Plan realizacji materiału z historii w klasie III wb Liceum OgólnokształcącegoPobieranie 35.25 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar35.25 Kb.

Plan realizacji materiału z historii w klasie III wb Liceum Ogólnokształcącego


w roku szkolnym 2011/2012- semestr drugi


Tematyka lekcji

Kluczowe daty

Wymagania ( jednostka lekcyjna)

Umiejętności ucznia (oceny)1. Pierwsza wojna światowa i rewolucja rosyjska- 1908r.- aneksja Bośni i Hercegowiny

- 28.06.1914r.- zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda

- VIII. 1914 roku- bitwa pod Tannenbergiem.

- V. 1916r.- bitwa jutlandzka

- VII. 1916r.-Somma

- II-XII. 1916 roku- bitwa pod Verdun.

- III. 1917 roku –

abdykacja cara Mikołaja II.

- IV. 1917r.-przystąpienie USA do wojny

-03.03.1918r.- pokój brzeski

- 28.06.1919 rok – traktat wersalski1. Przyczyny wojny ( jakie były przyczyny antagonizmów pomiędzy czołowymi mocarstwami?, jakie były konsekwencje konfliktu w Bośni i Hercegowinie?, jakie były okoliczności zamachu w Sarajewie?, jakie były założenia dowództwa państw centralnych a państw ententy?, przedstaw proces przystępowania do wojny poszczególnych państw).

2. Początek wojny ( jakie były konsekwencje pierwszej bitwy nad Marną?, jakie były konsekwencje bitwy pod Tannebergiem?, na czym polegała wojna pozycyjna?, kiedy państwom centralnym udało się przełamać front wschodni?, jakie były konsekwencje najkrwawszych bitew w historii pierwszej wojny światowej-Verdun, Somma?, jakie były konsekwencje ofensywy Brusiłowa?, jak doszło do jedynej bitwy morskiej w 1916r.?, na czym polegała nieograniczona wojna podmorska?, w jakich okolicznościach przystąpiły do wojny rząd USA?).

3. Rewolucje w Rosji ( jaka była sytuacja polityczna, społeczna, ekonomiczna w cesarstwie w przededniu rewolucji lutowej?, jakie były okoliczności abdykacji Mikołaja II?, kim byli bolszewicy?, na czym polegał system dwuwładzy?, jakie były zamiary gen. Korniłowa?, przedstaw przebieg wydarzeń z 6/7 listopada 1917 roku, jakie decyzje ogłosił Lenin po przejęciu władzy?, jakie decyzje zapadły w Brześciu Litewskim- 3.03.1918 roku?).


zna pojęcia: sztab generalny, państwa centralne, ententa, wojna pozycyjna, gaz musztardowy, Mitteleuropa, erstz, wojny bałkańskie, zamach w Sarajewie, bolszewicy, mienszewicy, Rada Komisarzy Ludowych, Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, rozejm w Compiegne, jakie państwa powstały po I wojnie światowej- 2.

Jw.+ geneza I wojny światowej-3.

Jw.+ przebieg I wojny światowej, nieograniczona wojna podmorska, geneza rewolucji w Rosji-4.

Jw.+ proces przejmowania władzy przez bolszewików, okoliczności klęski państw centralnych-5.
2.Trauma okopów i totalitaryzmu.


1919r.- założenie Związków Bojowych

1920r.- NSDAP

1921r.- przyjęcie założeń NEP-u

X.1922r.- marsz na Rzym

XII.1922r.- proklamowanie ZSRR

1925r.- wprowadzenie dyktatury przez Mussoliniego

1929r.- rządy dyktatorskie Stalina

- utworzenie Państwa Watykańskiego

1933- Adolf Hitler kanclerzem Niemiec

1934r.- wielka czystka, noc długich noży

1935r.- ustawy norymberskie1. Komunizm w Rosji ( jaką rolę pełniła w Rosji bolszewickiej- Czeka?, jakie były konsekwencje wojny domowej w Rosji?, w jaki sposób przebiegała budowa struktur Armii Czerwonej?, jakie były założenia leninizmu?, czym był komunizm wojenny w latach 1918-1920?, jakie były założenia NEP-u?, różnica pomiędzy samostanowieniem narodowym a proletariackim internacjonalizmem).

2. Stalinizm ( jakie były założenia ideologiczne?, na czym polegała kolektywizacja?, w jakich okolicznościach przeprowadzono pierwsze wielkie czystki?, jakie były ich konsekwencje?, na czym polegały plany industrializacyjne Stalina?).

3. Faszyzm włoski ( jakie było podłoże narodzin faszyzmu?, jakie cechy posiada państwo autorytarne?, jaką rolę odegrały Związki Bojowe?, okoliczności i konsekwencje „ marszu na Rzym”, jakie były założenia dyktatury Mussoliniego?, jakie były założenia paktów laterańskich?).

4. Nazizm ( ideologia nazizmu, w jakich okolicznościach i na jakiej zasadzie Hitler objął władzę?, do jakich wydarzeń doszło w pierwszych latach dyktatury hitlerowskiej?, jakie cechy posiada totalitaryzm?).

- zna pojęcia: sowieci, kułak, czekista, wróg klasowy, łagry, czystka, kolektywizacja, kołchozy, sowchozy, monopartyjność, kult wodza, generalissimus, elitaryzm, korporacjonizm, duce, nazizm, Fuhrer, „cis w plecy”, „ noc długich noży”, „ aryzacja”, autorytaryzm, totalitaryzm, leninizm-2.

- jw.+ wyjaśnia, na czym polegał czerwony

terror, omawia sposób przejęcia władzy

przez Mussoliniego i wprowadzenia dyktatury faszystowskiej-3.

- jw. + przedstawia etapy funkcjonowania

gospodarki radzieckiej

od komunizmu wojennego do

gospodarki socjalistycznej

analizuje sytuację polityczną

w ZSRR w czasach stalinizmu,

przedstawia genezę i rozwój

faszyzmu niemieckiego-4.

- jw. + omawia sytuację polityczną w Niemczech po przejęciu władzy przez Hitlera-5.

- jw. + osobowości dyktatorów-6.

3. Narodziny II RP. Walka o granice.


XII. 1918r.- powstanie wielkopolskie

17.VIII.1919r.- I pwstanie śląskie

IV.1920r.- wyprawa kijowska

VIII. 1920r- bitwa warszwska, II powstanie śląskie

X.1920r.- bunt gen. Żeligowskiego

18.III.1921r.-pokój w Rydze

20.III.1921r.- plebiscyt na Śląsku


2/3.V. 1921r.- III powstanie śląskie

V.1922r.- konwencja górnośląska 1. Odzyskiwanie niepodległości. ( w jakich okolicznościach Polska odzyskała niepodległość?, jakie były postanowienia konferencji wersalskiej w sprawie granic państwa polskiego?, przedstaw proces kształtowania się granicy zachodniej- powstanie wielkopolskie oraz powstania śląskie, przedstaw proces kształtowania się granicy południowej- jakie było podłoże konfliktu z Czechosłowacją?).

 2. Sprawa granicy wschodniej. Pierwsze ośrodki władzy na ziemiach polskich ( jakie było podłoże konfliktu z Litwą?, jakie było podłoże konfliktu polsko-ukraińskiego?, omów założenia koncepcji polityki wschodniej, przedstaw przebieg wojny polsko-bolszewickiej, jakie były konsekwencje „ cudu nad Wisłą”?, jakie były ostateczne ustalono sprawę granic II RP?, znaczenie pierwszych ośrodków władzy).

- zna pojęcia: orlęta lwowskie, „ cud nad Wisłą”, Rada Regencyjna, Polska Komisja Likwidacyjna, Naczelna Rada Ludowa, Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, postanowienia konferencji wersalskiej-2.

- jw. + omawia okoliczności powołania rządu ogólnonarodowego,

charakteryzuje walki o zachodnie, północne i południowe granice państwa polskiego- próba-3.

- jw. + wskazuje na mapie II Rzeczypospolitej

obszary plebiscytowe,

zasięg powstań narodowych, granice państwa polskiego i państwa ościenne, koncepcja polityki wschodniej-4.

- jw. + omawia koncepcje polityki wschodniej, przebieg wojny polsko-bolszewickiej oraz konfliktu z Ukrainą i Litwą-5.

- jw. + ocenia rolę Józefa Piłsudskiego w okresie odbudowy państwa-6.

4. Od sejmokracji do sanacji- ustrój II RP.


I. 1919r.- wybory do Sejmu Ustawodawczego

17.III.1921r.- konstytucja marcowa

XII.1922r.- wybór Gabriela Narutowicza

1923r.- pakt lancokoroński

1924r.- reforma walutowa

1926r.- zamach majowy

1930r.- tzw. wybory brzeskie

23.IV.1935r.- konstytucja kwietniowa

1. II RP w dobie parlamentarnej ( okoliczności i zasady małej konstytucji oraz konstytucji marcowej, co zagwarantowała konstytucji marcowa?, jakie partie polityczne odgrywały decydującą rolę w życiu politycznym kraju?, jakie było położenie mniejszości narodowych w Polsce?, jak wyglądała integracja państwa według pierwszych rządów?, jakie były konsekwencje pierwszych wyborów prezydenckich?, jakie reformy wprowadził Władysław Grabski?).


2. Rządy sanacji ( w jakich okolicznościach doszło do zamachu majowego?, co oznaczały „ rządy pułkowników”?, jakie było znaczenie noweli sierpniowej?, czym były „ wybory brzeskie”?, jakie zmiany zostały wprowadzone w konstytucji kwietniowej? Na czym polegała dekompozycja obozu władzy po śmierci Piłsudskiego? jakie były konsekwencje radykalizacji opozycji parlamentarnej?).

- zna pojęcia: sanacja,

Centrolew, „wybory brzeskie”, rządy pułkowników,

wymienia najważniejsze partie

polityczne działające w okresie

parlamentarnym, mała konstytucja, konstytucja marcowa, konstytucja kwietniowa-2.

- jw. + przedstawia okoliczności zamachu

majowego, wybory prezydenckie-1922r., położenie mniejszości narodowych-3.

- jw. + reformy Władysława Grabskiego, charakteryzuje rządy sanacji w Polsce i sytuację obozu rządowego

po śmierci Piłsudskiego-4.

- jw. + wymienia najważniejsze partie polityczne w okresie rządów sanacji, ocena rządów sanacji-5.

- jw. + ocena roli prezydentów II RP-6.


5. Bilans II RP-polityka zagraniczna, gospodarka i kultura.


1921r.- polsko-francuski sojusz obronny

1925-1934- wojna celna

1932r.- polsko-radziecki pakt o nieagresji

1934r- polsko-niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy

1937r.- początek budowy COP-u

IV.1939r.- francuskie gwarancje niepodległości II RP

VIII- polsko-brytyjskie gwarancje o wzajemnej pomocy


 1. Polityka ekonomiczna II RP ( okoliczności budowy portu i miasta w Gdyni, jaki był status Wolnego Miasta Gdańska?, jakie były konsekwencje wojny celnej?, jakie były założenia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego?).
 1. Polityka zagraniczna II RP ( jaka była rola pierwszych sojuszy państwa polskiego z Francją oraz Rumunią?, jak kształtowały się stosunki z Litwą?, jakie zmiany wprowadziły pakty lokarneńskie?, w jaki sposób ewalowały stosunki polityczne z Niemcami oraz ZSRR? Co zawierała koncepcja Międzymorza?

- zna pojęcia : COP, Wolne Miasto Gdańsk, wojna celna, polityka równowagi, Józef Beck-2.

- jw. + zna inwestycje gospodarcze, jaką politykę zagraniczną prowadziliśmy przed a po zamachu majowym-3.
-Jw. + omawia politykę Anglii, Francji, Niemiec i ZSRR wobec Polski

w latach 30.-4.

- jw. + ocenia politykę zagraniczną Józefa Becka-5.

- jw. + bilans gospodarczy oraz zagraniczny II RP-6.6. Świat między wojnami.


1931r. – zajęcie Mandżurii przez Japonię

1934r.- utworzenie Cesarstwa Madżukuo

1934-1935-Wielki Marsz komunistów przez Chiny

1935r- zajęcie Abisynii przez Włochy, plebiscyt w Kraju Saary

1936r.- remilitaryzacja Nadrenii

1937r.- powstanie Paktu Antykomiternowskiego

1938r.- Anschluss Austrii, podpisanie układu kończącego konferencję w Monachium, noc kryształowa

1939r.- Protektorat Czech i Moraw, zajęcie Albanii przez Włochy, pakt Ribbentrop- Mołotow

1. Droga do wojny-Japonia, Włochy, Niemcy ( okoliczności i konsekwencje wojny domowej w Hiszpanii, jakie były cele polityki dalekowschodniej Japonii?, jakie były cele polityki imperialnej Włoch?, jakimi sposobami Niemcy łamały postanowienia traktatu wersalskiego?, jaką rolę pełnił Pakt Antykomiternowski?).


2. Appeasement, Monachium- konsekwencje ( jaką politykę prowadziły państwa zachodnie wobec państw osi?, przedstaw założenia polityki appeasementu, jakie były konsekwencji nocy kryształowej?, okoliczności i założenia konferencji monachijskiej, jaka była sytuacja w Europie na przełomie 1938/1939r?, jakie były okoliczności zawarcia paktu Ribbentrop- Mołotow?).

- zna pojęcia: appeasement, noc kryształowa, pakt antykomiternowski, anschluss przestrzeń życiowa, oś Rzym-Berlin, eksterytorialna autostrada, pakt Ribbentrop-Mołotow-2.

- jw. + wojna domowa w Hiszpanii, cele polityki państw osi-3.

- jw. + sposoby łamania paktu wersalskiego przez Niemcy, konsekwencje nocy kryształowej, okoliczności i postanowienia konferencji monachijskiej-4.

- jw. + ocena sytuacji w Europie na przełomie 1938/1939-5.

- jw. + ocena polityki państw zachodnich w przededniu wybuchu II wojny światowej-6.
Zadania domowe- klasa III wb:


 • ćwiczenia-4-6/104-15.02.2012r.

 • Jakie były bezpośrednie konsekwencje I wojny światowej dla sytuacji geopolitycznej Europy?. Przedstaw proces upadku mocarstw europejskich-22.02.2012r.

 • Jakie decyzje zapadły podczas obrad konferencji wersalskiej. Dokonaj analizy.-29.02.2012r.

 • Ćwiczenia-2,6/121-14.03.2012r

 • Ćwiczenia-1,4,5/144-11.04.2012r.


Projekt- Zimna wojna-narodziny. W jaki sposób Stany Zjednoczone i ZSRR rywalizowały ze sobą w ramach polityki zimnej wojny?-28.03.2012r.

Sprawdziany- klasa III wb:


 • zagadnienie-1-29.02.2012r

 • zagadnienie-2-14.03.2012r.

 • zagadnienia-3-4-11.04.2012r.


Opracowała mgr Sylwia Sykosz©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna