Plan Odnowy Miejscowości Godziesze Wielkie Przyjęty Uchwałą Nr 1/2009 z zebrania wiejskiego wsi Godziesze Wielkie z dnia 01 czerwca 2009 rokuPobieranie 54.95 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar54.95 Kb.
Plan Odnowy Miejscowości

Godziesze Wielkie

Przyjęty Uchwałą Nr 1/2009

z zebrania wiejskiego wsi Godziesze Wielkie

z dnia 01 czerwca 2009 roku.

Czerwiec 2009


SPIS TREŚCI
I. CHARAKTERYSTYKA WSI GODZIESZE WIELKIE 2

II. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCA UJĘCIU STANU RZECZYWISTEGO WSI GODZIESZE WIELKIE 4

III. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON WSI GODZIESZE WIELKIE 6

IV. PLANOWANE ZADANIA W PERSPEKTYWIE 7 LAT OD DNIA PRZYJĘCIA DOKUMENTU 10

V. HARMONOGRAM REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ NA LATA 2009 – 2016 12
I. CHARAKTERYSTYKA WSI GODZIESZE WIELKIE

Godziesze Wielkie to wieś położona w południowej części Gminy Godziesze Wielkie, oddalona 15 km na południowy wschód od Kalisza. Stanowi jedno z tradycyjnych centrów cywilizacyjnych w Gminie.

Od wieków jest siedzibą parafii a po II Wojnie Światowej również władz gminnych.

Godziesze Wielkie graniczą od wschodu z Godzieszkami i Skrzatkami od południa


z Końską Wsią i Aleksandrią, od zachodu z Godzieszami Małymi, a od północy ze wsią Bałdoń i Saczyn.

Obecnie wieś zamieszkuje 730 osób. Powierzchnia Godziesz Wielkich to 489,27 ha. Przez wieś przebiega droga powiatowa nr 263 łącząca drogę powiatową Opatówek – Brzeziny nr 208 z drogą powiatową nr 209 w kierunku Kalisza. Komunikację publiczną zapewnia PKS w Kaliszu oraz prywatni przewoźnicy.

Godziesze pojawiają się w źródłach – dokumentach w roku 1295 wystawionych przez księcia Przemysława II. Dokument ten zawiera wyrok księcia w procesie jaki wiedli między sobą arcybiskup Jakub II Świnka i rycerz Adam Skarga o będące częściami Godziesz przysiółki: Smogorzewo i Strzyżew.

Kolejny zapis pojawia się kiedy to przebywający wiosną 1346 roku w Kaliszu król Kazimierz Wielki zatwierdził prośbę arcybiskupa gnieźnieńskiego o zamianę dotychczasowych dóbr: Bór i Piekota na Godziesze należące dotąd do braci rycerzy Stefana


i Janusza z Sośnicy.

Wraz z rokiem 1346 Godziesze wchodzą w skład klucza opatowskiego, posiadłości arcybiskupów gnieźnieńskich na terenie ziemi kaliskiej. Stan taki utrzymywał się do XVIII wieku.

Początek XIX wieku przynosi dalsze zmiany dla Godziesz, które przechodzą z rąk kościelnych w ręce świeckie.

W 1806 roku cesarz Napoleon Bonaparte darowuje Godziesze wraz z kluczem opatowskim generałowi Józefowi Zajączkowi.

Pierwszy drewniany kościół wzniesiono z początkiem XV wieku z modrzewia i był niewielkich rozmiarów. Znajdował się w tym samym miejscu co obecny kościół, który wybudowano w latach 1781 – 1782, lewa kaplica (z 1789 r.) do 1867 stała w Woli Droszewskiej, prawą kaplicę i kruchtę dobudowano w 1905 roku. Obok Kościoła stoi drewniana dzwonnica z końca XVIII w. Na cmentarzu parafialnym zachowało się kilka grobów z XIX wieku.

W 1868 roku powstaje w Godzieszach dwuoddziałowa szkoła. Niedługo potem powstaje Ochotnicza Straż Pożarna, która wznosi budynek remizy strażackiej.

Wokół Godziesz Wielkich powstaje kilka nowych przysiółków. Pod koniec XIX wieku liczba ludności Godziesz razem z przsiółkami takimi jak: Urbanka, Skrzatki, Goszczury, Pałka, Moczale, Kąpie, Więcławy liczyła 4750 ludu (w 1879 roku).


II. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCA UJĘCIU STANU RZECZYWISTEGO WSI GODZIESZE WIELKIE

Wieś sołecka, w której zlokalizowana jest siedziba władz gminnych posiada wyodrębnione centrum wsi gdzie znajduje się zabytkowy drewniany kościół parafialny p.w. Św. Bartłomieja, cmentarz, Urząd Gminy, Remiza Strażacka, Szkoła Podstawowa, Przedszkole, Gimnazjum i Liceum Profilowane, Biblioteka, Ośrodek Zdrowia, Apteka, Piekarnia, Zakład Cukierniczy oraz kilka sklepów.

W Godzieszach Wielkich znajduje się sporo przedsiębiorstw. Są to m. in.:

- zakład bieliźniarski i krawiecki,

- produkcja i naprawa instrumentów muzycznych,

- transport drogowy towarów,

- sprzedaż nasion i nawozów,

- zakład dekarski,

- zakład kamieniarski,

- restauracja,

- projektowanie budowlane,

- praktyka lekarska i stomatologiczna,

- lecznica zwierząt,

- zakład pogrzebowy,

- pośrednictwo ubezpieczeniowe,

- gospodarowanie odpadami,

- mechanika precyzyjna,

- instalatorstwo elektryczne,

- zakłady fryzjerskie i kosmetyczne.

W latach 2000 – 2007 przeprowadzono szereg inwestycji mających na celu poprawę warunków życia i wizerunku wsi i Gminy.

Dzięki pozyskaniu środków z Funduszu Ochrony Środowiska, Banku Światowego oraz kredytu wybudowano w Godzieszach Wielkich kanalizację sanitarną wsi.

Przy wsparciu Ministerstwa Edukacji oraz środków kredytowych w roku 2001 oddano nowoczesny budynek Gimnazjum i Liceum Profilowanego. Wyremontowano lokal


i przeniesiono do niego Bibliotekę Publiczną, utwardzono istniejący plac targowy, wymieniono wiele chodników oraz ułożono nawierzchnię asfaltową przy Placu Targowym oraz na ulicach: Borkowskiej, Cmentarnej, Rynku i Polnej.

W bliskim sąsiedztwie Kościoła, w samym centrum wsi, odnowiono teren zieleni – miejsce rekreacji i wypoczynku - wykonano alejki spacerowe, ławki, zasiano trawę oraz naprawiono nie funkcjonujące oświetlenie. Wykonano również parkingi przy kościele parafialnym, co znacznie zwiększyło bezpieczeństwo ruch drogowego w czasie nabożeństw (parkujące wcześniej na drodze samochody stanowiły poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, a często wręcz uniemożliwiały przejazd). Dodatkowo wybudowano nowe ogrodzenie cmentarza.

W Godzieszach Wielkich ma swoją siedzibę Ochotnicza Straż Pożarna, gdzie odbywają się próby strażackiej orkiestry dętej, istniejącej nieprzerwanie od ponad 100 lat. Jej działalność uświetnia wszystkie lokalne imprezy związane z kultywowaniem tradycji na wsi
i promowaniem wsi Godziesze Wielkie na zewnątrz.

Kluby sportowe, które korzystają z boiska sportowego oraz 2 sal gimnastycznych małej i dużej przy istniejących szkołach: Międzyszkolny Klub Uczniowski z siedzibą przy Szkole Podstawowej z licznymi sukcesami, np.: 7. miejsce w Chodzie sportowym na zawodach międzynarodowych.

Miejscem spotkań gospodyń wiejskich jest lokal obok biblioteki publicznej wyposażony w liczne przedmioty używane przez nasze babcie i prababcie. W gospodarstwie domowym spotkania te mają na celu przekazywanie młodemu pokoleniu tradycyjnych potraw regionalnych. Dzięki tej działalności Godziesze Wielkie istnieją na tradycyjnych spotkaniach religijnych, świętach powiatowych, turniejach gminnych itp.

W miejscowości Godziesze Wielkie nie ma uciążliwego przemysłu, za to występują sprzyjające warunki do produkcji zdrowej żywności (czyste gleby, powietrze i woda).

Większość mieszkańców zajmuje się rolnictwem ( zmechanizowanym i wykorzystującym nowatorskie rozwiązania), a także ogrodnictwem (samozatrudnienie). Część mieszkańców wsi pracuje na terenie swojej miejscowości (m.in. w: Urzędzie Gminy, Przedszkolu, Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Profilowanym, Piekarni, Zakładzie Cukierniczym oraz w sklepach wielu branż).

Wieś otoczona jest lasami, do których w okresie grzybobrania zjeżdżają mieszkańcy Kalisza i pobliskich miejscowości.Ciekawy krajobraz sprawia, iż wieś Godziesze Wielkie jest atrakcyjna turystycznie o każdej porze roku.

III. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON WSI GODZIESZE WIELKIE
Mocne strony – walory wyróżniające wieś


 • Czyste powietrze i brak uciążliwego przemysłu

 • Sprzyjające warunki do produkcji zdrowej żywności

 • Lasy, woda, korzystny mikroklimat

 • Ekologiczne środowisko

 • Istniejąca baza turystyczna

 • Rezerwaty leśne

 • Walory turystyczno – krajobrazowe

 • Wysoki poziom rozwoju kultury i sztuki

 • Rozwinięta sfera działalności kulturalnej i rekreacyjnej

 • Pracowitość mieszkańców

 • Zaradność lokalnej społeczności w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 • Zaangażowanie społeczne w pracach na rzecz wsi

 • Społeczna akceptacja władz gminnych

 • Sieć wodociągów we wsi

 • Telefonizacja wsi

 • Rozwinięta infrastruktura techniczna (oczyszczalnia)

 • Położenie geograficzne i komunikacyjne podnoszące walory turystyczno – rekreacyjne

 • Istnienie zasobów taniej siły roboczej

 • Dobre położenie wsi blisko Kalisza

 • Dobrze funkcjonujące szkolnictwo, wysoka jakość kształcenia dzieci i młodzieży w ramach istniejącego systemu oświatowego

 • Atrakcyjne w porównaniu z innymi wsiami ceny działek budowlanych sprzyjające osiedlaniu się

 • Dostępność komunikacyjna z miastem Kaliszem

 • Istnienie zabytków i miejsc kultu


Słabe strony – wewnętrzne czynniki ograniczające rozwój wsi


 • Brak miejsc kulturalno – rozwojowych

 • Brak akwenu wodnego do turystyki i wypoczynku

 • Brak obiektów sportowych

 • Brak napływu inwestorów i kapitału

 • Poziom bezrobocia wyższy niż w powiecie

 • Brak przetwórstwa produktów rolnych

 • Rozdrobnione rolnictwo

 • Słabe grunty rolne – niska bonitacja gleb

 • Niski poziom wykształcenia mieszkańców

 • Istniejące przedszkole nie spełnia oczekiwań mieszkańców

 • Brak pełnej infrastruktury technicznej

 • Zbyt mała ilość utwardzonych dróg

 • Brak sieci gazowej

 • Nadmierna wycinka lasów prywatnych

 • Brak wystarczających ścieżek rowerowych

 • Słaba promocja terenu z punktu widzenia prezentacji możliwości inwestycyjnych między innymi w przemyśle, rzemiośle oraz korzystania z walorów turystyki i agroturystyki

 • Brak długofalowej polityki inwestycyjnej

 • Słaby stan dróg wewnętrznych

 • Mała ilość dużych firm

 • Niski poziom inwestycji, słabe przyciąganie inwestorów. Brak dobrej oferty dla inwestycji zewnętrznych, uwzględniających takie elementy jak: informacja o stanie infrastruktury gospodarczej, perspektywa rozwoju poszczególnych miejscowości, ofertach otoczenia biznesowego, innowacyjności środowiska, wysokiego standardu wyposażenia terenu pod inwestycje, zachęcającego i przyjaznego środowiska pracy i jakości życia. Stan ten zmniejsza szanse na pozyskanie kapitału zewnętrznego zarówno krajowego jak i zagranicznego

 • Brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 • Słabo zróżnicowana struktura przemysłu, brak zakładów stosujących nowoczesne technologie

 • Niski poziom dochodów mieszkańców

 • Niewystarczająca, w stosunku do możliwości, oferta kulturalna i turystyczna

 • Niewielka oferta dla odwiedzających jednodniowych oraz przejeżdżających przez wieśAnaliza SWOT
Aby określić cele szczegółowe – czyli kierunki rozwoju wsi za pomocą elementów oraz czynności jakie należy wykonać aby je osiągnąć należy wykonać analizę SWOT.

Pomaga ona określić szanse, zagrożenia oraz silne i słabe strony wsi a później umożliwi skonstruowanie strategii rozwoju – Planu Odnowy Wsi.
 • Czynniki zewnętrzne SZANSE

ZAGROŻENIA

 • Czynniki wewnętrzne MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

Szanse – tendencje i zjawiska w otoczeniu Gminy, które odpowiednio wykorzystane stymulują rozwój


 • Członkowstwo Polski w Unii Europejskiej

 • Zmiany postaw społecznych

 • Budowa zbiornika retencyjnego – Wielowieś Klasztorna

 • Rozwój drobnej wytwórczości

 • Utworzenie pomieszczenia na kultywowanie tradycji społeczności lokalnych oraz otwarcia Izby Pamięci Godziesz

 • Stworzenie grup producenckich

 • Dotacje z agend rządowych i funduszy unijnych

 • Szerszy dostęp do korzystnych kredytów gospodarczych

 • Przejęcie części lasów pod potrzeby rekreacji i turystyki

 • Rozwój turystyki i rekreacji w tym agroturystyki

 • Zmiany polityki rządu wobec wsi

 • Realizacji budowy dróg

 • Poprawa stanu infrastruktury technicznej

 • Rozwój przedsiębiorczości opartej na nieuciążliwych ekologicznie, nowoczesnych technologiach, pozyskanie dotacji dotyczących ochrony środowiska naturalnego

 • Dotacje dla firm zatrudniających bezrobotnych, zmniejszenie stopy bezrobocia, odciążenie pracodawcy z pewnych kosztów utrzymania pracownika

 • Położenie geograficzne a także dostępność komunikacyjnaZagrożenia – czynniki zewnętrzne stanowiące dla Gminy bariery, utrudnienia i niebezpieczeństwa


 • Peryferyjne położenie geograficzne na mapie Wielkopolski utrudniające rozwój gospodarczy

 • Zła polityka rządu wobec rolnictwa

 • Brak ostatecznych decyzji w sprawie przekształceń w rolnictwie

 • Brak opłacalności małej produkcji rolnej

 • Ograniczony dostęp do rynku zbytu produktów rolnych

 • Brak stałych kryteriów finansowych gminy

 • Brak decyzji co do budowy i ostatecznego kształtu zbiornika retencyjnego Wielowieś Klasztorna

 • Trudności w przekazywaniu terenów pod inwestycje i inne typy działalności tj. rozbudowa infrastruktury

 • Odległe położenie od projektowanych autostrad

 • Tendencje wzrostu bezrobocia

 • Brak inwestycji zewnętrznych


IV. PLANOWANE ZADANIA W PERSPEKTYWIE 7 LAT OD DNIA PRZYJĘCIA DOKUMENTU

 1. Remont budynku w Godzieszach Wielkich z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne wraz z wykonaniem parkingu i chodnika. Remont ten obejmował będzie odnowienie wnętrza budynku, elewacji zewnętrznej i pokrycia dachowego budynku usytuowanego w Godzieszach Wielkich przy ul. Rynek 7.

 2. Dalsze inwestowanie w sieć drogową. Rozbudowy wymagają ciągi zapewniające dzieciom i młodzieży bezpieczeństwo w drodze do szkoły a dorosłym mieszkańcom
  w drodze do kościoła, urzędu czy na zakupy. Ważny jest również remont drogi gminnej za kościołem ze szczególnym uwzględnieniem odwodnienia tej drogi

 3. Pozyskanie miejsc parkingowych przy urzędzie pocztowym.

 4. Odnowienia wymaga elewacja zewnętrzna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Cmentarnej: niezbędne są również działania na rzecz Strażackiej Orkiestry Dętej wspierające jej działanie.

 5. Wybudowanie ostatniego odcinka kanalizacji sanitarnej o długości 1200 mb dla mieszkańców ulicy Kosmowej i włączenie go do istniejącego kolektora przy ulicy Kordeckiego. Nowa infrastruktura sanitarna spowoduje 100%-owy dostęp do kanalizacji sanitarnej wsi Godziesze Wielkie.

 6. „Bezpieczne przejścia” – odpowiednie oznakowanie i zastosowanie odpowiednich ograniczeń prędkości niebezpiecznych w tej chwili miejsc w miejscowości (przejście dla pieszych przy szkole, skrzyżowanie ulicy Cmentarnej i 11 listopada).

 7. Budowa przedszkola na miarę potrzeb mieszkańców.

 8. Oznakowanie wszystkich ulic – wykonanie tabliczek z nazwami ulic.

 9. Powiększenia i remontu wymaga parking przy Urzędzie Gminy oraz wejście do budynku biurowca z możliwością dotarcia osób niepełnosprawnych.

 10. Remont istniejącego przystanku autobusowego, który należy przebudować wymieniając pokrycie dachowe oraz odnowić elewację wewnętrzną i zewnętrzną. Udogodnieniem dla oczekujących byłoby otwarcie małego kiosku
  z prasą przy przystanku.

 11. Problemem jest również brak koszy na terenie wsi Godziesze Wielkie, szczególnie zaś na ulicach prowadzących do szkół

 12. Plac zabaw dostępny dla wszystkich dzieci ze wsi (obecny plac zabaw znajduje się na terenie przedszkola i przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych).

 13. Konieczne jest również odnowienie historycznych grobowców, co zainteresuje mieszkańców młodszych i starszych oraz turystów do poznania bogatej historii Godziesz.

 14. Poprawa oświetlenia ulicznego.

 15. Parking przy ulicy Kaliskiej, co ułatwi dostęp do sklepów a tym samym wpłynie na poziom bezpieczeństwa

 16. Wykonanie brakujących chodników w miejscowości

 17. Projekt „Kolorowa miejscowość” – zasadzenie ozdobnych krzewów wzdłuż każdej ulicy we wsi.

 18. Stworzenie monografii Godziesz, założenie strony internetowej o historii Godziesz.

Wykonanie tablicy pamiątkowej założyciela OSP Godziesze.

 1. Otwarcie Uniwersytetu III Wieku.

V. HARMONOGRAM REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ NA LATA 2009 – 2016


Nazwa zadania


Okres realizacji


Szacowane koszty

 1. Remont budynku w Godzieszach Wielkich z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne wraz z wykonaniem parkingu i chodnika

 2. Oznakowanie ulic

 3. Budowa przedszkola

2009-2010

2009


2009 - 2012

666 000,00

15 000,00

3 000 000,00


 1. „Bezpieczne przejścia”

 2. „Kolorowa miejscowość”

 3. Parking przy Urzędzie Gminy

 4. Kosze na każdej ulicy

2010

2010


2010

2011


25 000,00

15 000,00

80 000,00

10 000,00
 1. Remont istniejącego przystanku PKS

 2. Wykonanie brakujących chodników na terenie miejscowości

 3. Budowa ostatniego odcinka kanalizacji

2011
2011-2013
2011-2016

30 000,00
100 000,00
360 000,00

 1. Budowa ulicy za kościołem, nadanie jej nazwy

 2. Poprawa oświetlenia ulicznego

 3. Parking przy urzędzie pocztowym

2012
2012

2012


150 000,00
12 000,00

10 000,00 1. Budowa placu zabaw

 2. Parking przy ulicy Kaliskiej

 3. Stworzenie monografii Godziesz

 4. Odnowienie elewacji budynku OSP

2013

2013


2013

2014


20 000,00

15 000,00

15 000,00

150 000,00 1. Odnowienie historycznych grobowców, wykonanie tablicy pamiątkowej założyciela OSP Godziesze

 2. Uniwersytet III Wieku

2014

2012 - 201620 000,00

60 000,00©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna