Plan rozwoju lokalnego gminy łubniany na lata 2005–2006 I 2007-2013 Spis treściPobieranie 0.74 Mb.
Strona1/8
Data06.05.2016
Rozmiar0.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Łubniany

na lata 2005 – 2006 i 2007 - 2013PLAN ROZWOJU LOKALNEGO

GMINY ŁUBNIANY

NA LATA 2005–2006

I 2007-2013Spis treściI

WSTĘP ……………………………………………………………………………….


4

II

OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO…………………………………………………………………..........

5


III

AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA NA TERENIE GMINY………………………………………………………………………………..

5

a. Położenie, powierzchnia ludność ………………………………………………...

5
b. Charakter i funkcje gminy……………………………………………………….

5
c. Środowisko przyrodnicze………………………………………………………….

6
- lasy…………………………………………………………………………………..

6
- pomniki przyrody……………………………………………………………………

8
- rośliny……………………………………………………………………………….

10
- zwierzęta ……………………………………………………………………………

11
- identyfikacja problemów……………………………………………………………

12
d. Turystyka…………………………………………………………………………

12
- identyfikacja problemów……………………………………………………………

13
e. Zagospodarowanie przestrzenne…………………………………………………

14
Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego……………………………...

14
- gleby…………………………………………………………………………………

14
- wody…………………………………………………………………………………

14
- klimat………………………………………………………………………………..

15
- rzeźba terenu ………………………………………………………………………..

16
- budowa geologiczna………………………………………………………………...

16
- surowce mineralne………………………………………………………………….

17
Infrastruktura techniczna gminy…………………………………………………...

17
- zaopatrzenie w wodę………………………………………………………………..

17
- odprowadzenie ścieków…………………………………………………………….

18
- melioracje wodne…………………………………………………………………..

18
- elektroenergetyka……………………………………………………………………

18
- gazownictwo………………………………………………………………………..

18
- telekomunikacja……………………………………………………………………..

18
- ciepłownictwo……………………………………………………………………….

18
- gospodarka odpadami……………………………………………………………….

18
- komunikacja…………………………………………………………………………

18
Własność nieruchomości…………………………………………………………..

19
- historia………………………………………………………………………………

21
- zabytkowe obiekty architektury i budownictwa……………………………………

21
- identyfikacja problemów……………………………………………………………

23
f. Gospodarka……………………………………………………………………….

23
- główni pracodawcy, struktura i trendy ……………………………………………..

23
- struktura zatrudnienia w gminie…………………………………………………….

24
- identyfikacja problemów……………………………………………………………

26

g. Strefa społeczna………………………………………………………………….

26

- demografia…………………………………………………………………………..

26
- wykształcenie, bezrobocie i rynek pracy……………………………………………

27
- jakość życia mieszkańców…………………………………………………………..

29
- identyfikacja problemów……………………………………………………………

30

IV

ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI W GMINIE…………


31

V

REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW………………………………………….


33

VI

ODNIESIENIE PROJEKTÓW DZIAŁAŃ PRL DO INNYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH…………………………………………..

42


VII

OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO………………………………………………………………………..

45


VIII

SYSTEM WDRAŻANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO………………….


48

IX

SPOSOBY MONITOROWANIA , OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ.


49

"Gminny zespół ds. rozwoju lokalnego składa serdeczne podziękowania za zaangażowanie w opracowaniu niniejszego planu wszystkim tym, którzy służyli nam życzliwą radą".

Autorzy

Rozdział I

WSTĘP

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z siedmiu programów operacyjnych, które służą realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/PWW). ZPORR rozwija cele NPR, określając priorytety i kierunki polityki regionalnej państwa w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Realizacja tej polityki w ramach ZPORR, będzie współfinansowana ze środków Funduszy Strukturalnych.

Plan niniejszy opracowany został według wytycznych Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego - Uzupełnienia Programu z dnia 16 kwietnia 2004 r. wersja ostateczna. Przy realizacji zadań Działania 3.1. Obszary wiejskie i 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji. W Działaniu 3.1. Obszary wiejskie oraz w Działaniu 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji przewidziane są do realizacji projekty, które mają wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz tworzą warunki dla wzrostu zatrudnienia. W ramach obu Działań do realizacji przewiduje się projekty inwestycyjne zlokalizowane na obszarach wiejskich oraz miast do 20.000 mieszkańców wynikające z planu rozwoju lokalnego

Według ZPORR-u warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania w ramach Działania 3.1 oraz 3.2 jest załączenie do wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego Planu Rozwoju Lokalnego Gminy. W planie tym powinno być ujęte zadanie, o dofinansowanie którego ubiega się gmina.

Plan Rozwoju Lokalnego - jest nowoczesnym narzędziem zarządzania. Służy realizacji polityki programowania rozwoju lokalnego, regionalnego. Obejmuje on analizę i diagnozę sytuacji obecnej, wyznacza wizję rozwoju samorządu, opis planowanych zadań inwestycyjnych na lata 2005-2006, plan finansowy na lata 2005-2006 obligatoryjnie a w latach 2007 - 2013 fakultatywnie.

Przygotowany przez nas dokument jest dokumentem kroczącym. Zakłada się jego cykliczny monitoring i ocenę realizowanych zadań inwestycyjnych przynajmniej raz w roku.

Niniejszy dokument przedstawia Plan Rozwoju Lokalnego na terenie Gminy Łubniany na lata 2005-2006. Podstawowym celem sporządzania Planu Rozwoju jest stworzenie możliwości decyzyjnych w sprawach podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie rzeczowym oraz finansowym, w dłuższej perspektywie czasowej.

Decyzje te pozwolą na wcześniejsze podjęcie prac przygotowawczych dla planowanych procesów inwestycyjnych ( przygotowanie dokumentacji projektowej, itp.) Umożliwią także pozyskiwanie źródeł finansowania dla planowanych zadań z odpowiednim wyprzedzeniem.Rozdział II

OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY

Plan Rozwoju Lokalnego obejmuje swoim obszarem działania inwestycje w Gminie Łubniany realizowane w latach 2005 – 2006 oraz 2007 - 2013.

Okresy programowania Unii Europejskiej - lata 2004 - 2006 i 2007 - 2013, narzucają ramy czasowe realizacji planu, natomiast określone w ZPORR priorytety, wyznaczają obszary działalności gminy poddane w tym dokumencie diagnozie. Analizie poddano: sferę społeczną, gospodarczą, techniczną i finansową.
Rozdział III

AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA TERENIE GMINY ŁUBNIANY

a) Położenie, powierzchnia, ludność

Gmina Łubniany położona jest w centralnej części województwa opolskiego i graniczy: - od zachodu z gminą Dobrzeń Wielki, - od wschodu z gminami Turawa i Lasowice Wielkie, od północy z gminą Murów, od południa z gminą i miastem Opole.

Granice gminy przylegają bezpośrednio do miasta wojewódzkiego Opola. Centrum miasta wojewódzkiego od siedziby gminy wsi Łubniany dzieli odległość około 17 km.

Powierzchnia gminy w granicach administracyjnych wynosi 12 541,00 ha (z czego prawie 50% zajmują lasy).

Przez obszar gminy przepływają rzeki : Mała Panew, Brynica, Jemielnica i Swornica. Jakość wód klasyfikuje je do II -ej klasy czystości.
Gminę zamieszkałą przez ok. 9 077 osób, tworzy 13 miejscowości koncentrujących się w 11 sołectwach:

* Kępa – 725 mieszkańców

* Luboszyce – 962 mieszkańców
* Biadacz – 648 mieszkańców
* Kolanowice – 523 mieszkańców
* Masów – 321 mieszkańców,
* Brynica z przysiółkiem Surowina – 1352 mieszkańców
* Łubniany – 1590 mieszkańców
* Dąbrówka Łubniańska z przysiółkiem Kosowce – 602 mieszkańców

* Jełowa – 1985 mieszkańców


* Grabie – 156 mieszkańców

* Kobylno – 213 mieszkańców


b) Charakter i funkcje gminy
Istniejące położenie, ukształtowanie i zagospodarowanie gminy wskazują na złożoność charakteru i funkcji gminy.

  • Charakter gminy

W strukturze funkcjonalno - przestrzennej gminy znaczącą pozycję stanowią lasy, które zajmują 48,8% powierzchni gminy.

Użytki rolne zajmują 4 223 ha, co stanowi 46,8% w tym grunty orne 3873 ha /72,3%/. Wśród użytków rolnych 89,8% zajmują kompleksy średniej i słabej przydatności gleb dla rolnictwa. Jest to zatem gmina o średniej jakości obszarach dla produkcji rolnej. Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, który dla gminy wynosi 68,5 pkta. stawia gminę na dalszym - 53 miejscu w województwie (średnia dla województwa - 87,2 pkt.).

Biorąc pod uwagę strukturę funkcjonalno-przestrzenną gmina ma charakter leśno – rolniczy.  • Funkcje gminy

Wiodące funkcje gminy to : rolnicza, usługowa i mieszkaniowa. Warunki agroklimatyczne jakie posiada gmina są średnie dla produkcji rolnej. Położenie gminy w sąsiedztwie miasta Opola powoduje, że część ludności zawodowo czynnej znajduje zatrudnienie poza obszarem gminy, głównie w usługach miasta Opola a także poza granicami kraju w Niemczech.
c) Środowisko przyrodnicze

Gmina Łubniany jest stosunkowo bogata w zieleń. Obszary zieleni zajmują prawie 50% ogólnej powierzchni gminy. Tworzą ją: skupiska drzew jako lasy, zadrzewienia przydrożne i śródpolne, zieleń parkowa, zieleń na cmentarzach, sady, ogrody, zieleń towarzysząca ciekom wodnym oraz zabudowie. W gminie lasy zajmują 6 120 ha, co stanowi 48,8% powierzchni gminy. Większość lasów (ok. 90% jest własnością Skarbu Państwa, którymi zarządzają Lasy Państwowe). Część obszaru gminy to Park Krajobrazowy Lasów Stobrawsko - Turawskich, który stwarza doskonałe warunki całorocznego wypoczynku i obcowania z przyrodą.  • Lasy

W gminie Łubniany lasy zajmują 6 120 ha, co stanowi 48,8% powierzchni gminy. wskażnik lesistości gminy jest prawie dwukrotnie wyższy od przeciętnej lesistosci województwa (26,9%) i zbliżony do lesistości powiatu opolskiego (45,5 %). Lasy w gminie należą do dużego, zwartego kompleksu Lasów Stobrawsko-Turawskich. Tak wysoki udział lasów w strukturze użytkowania gruntów jest wynikiem małej presji na ich rolnicze wykorzystanie w związku ze słabą jakością i przydatnością gleb. Najsłabiej zalesiona jest południowa część gminy.

Większość lasów (ok. 97,8%) jest własnością Skarbu Państwa. Zarządzają nimi Lasy Państwowe. Lasy gminy wchodzą w skład 2 nadleśnictw:- Nadleśnictwa Turawa - 2/3 lasów w gminie, część obrębów Jełowa i Turawa),

- Nadleśnictwa Kup (część obrębu Kup).

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej Mroczkiewicza, teren gminy znajduje się w Krainie Ślaskiej, Dzielnicy Równiny Opolskiej i mezoregionie Borów Stobrawskich. Według Matuszkiewicza dominującymi zespołami potencjalnej roślinności, która opanowałaby ten teren po zaprzestaniu w nim obecnej działalności człowieka są:

w dolinie Brynicy i Małej Panwi - łęgi jesionowo-olszowe,

na pozostałym obszarze gminy powinny występować grądy subkontynentalne oraz niżowe środkowoeuropejskie acidofilne dąbrowy,

na terenach uboższych roślinność potencjalną stanowią suboceaniczne bory świeże i kontynentalne bory mieszane.

Obecnie dominującym zbiorowiskiem leśnym jest subatlantycki bór sosnowy, silnie przekształcony przez gospodarkę leśną. Występują również płaty tego zbiorowiska o cechach roślinności naturalnej (północna i południowo-zachodnia część gminy). W w dolinie Brynicy i Małej Panwi występują również niewielkie fragmenty lasów grądowych i łęgów jesionowo-olszowych. W zagłębieniach międzywydmowych w północnej części gminy występują niewielkie torfowiska porośnięte przez fragmentarycznie przekształcony bór bagienny.


Dominującymi siedliskami w gminie są siedliska borowe - bór świeży i wilgotny oraz bór mieszany świeży i wilgotny. Znaczną powierzchnię zajmuje także las mieszany świeży i wilgotny. Najmniejszy udział w strukturze siedlisk ma ols jesionowy, ols, las świeży i wilgotny. Najżyźniejsze siedliska występują na północ od wsi Kobylno i Grabie (nadleśnictwo Turawa, obręb Turawa).


Gatunkiem dominującym jest sosna zwyczajna, która zajmuje 84 % powierzchni leśnej. Jako domieszki borów sosnowych występują: świerk pospolity ( 9% ), olsza czarna ( 4% ), buk zwyczajny, dąb szypułkowy i bezszypułkowy, jodła pospolita, jesion wyniosły, sosna wejmutka, modrzew europejski, grab. Rzadziej spotykane drzewa to : daglezja, sosna Banksa, wierzba iwa, klon jawor, kasztanowiec, olsza szara, brzoza pospolita. Średnia wieku najliczniejszego drzewostanu liczy od 56 - do 60 lat. Najmniejszą powierzchnię zajmują drzewostany dojrzałe(powyżej 100 lat).Ochrona lasów

Lasy położone w północnej części gminy (na północ od Dąbrówki Łubniańskiej i Jełowej) należą do obszaru Stobrawskiego Parku Krajobrazowego powołanego Zarządzeniem Wojewody Opolskiego nr P/11/99 z dnia 28.09.1999 r.[Dz. Urz. Woj. Op. Nr 38 poz.255]

Zgodnie z zarządzeniem MOŚZNiL z dnia 26.10.1994 r. dla Nadleśnictwa Kup i z dnia 21.06.1996 r. dla Nadleśnictwa Turawa większość lasów w gminie uznano za ochronne.

Za ochronne uznane zostały drzewostany:- wodochronne,

- chroniące środowisko przyrodnicze - do 10 km od granicy administracyjnej Opola.

Zagrożenia środowiska leśnego

Stan zdrowotny drzewostanów w gminie jest następstwem układu różnych niekorzystnych czynników: złych układów pogodowych, stosunków wilgotnościowych, poziomu skażeń powietrza, wód i gleb, występowaniem szkodliwych owadów i chorób grzybowych. Oddziaływanie wymienionych czynników ma charakter synergiczny, a efekt tego oddziaływania jest zwykle przesunięty w czasie.

Jednym z głównych zagrożeń środowiska leśnego jest presja zanieczyszczeń powietrza. Lasy w gminie tworzy przede wszystkim sosna - gatunek bardzo wrażliwy na emisje przemysłowe. Dlatego tez lasy w gminie, pomimo braku na tym terenie dużych zakładów przemysłowych, zakwalifikowano do I strefy uszkodzeń przemysłowych.

Równolegle do osłabienia drzewostanów przez zanieczyszczenia powietrza, od paru lat powtarzające się susze i obniżenie stanu wód gruntowych mają wpływ na kondycję zdrowotna lasu. Ataki szkodników owadzich są wskaźnikiem osłabienia drzewostanów i ostatnim czynnikiem doprowadzającym do zamierania drzew.

Zanik naturalnych reakcji obronnych to także wynik:

- niedostosowania składu gatunkowego drzew do siedlisk leśnych,

- zaburzonej naturalnej struktury wiekowej i gatunkowej (zakładanie jednogatunkowych i jednowiekowych upraw leśnych).

Pozytywną tendencją w gospodarce leśnej jest zaznaczająca się w ostatnich latach stopniowa przebudowa drzewostanów oraz zastępowanie masowo wypadającego świerka przez gatunki liściaste.Ekosystemy nieleśne

Oprócz formacji leśnych istotnym elementem uzupełniającym i różnicującym teren gminy są użytki zielone, występujące głównie w dolinach cieków wodnych. Na terenach nie zalesionych w dolinie Brynicy oraz koło Jełowej i Kobylna występują wilgotne łąki i zbiorowiska turzycowe, w których wyróżniono kilka dobrze wykształconych, rzadkich na Śląsku Opolskim zbiorowisk. Są to: łąka ostrożeniowa oraz zbiorowisko z panującą turzycą prosowatą. W okolicach Jełowej występują również niewielkie fragmenty łąk niskoturzycowych. Na południowy zachód od Kał, w zarastających żwirowniach stwierdzono występowanie zbiorowiska turzycowo-szuwarowego z dominacją turzycy pęcherzykowatej.

W obrębie terenów intensywnej produkcji rolnej do najcenniejszych elementów przyrodniczych zaliczyć należy zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne, a także układy zieleni przydrożnej (np. aleje w Luboszycach, Biadaczu i Masowie) oraz obudowy biologiczne cieków. Pełnią one bardzo ważne funkcje ekologiczne, krajobrazowe i ochronne.

Ekosystemy łąkowe wraz z ekosystemami leśnymi i zadrzewieniami tworzą mozaikę o dużym znaczeniu biocenotyczno-środowiskowym i stanowią element urozmaicający krajobraz. Pełnią one również rolę niwelatora zanieczyszczeń spalinowych.  • Pomniki przyrody

Szczególną ochroną prawną objęte są drzewa uznane za pomniki przyrody:

- cis pospolity rosnący w Łubnianach (ul. Opolska 55), wymieniony w grupie najstarszych w kraju cisów; wiek - 550 lat, obwód pnia - 294 cm, wysokość 13 m (nr rej.37a),

- dwa dęby szypułkowe (obok gajówki w Kałach); wiek - 300 lat, obwody pni - 460 i 470 cm, wysokość 24 m (nr rej.42),

- modrzew europejski ( obok gajówki w Kałach); wiek - 150 lat, obwód pnia - 252 cm, wysokość 25 m (nr rej.89),

- lipa szerokolistna rosnąca koło Kolanowic; wiek - 350 lat, obwód pnia - 370 cm, wysokość 25 m (nr rej.435).

- buk zwyczajny rosnący między Brynicą a Kup; wiek - 250 lat, obwód pnia - 340 cm, wysokość 29 m (nr rej.264).

Obszary cenne pod względem przyrodniczym

- Podmokłe łąki w Jełowej

Pas podmokłych łąk w Jełowej z wieloma dobrze wykształconymi zbiorowiskami łąkowymi i szuwarowymi. W ich obrębie wyróżniono użytek ekologiczny. Miejsce masowego występowania kukułki szerokolistnej Dactylorhiza majalis, bobrka trójliskowego Menyanthes trifoliata, siedmiopalecznika błotnego Comarum palustre, ostrożenia łąkowego Cirsium rivulare, skrzypa bagiennego Equisetum fluviatile i inne.

- Podmokłe łąki koło Jełowej

Pas podmokłych łąk na południowy – zachód od Jełowej z wieloma dobrze wykształconymi zbiorowiskami łąkowymi i szuwarowymi. Miejsce występowania kukułki szerokolistnej Dactylorhiza majalis, bobrka trójlistkowego Menyanthes trifoliata, siedmiopalecznika błotnego Comarum palustre, ostrożenia łąkowego Cirisum rivulare, wełnianki wąskolistnej Eriophorum angustifolium i innych.

- Podmokłe łąki koło Kobylna

Wilgotne łąki na skraju lasu na południe od Kobylna z wieloma dobrze wykształconymi zbiorowiskami łąkowymi. Miejsce występowania kukułki szerokolistnej Dactylorhiza majalis, krwawnika kichawca Achillea ptarmica, sitowia leśnego Scirpus sylvaticus, wełnianki wąskolistnej Eriophorum angustufolium i innych.

- Zarastające żwirownie koło Kał

Kompleks nieczynnych, zarastających żwirowni na południowy zachód od Kał z wieloma dobrze wykształconymi zbiorowiskami roślinnymi( wodne ,szuwarowe, turzycowe łąki bagienne) w różnych etapach sukcesji roślinnej. Miejsce występowania turzycy pęcherzykowatej Carex vesicaria, turzycy siwej C.canescens, turzycy gwiazdkowej C. echinata, turzycy dzióbkowatej C. rostrata,wełnianki wąskolistnej Eriophorum angustufolium, skrzypa błotnego Equisetumpalustre i innych. Jest to także miejsce rozrodu wielu gatunków płazów(traszkę zwyczajną Triturus vulgaris, żabę wodną Rana esculenta, ropuchę szarą Bufo bufo).

  1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna