Plan pracy wychowawczejPobieranie 79.47 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar79.47 Kb.
PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ

ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 20
NA ROK SZKOLNY 2015/2016
OBSZAR I WSPOMAGANIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO UCZNIA

Lp

Zadania, treści

Formy realizacji


Termin

Odpowiedzialni

1

Integrowanie zespołów klasowych

 • wspólne imprezy, zabawy

 • wycieczki

 • zajęcia z pedagogiem. psychologiem

 • wspólne występy podczas popisów klasowych, sekcyjnych, koncertów szkolnych

 • rywalizacja międzyklasowa „Liga klas IV-VI”

cały rok
wg potrzeb

cały rok

cały rok


wychowawcy

nauczyciele, rodzice

pedagog, psycholog

nauczyciele SM
samorząd uczniowski, opiekun SU

2

Poznanie praw dziecka i człowieka w Polsce

i na świecie


 • pogadanki

 • godziny wychowawcze

wg harmonogramu


wychowawcy, nauczyciele, nauczyciele SM, nauczyciele świetlicy


3

Kształcenie umiejętności słuchania, komunikowania się i rozwiązywania problemów w grupie

 • lekcje wychowawcze

 • zajęcia z pedagogiem, psychologiem

 • zajęcia z elementem dramy, uczące metod rozwiązywania konfliktów, uzyskiwania kompromisówcały rok


wg potrzeb

cały rok

wychowawcy

pedagog, psycholog

wychowawcy świetlicy

nauczyciele SM4

Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych, obywatelskich, uczniowskich


 • podejmowanie wspólnych akcji społecznych-współpraca z Domem Samotnej Matki; opieka nad zwierzętami

 • wsparcie i opieka uczniów starszych nad młodszymi kolegami, wolontariat w świetlicy szkolnej

 • poznawanie historii państwa, miasta, w którym żyje oraz symboli narodowych

 • oprawa muzyczna uroczystości, strój galowy

 • właściwe zachowanie się uczniów na lekcjach; przerwach; miejscach publicznych: wyjścia do filharmonii, teatru, lekcjach - wycieczkach, koncertach

 • apele porządkowe

 • podejmowanie działań antydyskryminacyjnych /zajęcia z pedagogiem i psychologiem, godziny wychowawczych, etykaX.2015


cały rok

cały rok

wychowawcy klas, nauczyciele SM

pedagog, wychowawcy


n – l historii, wychowawcy klas I-III,


wychowawcy, nauczyciele SM

wychowawcy klas I – VI

wychowawcy świetlicy

wychowawcy, pedagog, psychologiem, nauczycielem etyki


5

Kultywowanie tradycji narodowych, religijnych, szkolnych, rodzinnych

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

 • Dzień Edukacji Narodowej

 • Pasowanie na ucznia

 • Dzień Niepodległości

 • Andrzejki

 • Mikołajki

 • Koncert kolęd

 • Kiermasz świąteczny

 • Spotkania wigilijne

 • Zabawa karnawałowa

 • Dni otwarte szkoły

 • Rocznica nadania patrona szkoły

 • Wmurowanie tablicy pamiątkowej związanej z patronem szkoły

 • Dzień Wiosny

 • Święto Ziemi

 • Konstytucja 3 Maja

 • Dzień Rodziny

 • Dzień Dziecka/Dzień Sportu

 • Zakończenie roku szkolnego1.IX.2015

14.X

X

11.XIXI

XII


XII

XII


XII

I 2016


II/III

III


III
III

IV

VV – VI

VI

24.VI.2016


Wychowawcy klas II


nauczyciele klas I

nauczyciel historii


nauczyciele świetlicy i SM nauczyciele świetlicy, rodzice

wychowawcy klas

wychowawcy klas I-III

nauczyciele ZS nr 20

wychowawcy klas I-III, nauczyciele SM

nauczyciel historii

wychowawcy, naucz w-f


nauczyciele klas III

6

Wychowanie regionalne, rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, ojczyzny i społeczności europejskiej:


 • festyn szkolno – osiedlowy: „Bezpiecznie, zdrowo, wesoło” oraz Piknik Rodzinny

 • konkursy o Wrocławiu –według harmonogramu Konkursu „Wielka Nagroda Wrocławska”

 • organizacja wycieczek celem poznania osiedla, dzielnicy, miasta, regionu, kraju

 • lekcje muzealne i spotkania umuzykalniające; wyprawy do wrocławskich muzeów i galerii sztuki oraz na koncerty do filharmonii, spektakle w operze

 • organizowanie konkursu międzyszkolnego „Potyczki europejskie”

VI 2016
cały rok


cały rok
cały rok
cały rok

p. A. Jurek, p. I. Chmielewska, RR

RR

nauczyciele ZS


nauczyciele, wychowawcy
nauczyciele, wychowawcy, nauczyciele SM
p. M. Wachowska

7

Wdrażanie do samorządności
IX

IX – XWg regulaminu

wychowawcy

opiekun samorządu: p. E. Maj

rzecznik PU p. D. Bil


8

Współpraca ze środowiskiem lokalnym: Radą Osiedla, MOPS-em, Przedszkolami „Bajka”, P nr122, P nr 63, P nr 123, Przedszkole „Wyspa Skarbów”; Żłobek nr 12, Centrum Kultury „Zachód”, Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław – Krzyki; Akademią Muzyczną im. Karola Lipińskiego

 • Wolontariat Wrocławski

 • paczki świąteczne dla dzieci

 • zajęcia integracyjne

 • koncerty

 • udział w programie „Partnerstwo lokalne”

 • Współpraca ze zborem Baptystów

cały rok

wg ustaleń

wg ustaleńRR

Dyrektor, p. I. Chmielewska


nauczyciele ZS nr 20

Dyrektor


OBSZAR II WSPOMAGANIE ROZWOJU EMOCJANELNEGO UCZNIA

Lp

Zadania, treści

Formy realizacji


Termin

Odpowiedzialni

1

Tworzenie pozytywnego klimatu emocjonalnego w grupie - empatia, integracja międzyklasowa, asertywność

 • pogadanki

 • zabawy integracyjne

 • godziny wychowawcze

 • praca w zespołach kameralnych

cały rok

wychowawcy, nauczyciele, nauczyciele SM, nauczyciele świetlicy, rodzice, pedagog

2

Nauka radzenia sobie ze stresem, tremą scenicznącały rok

wychowawcy, pedagog, nauczyciele świetlicy i SM

3

Pomoc w samopoznaniu, samoocenie, samowychowaniu

 • pogadanki

 • elementy dramy na zajęciach dla uczniów

cały rok

wychowawcy, pedagog, nauczyciele świetlicy i SM

4

Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, dziećmi wymagającymi indywidualnego traktowania ze względu na deficyty emocjonalne i intelektualne

 • współpraca z PPP, pedagogiem, psychologiem

 • współpraca z rodzicamiwg potrzeb


nauczyciele ZS nr 20, pedagog, PPP, psycholog,


5

Umożliwienie osiągania sukcesów osobistych w grupie przez różne formy aktywności

 • udział w konkursach, akcjach, kołach zainteresowań, kołach przedmiotowych

 • koncerty

 • festiwalecały rok

wychowawcy, pedagog, nauczyciele świetlicy i SM

6

Objęcie szczególną opieką uczniów klas I i IV

 • zajęcia z psychologiem i pedagogiem

 • poznanie szkoły i zasad jej funkcjonowania

 • zajęcia integracyjne klasowe i międzyklasowe

 • organizacja zajęć szkolnych do potrzeb dzieci młodszych

 • współpraca z rodzicamicały rok

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog

7

Przeprowadzenie diagnozy wychowawczej w zakresie możliwości, potrzeb, zainteresowań i sytuacji rodzinnej

 • rozmowy z psychologiem, pedagogiem, wychowawcą, rodzicami

 • pogadanki

 • konsultacje dla rodzicówcały rok

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog


OBSZAR III WSPOMAGANIE ROZWOJU INTELEKTUALNEGO UCZNIA

Lp

Zadania, treści

Formy realizacji


Termin

Odpowiedzialni

1

Budzenie ciekawości poznawczej, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień

 • stosowanie aktywizujących metod pracy na lekcji

 • udział w kołach zainteresowań i innych zajęciach poza lekcyjnych

 • udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych oraz przesłuchaniach makroregionalnych i ogólnopolskich

 • występy artystyczne na terenie szkoły i poza szkołą

 • lekcje twórczości

wg harmono-gramu


nauczyciele, nauczyciele SM,

nauczyciele poloniści, biblioteka

2Realizacja priorytetu MEN
1/”Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci młodzieży”

2/ „Edukacja matematyczna przyrodnicza w kształceniu ogólnym”
 • organizacja zajęć szkolnych do potrzeb dzieci młodszych

 • lekcje w bibliotece szkolnej i miejskiej, lekcje muzealne

 • akcja „Cały Wrocław czyta dzieciom”

 • akcja „Bookcrossing uwolnij książkę”
 • udział w konkursach matematycznych

 • udział w konkursach przyrodniczych

wg potrzeb


wg harmono -gramunauczyciele, rodzice, nauczyciele SM, logopeda


OBSZAR IV WSPOMAGANIE ROZWOJU ZDROWOTNEGO ORAZ JEGO BEZPIECZEŃSTWA

Lp

Zadania, treści

Formy realizacji


Termin

Odpowiedzialni

1Realizacja priorytetu MEN

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych”


 • bezpieczeństwo w miejscu pracy, w szkole, w czasie zabaw

 • przeciwdziałanie przemocy i agresji – pogadanki, rozmowy bezpośrednie z klasą, lekcje wychowawcze, lekcje prowadzone przez Straż Miejską

 • zajęcia interaktywne prowadzone z ramienia RR

cały rok

uczniowie, nauczyciele, rodzice, nauczyciele SM, zaproszeni goście

RR

2

Uświadomienie uczniom zagrożeń takich jak nałogi i uzależnienia – przeciwdziałanie nałogom; utrwalanie nawyków higieny osobistej; promowanie zdrowego stylu życia


 • pogadanki

 • godziny wychowawcze

 • WDŻ

 • akcje i kampanie profilaktyczne

 • ćwiczenia śródlekcyjne

 • fluoryzacja zębów

 • przekazanie właściwego modelu spędzania wolnego czasu;

 • zajęcia taneczne

 • praca nad prawidłowym aparatem gry i utrwalanie prawidłowego nawyku przez systematyczne ćwiczenia gry na instrumencie

 • gimnastyka korekcyjna

 • zajęcia sportowe i SKS

cały rok

wychowawcy, nauczyciele, rodzice

nauczyciel WDŻ

pielęgniarka
nauczyciele SM, wychowawcy, nauczyciele

3

Upowszechnianie właściwych wyborów zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi

 • z ekologią na Ty – zbieranie surowców wtórnych; konkursy ekologiczne; udział w akcjach ekologicznych;

 • dbanie o zieleń w klasie i szkole;

 • udział w zajęciach WDŻ

 • akcje i kampanie profilaktyczne

 • owoce w szkole

 • mleko w szkole

wg harmonogramu


wychowawcy, nauczyciele,OBSZAR V WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Lp

Zadania, treści

Formy realizacji


Termin

Odpowiedzialni

1

Działalność Rady Rodziców

Według planu pracy Rady Rodziców


cały rok

RR

2

Włączanie i zachęcanie rodziców do podejmowania działań na rzecz społeczności szkolnej

 • praca przy organizacji uroczystości szkolnych i klasowych, koncertach i konkursach

 • pomoc przy wyjściach

 • organizacja zebrań i konsultacji

 • pomoc w organizacji festynu i kiermaszy

cały rok

wychowawcy klas, SM, RR, nauczyciele świetlicy

nauczyciele ZS nr 20

rodzice, wychowawcy, nauczyciele

Dyrektor, pedagog, nauczycieleZS nr20, rodzice

Plan opracowały:

 • nauczyciel ZS nr 20 – Irmina Mądry

 • nauczyciel OSM – Elżbieta Bojko

 • nauczyciel ZS nr 20 – Dorota Brzezińska

 • nauczyciel SM nr3 – Agnieszka Golińska

 • nauczyciel OSM – Magdalena Kuba

 • z ramienia Rady Rodziców- p. Alicja Rudnicka
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna