Plan wynikowy klasa 3 C/d semestr I i II rok szkolny 2010/2011Pobieranie 229.65 Kb.
Strona3/3
Data08.05.2016
Rozmiar229.65 Kb.
1   2   3

SPRAWDZIAN

Sprawdzian literacki (XX-lecie międzywojenne) PP i PR

Lektury: Stefan Żeromski Przedwiośnie, Witold Gombrowicz Ferdydurke, Zofia Nałkowska Granica, Leopold Staff, Julian Tuwim, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Maria Kuncewiczowa Cudzoziemka, Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy


Czwarty z cyklu sprawdzianów powtórzeniowych przygotowujących do matury

zagadnienia

LITERATURA NOWOCZESNA (XX-LECIE MIĘDZYWOJENNE)

Bolesław Leśmian

wybór wierszy

2-3 g.


 • przywołuje informacje o omawianych utworach Leśmiana

 • charakteryzuje kreację natury w poezji Leśmiana;

 • omawia sposób postrzegania śmierci w wierszach Leśmiana;

 • rozpoznaje najważniejsze środki stylistyczne zastosowane w utworach oraz określa ich funkcje;

 • odczytuje sensy symboliczne zawarte w poezji Leśmiana;

 • wskazuje cechy gatunkowe ballady;

 • samodzielnie analizuje i interpretuje balladę Leśmiana

 • omawia zasady tworzenia neologizmów w poezji Leśmiana;

 • wypisuje z wierszy Leśmiana neologizmy, objaśnia ich znaczenie oraz omawia budowę słowotwórczą;

 • rozpoznaje w tekście neosemantyzmy;

 • wyjaśnia pojęcia: oniryzm, sensualizm, liryka narracyjna, ballada filozoficzna, liryzm, neologizm, neosemantyzm

 • wykorzystać kontekst filozoficzny (idea pędu życiowego Bergsona) do interpretacji wierszy Leśmiana;

 • sformułować Leśmianowską refleksję dotyczącą bytu i niebytu;

 • wskazać w poezji Leśmiana nawiązania do twórczości ludowej i określić ich funkcje;

 • porównać kształt językowo-stylistyczny erotyków Mickiewicza i Leśmiana;

 • określić funkcję neologizmów wykorzystujących przedrostki bez- i nie- w kreowaniu Leśmianowskiej refleksji ontologicznej;

 • wykorzystując formanty istniejące w systemie językowym, utworzyć neologizm i objaśnić jego znaczenie;

Podręcznik

cz. 2.2
karta pracy


Bruno Schulz
opowiadania

2 g.


 • interpretuje relacje między ojcem a Adelą w opowiadaniu Schulza;

 • wykorzystuje kontekst filozoficzny (psychoanaliza) do interpretacji utworu;

 • wskazuje elementy fantastyczne w tekście i określa ich funkcje;

 • objaśnia, na czym polega istota prozy poetyckiej, odwołując się do opowiadania Schulza; odczytuje metafory i określa ich funkcje

 • charakteryzuje kreację narratora

 • wyjaśnia pojęcia: archetyp, oniryzm, urbanizm, groteska

 • wskazać archetypiczny wymiar postaci ojca i Adeli;

 • objaśnić, w czym wyraża się surrealizm świata przedstawionego opowiadania;

 • wykorzystuje biografię Schulza do interpretacji utworu

Podręcznik cz. 3


tematy 10-12.

s. 54-69
karta pracyAwangarda w poezji

Powtórzenie wiadomości o liryce XX-lecia międzywojennego 2g. • sporządza notatkę z wykładu

 • wymienia i charakteryzuje nurty w liryce XX-lecia międzywojennego

 • wymienia głównych reprezentantów w liryce okresu międzywojennego

 • omawia tematy, motywy, systemy wersyfikacyjne i środki stylistyczne charakterystyczne dla twórców tego okresu

 • interpretuje utwory literackie reprezentantów poezji XX-lecia międzywojennego spoza kanonu lektur na PP

 • omówić związki literatury międzywojnia z polską sytuacją społeczno-polityczną;

Podręcznik

cz. 2.2 i cz. 3
cz.3

tematy 8-9., 17., 23.

s. 39-44, 70-74


TEST CZYTANIA

PP, 1g.
Franz Kafka „Proces” 3g.

 • lektura omawiana na zajęciach dodatkowych – PR; kwiecień

 • wyjaśnia pojęcia: parabola, everyman, groteska

 • interpretuje utwór Kafki jako metafory sytuacji człowieka we współczesnym świecie

Podręcznik cz. 3

tematy 10-12.
POEZJA WSPÓŁCZESNA – kwiecień

Krzysztof Kamil Baczyński

wybór wierszy • wskazuje cechy decydujące o tożsamości generacyjnej pokolenia Kolumbów;

 • wykorzystuje kontekst historyczny oraz biograficzny do interpretacji utworów;

 • wymienia najsłynniejszych przedstawicieli pokolenia Kolumbów;

 • rozpoznaje nawiązania kulturowe w wierszu Baczyńskiego i określa ich funkcje;

 • objaśnia, czym różni się katastrofizm wojenny od innych katastrofizmów;

 • omawia postrzeganie Boga i historii w wierszu Baczyńskiego;

 • rozpoznaje elementy obrazowania apokaliptycznego w wierszu Baczyńskiego;

 • wykorzystuje kontekst biograficzny (miłość do Barbary Drapczyńskiej) do interpretacji utworów;

 • analizuje język poezji miłosnej Baczyńskiego na tle tradycji poezji awangardy dwudziestolecia międzywojennego;

Podręcznik cz. 3

tematy 35-37.Czesław Miłosz

– wybór wierszy • wskazuje podobieństwa sytuacji Giordana Bruna z wiersza Campo di Fiori i powstańców żydowskich;

 • omawia rolę poety i poezji wyrażoną w wierszach Miłosza;

 • porównuje sposób przedstawienia tragedii getta w obu wierszach Miłosza;

 • rozpoznaje nawiązania kulturowe w wierszach Miłosza i wskazuje ich funkcje;

 • bada kształt wersyfikacyjny i kompozycję wierszy;

 • omawia koncepcję historiozoficzną przedstawioną w wierszach Miłosza;

 • wyjaśnia pojęcia: determinizm historyczny, theatrum mundi , kalokagatia

Podręcznik cz. 3

tematy 31-32., 53. 67.,72-73Tadeusz Różewicz

– wybór wierszy • rozpoznaje nawiązania kulturowe w wierszach Różewicza i wskazuje ich funkcje;

 • charakteryzuje język poetycki i środki obrazowania w utworach;

 • porównuje obraz pokolenia Kolumbów w poezji Baczyńskiego i Różewicza;

 • wskazuje charakterystyczne cechy wersyfikacyjne wiersza różewiczowskiego;

 • omawia diagnozę kultury popularnej i współczesnego społeczeństwa zawartą w wierszach Różewicza;

Podręcznik cz. 3

tematy 42-43., 76.,Zbigniew Herbert

– wybór wierszy • interpretuje poezję Herberta jako dialog z kulturą europejską, rozpoznaje nawiązania kulturowe w poezji Herberta i wskazuje ich funkcje;

 • wskazuje w poezji Herberta cechy klasycystyczne

 • omawia cechy obrazowania naturalistycznego

 • objaśnia genezę imienia Pana Cogito, wykorzystując kontekst filozoficzny;

 • omawia kodeks etyczny ukazany w poezji Herberta

 • porównuje etos rycerski i etos inteligencki;

 • charakteryzuje dwa światy (komunistów i opozycjonistów) ukazane w Potędze smaku;

Podręcznik cz. 3

tematy 54-55.Miron Białoszewski – wybór wierszy

 • potrafi scharakteryzować rzeczywistość wojenną przedstawioną w pamiętniku;

 • omawia sposoby i funkcje deheroizacji doświadczenia wojennego w literaturze współczesnej

 • rozpoznaje środki językowe charakterystyczne dla stylu potocznego w prozie Białoszewskiego;

 • charakteryzuje model poezji lingwistycznej Białoszewskiego

 • rozpoznaje i nazwa składniowe środki stylistyczne zbliżające wypowiedź poetycką do mowy potocznej oraz określa funkcję tego zabiegu;

Podręcznik cz. 3

tematy 38, 59-60.Stanisław Barańczak – wybór wierszy

 • omawia najważniejsze założenia programowe Nowej Fali;

 • wskazuje elementy kultury popularnej wymienione w utworze oraz określa ich rolę w komunistycznej rzeczywistości;

 • charakteryzuje mentalność i stan świadomości ludzi żyjących w państwie totalitarnym;

 • wykorzystuje kontekst polityczny (wydarzenia marcowe ’68) do interpretacji utworu;

 • wymienia przedstawicieli pokolenia Nowej Fali;

 • wskazuje związek twórczości Nowej Fali z tendencjami lingwistycznymi w poezji;

Podręcznik cz. 3

tematy 61.Wisława Szymborska – wybór wierszy

 • wykorzystuje kontekst historyczny (rzeczywistość stanu wojennego) do interpretacji wiersza Głos w sprawie pornografii;

 • formułuje refleksję filozoficzną i egzystencjalną wyrażoną w omawianych wierszach;

 • opisuje sposoby budowania napięcia w poezji Szymborskiej;

 • rozpoznaje przejawy humoru i ironii w omawianych utworach;

 • rozpoznaje nawiązania kulturowe w wierszu i wskazuje ich funkcje;

 • rozpoznaje i interpretuje paradoksy w wierszu Szymborskiej

Podręcznik cz. 3

tematy 69-71.Jan Twardowski – wybór wierszy

powtórzenie wiadomości z klasy 1

charakteryzuje twórczość Jana Twardowskiego – współczesny franciszkanizmPodręcznik cz. 3

temat 68.
CYKL POWTÓRZENIOWY – semestr I i II (po 3 godz.)

antyk, średniowiecze, renesans

powtórzenie wiadomości – 2 g.

lektury: Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej, Jan Kochanowski – fraszki, pieśni i treny, Sofokles Król Edyp, Horacy – wybór pieśni

PR Dante Boska Komedia – fragmenty Piekła

Piąty z cyklu sprawdzianów powtórzeniowych przygotowujących do matury 1g. październik, listopad


zagadnienia

barok, oświecenie

powtórzenie wiadomości – 2 g.

lektury: Jan Andrzej Morsztyn – wybór wierszy, Daniel Naborowski – wybór wierszy, Wacław Potocki – wybór wierszy, Ignacy Krasicki – bajki, satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny, William Szekspir Makbet, Molier Świętoszek

PR Jan Wolfgang Goethe Faust (fragm.)

Szósty z cyklu sprawdzianów powtórzeniowych przygotowujących do matury 1g. marzec


zagadnienia

romantyzm

powtórzenie wiadomości – 2 g.

lektury: Adam Mickiewicz – wybór wierszy, Romantyczność, Pan Tadeusz, Dziady cz. III, Juliusz Słowacki Kordian, Zygmunt Krasiński Nie-Boska komedia, Juliusz Słowacki – wybór wierszy, Cyprian Kamil Norwid – wybór wierszy, Jan Wolfgang Goethe Cierpienia młodego WerteraSiódmy z cyklu sprawdzianów powtórzeniowych przygotowujących do matury 1g. styczeń

zagadnienia

literatura wojny i okupacji, literatura powojenna

powtórzenie wiadomości – 2 g.

lektury: Tadeusz Borowski Pożegnanie z Marią, Gustaw Herling-Grudziński Inny świat, Czesław Miłosz – wybór wierszy, Krzysztof Kamil Baczyński – wybór wierszy, Tadeusz Różewicz – wybór wierszy, Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem, Albert Camus Dżuma, Witold Gombrowicz Trans-Atlantyk*Ósmy z cyklu sprawdzianów powtórzeniowych przygotowujących do matury 1g.

zagadnienia

Podręcznik cz. 3

tematy 24-44.

tematy 45-49.Konsultacje maturalne

każdy uczeń przynajmniej raz w semestrze
MATURA

1   2   3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna