Plan pracy dydaktycznej z przedmiotu religia realizowany w klasie trzeciej gimnazjum w roku szkolnymPobieranie 360.77 Kb.
Strona1/4
Data08.05.2016
Rozmiar360.77 Kb.
  1   2   3   4
Plan pracy dydaktycznej z przedmiotu RELIGIA

realizowany w klasie trzeciej gimnazjum w roku szkolnym ………….
Temat/cele lekcji

Liczba godzin

Treść / zakres realizowanej PP


Wymagania (w przypadku sprawdzianów „nacobezu”)

Podstawowe

(ocena dostateczna)Ponadpodstawowej (ocena dobra i wyżej)

* wykraczające poza podstawę programową1. Piękno i trud młodości
Potrafię wymienić zagrożenia czyhające na współczesną młodzież

Umiem zaproponować moim rówieśnikom różnorodne działania pomagające w dobrym przeżywaniu czasu młodości

Opisuję znaczenie wiary w życiu młodego chrześcijanina

Potrafię zinterpretować znaczenie Chrystusowego wezwania „chodź za

Mną”


1

- wartości i ich hierarchia

- na podstawie „Kart pracy” i fragmentu listu św. Jan Pawła II do młodych całego świata wymienia własnymi słowami zagrożenia dla współczesnej młodzieży

- własnymi słowami opowiada o znaczeniu wiary w życiu młodego chrześcijanina

- samodzielnie analizuje fragment Pisma Świętego (Mk 10, 17-22)

- na podstawie wskazań św. Jana Pawła II projektuje dobre rady, które pomogą rówieśnikom dobrze przeżyć młodość

- własnymi słowami wyjaśnia co znaczy Chrystusowe „chodź za Mną”

- samodzielnie interpretuje myśl św. Jana Pawła II: „Młodość jest piękna i trudna. Może właśnie dlatego jest piękna, że jest trudna”.


2. Rola przyjaźni i wspólnoty w życiu człowieka
Potrafię wyliczyć cechy prawdziwego przyjaciela

Potrafię scharakteryzować wspólnotę pierwszych chrześcijan

Umiem zinterpretować sentencje biblijną Syr 6, 14

Wykonuję prezentację multimedialną na temat zadań wspólnoty rodzinnej we współczesnym świecie

1

- wartości i ich hierarchia

- pojęcie miłości i sposoby jej przeżywania- na podstawie fragmentu Pisma Świętego (Dz 4, 32-35) wylicza cechy charakterystyczne wspólnoty pierwszych chrześcijan.

- poprawnie analizuje fragment Pisma Świętego (Dz 4, 32-35).

- na podstawie fragmentu Pisma Świętego (Syr 6,14-17) charakteryzuje prawdziwego przyjaciela.

kształtowaniu relacji międzyludzkich.

- na podstawie fragmentu katechizmu młodych „Youcat” (nr 368) uzasadnia dlaczego rodzina jest wzorem wspólnoty.

- własnymi słowami uzasadnia dlaczego przyjaźń jest „skarbem dla człowieka.

- samodzielnie interpretuje biblijną sentencję na temat przyjaźni: „Wierny przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł” (Syr 6, 14).

- samodzielnie projektuje prezentację multimedialną ukazująca zadania wspólnoty rodzinnej we współczesnym świecie.

3. Internet w służbie wiaryPotrafię wskazać wartościowe portale dla młodzieży

Umiem uzasadnić, że portale internetowe mogą pomóc młodemu człowiekowi w rozwoju

Streszczam nr 5, 11 dokumentu „Kościół a Internet”


1

- formy apostolstwa świeckich

- na podstawie tekstu z podręcznika wylicza wartościowe portale dla młodzieży.

- samodzielnie proponuje kilka zasad, którymi chrześcijanie powinni kierować się korzystając z Internetu.
- własnymi słowami opowiada w jaki sposób Internet może być przydatny w Kościele

- z pamięci wylicza strony internetowe, na których można znaleźć informacje na temat Kościoła i jego działalności.

- własnymi słowami uzasadnia, dlaczego portale internetowe mogą pomóc młodym ludziom w rozwoju i umacnianiu wiary.

- własnymi słowami streszcza fragmenty dokumentu Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu „Kościół a Internet”( nr 5, 11).4. Chrześcijański obowiązek rozwoju świata
Potrafię wyjaśnić w jaki sposób młodzież może wpływać na zmiany w świecie

Analizuję samodzielnie tekst Rdz 1, 27-28

Wymienię najważniejsze fakty z życia wybranej osoby, która w ciągu dziejów przyczyniła się do rozwoju świata1

- świętość w rozmaitych formach życia

- opowiada o tym, czego dzisiaj najbardziej potrzebuje ludzkość

- samodzielnie analizuje fragment Pisma Świętego (Rdz 1, 27-28).
- na podstawie tekstu z podręcznika i „Kart pracy” opowiada w jaki sposób chrześcijanin może i powinien przyczyniać się do rozwoju świata.

- własnymi słowami uzasadnia dlaczego współpraca pomiędzy ludźmi jest taka ważna.

- własnymi słowami charakteryzuje wybraną przez siebie postać, która znacznie przyczyniła się do rozwoju świata.

-samodzielnie projektuje plakat lub elektroniczny baner zachęcający do przemiany świata.5. Praca jako powołanie
Potrafię wyjaśnić znaczenie pracy w życiu człowieka

Umiem wytłumaczyć, co to znaczy, że praca jest powołaniem

Wyliczam najważniejsze kryteria wyboru zawodu

1

- świętość w rozmaitych formach życia

- na podstawie własnej wiedzy wyjaśnia jaką rolę odgrywa praca w rozwoju człowieka.

- własnymi słowami streszcza fragment encykliki Jana Pawła II „Laborem exercens” (nr 9).
- samodzielnie wyjaśnia, co to znaczy, że praca jest powołaniem.

- na podstawie tekstu z podręcznika i „Kart pracy” stwierdza w jaki sposób chrześcijanie powinni wykonywać pracę, aby realizować Boże powołanie.

- własnymi słowami uzasadnia dlaczego praca zawodowa jest powołaniem człowieka.

- poprawnie wyjaśnia, czym młodzi ludzie powinni kierować się wybierając konkretny zawód.

- samodzielnie przeprowadza wywiad z człowiekiem, który traktuje swoją pracę jako powołanie życiowe.


6. Powszechne powołanie do miłości
Definiuję miłość Boga do człowieka

Wyliczam cechy autentycznej miłości

Umiem wskazać różne sposoby okazywania miłości Bogu i ludziom

Potrafię samodzielnie zredagować własny „Hymn o miłości”

1

- pojęcie miłości i sposoby jej przeżywania

- miłość w różnych aspektach życia ludzkiego- na podstawie tekstu z podręcznika i „Kart pracy” definiuje miłość Boga do człowieka.

- własnymi słowami opowiada, w jaki sposób wyraża się miłość Boga do człowieka.

-wymienia różne sposoby okazywania miłości Bogu i ludziom.


- streszcza fragment „Hymnu o miłości” św. Pawła z Pierwszego Listu do Koryntian
(1 Kor 13, 4-8a).

- na podstawie tekstu biblijnego (1 Kor 13,4-8a) wymienia cechy prawdziwej miłości.

- własnymi słowami interpretuje zdanie z Pieśni nad Pieśniami (Pnp 8,7).

- samodzielnie redaguje własny „Hymn o miłości”.
7. Powołanie do wyłącznej służby Bogu
Definiuję powołanie

Potrafię opowiedzieć o powołaniu apostołów przez Chrystusa

Umiem wyjaśnić treść poszczególnych rad ewangelicznych

Charakteryzuję różne drogi powołania


1

- świętość w rozmaitych formach życia

- cele poszczególnych sakramentów, zadania ich szafarzy

- interpretacja wybranych tekstów biblijnych odnoszących się do sakramentów


- własnymi słowami określa, co to jest powołanie.

- na podstawie tekstu z podręcznika i „Kart pracy” wyjaśnia na czym polega piękno kapłaństwa.

- samodzielnie analizuje fragmenty Pisma Świętego (Mt 4,18-20; Mt 9,9; Dz 9,3-6).


- na podstawie analizy tekstów biblijnych opowiada o powołaniu apostołów przez Jezusa Chrystusa.

- na podstawie własnej wiedzy i „Kart pracy” wyjaśnia na czym polegają poszczególne rady ewangeliczne: czystość, ubóstwo, posłuszeństwo.

- na podstawie tekstu z podręcznika i „Kart pracy” charakteryzuje różne drogi realizacji powołania do służby Bogu: kapłaństwo diecezjalne, życie zakonne, świeckie życie konsekrowane.

- samodzielnie redaguje modlitwę w intencji powołanych do wyłącznej służby Bogu.

- samodzielnie projektuje prezentację multimedialną przedstawiającą historię powołania wybranej postaci biblijnej


8. Powołanie do małżeństwa
Wymienię różnice pomiędzy małżeństwem sakramentalnym a cywilnym

Potrafię wyliczyć i scharakteryzować przymioty małżeństwa katolickiego

Potrafię zredagować „receptę” na udane małżeństwo

Umiem uzasadnić potrzebę zawarcia katolickiego małżeństwa

1

- świętość w rozmaitych formach życia

- cele poszczególnych sakramentów, zadania ich szafarzy

- interpretacja wybranych tekstów biblijnych odnoszących się do sakramentów


- własnymi słowami określa czym jest małżeństwo według zamysłu Bożego.

- samodzielnie podaje podobieństwa i różnice między małżeństwem sakramentalnym a małżeństwem cywilnym- na podstawie tekstu z podręcznika wyjaśnia, na czym polegają przymioty małżenstwa katolickiego (jedność, płodność, wiernośc, nierozerwalność).

- samodzielnie stwierdza, że małżeństwo jako związek kobiety i meżczyzny zostało ustanowione przez Boga.

- samodzielnie stwierdza, w jaki sposób młodzież powinna przygotowywać się do małżeństwa.

- na podstawie własnej wiedzy redaguje receptę na udane małżeństwo.

- własnymi słowami uzasadnia dlaczego ludzie wierzący zawierają sakramentalne małżeństwo.

- samodzielnie przeprowadza wywiad z długoletnimi małżonkami.9. Płciowość Bożym darem
Wyliczę podstawowe zadania i obowiązki kobiet i mężczyzn

Wymienię określenia ciała ludzkiego zawarte w tekstach: 1Kor 6,15.19; 1 Tes 4, 3-5

Potrafię wskazać konsekwencje niewłaściwego wykorzystania daru seksualności

Argumentuję wartość życia w czystości przed ślubem

1

- świętość w rozmaitych formach życia

- wartość czystości w różnych okresach życia

- pojęcie miłości i sposoby jej przeżywania


- na podstawie fragmentów Pisma Świętego (1 Kor 6,15.19; 1 Tes 4, 3-5) stwierdza, jak św. Paweł nazywa ludzkie ciało

- na podstawie fragmentów Pisma Świętego (1 Kor 6,15.19; 1 Tes 4, 3-5) stwierdza przed czym przestrzega św. Paweł.

- na podstawie fragmentów Pisma Świętego (1 Kor 6,15.19; 1 Tes 4, 3-5) - wylicza konkretne wskazówki św. Pawła, skierowane do dzisiejszej młodzieży.


- samodzielnie wymienia zadania, które podejmuje człowiek jako kobieta i jako mężczyzna.

- własnymi słowami opowiada o zadaniach, które są wspólne dla mężczyzny i kobiety.

- własnymi słowami określa, czemu służy dar płodności, który człowiek otrzymał od Boga.

- na podstawie tekstu z podręcznika wylicza konsekwencje niewłaściwego wykorzystania daru seksualności.

- na podstawie fragmentu katechizmu Youcat (nr 407) uzasadnia, dlaczego warto żyć w czystości do ślubu.

- samodzielnie redaguje zasady życia, które pomogą młodzieży dobrze przeżywać dar płciowości.

- samodzielnie redaguje treść list do swojego przyszłego męża (żony), w którym przekonuje go (ją), że powinni żyć w czystości do ślubu.


10. Piękno rodzicielstwa
Umiem wymienić obowiązki rodziców względem dzieci

Umiem opisać przejawy odpowiedzialnego rodzicielstwa

Potrafię uargumentować potrzebę przestrzegania zasad moralnych przez małżonków pragnących mieć dziecko

Umiem wskazać zagrożenia wynikające ze stosowania metody „in vitro”


1


- świętość w rozmaitych formach życia

- pojęcie miłości i sposoby jej przeżywania- na podstawie własnej wiedzy wylicza obowiązki rodziców względem dzieci.

- poprawnie projektuje zasady, jakimi powinni kierować się rodzice w wychowaniu gimnazjalistów.- własnymi słowami opowiada na czym polega odpowiedzialne rodzicielstwo.

- samodzielnie proponuje rady dla małżonków, którzy bardzo pragną mieć dzieci a są niepłodni.

- własnymi słowami wyjaśnia, co to znaczy, że małżonkowie starając się o dziecko powinni przestrzegać zasad etycznych i moralnych.

- samodzielnie redaguje tekst na temat „Moja przyszła rodzina”.

- uzasadnia, dlaczego Kościół prosi, aby nie stosować metody „in vitro”.


11. W obronie nienarodzonych
Potrafię opisać konsekwencje zabójstwa dziecka nienarodzonego

Redaguje list do kobiety, będącej w trudnej sytuacji życiowej i spodziewającej się dziecka

Potrafię wskazać sposoby pomocy matkom oczekującym narodzin dziecka i będącym w trudnych życiowych sytuacjach

1

- przykazania Dekalogu: wartości, których bronią przykazania

- świętość życia ludzkiego- własnymi słowami opowiada o konsekwencjach zabójstwa dzieci nienarodzonych.

- poprawnie wymienia sposoby pomocy matkom oczekującym na dziecko i będącym w trudnej sytuacji.- własnymi słowami uzasadnia dlaczego aborcja jest morderstwem.

- samodzielnie interpretuje słowa papieża Jana Pawła II: „Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości”.

- samodzielnie redaguje treść listu do kobiety, która oczekuje dziecka i jest w bardzo trudnej sytuacji życiowej.

- samodzielnie projektuje prezentację multimedialną przedstawiającą proces rozwoju człowieka od poczęcia do narodzin.12. Eutanazja zabójstwem ludzi chorych i cierpiących
Definiuję pojęcie „eutanazja”

Potrafię wymienić zasady postępowania z człowiekiem terminalnie chorym

Potrafię wytłumaczyć dlaczego chrześcijanie nie mogą zgodzić się na wprowadzenie prawa do eutanazji

Zredaguję modlitwę w intencji osoby terminalnie chorej

1

- przykazania Dekalogu: wartości, których bronią przykazania

- świętość życia ludzkiego

- wykroczenia przeciw przykazaniom i ich konsekwencje


- własnymi słowami definiuje pojęcie „eutanazja”

- na podstawie fragmentu Pisma Świętego (Mt 10,8) stwierdza w jaki sposób należy postępować wobec śmiertelnie chorych.

- na podstawie „Katechizmu Kościoła Katolickiego (2277, 2324) wymienia podstawowe zasady, którymi należy kierować się mając do czynienia z ludźmi terminalnie chorymi.


- poprawnie wymienia argumenty przeciwko eutanazji.

- poprawnie stwierdza, jak należy odnosić się do ludzi śmiertelnie chorych.

- poprawnie analizuje fragmenty Pisma Świętego (Mt 4, 23-24; 10,8).

- własnymi słowami uzasadnia dlaczego chrześcijanie nie mogą się zgodzić na eutanazję.

- samodzielnie redaguje treści listu do bohaterki historii z podręcznika Grace Sung Lee, w którym przekonuje ją, że nie można godzić się na eutanazję.

- samodzielnie redaguje treść modlitwy w intencji ludzi śmiertelnie chorych.13. Zagrożenia młodości
Umiem wskazać przyczyny różnorodnych rodzajów uzależnień

Wymieniam skutki uzależnień

Wskazuje formy pomocy osobom uzależnionym


1

- argumenty, które

pomagają człowiekowi wytrwać

w wierze i przezwyciężać trudności

z nią związane,

- konsekwencje wiary

w jednego Boga.

- trudności wynikające

z wyznawania wiary w jednego Boga.

- wykroczenia przeciw przykazaniom i ich konsekwencje.


- na podstawie własnej wiedzy wymienia przyczyny różnych rodzajów uzależnień.


- poprawnie wylicza skutki uzależnień.

- samodzielnie redaguje hasło przestrzegające przed nałogami.

- własnymi słowami opowiada o formach pomocy osobom uzależnionym.

- na podstawie własnej wiedzy i doświadczenia planuje kampanię reklamową w szkole lub Internecie przestrzegającą przed wybranym rodzajem uzależnienia.14. Sekty zagrożeniem dla wiary i życia
Potrafię wskazać sposoby werbowania przez sekty

Definiuję pojęcie „sekta” i umiem opisać mechanizmy ich działania

Wyliczam zasady obrony przed sektami

1

- cechy charakterystyczne sekt i metody ich działania oraz skutki przynależności do sekt

- właściwa postawa chrześcijanina wobec sekt- poprawnie wymienia główne sposoby werbowania młodych ludzi przez sekty.

- na podstawie tekstu z podręcznika i „Kart pracy” wylicza skutki przynależności do sekt.

- samodzielnie analizuje fragment Pisma Świętego (Mt 7, 15-20).


- poprawnie określa czym są i jak działają sekty.

- poprawnie wymienia zasady obrony przed sektami.

- korzystając z dostępnych źródeł, wypisuje sekty działające na terenie Polski

- własnymi słowami opowiada o działaniu sekt.

- własnymi słowami omawia zasady obrony przed sektami.

- samodzielnie projektuje plakat ostrzegający przed sektami.15. „Ojcze nasz, któryś jest w niebie…”
Potrafię opowiedzieć do czego zobowiązuje chrześcijanina prawda, że Bóg jest naszym Ojcem

Umie wyjaśnić co to znaczy, że chrześcijanie sa dla siebie braćmi i siostrami

Wyliczę grupy próśb zawartych w modlitwie „Ojcze nasz”


1

- Modlitwa Pańska jako program życia chrześcijanina

- przesłanie wypływające z wezwań Modlitwy Pańskiej

- Wartość Modlitwy Pańskiej jako programu drogi życia chrześcijanina


- poprawnie wylicza grupy próśb zawartych w modlitwie „Ojcze Nasz”.

- poprawnie analizuje fragment Pisma Świętego (Rz 8, 14-17)

- poprawnie uzasadnia dlaczego Boga nazywamy Ojcem.


- własnymi słowami opowiada co to oznacza, że nasz Ojciec – Bóg jest w niebie

- samodzielnie stwierdza do czego zobowiązuje chrześcijan prawda, że Bóg jest naszym Ojcem.

- własnymi słowami wyjaśnia, co oznacza prawda, że chrześcijanie są dla siebie braćmi i siostrami.

- samodzielnie redaguje treść tekstu na temat wyobrażeń o niebie.

- samodzielnie projektuje prezentację multimedialną na temat przymiotów Boga


16. „Święć się Imię Twoje…”
Potrafię zanalizować tekst Mt 10, 32-33

Wyjaśnię znaczenie słów „Święć się Imię Twoje”

Potrafię wskazać różne sposoby dawania we współczesnych czasach świadectwa wiary

1

- Modlitwa Pańska jako program życia chrześcijanina

- przesłanie wypływające z wezwań Modlitwy Pańskiej

- Wartość Modlitwy Pańskiej jako programu drogi życia chrześcijanina

- formy apostolstwa świeckich- poprawnie określa znaczenie słów „święć się imię Twoje”.

- poprawnie wyjaśnia wezwanie z Litanii do Imienia Jezus.

- poprawnie opisuje kto i dlaczego jest świadkiem wiary naszych czasów.


- samodzielnie analizuje fragment Pisma Świętego (Mt 10, 32-33).

- poprawnie uzasadnia dlaczego bycie świadkiem Jezusa jest tak ważne w dzisiejszych czasach.

- własnymi słowami opowiada jak można świadczyć o Chrystusie w rodzinie, szkole, grupach rówieśniczych oraz na formach internetowych i portalach społecznościowych.

- samodzielnie opowiada o tym, w jaki sposób ludzie młodzi mogą dawać świadectwo swojej wiary.

- samodzielnie projektuje znak wiary chrześcijańskiej, który chętnie nosiłaby dzisiejsza młodzież.


17. „Przyjdź Królestwo Twoje…”
Definiuję „Królestwo Boże”

Potrafię wyliczyć zadania realizacja których służy budowaniu królestwa Bożego

Umiem wyjaśnić treść drugiej prośby modlitwy „Ojcze nasz”

1

- Modlitwa Pańska jako program życia chrześcijanina

- przesłanie wypływające z wezwań Modlitwy Pańskiej

- Wartość Modlitwy Pańskiej jako programu drogi życia chrześcijanina


- poprawnie określa królestwo Boże.

- na podstawie tekstów z podręcznika i „Kart pracy” wymienia konkretne zadania jakie powinni wykonać chrześcijanie, aby budować Królestwo Boże.- samodzielnie analizuje fragmenty Pisma Świętego (Mt 4, 17.23-24; 22,36-40).

-własnymi słowami wyjaśnia drugą prośbę modlitwy „Ojcze nasz” – „Przyjdź Królestwo Twoje.

- poprawnie redaguje list do młodego człowieka.

- samodzielnie interpretuje myśl Św. Cyryla Jerozolimskiego: „Kto zachowuje czystość w uczynkach, myślach i słowach, ten może powiedzieć Bogu: „Przyjdź królestwo Twoje”.


  1   2   3   4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna