Oxford


17 września

18 września

Próbny sprawdzian.

badanie osiągnięć szkolnych

testy opracowane przez OKE w Poznaniu, OPERON i WsiP.

styczeń/luty

Wicedyrektor
Badania osiągnięć uczniów:

- edukacja wczesnoszkolna klasa III – test w dwóch częściach,

- język polski – klasa II gimnazjum,

- język polski klasa V i matematyka klasa II gimnazjum,

- matematyka klasa V,

- j.angielski klasa III szkoły podstawowej i j.niemiecki kl.II gimnazjum,

- j. niemiecki kl. VI i j. angielski kl. II gimnazjum,

- j. angielski kl. VI.


testy opracowane przez OKE w Poznaniu, OPERON i WsiP.

13-14 maja

14 maja

15 maja


16 maja
21 maja

22 maja


23 majaUdział uczniów w konkursach, turniejach oraz olimpiadach i wyniki przez nich osiągane

analiza porównawcza danych z ostatnich trzech lat

zestawienie zbiorcze

czerwiec

Przewodniczący zespołów humanistycznych i matematycz.-przyrod.
Wyniki klasyfikacji i promocji (w cyklu trzyletnim)

analiza danych dla każdej klasy i szkoły

tabele zbiorcze

czerwiec

Wychowawcy klas

Wyniki klasyfikacji i promocji uczniów drugorocznych

analiza danych

zestawienie zbiorcze

styczeń

czerwiec


Wychowawcy klas
Wyniki sprawdzianu (w cyklu dwuletnim)

analiza danych dla szkoły

tabela zbiorcza

czerwiec

Zespół do spraw analizy sprawdzianu zewn.


b) efekty działalności wychowawczej


Tematyka

Sposób realizacji

Zastosowane narzędzia

Termin

Realizatorzy

Uwagi o realizacji
Poziom występowania wśród uczniów zachowań pozytywnych (liczba i powody otrzymania: nagród, pochwał wychowawcy, dyrektora szkoły i instytucji zewnętrznych, listów gratulacyjnych dla rodziców, wpisów pamiątkowych do kroniki uczniów, którzy przynieśli zaszczyt szkole).

analiza danych

zestawienie zbiorcze

czerwiec

Zespół ds.wychowawczych, pedagog
Poziom występowania wśród uczniów zachowań nieakceptowanych społecznie (liczba i przyczyny: bójek, interwencji Policji, upomnień wychowawcy, nagan i upomnień dyrektora szkoły, skarg uczniów i ich rodziców)

analiza danych


zestawienie zbiorcze

styczeń

czerwiec


Zespół ds.wychowawczych, pedagog

c) efekty działalności opiekuńczej


Tematyka

Sposób realizacji

Zastosowane narzędzia

Termin

Realizatorzy

Uwagi o realizacji

Liczba i rodzaj pomocy udzielonej przez szkolę uczniom w stosunku do stwierdzonych potrzeb (pomoc materialna, pomoc dzieciom z dysfunkcjami,.....)

analiza dokumentacji pedagoga

zestawienie zbiorcze

styczeń

czerwiec


pedagog szkolny

  1. Inne istotne informacje1.Wykaz nauczycieli według stopni awansu zawodowego, oraz odbywających staż na kolejny stopień awansu zawodowego.

Lp.

Nazwisko, imię

Nauczany przedmiot

Aktualny stopień awansu zawodowego

Termin zakończenia stażu

Opiekun stażu

1.

Kleinrok Anna

Edukacja wczesnoszkolna

dyplomowany2.

Batóg Marek

Wychowanie fizyczne

dyplomowany3.

Mazurek Halina

matematyka

dyplomowany4.

Łyjak Anna

Język niemiecki

dyplomowany5.

Dębska Dorota

Język polski

dyplomowany6.

Celejewski Krzysztof

Wychowanie fizyczne

dyplomowany7.

Brzytwa Ireneusz

fizyka

dyplomowany8.

Śpiewanek Mariusz

historia

dyplomowany9.

Mandziuk Ireneusz

Wychowanie fizyczne

dyplomowany10.

Pietkiewicz Stanisław

informatyka

dyplomowany11.

Korzeniowski Adam

biologia

dyplomowany12.

Różańska Małgorzata

biblioteka

dyplomowany13.

Tyktor Jolanta

Edukacja wczesnoszkolna

mianowany

Maj 2015 r.
14.

Mandziuk Ewa

Edukacja wczesnoszkolna

mianowany

Maj 2015 r.
15.

Pęchcerzewski Janusz

religia

mianowany16.

Niemojewska Ewa

Język angielski

mianowany17.

Nowak Radosław

Język niemiecki

kontraktowy

Maj 2015 r.

Dębska Dorota

18.

Radziwanowska Anna

muzyka

kontraktowy

Maj 2015 r.

Śpiewanek Mariusz

19.

Śmigielska Joanna

matematyka

kontraktowy

Maj 2014 r.

Mazurek Halina

20.

Ring Magdalena

pedagog

kontraktowy

Maj 2014 r.

Różańska Małgorzata

21.

Myka Marzena

Język polski

kontraktowy

Maj 2015 r.

Dębska Dorota

22.

Ks. Robert Kaczmarek

religia

mianowany
2.Wykaz nauczycieli wobec których planowana jest ocena pracy w roku szkolnym 2013/2014


Lp.

Nazwisko, imię

Nauczany przedmiot

Data dokonania poprzedniej oceny pracy

Przewidywany termin dokonana oceny pracy

uwagi

1.

Ewa Niemojewska

Język angielski

-

Kwiecień 2014 r.Plan przedstawiono radzie pedagogicznej w dniu 12 września 2013 r.

................................

Dyrektor Zespołu Szkół w lipkach Wielkich©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna