Plan Wykonanie wykonaniaPobieranie 65.99 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar65.99 Kb.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY MIRCZE W I PÓŁROCZU 2011


Plan


Wykonanie

% wykonania

I. Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo – wychowawczychLp.


Nazwa


Klasyfikacja dz/rozdz./§

Planowane dotacje w 2011 roku (zł)


Wykonanie

( zł)

%

wykonania

planu

1.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Małków, Kol. Małków, Górka, Kol. Kryłów w Małkowie


801/80101/2590


355329,00

172986,00801/80103/259017600,00

8796,002.

Stowarzyszenie rozwoju wsi Szychowice w Szychowicach


801/80101/2590


308671,00

158958,00801/80103/259020400,00

7032,00

Razem dotacje:
II. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom


Lp.


Nazwa


Klasyfikacja dz/rozdz./§

Planowane dotacje w 2011 roku (zł)


Wykonanie

( zł)

%

wykonania

planu

1.

Klub sportowy „Andoria” w Mirczu

926/92605/2360

35000,00

20000,00
2.

Klub sportowy „Altus” Szychowice

926/92605/236015000,00

8000,00
3.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Mircze

801/80195//2360

10000,00

9999,64
Razem dotacje:III. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Lp.


Nazwa


Klasyfikacja dz/rozdz./ §

Planowane dotacje w 2011 roku (zł)


Wykonanie

( zł)

%

wykonania

planu

1.

Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu

921/92109/2480200000,00

99996,00
2.

Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu

921/92109/280027073,00

27073,003.

Gminna Biblioteka Publiczna

921/92116/2480120000,00

60000,00
Razem dotacje:

IV. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnychLp.


Nazwa


Klasyfikacja dz/rozdz./ §

Planowane dotacje w 2011 roku (zł)


Wykonanie

( zł)

%

wykonania

planu
Powiat hrubieszowski (partycypacja w kosztach kontynuacji przebudowy drogi powiatowej Adelina-Mircze-Kryłów

600/60014/6300658000,00


13957,02

Razem dotacje:V. Dotacje celowe przekazane dla powiatu i województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego


Lp.


Nazwa


Klasyfikacja dz/rozdz./ §

Planowane dotacje w 2011 roku (zł)


Wykonanie

( zł)

%

wykonania

planu

1.

Powiat hrubieszowski

(dotacja w ramach umowy partnerskiej określającej wzajemne zobowiązania stron w procesie wspólnego ubiegania się o środki w ramach RPO WL na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne oraz wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „Nowe technologie – lepsza jakość publicznych usług internetowych w Powiecie Hrubieszowskim”


750/75023/6629


164000,00


6534,69

2.

Samorząd województwa lubelskiego („Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji” - wkład własny gminy)

720/72095/6639

6000,00

-Samorząd województwa lubelskiego (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – wkład własny gminy)

852/85295/6639

9994,00

-

VI. Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego


Lp.


Nazwa


Klasyfikacja dz/rozdz./ §

Planowane dotacje w 2011 roku (zł)


Wykonanie

( zł)

%

wykonania

planu

1.

Gmina Miejska Hrubieszów („Międzynarodowy Festiwal Kultury Antycznej GOTANIA – cykl imprez promujących Region Lubelski”).

750/75075/6619170000,0065268,79

-


-

VII. Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów).
Lp.


Nazwa


Klasyfikacja dz/rozdz./ §

Planowane dotacje w 2011 roku (zł)


Wykonanie

( zł)

%

wykonania

planu

1.

Gmina Miejska Hrubieszów

(dotacja w ramach umowy partnerskiej określającej wzajemne zobowiązania stron w procesie wspólnego ubiegania się o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa II: Infrastruktura ekonomiczna, Działanie 2.4. Marketing gospodarczy oraz wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „Witajcie w Gotanii – projekt budowy i promocji ponadlokalnej marki regionu hrubieszowsko – tomaszowsko – zamojskiego”)


750/75075/2880


66000,00


-


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna