Plan wynikowy kl. I przygotowano na podstawie publikacji: Podręcznik: Historia cz. 1 „Przez tysiąclecia I wieki”, autorzy: Grzegorz Kucharczyk, Paweł Milcarek, Marek Robak, wsiP, Warszawa 2009Pobieranie 498.44 Kb.
Strona1/5
Data06.05.2016
Rozmiar498.44 Kb.
  1   2   3   4   5

Plan wynikowy kl. I Przygotowano na podstawie publikacji: Podręcznik: Historia cz.1 „Przez tysiąclecia i wieki”, autorzy: Grzegorz Kucharczyk, Paweł Milcarek, Marek Robak, WSiP, Warszawa 2009

Dział programu

Temat Lekcji

Główne zagadnieniaOcena
dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra


celująca

1. Czym jest historia?

 • Historia bada i opisuje przeszłość ludzkiej cywilizacji.

 • Źródła wiedzy o przeszłości.

 • O czym będziemy się uczyć na lekcjach historii w klasie I gimnazjum?

 • Metody i formy pracy na lekcjach.

 • Podręcznik historii do klasy I gimnazjum.

 • Materiały uzupełniające.

 • Zasady i kryteria oceniania uczniów.

Uczeń zna:


 • zakres treści kształcenia historycznego w roku bieżącym
 • materiały podstawowe i uzupełniające, do których będzie sięgać
 • zasady organizacji pracy na lekcjach
 • zasady i kryteria oceniania

Uczeń zna:


 • nazwy epok

historycznych
Uczeń rozumie:


 • pojęcia: dzieje, historia, historyk, nauki humanistyczne, epoka historyczna, starożytność, średniowiecze, źródło historyczne, źródła pisane, aktowe, opisowe, niepisane, historia regionalna, narodowa, powszechna
 • przyjęte kryteria oceniania osiągnięć uczniów

Uczeń potrafi:
 • określić historię jako wiedzę o dziejach człowieka i społeczności ludzkiej
 • wskazać dwa znaczenia pojęcia historia: jako dzieje (to, co się wydarzyło w przeszłości) i jako relacja o dziejach (opis i badanie)
 • wymienić epoki historyczne
 • wyróżnić podstawowe rodzaje źródeł historycznych
Uczeń rozumie:


 • sens i istotę pracy historyka
 • potrzebę obecności historii jako przedmiotu nauki w gimnazjum

Uczeń potrafi:


 • wskazać przykłady ilustrujące zapisy w tabeli ,,Podział źródeł”

Uczeń potrafi
Uzasadnić powiedzenie „historia jest nauczycielką życia”


2. Czas w historii.

 • Jednostki czasu w historii.

 • Różne rachuby czasu.

 • Sposoby mierzenia czasu.

 • Epoki historyczne.
Uczeń zna:


 • epoki historyczne składające się na całość dziejów
 • ramy czasowe epok
 • wydarzenia, które zapoczątkowały oraz kończą (umownie) poszczególne epoki
Uczeń rozumie:


 • pojęcia: chronologia, rok, wiek, tysiąclecie, milenium, epoka, era, przed naszą erą, nasza era, starożytność, średniowiecze, epoka nowożytna, epoka najnowsza (współczesna) • znaczenie daty narodzin Chrystusa dla chrześcijańskiej rachuby czasu

Uczeń potrafi:
 • odczytywać z osi czasu potrzebne informacje
 • przyporządkować datę wiekowi
 • określić daty graniczne wieków
 • obliczyć upływ czasu między podanymi datami
 • wymienić podstawowe jednostki czasu
 • używać poprawnie określeń: pierwsza (druga) połowa wieku (tysiąclecia)

Uczeń potrafi:


 • wykonać zestaw zadań z zakresu mierzenia czasu w zeszycie ćwiczeń
Uczeń

omawia i uzasadnia różnorodne cezury czasowe
3. Sprawdzian z orientacji uczniów w czasie historycznym.
I. Prehistoria: pierwsi ludzie, pierwsze społeczeństwa.

4. Czas koczowników.

• Początki społeczeństwa ludzkiego.


 • Człowiek prehistoryczny.

 • Tryb życia, narzędzia i broń człowieka pierwotnego.

 • Sztuka prehistoryczna.

 • Życie duchowe ludzi pierwotnych.

Uczeń zna:


 • kryteria podziału przeszłości na epoki
 • tryb życia, mieszkania, narzędzia, broń człowieka pierwotnego

Uczeń zna:


 • elementy życia duchowego ludzi pierwotnych

Uczeń rozumie:
 • pojęcia i terminy historyczne: prehistoria, epoka, paleolit, epoka kamienia łupanego, epoka kamienia gładzonego, neolit, era metali, człowiek pierwotny, gromada, krzemień, zbieractwo, łowiectwo, koczowniczy tryb życia, sztuka prehistoryczna, Starożytny Wschód, kultura, społeczeństwo

Uczeń potrafi:

 • interpretować treści zobrazowane na taśmie chronologicznej (skali czasu) w podręczniku • wskazać cechy różniące człowieka od zwierząt

Uczeń potrafi:


 • scharakteryzować tryb życia, sposoby zdobywania pożywienia, zajęcia ludzi pierwotnych, ich narzędzia i broń

• wskazać na ilustracjach i omawiać przykłady sztuki ludzi pierwotnychUczeń rozumie:


 • rolę warunków przyrodniczych w rozwoju człowieka, zależność człowieka od przyrody

Uczeń potrafi:
 • określać relacje człowieka z przyrodą • wskazać na mapie regiony rozwoju osadnictwa i miejsca siedzib ludzkich odkrytych przez archeologów

Uczeń dostrzega i analizuje czynnik wpływające na nierównomierne rozmieszczenie ludzi

5. Czas rolników.

 • Początki rolnictwa i hodowli.

 • Przejście do osiadłego trybu życia.

 • Pierwsze osady rolnicze.

 • Zajęcia ludzi i ich narzędzia.

 • Wytop miedzi, brązu, żelaza.

 • Rewolucja neolityczna.
Uczeń rozumie:


 • pojęcia: neolit, era metali, rewolucja neolityczna, osiadły tryb życia, ród, kapłani, kult religijny, tkactwo, ceramika, handel, społeczny podział pracy, epoka brązu, epoka żelaza

Uczeń zna:


 • tryb życia, mieszkania, zajęcia i narzędzia ludzi epoki neolitu
 • metale wytapiane przez człowieka od IV tysiąclecia przed Chr.

Uczeń rozumie:

 • doniosłe znaczenie i charakter zmian epoki neolitu
 • znaczenie upowszechnienia wytopu metali
 • skutki rewolucji neolitycznej

Uczeń potrafi:


 • porównać koczowniczy i osiadły tryb życia, wyjaśnić różnice między nimi
 • charakteryzować przyczyny nierównomier nego rozwoju społeczności ludzkich • wymienić metale wytapiane przez ludzi

Uczeń potrafi:

 • wskazać na mapie regiony, w których ludzie najwcześniej nauczyli się uprawiać zboże i hodować zwierzęta

 • opisać życie w osadzie neolitycznej

Uczeń porównuje życiu ludzi w epoce neolitu i paleolitu,

II. Cywilizacje Starożytnego Wschodu.

6. Najstarsza cywilizacja na świecie –Mezopotamia.

• Położenie geograficzne i warunki naturalne Mezopotamii.


 • Ludy semickie.

 • Sumerowie. Pismo.

 • Wielkie miasto Babilon.

•Nieograniczona władza królów.

 • Osiągnięcia cywilizacyjne Babilończyków.

 • Państwo asyryjskie.

 • Persja.

Uczeń zna:

 • osiągnięcia Sumerów i Babilończyków

Uczeń zna:


 • przejawy potęgi i zasięg podbojów państw asyryjskiego i perskiego

Uczeń rozumie:
 • pojęcia i terminy historyczne: Mezopotamia, Międzyrzecze, Sumerowie, państwa-miasta Sumerów, Babilonia, ludy semickie, cywilizacja, państwo, monarchia despotyczna, politeizm, pismo klinowe, prawo, religia, epos, zikkurat, kapłani, wieża Babel, kodeks • znaczenie sprzyjających warunków naturalnych dla powstania pierwszych cywilizacji
 • rolę Sumerów jako twórców podstaw kultury Mezopotamii

Uczeń potrafi:
 • wskazać na mapie pierwsze cywilizacje na Bliskim i Dalekim Wschodzie, siedziby Sumerów • wykonać w zeszycie ćwiczeń zadania z odpowiedniego rozdziału

Uczeń pamięta:


 • państwa współcześnie zajmujące te obszary

Uczeń rozumie:
 • rolę miast jako ognisk cywilizacji • symboliczne znaczenie pojęcia wieża Babel

Uczeń potrafi:

 • rozpoznać na ilustracjach i omówić najważniejsze zabytki Mezopotamii

Uczeń rozumie:


 • myśl przewodnią Kodeksu Hammurabiego: oko za oko, ząb za ząb

Uczeń potrafi:
 • wskazać, które współczesne narody mówią językami semickimi

 • wskazać różnice między prawem zwyczajowym a stanowionym

•analizować i interpretować przepisy prawne Kodeksu Hammurabiego
 • określić wkład mieszkańców Mezopotamii w rozwój cywilizacji

Uczeń analizuje korzystaj ko z mapy czynniki geograficzne mające wpływ na rozwój cywilizacji w Mezopotamii

7. Egipt faraonów.

 • Znaczenie Nilu w życiu Egipcjan.

 • Władza faraona.

 • Urzędnicy.

 • Rzemieślnicy.

 • Praca egipskich chłopów.
Uczeń pamięta:


 • rolę faraona, urzędników, kapłanów
Uczeń rozumie:


 • pojęcia: państwo, społeczeństwo, faraon, delta, katarakta, oaza, sieć irygacyjna, władza absolutna, politeizm, skrybowie
 • rolę Nilu dla życia w Egipcie
 • sposób sprawowania władzy w Egipcie

Uczeń potrafi:


 • wyjaśnić powiedzenie: „Egipt – darem Nilu”
 • scharakteryzować społeczeństwo egipskie
 • wykonać w zeszycie ćwiczeń zadania z odpowiedniego rozdziału

Uczeń rozumie:


 • co mieszkańcy Egiptu zawdzięczali Nilowi, a co własnej pracy

Uczeń potrafi:


 • zaznaczyć na osi czasu powstanie państwa w starożytnym Egipcie • wykazać, czym różniły się warunki naturalne Egiptu od warunków naturalnych Mezopotamii
 • wyrazić w formie graficznej hierarchię społeczną w Egipcie

Uczeń


 • analizuje znaczenie Nilu i warunków geograficznych dla rozwoju cywilizacji Egiptu8. Wierzenia Egipcjan.

 • Bogowie egipscy.

 • Kult faraona.

 • Rola kapłanów.

 • Wiara w życie pozagrobowe.

 • Wiedza i technika.

 • Sztuka.
Uczeń zna:


 • imiona i wyobrażenia głównych bogów egipskich
 • cechy charakterystyczne wierzeń Egipcjan
 • rolę kapłanów

Uczeń rozumie:


 • pojęcia: politeizm, kult, balsamowanie zwłok, mumia, piramida, sfinks, sarkofag, pismo piktograficzne, hieroglify, papirus
 • rolę religii w życiu Egipcjan • pozycję kapłanów w państwie

Uczeń potrafi:

 • opowiedzieć o osiągnięciach naukowych i technicznych Egipcjan

Uczeń zna:


 • obrzędy pogrzebowe

Uczeń rozumie:
 • znaczenie odczytania hieroglifów dla poznania cywilizacji egipskiej
 • stosunek Egipcjan do faraona

Uczeń potrafi:


 • opowiedzieć o egipskiej wizji losu człowieka po śmierci i obrzędach pogrzebowych starożytnych Egipcjan

 • analizować i interpretować fragment Księgi Umarłych, objaśniać zasady moralne Egipcjan

Uczeń:


 • dostrzega wpływ osiągnięć Egipcjan na rozwój cywilizacyjny świata

9. Palestyna – ziemia biblijnego Izraela.

 • Położenie geograficzne i warunki naturalne Palestyny.

 • Czas patriarchów.

 • Z Egiptu do Ziemi Obiecanej .

 • Państwo żydowskie. Dawid i Salomon.

 • Podział i upadek państwa.

Religia żydowska – judaizm.

Uczeń zna:


 • postacie: Abraham, Izaak, Jakub, Mojżesz, Saul, Dawid, Goliat, Salomon
 • nazwy: Izrael, Palestyna, Ziemia Kanaan, Jerozolima, Galilea, Judea, Synaj, Samaria, Jordan, Morze Martwe
 • nazwy ludów: Filistyni, Izraelici, Hebrajczycy, Żydzi

Uczeń rozumie:


 • pojęcia i terminy historyczne: Ziemia Obiecana, patriarcha, prorocy, Biblia, Dekalog, Arka Przymierza, psalm, niewola babilońska, monoteizm, Jahwe, judaizm, naród wybrany, Mesjasz, Ściana Płaczu, Tora, Talmud, szabat, rabin, synagoga, Stary Testament

 • specyfikę warunków naturalnych Palestyny, ich wpływ na historię Żydów
 • drogę Żydów do własnego państwa

Uczeń potrafi:

 • zaprezentować główne wydarzenia z dziejów Żydów, umiejscowić je w czasie i przestrzeni historycznej
 • przedstawić główne zasady judaizmu • wykonać w zeszycie ćwiczeń zadanie z odpowiedniego rozdziału

Uczeń rozumie:

 • związek między wędrówkami Żydów a ich zajęciami
 • dosłowny

i przenośny sens zwrotu salomonowy wyrok

Uczeń potrafi:

 • rozpoznać na ilustracjach i nazwać miejsca i zabytki związane

z dziejami Żydów


 • wskazać zasadnicze różnice między wierzeniami Żydów i innych ludów Wschodu
 • rozpoznać na ilustracjach symbole narodu żydowskiego, dostrzec bogactwo jego kultury i wkład do dziedzictwa światowego

Uczeń


 • dostrzega w judaizmie korzenie chrześcijaństwa

10. Lekcja powtórzeniowa:

Co nam pozostawiły cywilizacje Starożytnego Wschodu?2.1-4

3.1-2


11. Praca klasowa


2.1-4

3.1-2


III. Starożytna Grecja i świat hellenistyczny.

12. Świat Greków. • Warunki naturalne Grecji.

 • Plemiona greckie.

 • Wielka Kolonizacja.

 • Ustroje poleis greckich: oligarchia, demokracja, tyrania.

 • Instytucje polityczne: zgromadzenie i rada.

Zaangażowanie obywateli w życie polityczne polis.

Uczeń zna:


 • główne źródła do dziejów starożytnej Grecji

 • postacie historyków greckich: Herodota, Tukidydesa, Ksenofonta, Plutarcha
 • nazwy: Grecja, Peloponez, Płw. Bałkański, Morze Egejskie, Kreta, Ateny, Sparta, Azja Mniejsza, Olimp, Hellada

Uczeń rozumie:


 • pojęcia i terminy historyczne: Hellenowie, polis, kolonia, kolonizacja, metropolia, Wielka Grecja, Minotaur, hegemonia, obywatel, polityka, prawa polityczne, agora, oligarchia, demokracja, tyrania, arystokracja
 • zasady funkcjonowania polis greckiej
 • istotę ustroju oligarchicznego i demokratycznego

Uczeń potrafi:


 • wskazać na mapie i opisać położenie geograficzne oraz warunki naturalne Grecji i kolonii greckich
 • określić zasięg greckiego świata po Wielkiej Kolonizacji • wykonać w zeszycie ćwiczeń zadanie z odpowiedniego rozdziału

Uczeń rozumie:


 • różnice między położeniem geograficznym i zajęciami ludności w Grecji i w państwach Starożytnego Wschodu
 • różnice w ustrojach poleis

Uczeń potrafi:

 • wyjaśnić przyczyny rozbicia Grecji na wiele państewek, braku jednolitego organizmu państwowego
 • wskazać różnice w ustrojach poleis greckich
Uczeń potrafi:


 • wskazać współczesne państwa mające ustroje znane w starożytnej Grecji


13.Najdawniejsze dzieje Grecji.

 • Kultura minojska.

 • Kultura mykeńska.

Iliada i Odyseja.

Uczeń zna:


 • nazwy: Kreta, Knossos, Mykeny, Tyryns, Peloponez, Troja, Achajowie, Dorowie

 • ramy czasowe kultur: minojskiej i mykeńskiej oraz początków cywilizacji Grecji klasycznej
 • treść i bohaterów Iliady i Odysei

Uczeń rozumie:
 • pojęcia: kultura minojska, kultura mykeńska, freski, labirynt

Uczeń potrafi:


 • określić ramy czasowe kultur mykeńskiej i minojskiej
 • wykonać w zeszycie ćwiczeń zadanie z odpowiedniego rozdziału

Uczeń rozumie:

 • pierwotne i symboliczne znaczenie zwrotów: koń trojański, pięta Achillesa

Uczeń potrafi:


 • wskazać na mapie ośrodki i przedstawić osiągnięcia kultury minojskiej i mykeńskiej w różnych dziedzinach
 • dostrzec, iż poematy Homera są bogatym źródłem wiedzy o życiu starożytnych Greków
 • podać pierwotne i symboliczne znaczenie oraz przykłady zastosowania w języku współczesnym poznanych zwrotów (np. nić Ariadny, wierna jak Penelopa)

Uczeń

rozpoznaje:
 • ceramikę, malarstwo i zabytki kultury minojskiej i mykeńskiej


14. Wojny Greków.

 • Persowie i ich państwo.

 • Wojny grecko-perskie: starcie dwóch światów.

Wojna peloponeska.

Uczeń pamięta:


 • postacie: Dariusza, Kserksesa, Miltiadesa, Leonidasa, Temistoklesa

 • przebieg wojen

 • miejsca i daty bitew: pod Maratonem (490 r. przed Chr.), pod Termopilami, pod Salaminą (480 r. przed Chr.), pod Platejami (479 r. przed Chr.)
 • nazwy: Jonia, Efez, Attyka, Ateny

Uczeń rozumie:


 • pojęcia i terminy historyczne: wojna peloponeska, Związek Peloponeski, Związek Morski, hegemonia, hoplita, trójrzędowiec


 • przyczyny ostatecznego zwycięstwa Greków
 • skutki wojny peloponeskiej

Uczeń potrafi:


 • wskazać na mapie państwo perskie
 • lokalizować poznane wydarzenia na osi czasu • wskazać na mapie miejsca bitew Greków z Persami • określić przyczyny wybuchu wojny między Atenami i Spartą
 • opisać przebieg wojny peloponeskiej • wykonać w zeszycie ćwiczeń zadanie z odpowiedniego rozdziału

Uczeń rozumie:


 • związek pomiędzy współczesnym biegiem maratońskim a wydarzeniami z 490 r. przed Chr.
 • znaczenie przystąpienia Greków do walki z Persami

Uczeń potrafi: • dostrzec w zagrożeniu perskim ważny element kształtowania się wśród Greków świadomości własnej kultury i poczucia wspólnoty
 • opisać uzbrojenie żołnierzy obu stron walczących • scharakteryzować sytuację w Grecji po wojnie peloponeskiej

Uczeń potrafi:
  1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna