Plan wynikowy: geografia fizyczna poziom rozszerzony kl. IPobieranie 133.76 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar133.76 Kb.
Opracowała Ewa Łoś

PLAN WYNIKOWY: GEOGRAFIA FIZYCZNA – POZIOM ROZSZERZONY KL.I

Nr programu DKOS - 5002 – 11/07


DZIAŁ

TEMAT

WYMAGANIA:

programowe podstawowe

programowe ponadpodstawowe

Uczeń:

Uczeń:

I. Mapa jako obraz przestrzeni geograficznej

1. Geografia jako nauka i źródła wiedzy geograficznej

 • wyjaśnia pojęcia: geografia, atmosfera, hydrosfera, litosfera, biosfera, antroposfera, środowisko geograficzne;

 • wyróżnia geografię fizyczną i geografię społeczno-ekonomiczną oraz opisuje ich zakres badawczy;

 • wyróżnia dyscypliny geograficzne i opisuje ich domeny geograficzne;

 • wymienia źródła wiedzy geograficznej.
 • wyjaśnia i stosuje pojęcia: antroposfera, środowisko antropograficzne;

 • opisuje proces kształtowania się naukowych podstaw geografii, zakończony powstaniem kierunków: przyrodniczego (A. Humboldta) i antropograficznego (K. Rittera);

 • charakteryzuje źródła wiedzy geograficznej, dokonuje ich klasyfikacji;

 • porównuje metody terenowe i kameralne, omawia przykłady ich praktycznego wykorzystania.

2. Elementy mapy

 • wyjaśnia pojęcia: mapa, skala, skala liczbowa, skala mianowana, skala liniowa, siatka geograficzna, siatka kartograficzna, legenda mapy (wielkoskalowej, średnioskalowej, małoskalowej), znaki umowne, generalizacja;

 • wyróżnia elementy siatki geograficznej i kartograficznej, wskazuje różnice między tymi typami siatek;

 • wymienia i opisuje podstawowe rodzaje odwzorowań kartograficznych;

 • wyróżnia i porównuje rodzaje skal;

 • wymienia przykłady zastosowania różnych typów map.
 • charakteryzuje cechy odwzorowań kartograficznych;

 • opisuje sposoby rzutowania siatki geograficznej, uwzględniające różne położenie źródła światła i kształt powierzchni rzutowania;

 • charakteryzuje wybrane przykłady odwzorowań umownych;

 • wymienia przykłady stosowania różnych rodzajów odwzorowań kartograficznych do konstruowania map różnej treści;

 • na podstawie wybranego sposobu rzutowania wykreśla siatkę kartograficzną;

 • grupuje i klasyfikuje mapy ze względu na ich skalę i treść.
3. Metody prezentacji zjawisk na mapie

 • wyjaśnia pojęcia: cecha jakościowa, cecha ilościowa, sygnatura, kartogram, kartodiagram, izarytma (izohipsa, izobara, izoterma, izohieta, izohalina), analiza i synteza kartograficzna, typologia;

 • wyróżnia jakościowe i ilościowe metody prezentacji zjawisk na mapie;

 • wyróżnia i opisuje metody: sygnaturową, zasięgów, powierzchniową, izolinii, kropkową, kartogramu i kartodiagramu;

 • wymienia przykłady zastosowania metod prezentacji zjawisk dla określonych typów map.

 • wykreśla izarytmy na podkładzie kartograficznym;

 • wyjaśnia, na czym polega metoda interpolacji polowej;

 • dobiera właściwą metodę do prezentowania wybranego zjawiska na mapie;

 • poprawnie odczytuje i interpretuje informacje zawarte na mapie tematycznej, wykonanej wybraną metodą;

 • opisuje etapy tworzenia analizy i syntezy kartograficznej (typologii).
4. Interpretacja mapy turystycznej

 • wyjaśnia pojęcia: orientacja mapy, główne i pośrednie kierunki mapy, wysokość względna i bezwzględna, cięcie poziomicowe, profil hipsometryczny;

 • wyznacza kierunki na mapie, odczytuje wartości wysokości bezwzględnych wybranych obiektów na mapie;

 • oblicza wysokość względną wybranych obiektów na mapie;

 • wykorzystując skalę mapy, oblicza rzeczywistą odległość w terenie.
 • wykorzystując skalę mapy, oblicza rzeczywistą powierzchnię danego obszaru;

 • wykorzystując skalę mapy i rysunek poziomicowy, oblicza rzeczywistą odległość uwzględniając różnicę wysokości względnych;

 • oblicza nachylenie terenu i spadek rzeki;

 • wykonuje profil hipsometryczny (profil terenu) wzdłuż wybranej linii;

 • na podstawie mapy turystycznej charakteryzuje rzeźbę, sieć hydrograficzną, formy użytkowania ziemi i zagospodarowanie turystyczne wybranego obszaru.
II. Ziemia we Wszechświecie

1. Planeta Ziemia

 • wyjaśnia pojęcia: Wszechświat, Galaktyka, gwiazda, planeta, Księżyc;

 • opisuje sposób oraz czas powstania Wszechświata i Układu Słonecznego;

 • wskazuje obszary Układu Słonecznego, w których powstają komety, i wyjaśnia sposób tworzenia się warkoczy komet;

 • opisuje budowę Galaktyki;

 • wymienia, zgodnie z kolejnością od Słońca, nazwy planet Układu Słonecznego;

 • wyróżnia planety wewnętrzne i zewnętrzne;

 • wymienia podstawowe parametry Księżyca i jego ruchu wokół Ziemi;

 • wymienia istotne parametry fizyczne Ziemi;

 • wymienia istotne parametry fizyczne Słońca i Księżyca;

 • wymienia przykłady oddziaływania ciał niebieskich na Ziemię i życie na niej.

 • wyjaśnia pojęcia: elipsoida obrotowa, geoida, planetoida, meteor, meteoryt, kometa, Droga Mleczna, fazy Księżyca, zaćmienie Słońca i Księżyca;

 • porównuje cechy budowy planet Układu Słonecznego na podstawie danych;

 • charakteryzuje jednostki stosowane przy obliczaniu odległości we Wszechświecie;

 • omawia na podstawie schematu fazy Księżyca;

 • opisuje na podstawie planszy i schematów zjawiska zaćmienia Słońca i Księżyca;

 • ocenia rolę wpływu badań Kosmosu na kształtowanie się poglądów dotyczących Ziemi i innych ciał niebieskich.
2. Ruch obiegowy Ziemi

 • wyjaśnia pojęcia: ruch obiegowy, orbita, równonoc, przesilenie, astronomiczna i kalendarzowa pora roku, noc i dzień polarny, górowanie Słońca, gwiazdozbiór, konstelacja, sklepienie niebieskie, układ horyzontalny;

 • wyróżnia podstawowe założenia teorii geocentrycznej i teorii heliocentrycznej;

 • wymienia podstawowe cechy ruchu obiegowego Ziemi;

 • wyróżnia dni górowania Słońca w zenicie na równiku, zwrotniku Raka, zwrotniku Koziorożca;

 • opisuje zjawisko dnia i nocy polarnej;

 • wymienia i wskazuje na mapie strefy oświetlenia Ziemi;

 • wyjaśnia zależność natężenia promieniowania słonecznego od wysokości Słońca nad horyzontem;

 • omawia na podstawie rysunku oświetlenie Ziemi w pierwszych dniach astronomicznych pór roku;

 • oblicza wysokość górowania Słońca w dniu równonocy wiosennej i jesiennej oraz przesilenia letniego i zimowego;

 • wyróżnia kalendarz juliański i gregoriański.
 • formułuje zależność pomiędzy wyróżnieniem stref oświetlenia Ziemi i astronomicznych pór roku a zmianami wysokości Słońca nad horyzontem w ciągu roku;

 • przedstawia na rysunku oświetlenie Ziemi w różnych porach roku;

 • opisuje konsekwencje przyrodnicze wyróżnianych stref oświetlenia Ziemi;

 • porównuje kalendarz juliański i gregoriański;

 • wyznacza lata przestępne w kalendarzu gregoriańskim;

 • wyróżnia elementy układu horyzontalnego i wykorzystuje go do orientacji układów gwiezdnych na sklepieniu niebieskim.
3. Ruch obrotowy Ziemi

 • wyjaśnia pojęcia: ruch obrotowy, doba słoneczna, doba gwiazdowa, doba cywilna, prędkość kątowa, prędkość liniowa, górowanie i dołowanie gwiazdy;

 • rozróżnia prędkości: kątową i liniową;

 • porównuje doby: słoneczną i gwiazdową;

 • wymienia cechy ruchu obrotowego Ziemi;

 • wyróżnia konsekwencje ruchu obrotowego Ziemi;

 • opisuje zjawisko pozornego ruchu gwiazd, z uwzględnieniem ich górowania i dołowania na wybranych szerokościach geograficznych Ziemi.
 • wyjaśnia pojęcie: siła Coriolisa;

 • charakteryzuje konsekwencje ruchu obrotowego Ziemi;

 • opisuje, korzystając z rysunku, widomą wędrówkę Słońca nad horyzontem;

 • charakteryzuje wpływ siły Coriolisa na kierunek stałych wiatrów, określa kierunek odchylania poruszających się przedmiotów na półkuli północnej i południowej;

 • analizuje wpływ występowania zjawiska dnia i nocy na dobowy rytm życia organizmów żywych na Ziemi.
4. Przestrzeń i czas

 • wyjaśnia pojęcia: szerokość i długość geograficzna, elipsoida obrotowa, geoida;

 • opisuje poglądy na kształt Ziemi w ujęciu historycznym;

 • podaje podstawowe parametry Ziemi, opisuje kształt Ziemi, stosując pojęcia elipsoidy obrotowej i geoidy;

 • wyjaśnia pojęcia czasu miejscowego, strefowego i urzędowego;

 • wyjaśnia przyczyny stosowania w wielu państwach zmian czasu urzędowego w ciągu roku.
 • opisuje sposób pomiaru długości obwodu Ziemi, stosowany przez Eratostenesa;

 • oblicza czas słoneczny dowolnego miejsca na Ziemi na podstawie różnicy długości geograficznych;

 • wyznacza czas strefowy;

 • wskazuje na mapie przebieg międzynarodowej linii zmiany daty i opisuje mechanizm ruchu daty;

 • analizuje wpływ ruchu obrotowego Ziemi na życie i działalność człowieka;

 • wyróżnia nazwy europejskich stref czasu.
III. Atmosfera i klimat

1. Budowa i skład atmosfery. Funkcje atmosfery

 • wyjaśnia pojęcia: atmosfera, troposfera, stratosfera, mezosfera, termosfera, egzosfera, aerozole, warstwa ozonowa (ozonosfera);

 • wymienia składniki chemiczne tworzące atmosferę;

 • wymienia kolejne warstwy atmosfery;

 • wyróżnia istotne funkcje atmosfery.
 • charakteryzuje cechy stratosfery, mezosfery, termosfery, egzosfery;

 • analizuje przyczyny zmian udziału pary wodnej, dwutlenku węgla i innych składników chemicznych w atmosferze;

 • opisuje i ocenia funkcje atmosfery;

 • ocenia znaczenie warstwy ozonowej dla życia organicznego na Ziemi.
2. Obieg ciepła w przyrodzie. Temperatura powietrza

 • wyjaśnia pojęcia: bilans promieniowania, promieniowanie całkowite, bilans cieplny Ziemi, czynniki kształtujące temperaturę powietrza, inwersja temperatury, strefowość termiczna, amplituda temperatury powietrza;

 • wymienia rodzaje promieniowania docierającego do powierzchni Ziemi;

 • wyróżnia czynniki wpływające na ilość promieniowania bezpośredniego docierającego do powierzchni Ziemi;

 • nazywa i opisuje sposoby wymiany ciepła między podłożem a atmosferą;

 • wyróżnia czynniki wpływające na wysokość temperatury powietrza przy powierzchni Ziemi (czynniki kształtujące temperaturę powietrza);

 • oblicza średnią temperaturę powietrza oraz roczną (dobową) amplitudę temperatury powietrza.


 • wyjaśnia pojęcia: turbulencja, konwekcja, adwekcja, inwersja temperatury;

 • charakteryzuje bilans cieplny Ziemi;

 • opisuje proces ochładzania mas powietrza w gradientach: wilgotnoadiabatycznym i suchoadiabatycznym;

 • oblicza spadek temperatury powietrza wraz z wysokością;

 • charakteryzuje czynniki kształtujące temperaturę powietrza na powierzchni Ziemi;

 • charakteryzuje czynniki wpływające na wielkość albedo powierzchni Ziemi;

 • analizuje rozkład średniej temperatury powietrza (strefowość termiczna) na kuli ziemskiej na podstawie mapy.
3. Obieg wody w troposferze. Produkty kondensacji pary wodnej

 • wyjaśnia pojęcia: parowanie, kondensacja pary wodnej, wilgotność względna i wilgotność bezwzględna, opady i osady atmosferyczne (rosa, szron, gołoledź), opady konwekcyjne, opady, opady frontalne;

 • wyróżnia główne elementy obiegu wody w przyrodzie;

 • wyróżnia czynniki decydujące o intensywności parowania;

 • wyjaśnia proces kondensacji pary wodnej;

 • wyróżnia rodzaje opadów i osadów atmosferycznych;

 • omawia na podstawie rysunku (schematu) genetyczne typy opadów;

 • odczytuje z mapy roczne sumy opadów w wybranych regionach świata;

 • wymienia i wskazuje na mapie przykładowe obszary o najmniejszych i największych rocznych sumach opadów.
 • wyjaśnia pojęcia: temperatura punktu rosy, jądro kondensacji, sublimacja, resublimacja, powietrze nasycone, szadź, mgła radiacyjna, mgła adwekcyjna;

 • charakteryzuje warunki niezbędne do powstania opadu atmosferycznego;

 • opisuje typy opadów i osadów, porównuje typy mgieł;

 • klasyfikuje chmury ze względu na wysokość ich występowania, opisuje cechy wybranych typów chmur;

 • analizuje przyczyny zróżnicowania wielkości i intensywności opadów na Ziemi;

 • porównuje podstawowe typy genetyczne opadów;

 • omawia i wskazuje na mapie obszary występowania opadów frontalnych, konwekcyjnych i orograficznych;

 • charakteryzuje strefy opadowe, wyróżniane na kuli ziemskiej.
4. Ciśnienie atmosferyczne. Rodzaje wiatrów

 • wyjaśnia pojęcia: ciśnienie atmosferyczne, izobara, hektopaskal, układy baryczne (wyż i niż), wiatr, fen, bryza;

 • wymienia i opisuje czynniki wpływające na wielkość ciśnienia atmosferycznego przy powierzchni Ziemi;

 • wymienia przyczyny krążenia powietrza w atmosferze;

 • wyróżnia wyż i niż baryczny;

 • wskazuje na mapie wybrane przykłady stałych i sezonowych ośrodków barycznych;

 • wyróżnia i klasyfikuje rodzaje wiatrów;

 • opisuje proces powstawania wiatru fenowego i bryzy.
 • porównuje cechy układów barycznych;

 • charakteryzuje rozkład ciśnienia atmosferycznego na Ziemi w porze letniej i zimowej;

 • prezentuje na rysunku (schemacie) proces powstawania wiatru fenowego;

 • opisuje proces powstawania wiatrów: dolinnych, górskich oraz spływowych, wskazuje na mapie wybrane obszary ich występowania (wymienia lokalne nazwy).
5. Ogólna cyrkulacja powietrza atmosferycznego

 • wyjaśnia pojęcia: cyrkulacja atmosferyczna, masa powietrza (ciepła, zimna), front atmosferyczny (ciepły, zimny, zokludowany), pasat, monsun, cyklon tropikalny, wiatr lokalny;

 • wyróżnia rodzaje mas powietrza i frontów atmosferycznych ze względu na ich temperaturę i miejsce powstania;

 • posługując się schematem, opisuje globalną cyrkulację powietrza;

 • wyróżnia cyrkulację pasatową i cyrkulację monsunową oraz wskazuje na mapie obszary ich występowania;

 • opisuje warunki, w jakich tworzą się cyklony tropikalne.
 • wyjaśnia pojęcia: prądy konwekcyjne wstępujące i zstępujące, komórki: Hadleya i Farrela, tornado, tajfun;

 • porównuje cechy mas powietrza występujących w troposferze;

 • charakteryzuje cyrkulacje: pasatową i monsunową, wskazuje na mapie obszary ich występowania;

 • porównuje cechy monsunu i bryzy;

 • analizuje przyczyny powstawania cyklonów tropikalnych, podaje ich nazwy regionalne i wskazuje na mapie obszary ich występowania.
6. Prognozowanie pogody. Mapa synoptyczna

 • wyjaśnia pojęcia: pogoda, elementy pogody, mapa synoptyczna, stacja meteorologiczna, prognoza krótkoterminową i długoterminowa;

 • wyróżnia elementy (składniki) pogody i odpowiadające im przyrządy pomiarowe;

 • analizuje zmiany pogody (w tym zmiany temperatury powietrza i rodzajów opadów) po przejściu frontu ciepłego i frontu chłodnego;

 • wymienia przykłady charakterystycznych oznak lokalnej pogody;

 • wyróżnia na mapie synoptycznej układy baryczne, fronty atmosferyczne, rodzaje opadów i wartości temperatur.
 • charakteryzuje cele i zadania Światowej Organizacji Meteorologicznej;

 • analizuje mapę synoptyczną wybranego regionu;

 • na podstawie mapy synoptycznej prognozuje pogodę na najbliższe dni (sporządza krótkoterminową prognozę).
7. Czynniki klimatotwórcze

 • wyjaśnia pojęcia: klimat, procesy klimatyczne, klimat morski i kontynentalny, czynnik klimatotwórczy, diagram klimatyczny (klimatogram);

 • wymienia podstawowe procesy klimatyczne;

 • wyróżnia czynniki klimatotwórcze;

 • wymienia przykłady oddziaływania czynników klimatotwórczych na temperaturę powietrza i opady wybranego obszaru;

 • czyta wykresy rozkładu temperatur powietrza i opadów dla wybranych miejscowości;

 • porównuje cechy klimatu kontynentalnego i morskiego.
 • analizuje wpływ poszczególnych czynników klimatotwórczych na cechy klimatu;

 • charakteryzuje wpływ czynników klimatotwórczych na klimat wybranych regionów świata;

 • wykazuje związek pomiędzy działalnością człowieka a klimatem lokalnym (miejscowym);

 • analizuje wpływ gospodarczej działalności człowieka na warunki klimatyczne.
8. Klimaty kuli ziemskiej

 • wyjaśnia pojęcia: typ klimatu, strefa klimatyczna, klimat strefowy, klimat astrefowy, klimat lokalny;

 • wymienia i wskazuje na mapie strefy klimatyczne;

 • wyróżnia kryteria wyodrębniania stref klimatycznych;

 • wyjaśnia różnicę między strefą klimatyczną a typem klimatu;

 • wyróżnia charakterystyczne typy klimatów dla poszczególnych stref;

 • wyróżnia typy klimatów astrefowych.
 • analizuje cechy stref klimatycznych;

 • opisuje przyczyny zróżnicowania klimatycznego w obrębie poszczególnych stref klimatycznych;

 • charakteryzuje strefy klimatyczne i wybrane typy klimatów na podstawie klimatogramów oraz wskazuje je na mapie;

 • charakteryzuje wybrane typy klimatów astrefowych i wskazuje na mapie obszary ich występowania.
IV. Hydrosfera

1. Zasoby i krążenie wody w przyrodzie

 • wyjaśnia pojęcia: hydrosfera, bilans wodny, retencja, parowanie, sublimacja, infiltracja;

 • opisuje zasoby wodne Ziemi na podstawie prezentowanych zestawień statystycznych;

 • wymienia podstawowe właściwości wody;

 • wyróżnia główne elementy obiegu wody w przyrodzie (cyklu hydrologicznego);

 • wyróżnia wielki i mały obieg wody w środowisku.
 • analizuje wielkość zasobów wodnych i proporcje między udziałem wód słodkich i wód słonych występujących na Ziemi;

 • ocenia konsekwencje społeczno-gospodarcze i polityczne ograniczonego dostępu do zasobów słodkiej wody;

 • opisuje wielki i mały obieg wody w środowisku;

 • ocenia rolę retencji dla właściwego gospodarowania zasobami wody słodkiej.
2. Właściwości i ruchy wody w morzach i oceanach

 • wyjaśnia pojęcia: wszechocean, morze (przybrzeżne, śródziemne, międzywyspowe), pływy (odpływy, przypływy), prądy, falowanie, zasolenie;

 • wyróżnia typy mórz i wskazuje na mapie wybrane przykłady;

 • omawia cechy termiczne i chemiczne wody morskiej (zasolenie);

 • wskazuje na mapie przykłady mórz o największym i najmniejszym zasoleniu;

 • wyróżnia rodzaje ruchów wody morskiej i wymienia ich przyczyny;

 • wymienia przykłady oddziaływania ruchów wody morskiej na wybrzeże;

 • wykorzystując mapę, opisuje rozmieszczenie ciepłych i zimnych prądów morskich.
 • wyjaśnia pojęcia: pływy syzygijne, pływy kwadraturowe, tsunami;

 • opisuje zmiany temperatury wód oceanicznych wraz z głębokością w różnych szerokościach geograficznych;

 • wyjaśnia zależność między zróżnicowaniem termicznym i zasoleniem a położeniem geograficznym mórz i oceanów;

 • charakteryzuje proces falowania wywołany ruchami płyt litosfery;

 • posługując się schematem (rysunkiem), wyjaśnia różnice między wielkością pływów syzygijnych i kwadraturowych;

 • opisuje model krążenia prądów morskich na Ziemi;

 • opisuje proces upwellingu i downwellingu;

 • analizuje zależność między temperaturą prądów morskich a bogactwem łowisk morskich i oceanicznych.
3. Wody powierzchniowe

 • wyjaśnia pojęcia: rzeka główna, dorzecze, zlewisko, dział wodny, rzeki okresowe, rzeki epizodyczne, przepływ, powódź;

 • wymienia typy rzek wyróżnione ze względu na ciągłość zasilania;

 • wyróżnia rodzaje ustrojów (prosty i złożony) i wymienia nazwy rzek jako ich przykłady;

 • wyróżnia kryteria klasyfikacji jezior;

 • wymienia podstawowe typy genetyczne jezior i wskazuje ich przykłady na mapie.

 • wyjaśnia pojęcie: ustrój rzeki;

 • opisuje typy ustrojów rzecznych i wskazuje ich przykłady na mapie;

 • na podstawie klimatogramów i wykresów stanów wód określa typ ustroju rzecznego;

 • opisuje etapy zanikania jezior;

 • opisuje przyczyny powstawania obszarów podmokłych i wskazuje na mapie świata miejsca ich występowania.
4. Wody podziemne i źródła

 • wyjaśnia pojęcia: wody wgłębne, wody głębinowe, wody artezyjskie i subartezyjskie, wody mineralne, źródło, cieplice;

 • opisuje właściwości chemiczne wód podziemnych;

 • klasyfikuje wody podziemne;

 • rysuje schemat i wyjaśnia zasadę działania studni artezyjskiej;

 • wskazuje na mapie przykładowe obszary występowania wód artezyjskich;

 • wyróżnia i przedstawia za pomocą rysunku typy źródeł.
 • wyjaśnia pojęcia: strefa aeracji, infiltracja, strefa saturacji, okno hydrogeologiczne;

 • wyróżnia typy wód mineralnych i podaje ich cechy chemiczne;

 • formułuje zależność występowania wód poziemnych od budowy geologicznej;

 • porównuje cechy termiczne i chemiczne poszczególnych typów wód podziemnych;

 • ocenia znaczenie występowania basenów i studni artezyjskich dla gospodarki wybranych państw świata.
5. Lodowce

 • wyjaśnia pojęcia: lodowiec górski, lądolód, granica wieloletniego śniegu, pole firnowe, jęzor lodowcowy, wieloletnia zmarzlina;

 • wyróżnia i opisuje warunki klimatyczne i orograficzne niezbędne do powstawania lodowców górskich i lądolodów;

 • wymienia podstawowe typy lodowców i wskazuje na mapie przykładowe obszary ich występowania;

 • wskazuje na mapie obszary występowania wieloletniej zmarzliny.
 • wyjaśnia pojęcie: lodowiec szelfowy;

 • opisuje etapy przekształcania śniegu w lód;

 • formułuje zależność między przebiegiem granicy wieloletniego śniegu a rozmieszczeniem lodowców na świecie;

 • charakteryzuje i porównuje typy lodowców: alpejskiego, himalajskiego, norweskiego i piedmontowego;

 • wyjaśnia sposób powstania lodowców szelfowych i wskazuje na mapie zasięg ich występowania;

 • analizuje konsekwencje przyspieszonego tempa topnienia lodowców dla środowiska przyrodniczego i człowieka;

 • opisuje utrudnienia w gospodarowaniu przestrzenią na obszarach pokrytych wieloletnią zmarzliną.

V. Wewnętrzne procesy kształtujące litosferę

1. Budowa wnętrza Ziemi

 • wyjaśnia pojęcia: skorupa ziemska, skorupa kontynentalna, skorupa oceaniczna, płaszcz ziemski, jądro Ziemi, stopień geotermiczny;

 • wymienia bezpośrednie i pośrednie metody badania wnętrza Ziemi;

 • wyróżnia i nazywa warstwy budujące wnętrze Ziemi, uwzględniając zmiany ich składu chemicznego i właściwości fizycznych.
 • wyjaśnia pojęcia: kraton, astenosfera, magnetosfera, strefa nieciągłości;

 • porównuje zasięg i skład chemiczny skorupy kontynentalnej i skorupy oceanicznej;

 • charakteryzuje cechy poszczególnych warstw budujących wnętrze Ziemi, z uwzględnieniem stref nieciągłości;

 • analizuje znaczenie magnetosfery dla życia Ziemi.
2. Dzieje Ziemi

 • wyjaśnia pojęcia: geologia historyczna, tabela stratygraficzna, orogeneza (kaledońska, hercyńska, alpejska), ewolucja;

 • wyróżnia ery i okresy dziejów Ziemi;

 • wymienia i sytuuje orogenezy w historii Ziemi, wymienia przykłady pasm górskich powstałych w kolejnych okresach fałdowań;

 • wymienia główne etapy ewolucji życia na Ziemi. • wyjaśnia pojęcia: Pangea, Gondwana, Laurazja;

 • opisuje czynniki decydujące o ustalaniu granic er;

 • analizuje konsekwencje wynikające ze zmiany położenia kontynentów w kolejnych okresach dziejów Ziemi;

 • sytuuje w tabeli stratygraficznej pojawienie się głównych gromad zwierząt i roślin – analizuje ewolucję życia na Ziemi.
3. Składniki litosfery

 • wyjaśnia pojęcia: minerał, skała, skały magmowe, osadowe, metamorficzne (przeobrażone);

 • wymienia cechy minerałów oraz przykłady minerałów skałotwórczych;

 • wyróżnia typy skał (zgodnie z kryterium genetycznym) i podaje ich przykłady. • opisuje skalę Mohsa i jej znaczenie;

 • klasyfikuje i opisuje skały w obrębie poszczególnych typów genetycznych;

 • rozpoznaje i podaje nazwy wybranych okazów skał;

 • opisuje proces powstawania skał okruchowych.
4. Złoża surowców mineralnych

 • wyjaśnia pojęcia: surowiec mineralny, wysad solny, żyły, gniazda, ruda;

 • grupuje surowce ze względu na znaczenie gospodarcze i wymienia ich przykłady;

 • opisuje zastosowanie wybranych surowców mineralnych w gospodarce.
 • opisuje genezę wysadów solnych;

 • na podstawie schematu (rysunku) opisuje etapy powstawania złóż ropy naftowej i wybranych rud metali;

 • opisuje i ocenia działania podejmowane przez człowieka, służące racjonalnemu gospodarowaniu zasobami złóż mineralnych.
5. Teoria tektoniki płyt litosfery

 • wyjaśnia pojęcia: dryf kontynentów, płyty litosfery (kontynentalna, oceaniczna), prądy konwekcyjne, strefa subdukcji, strefa ryftu, strefa kolizji;

 • wymienia główne założenia teorii dryfu kontynentów;

 • przedstawia różnice między płytą kontynentalną i oceaniczną;

 • wyjaśnia mechanizm ruchu płyt litosfery (tektonika płyt litosfery);

 • wyróżnia na schemacie (rysunku) strefy ryftów, subdukcji i kolizji;

 • wskazuje na mapie tektonicznej świata płyty litosfery, grzbiety śródoceaniczne, strefy subdukcji i ryftów;

 • wyróżnia formy powierzchni występujące w poszczególnych typach krawędzi płyt litosfery;

 • wymienia zjawiska towarzyszące poszczególnym typom krawędzi płyt litosfery.
 • formułuje główne założenia teorii tektoniki płyt litosfery;

 • opisuje mechanizm działania prądów konwekcyjnych;

 • opisuje procesy tektoniczne zachodzące w strefie ryftu, subdukcji i kolizji;

 • wskazuje na mapie fizycznej świata płyty litosfery, grzbiety śródoceaniczne, strefy subdukcji i ryftów;

 • analizuje przyczyny powstania tzw. pacyficznego pierścienia ognia.
6. Zjawiska plutoniczne i wulkaniczne

 • wyjaśnia pojęcia: plutonizm, intruzja magmowa, wulkan, wulkanizm, lawa, magma, krater, materiał piroklastyczny, stratowulkan;

 • opisuje proces plutonizmu;

 • wymienia elementy budowy wulkanu;

 • wymienia produkty erupcji wulkanicznych;

 • wyróżnia typy wulkanów ze względu na przebieg erupcji wulkanicznej;

 • wskazuje na mapie świata przykłady obszarów wulkanicznych;

 • wskazuje na mapie wybrane wulkany na poszczególnych kontynentach;

 • podaje przykłady negatywnych i pozytywnych skutków zjawisk wulkanicznych.
 • wyjaśnia pojęcia: batolit, dajka, lakolit, lopolit, silla, gejzer, ekshalacje;

 • opisuje proces powstawania różnorodnych form intruzji magmowych;

 • charakteryzuje poszczególne typy wulkanów;

 • opisuje zjawiska występujące na obszarach wulkanicznych;

 • wskazuje na mapie świata rozmieszczenie stref wulkanicznych i wyjaśnia przyczyny ich występowania;

 • wymienia przykłady wielkich erupcji na świecie.
7. Trzęsienia ziemi

 • wyjaśnia pojęcia: trzęsienie ziemi, hipocentrum, epicentrum, sejsmograf, obszary sejsmiczne, pensejsmiczne, asejsmiczne;

 • wymienia przyczyny trzęsień ziemi;

 • klasyfikuje trzęsienia ziemi ze względu na ich genezę;

 • wskazuje na mapie świata wybrane obszary sejsmiczne, pansejsmiczne i asejsmiczne;

 • wymienia negatywne skutki trzęsień ziemi.
 • wskazuje na mapie świata obszary trzęsień ziemi i formułuje zależność między ich występowaniem a wiekiem geologicznym obszaru, przebiegiem płyt litosfery i występowaniem zjawisk wulkanicznych;

 • opisuje działania prowadzące do zmniejszenia liczby ofiar i strat materialnych.
8. Pionowe ruchy litosfery

 • wyjaśnia pojęcia: transgresja morza, regresja morza, izostazja, ruchy epejrogeniczne;

 • wyjaśnia zjawisko i przyczyny ruchów epejrogenicznych;

 • wyróżnia przyczyny ruchów izostatycznych;

 • wskazuje na mapie świata obszary występowania ruchów epejrogenicznych i izostatycznych.
 • porównuje ruchy izostatyczne i epejrogeniczne;

 • analizuje konsekwencje (negatywne i pozytywne) ruchów izostatycznych i epejrogenicznych dla życia i działalności człowieka.
9. Mapa i przekrój geologiczny jako źródła wiedzy o budowie geologicznej Ziemi

 • wyjaśnia pojęcia: platforma, płaszczowina, monoklina, niecka, płyta, pasmo fałdowe, zrąb tektoniczny, rów tektoniczny, przekrój tektoniczny;

 • opisuje na podstawie przekroju geologicznego budowę platformy geologicznej;

 • wyróżnia etapy powstawania pasma fałdowego;

 • opisuje na podstawie przekroju geologicznego zrąb i rów tektoniczny;

 • wymienia różnice między górami fałdowymi i zrębowymi;

 • wyróżnia podstawowe elementy interpretacji przekroju geologicznego.
 • wyjaśnia pojęcia: płaszczowina, kaledonidy, hercynidy, alpidy;

 • porównuje budowę geologiczną platformy starej i młodej;

 • charakteryzuje budowę geologiczną tarczy, monokliny, niecki i płyty;

 • analizuje genezę gór fałdowych w świetle teorii tektoniki płyt;

 • interpretuje budowę geologiczną obszaru na podstawie dowolnego przekroju geologicznego.
10. Związki między budową geologiczną a ukształtowaniem powierzchni terenu

 • wyjaśnia pojęcia: krzywa hipsograficzna, góry, wyżyny, niziny, wysokość względna, wysokość bezwzględna, szelf, grzbiet, basen i rów oceaniczny;

 • opisuje cechy form ukształtowania powierzchni lądów i den oceanicznych;

 • wskazuje na mapie i nazywa wybrane formy ukształtowania powierzchni poszczególnych kontynentów.
 • wyjaśnia pojęcie: inwersja rzeźby;

 • analizuje związki między budową geologiczną
  a ukształtowaniem powierzchni na przykładzie wybranego kontynentu;

 • opisuje zjawisko inwersji rzeźby;

 • ocenia formy ukształtowania powierzchni lądów
  ze względu na ich przydatność gospodarczą i rolę
  w procesach osadniczych.
VI. Zewnętrzne procesy kształtujące litosferę

1. Wietrzenie i jego zależność od klimatu.

 • wyjaśnia pojęcia: wietrzenie, zwietrzelina, wietrzenie fizyczne (rozpad blokowy, rozpad ziarnisty), chemiczne i biologiczne;

 • wymienia czynniki odpowiedzialne za przebieg procesów wietrzenia: fizycznego, chemicznego i biologicznego;

 • wyróżnia produkty wietrzenia;

 • określa rolę procesu wietrzenia dla procesów rzeźbotwórczych i glebotwórczych;

 • przyporządkowuje dominujący typ wietrzenia strefom klimatycznym.
 • wyjaśnia pojęcia: rozpad ziarnisty, rozpad blokowy;

 • charakteryzuje podstawowe rodzaje wietrzenia: fizycznego, chemicznego i biologicznego;

 • opisuje proces rozpadu ziarnistego, rozpadu blokowego, łuszczenia się skał, wietrzenia solnego i wietrzenia skał ilastych;

 • wyjaśnia proces powstawania gołoborzy;

 • wyróżnia rodzaje wietrzenia chemicznego;

 • podaje przykłady skał, które podlegają intensywnemu wietrzeniu chemicznemu;

 • formułuje zależności między dominującym typem wietrzenia i strefą klimatyczną, w której on występuje.

2. Zjawiska krasowe

 • wyjaśnia pojęcia: kras powierzchniowy, kras podziemny, jaskinia, stalaktyty, stalagmity, stalagnaty;

 • wyróżnia formy krasu powierzchniowego: żłobki, żebra, lejki, uwały, polja, ostańce, doliny i jary krasowe;

 • wyróżnia formy krasu podziemnego: ponory, jaskinie, wąwozy, wywierzyska;

 • wskazuje na mapie obszary występowania rzeźby krasowej.

 • rozpoznaje na rysunku lub fotografii i opisuje formy krasu powierzchniowego i podziemnego;

 • wyjaśnia genezę i opisuje szatę naciekową jaskiń;

 • opisuje przykłady pozytywnego i negatywnego znaczenia rzeźby krasowej dla działalności człowieka.
3. Działalność rzeźbotwórcza wód opadowych i płynących

 • wyjaśnia pojęcia: erozja rzeczna, erozja denna, erozja wsteczna, erozja boczna, starorzecze, delta, terasy rzeczne, akumulacja rzeczna;

 • wymienia formy rzeźby, które powstały w wyniku niszczącej i budującej działalności rzeki;

 • nazywa i zaznacza na rysunku elementy budowy doliny rzecznej: koryto rzeki, łożysko, terasa zalewowa, terasa nadzalewowa;

 • wymienia rodzaje ujść rzecznych oraz przyczyny ich tworzenia i rozwoju;

 • rozróżnia rodzaje erozji rzecznej i wymienia części doliny, w których dominują;

 • podaje przykłady działań ograniczających proces erozji gleb.
 • wyjaśnia pojęcia: estuarium, terasa zalewowa, terasa nadzalewowa, przełom;

 • opisuje działalność rzeźbotwórczą wód opadowych i ocenia ich wpływ na erozję gleb, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów lessowych;

 • przedstawia za pomocą schematu przekrój poprzeczny doliny rzecznej w biegu górnym, środkowym i dolnym;

 • formułuje zależność między wielkością i ilością niesionego przez rzekę materiału a spadkiem rzeki i ilością niesionej wody;

 • charakteryzuje proces powstawania wodospadu, meandrów i starorzeczy;

 • ocenia znaczenie obszarów delt rzecznych dla osadnictwa i działalności gospodarczej człowieka;

 • opisuje przykłady wykorzystania odcinków przełomowych rzek w gospodarczej działalności człowieka.

4. Grawitacyjne ruchy masowe. Denudacja

 • wyjaśnia pojęcia: denudacja, grawitacyjne ruchy masowe, odpadanie, obrywanie, osuwanie, spełzywanie;

 • wyjaśnia proces denudacji;

 • wymienia przyczyny powstawania ruchów masowych;

 • wyróżnia podstawowe rodzaje ruchów masowych;

 • opisuje skutki grawitacyjnych ruchów masowych.
 • posługując się rysunkami (schematami), opisuje grawitacyjne ruchy masowe: odpadanie, obrywanie, osuwanie, spełzywanie;

 • porównuje przyczyny, szybkość procesu i skutki poszczególnych rodzajów ruchów masowych;

 • wymienia przykłady działalności człowieka przyczyniające się do osłabienia lub nasilenia ruchów masowych.
5. Rzeźbotwórcza działalność lodowców

 • wyjaśnia pojęcia: erozja lodowcowa, kotły polodowcowe, barańce, doliny U-kształtne, doliny zawieszone, morena, glina morenowa, sandr, pradolina, jeziora polodowcowe, głazy narzutowe;

 • wyróżnia podstawowe formy powstałe w wyniku działalności lodowców;

 • dokonuje podziału form rzeźby polodowcowej na formy erozyjne i akumulacyjne;

 • wyróżnia formy powstające w wyniku niszczącej i budującej działalności wód roztopowych;

 • wyróżnia podstawowe rodzaje moren.
 • wyjaśnia pojęcia: egzaracja, muton;

 • wyjaśnia przyczyny tworzenia różnych typów moren;

 • charakteryzuje formy fluwioglacjalne i glacjalne oraz proces ich tworzenia;

 • porównuje budowę geologiczną form fluwioglacjalnych i glacjalnych na przykładzie pagórków moren czołowych i kemów;

 • opisuje formy użytkowania przez człowieka obszarów o rzeźbie polodowcowej.
6. Działalność rzeźbotwórcza wiatru

 • wyjaśnia pojęcia: wydma, wydma paraboliczna, erozja eoliczna (deflacja, korazja), grzyby skalne;

 • wymienia czynniki wpływające na intensywność oddziaływania wiatru;

 • wymienia obszary, na których rzeźbotwórcza działalność wiatru jest najbardziej intensywna;

 • wyróżnia rodzaje erozji eolicznej: deflację i korazję oraz formy powstałe w wyniku tych procesów;

 • wymienia formy powstające w wyniku budującej działalności wiatru;

 • opisuje genezę pokryw lessowych, wskazuje ich przykłady na mapie;

 • wymienia działania człowieka wzmagające aktywność rzeźbotwórczą wiatru.
 • wyjaśnia pojęcia: nisza korazyjna, nisza deflacyjna, bruk deflacyjny, graniak wiatrowy;

 • charakteryzuje cechy i wskazuje na mapie obszary, na których zachodzi intensywna działalność rzeźbotwórcza wiatru;

 • wyróżnia etapy rzeźbotwórczej pracy wiatru;

 • opisuje proces powstawania grzybów skalnych;

 • porównuje (np. za pomocą rysunku) wydmę paraboliczną i barchan;

 • analizuje przykłady działań człowieka wzmagających rzeźbotwórczą działalność wiatru i konsekwencje tego procesu dla środowiska.
7. Działalność rzeźbotwórcza fal morskich. Typy wybrzeży

 • wyjaśnia pojęcia: abrazja, nisza abrazyjna, klif, wydma, plaża, mierzeja, rafa koralowa, atol;

 • wymienia czynniki biorące udział w kształtowaniu rzeźby wybrzeży morskich;

 • wyróżnia typy wybrzeży niskich i wysokich;

 • wymienia formy utworzone w wyniku działania fal morskich na wybrzeżu niskim;

 • wymienia formy utworzone w wyniku działania fal morskich na wybrzeżu wysokim;

 • wymienia przykłady działań człowieka, które mogą ograniczyć niszczenie klifów;

 • opisuje proces powstawania raf koralowych.

 • wyjaśnia pojęcia: platforma abrazyjna, platforma akumulacyjna, wał burzowy, ławica, wybrzeża: limanowe, fiordowe, szkierowe, dalmatyńskie, riasowe;

 • charakteryzuje typy wybrzeży morskich i wskazuje ich przykłady na mapie świata;

 • analizuje zależności zachodzące między rozmieszczeniem ludności i jego działalnością gospodarczą a typem wybrzeża;

 • opisuje proces rozwoju atolu.
VII. ZrÓŻnicowa-nie gleb i biosfery na Ziemi

1. Procesy glebotwórcze

 • wyjaśnia pojęcia: gleba, proces glebotwórczy, profil glebowy, poziom glebowy, ściółka, próchnica, poziom wymywania, poziom wmywania, skała macierzysta, typ gleby;

 • wymienia etapy procesu glebotwórczego;

 • wyróżnia główne poziomy glebowe (profil glebowy);

 • wymienia czynniki glebotwórcze;

 • wykazuje zależność między przebiegiem procesu glebotwórczego, klimatem i szatą roślinną a kształtowaniem profilu gleby;

 • wyjaśnia przyczyny erozji gleb i negatywne konsekwencje tego procesu dla gospodarczej działalności człowieka.

 • wyjaśnia pojęcia: poziom eluwialny, poziom iluwialny;

 • omawia czynniki glebotwórcze, z uwzględnieniem czynników abiotycznych i biotycznych;

 • charakteryzuje na podstawie schematu przebieg etapów procesu glebotwórczego;

 • charakteryzuje główne procesy glebotwórcze;

 • formułuje zależność zachodzącą między klimatem i szatą roślinną a kształtowaniem profilu glebowego;

 • analizuje wpływ niszczenia naturalnej szaty roślinnej na proces hamowania procesów glebotwórczych i erozji gleby.
2. Zróżnicowanie gleb na kuli ziemskiej

 • wyjaśnia pojęcia: gleby strefowe (tundrowe, bielicowe, płowe, czarnoziemy, kasztanowe, żółtoziemy i czerwonoziemy, pustynne, cynamonowe), gleby astrefowe (aluwialne, rędziny, czarne ziemie), żyzność gleby, urodzajność gleby;

 • wyróżnia typy gleb strefowych i astrefowych (śródstrefowych);

 • podaje przykłady gleb niestrefowych;

 • wskazuje na mapie świata przykładowe obszary występowania głównych typów gleb;

 • wymienia przykłady gleb o największej i najmniejszej żyzności.

 • wyjaśnia pojęcia: gleby marzłociowe, gleby ferralitowe;

 • wyjaśnia procesy glejowe;

 • charakteryzuje główne typy gleb strefowych i astrefowych;

 • wskazuje na mapie i omawia rozmieszczenie głównych typów gleb;

 • formułuje zależność między klimatem i naturalną szatą roślinną a typem gleby;

 • wykazuje związek pomiędzy występowaniem żyznych gleb a obszarami rolniczymi i gęstością zaludnienia.
3. Zróżnicowanie biosfery na kuli ziemskiej

 • wyjaśnia pojęcia: formacja roślinna (wiecznie zielony las równikowy, las monsunowy, sawanna, pustynia i półpustynia, makia, las liściasty, step, tajga, tundra), piętrowość roślinna, królestwo zoogeograficzne, endemit, epifit;

 • wyróżnia główne formacje roślinne i wskazuje je na mapie świata;

 • wymienia czynniki decydujące o zróżnicowaniu roślinności związanym z wysokością nad poziomem morza;

 • wymienia przyczyny zróżnicowania świata zwierząt na poszczególnych kontynentach;

 • wyróżnia królestwa zoogeograficzne i wskazuje ich zasięg na mapie świata;

 • wymienia przyczyny zróżnicowania warunków życia w obrębie mórz i oceanów.
 • wyjaśnia pojęcia: sukulent, rośliny efemeryczne, kserofity, las borealny, piętro niwalne, subniwalne, alpejskie, subalpejskie, litoral, pelagial, abisal;

 • charakteryzuje cechy rozmieszczenia formacji roślinnych na świecie;

 • formułuje zależność występującą między zasięgiem formacji roślinnych a granicami stref klimatycznych i pięter klimatycznych w górach;

 • wykazuje związek pomiędzy cechami roślinności a warunkami środowiska naturalnego;

 • charakteryzuje krainy geograficzne, wymieniając wybrane gatunki zwierząt;

 • opisuje cechy środowisk: litoralu, pelagialu, abisalu, wskazując dominujące w nich gromady roślin i zwierząt.
4. Powiązania między elementami środowiska geograficznego

 • wykazuje symetryczność stref klimatyczno-roślinno-glebowych względem równika;

 • przedstawia powiązania między elementami środowiska: klimatem, szatą roślinną i typem gleby;

 • wyróżnia strefy klimatyczno-roślinno-glebowe na Ziemi i wskazuje na mapie obszary ich występowania.
 • charakteryzuje strefy klimatyczno-roślinno-glebowe na Ziemi, analizuje ich rozmieszczenie na kuli ziemskiej;

 • ocenia nadrzędną rolę klimatu w tworzeniu strefowego zróżnicowania krajobrazu;

 • analizuje związki i zależności przyczynowo-skutkowe w różnych strefach klimatycznych.
5. Środowisko przyrodnicze a działalność człowieka

 • wyjaśnia pojęcia: antropopresja, dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze, smog, lej depresyjny, eutrofizacja;

 • opisuje przykłady zmian w środowisku naturalnym wywołane działalnością człowieka;

 • na podstawie schematu opisuje przyczyny i skutki efektu cieplarnianego;

 • wyjaśnia przyczyny eutrofizacji wód jezior i mórz;

 • wymienia przyczyny zanikania warstwy ozonowej;

 • wyróżnia zmiany w litosferze wywołane działalnością człowieka;

 • wymienia zasady zrównoważonego rozwoju.

 • analizuje przyczyny decydujące o zróżnicowaniu udziału obszarów chronionych w powierzchni wybranych krajów świata;

 • opisuje przykłady zmian w środowisku naturalnym własnego regionu wywołane działalnością człowieka;

 • proponuje działania prowadzące do poprawy stanu środowiska przyrodniczego na świecie.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna