Plan nauczania z wiedzy o społeczeństwie I przedmiotowy system oceniania dla klas z zakresem rozszerzonym –ii a,II b, II f, III b, III fPobieranie 33.24 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar33.24 Kb.
Plan nauczania z wiedzy o społeczeństwie i przedmiotowy system oceniania dla klas z zakresem rozszerzonym –II a ,II b, II f, III b, III f.PLAN NAUCZANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE - ZAKRES

ROZSZERZONY W KLASIE IIa, IIb, IIf
1.Rozkład materiału w oparciu o program nauczania:

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w liceum ogólnokształcącym, liceum

profilowanym i technikum autorstwa L.Moryksiewicza i M.Pacholskiej.

Numer dopuszczenia:DKOS-4015-151/022.Podręcznik:

L.Moryksiewicz, M.Pacholska ,Wiedza o społeczeństwie - zakres podstawowy,

L.Moryksiewicz, M.Pacholska ,Wiedza o społeczeństwie - zakres rozszerzony,

Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2005.


3.Treści nauczania :


Dział- moduł

Treści - zagadnienia

Liczba g.

Komunikacja

społeczna1.Wprowadzenie do komunikacji społecznej.

2.Przekazy werbalne i niewerbalne.

3.Asertywność.

4.Strategie podejmowania decyzji.

5.Mechanizmy kształtujące świadomość społeczną

6.Środki masowego przekazu.

Podsumowanie


5 godzin

Społeczeństwo

1.Człowiek istotą społeczną.

2.Grupy społeczne i ich rodzaje.

3.Środowisko społeczne.

4.Społeczeństwo i struktura społeczna.

5.Historyczne i współczesne formy organizacji społeczeństw.

6.Organizacja społeczeństwa :instytucje, organizacje, postawy,

ruchy społeczne ,konflikty społeczne.

7.Etyka życia społeczneg: systemy normatywne, wartości,moralne

dylematy .

8.Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie.

9.Współczesne społeczeństwo polskie i jego problemy.

10.Naród i mniejszości narodowe.

Podsumowanie- Praca klasowa.


14 godzin

Polityka

Państwo

1.Teorie ,formy organizacji politycznej.

2.Zasady prawne współczesnego państwa :konstytucja, systemy

wyborcze, partia i systemy partyjne.

3.System organów państwa.

4.Władza w państwie.

5.Rola państwa w gospodarce.

6.Relacje:Państwo - Kościół.

7.Państwo totalitarne i autorytarne.

8.Obywatel w państwie.

Podsumowanie – Praca klasowa
Polityka

1.Polityka jako zjawisko społeczne.

2.Myśl polityczna – ideologie i doktryny .

Podsumowanie – kartkówka


Demokracja

1.Demokracja i jej historyczny rozwój.

2.Fundamentalne zasady demokracji.

3.Demokracja i wartości.

4.Konstytucja-współczesny konstytucjonalizm.

5.Ordynacja wyborcza.

6.Systemy partyjne w demokracji.

7.Współczesny parlamentaryzm.

8.Formy aktywności obywatelskiej.

9.Zagrożenia dla współczesnej demokracji.

10.Współczesne systemy polityczne:

-parlamentarny

-prezydencki

-mieszany

-rządy zgromadzeń

Podsumowanie – Praca klasowa


Rzeczpospolita Polska

1.Transformacja ustrojowa w Polsce po 1989r.

2.Konstytucja jako nadrzędny akt ustrojowy.

3.Struktura organów władzy w RP- władza ustawodawcza.

4.Historia parlamentu w dziejach RP – polski konstytucjonalizm

parlamentaryzm.

5.Władza wykonawcza.

6.Wymiar sprawiedliwości.

7.Organy kontroli państwowej i ochrony prawa.

8.Polityka wewnętrzna RP.

9.System partyjny w RP.

10.Samorząd terytorialny .

11.Prawa i obowiązki obywatela RP.

12.Relacje pomiędzy Państwem a Kościołem oraz innymi

organizacjami wyznaniowymi w Polsce.

Podsumowanie - Praca klasowa
14 godzin

5 godzin


17 godzin

16 godzin

PLAN NAUCZANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE - ZAKRES

ROZSZERZONY W KLASIE III F, III B


1.Rozkład materiału w oparciu o program nauczania:

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w liceum ogólnokształcącym, liceum

profilowanym i technikum autorstwa L.Moryksiewicza i M.Pacholskiej.

Numer dopuszczenia:DKOS-4015-151/02


2.Podręcznik:

L. Moryksiewicz, M .Pacholska ,Wiedza o społeczeństwie – zakres podstawowy,

Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2005

L. Moryksiewicz, M .Pacholska ,Wiedza o społeczeństwie – zakres rozszerzony,

Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2005
3.Treści nauczania :

Do dyspozycji nauczyciela 27 godzin przeznaczonych na ćwiczenia przygotowujące

do matury.(4godz.tygodniowo-132godz.)

Dział - moduł

Treści - zagadnienia

Liczba

godzin

Prawo

1.Wprowadzenie do nauki o prawie-podstawowa

terminologia.

2.Dziedziny, rodzaje ,funkcje prawa.

3.Współczesne systemy prawa.

4.Współczesne zasady tworzenia i egzekwowania prawa.

5.Akty prawne i hierarchia aktów prawnych.

6.Kultura prawna społeczeństwa.

Wyszukiwanie i rozumienie przepisów prawa.

7.System prawny RP .

8.Prawo karne.

9.Prawo cywilne.

10.Prawo administracyjne.

11.Prawo gospodarcze, finansowe i pracy.

12.Prawo rodzinne.

13.Kształtowanie się koncepcji państwa prawa.

14.Praworządność w Polsce.

Podsumowanie – Praca klasowa
Prawa człowieka.

1.Pojęcie i geneza praw człowieka.

2.Przestrzeganie oraz łamanie praw i wolności człowieka.

3.Systemy ochrony praw człowieka we współczesnym

świecie.

4.Organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony

praw człowieka.

5.Ochrona praw człowieka w Polsce.

6.Obrona praw człowieka w Polsce- procedury złożenia

skargi , petycji.

Podsumowanie- Praca klasowa


30 godzin

15 godzinPolska,

Europa,


Świat.

Polska

1.Kierunki polskiej polityki zagranicznej.

2.Polska racja stanu – relacje z sąsiadami .

3.Regionalne inicjatywy integracji i współpracy

międzynarodowej.

4.Droga Polski do NATO.

5.Proces integracji Polski z UE.

6.Członkostwo Polski w UE.

7.Wizerunek Polski i Polaków w świecie.

Podsumowanie- Praca klasowa


Europa – świat

1.Polityka międzynarodowa – główne zasady .

2.Ład międzynarodowy - współczesne stosunki

polityczne.

3.Status USA w świecie.

4.Mocarstwa regionalne w Ameryce Łacińskiej.

5.Sytuacja polityczna w ZSRR-Rosji./Czeczenia/

6.Sytuacja polityczna w Azji.

7.Sytuacja polityczna na kontynencie afrykańskim-RPA.

8.Konflikty bliskowschodnie: izraelsko-palestyński,

Irak-Iran, Irak –Kuwejt, Irak – USA.

9.Rola państw Europy Zachodniej w polityce światowej.

10.Konflikty w Europie: jugosłowiański, irlandzki.

11.Konflikty polityczne – podsumowanie.

Podsumowanie- Praca klasowa
12.Powstanie , struktura i rola UE.

13.System bezpieczeństwa międzynarodowego :NATO,ONZ i

europejskiego: OBWE, RE.

14.Regionalne systemy bezpieczeństwa i współpracy

gospodarczej: UZE, OPA, ANZUS, OJA, WTO, OECD.

15.Zjawisko międzynarodowego terroryzmu i

przestępczości zorganizowanej.

16.Globalizacja.

17.Problemy globalne współczesnego świata:

społeczno- ekonomiczne; cywilizacyjno-kulturowe.

18.Szanse i zagrożenia wynikające z postępu naukowo-

technicznego.

19.Działania na rzecz rozwoju współczesnych

społeczeństw.

Podsumowanie - Praca klasowa20 godzin

22 godzin


13 godzin6 godzin na uzupełnienie zaległości z ubiegłego roku dotyczące RP.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna