Plan wynikowy klasa I rozkład materiału rozpisany na umiejętności ucznia, zwany inaczej planem wynikowymPobieranie 0.8 Mb.
Strona1/13
Data05.05.2016
Rozmiar0.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Grzegorz Szymanowski

Plan wynikowy

klasa I
Rozkład materiału rozpisany na umiejętności ucznia, zwany inaczej planem wynikowym, został tak przygotowany, by pokazać w jednej tabeli nie tylko poziom wymagań (K – konieczny, P – podstawowy, R – rozszerzony, D – dopełniający), lecz także kategorie taksonomiczne wymagań. W poniższym planie kategorie taksonomiczne oznaczono literami: A, B, C lub D (A – zapamiętywanie wiadomości i przedstawianie ich w formie ustnej lub pisemnej; B – zrozumienie informacji, streszczanie ich, syntetyzowanie na najprostszym poziomie; C – stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych, nieodbiegających od okoliczności, w jakich umiejętność była ćwiczona; D – zastosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych, uruchamiających złożone procesy umysłowe).

Pogrubioną czcionką zaznaczono treści dotyczące kształcenia na poziomie rozszerzonym. Jeżeli w poziomach wymagań uzupełnione są dwie rubryki dla jednego osiągnięcia (np. dla znajomości tekstów źródłowych), to kategoria taksonomiczna zaznaczona czcionką pogrubioną dotyczy kształcenia na poziomie rozszerzonym. Do kształcenia na poziomie podstawowym wystarczy kategoria taksonomiczna zaznaczona normalną czcionką.

Ponieważ każdy nauczyciel będzie stosował własne metody (zarówno nauczania, jak i sprawdzania wiadomości), użyte w tekście pojęcia: omówienie, przedstawienie i charakteryzowanie, mogą być interpretowane zarówno jako formy ustne i pisemne (krótsza bądź dłuższa wypowiedź pisemna), jak i jako forma wypowiedzi emocjonalnej (techniki dramowe). Wybór pozostawiamy nauczycielowi. Ze względu na formę egzaminu maturalnego wskazane jest jednak, by przewagę miały formy pisemne.

W poniższym planie wynikowym nie zawarto informacji o materiałach dodatkowych, koniecznych do zgromadzenia przed lekcją. Pozostawiono to inwencji nauczyciela, tym bardziej że do realizacji tego rozkładu materiału wystarczy podręcznik. Dla ułatwienia pogrubionymi kreskami oddzielono w niniejszym planie wynikowym poszczególne części podręcznika.

Temat

Planowane osiągnięcia ucznia

K

P

R

D


Sposoby

korzystania

z podręcznika.


Uczeń skutecznie posługuje się podręcznikiem, zna

jego układ kompozycyjny i konstrukcję metodyczną.


B


Uczeń potrafi posługiwać się indeksami i tablicami,

umie odnaleźć właściwe definicje.

B
2. Człowiek

uczy się


pisać.

Uczeń pamięta i potrafi wyjaśnić w wypowiedzi

ustnej lub pisemnej pojęcia:

źródło historyczne, historiografia, chronologia,

hieroglify, pismo klinowe, sanskryt,

pismo alfabetyczne, piktogramy.


B

Uczeń zna następujące wydarzenia:

pojawienie się pisma w Mezopotamii (3100 p.n.e.)

i Egipcie (blisko 3 tys. lat p.n.e.), pojawienie się

alfabetu (ok. XIV w. p.n.e.).


A


Uczeń potrafi wyjaśnić wpływ warunków

geograficznych na kształtowanie się pierwszych

zorganizowanych grup ludzkich.
CUczeń potrafi wyjaśnić polityczne i społeczne

przyczyny powstania pierwszych rodzajów pisma.


CUczeń umie omówić na przykładach różnice

między alfabetem a pismami obrazkowymi.D

3. Powstaje

państwo


i prawo.


Uczeń pamięta i potrafi wyjaśnić

w wypowiedzi ustnej lub pisemnej pojęcia:

prawo zwyczajowe, kodeks.


B

Uczeń pamięta i potrafi wyjaśnić

w wypowiedzi ustnej lub pisemnej pojęcia:

kodyfikacja, „żyzny półksiężyc”, irygacja.
BUczeń zna następujące wydarzenia:

powstanie Starego Państwa w Egipcie, stworzenie Kodeksu Hammurabiego (XVIII w. p.n.e.).

AUczeń potrafi omówić/przedstawić:

– wpływ warunków geograficznych na kształtowanie

się pierwszych zorganizowanych grup ludzkich;

– wpływ pracy i jej społecznej organizacji

na powstanie cywilizacji, państwa

i struktur społecznych;

– zajęcia ludności;

– państwo jako podstawową formę

zorganizowania społeczeństw.


B


Uczeń umie interpretować charakterystyczne

dla epoki źródła historyczne

(teksty staroegipskie, źródła ikonograficzne).

D
D
Uczeń potrafi dostrzegać i umie omówić dynamikę

procesów historycznych:

– gospodarczych na Bliskim Wschodzie;

– społecznych – podziały społeczne

i prawa obowiązujące na Bliskim Wschodzie;

– ustrojowych – monarchia teokratyczna.CUczeń umie porównywać formy ustrojowe,

systemy gospodarcze i prawne

starożytnego Bliskiego Wschodu

i dokonywać ich samodzielnej oceny.
D

4. Na chwałę

Marduka,

na chwałę

Aszura –

dzieje państw

Mezopotamii.


Uczeń pamięta i potrafi wyjaśnić w wypowiedzi

ustnej lub pisemnej pojęcia:

prawo zwyczajowe, kodeks, pismo klinowe,

piktogramy, monarchia despotyczna, migracja.B

Uczeń zna następujące wydarzenia:

panowanie semickiej dynastii Sargonidów w całym

Sumerze (2350–2210 p.n.e.), okres starobabiloński

(2005–1595 p.n.e.), wydanie Kodeksu

Hammurabiego (ok. 1750 p.n.e.), okres dominacji

państwa Mitanni (1500–1380 p.n.e.),

okres nowoasyryjski (935–612 p.n.e.),

okres nowobabiloński (626–539 p.n.e.),

zajęcie przez króla perskiego Cyrusa Wielkiego

Babilonu (335–330 p.n.e.).

AUczeń zna następujące wydarzenia:

okres panowania III Dynastii z Ur (2120–2005

p.n.e.), zniszczenie Mitanni przez Hety­tów,

ekspansja hetycka w Syrii (1380–1360 p.n.e.),

podbicie przez „ludy morza” państwa Hetytów

(ok. 1200 p.n.e.), bitwa pod Karkemisz –

ostateczna klęska Asyrii (605 p.n.e.).
AUczeń potrafi omówić/przedstawić:

– wpływ warunków geograficznych

na kształtowanie się pierwszych państw;

– wpływ pracy i jej społecznej organizacji

na powstanie cywilizacji, państwa i struktur

społecznych;

– zajęcia ludności;

– państwo jako podstawową formę zorganizowania

społeczeństw.
BUczeń umie interpretować charakterystyczne

dla epoki źródła historyczne

(teksty starobabilońskie, źródła ikonograficzne).

D
D
Uczeń potrafi dostrzegać i umie omówić

dynamikę historycznych procesów ustrojowych

(monarchia teokratyczna) oraz wpływ religii

na życie społeczeństw starożytnych.


CUczeń umie:

omówić i ocenić przyczyny oraz skutki upadkucywilizacji starożytnych;

porównać i ocenić formy ustrojowe;

wyjaśnić i ocenić rolę wielkich indywidualności

w historii.
D

5. Egipt

faraonów.Uczeń pamięta i potrafi wyjaśnić w wypowiedzi

ustnej lub pisemnej pojęcia:

źródło historyczne, historiografia, chronologia,

determinizm geograficzny, państwo, społeczeństwo,

system irygacyjny, ośrodki protomiejskie, monarchia

despotyczna, monarchia teokratyczna, faraon.B


Uczeń zna następujące wydarzenia:

Menes (Narmer) jednoczy Egipt, początek I dynastii

(ok. 3100 p.n.e.), Stare Państwo (dynastie III–VI)

(2675–2170 p.n.e.), Pierwszy Okres Przejściowy

(2170–2000 p.n.e.), Średnie Państwo –

odbudowa administracji i systemu irygacyjnego

(2000–1760 p.n.e.), Drugi Okres Przejściowy

(1760–1565 p.n.e.), najazd Hyksosów, Nowe Państwo

okres potęgi Egiptu, walki o dominację w Syrii

(1567–1085 p.n.e.), Okres Późny (1085–332 p.n.e.),

podbój perski (526 p.n.e.), Aleksander III Wielki

wkracza do Egiptu (332 p.n.e.).


A


Uczeń zna następujące wydarzenia:

faraon Dżoser buduje pierwszą piramidę schodkową

(ok. 2675 p.n.e.);

za rządów IV dynastii powstają wielkie piramidy (2625–2500 p.n.e.);

panowanie faraona Echnatona – reforma religijna,

destabiliza­cja państwa (1375–1360 p.n.e.);

Ramzes II – walki z Hetytami zakończone pokojem (1305–1240 p.n.e.);

Ramzes III odpiera atak „ludów morza” na Egipt

(ok. 1190 p.n.e.);

zajęcie Teb przez Asyryjczyków;

początek panowania asyryj­skiego (663 p.n.e.);

wyparcie Asyryjczyków przez faraona Psametyka I

z XXVI dynastii (635 p.n.e.).

AUczeń potrafi omówić/przedstawić:

– wpływ warunków geograficznych na kształtowanie

się pierwszych państw;

– wpływ pracy i jej społecznej organizacji

na powstanie cywilizacji, państwa

i struktur społecznych;

– zajęcia ludności;

– państwo jako podstawową formę

zorganizowania społeczeństw;

– pozycję i znaczenie warstwy kapłańskiej;

– odmienne od naszego podejście do kultu zmarłych

i różne wyobrażenia o życiu pozagrobowym.

BUczeń umie interpretować charakterystyczne

dla epoki źródła historyczne

(teksty staroegipskie, źródła ikonograficzne).

C
D
Uczeń potrafi dostrzegać i umie omówić

dynamikę procesów historycznych:

– gospodarczych – typ gospodarki egipskiej;

– społecznych – podziały społeczne w Egipcie;

– ustrojowych – zmiany w systemie

monarchii teokratycznej.

Uczeń umie porównywać formy ustrojowe,

systemy gospodarcze i prawne.


CUczeń umie:

omówić i ocenić przyczyny rozwoju cywilizacjistarożytnych i ich okresowych kryzysów;

wyjaśnić i ocenić rolę wielkich indywidualnościw historii.D

6. Pod opieką


wielu bogów

– religie

starożytnego

Bliskiego

Wschodu.


Uczeń pamięta i potrafi wyjaśnić w wypowiedzi

ustnej lub pisemnej pojęcia:

politeizm, monoteizm, antropomorfizm, zoomorfizm.


B


Uczeń potrafi omówić/przedstawić:

– religie politeistyczne (na samodzielnie wybranych

dwóch przykładach);

– pozycję i znaczenie warstwy kapłańskiej;

– odmienne od naszego podejście do kultu zmarłych

i różne wyobrażenia o życiu pozagrobowym.

BUczeń umie interpretować charakterystyczne

dla epoki źródła historyczne (w tym ikonograficzne).

C
D

7. Literatura

i sztuka


mozolnie

wydzierana

ziemi.


Uczeń pamięta i potrafi wyjaśnić w wypowiedzi

ustnej lub pisemnej pojęcia:

hieroglify, pismo klinowe, sanskryt,

pismo alfabetyczne, piktogramy.B

Uczeń pamięta i potrafi wyjaśnić

w wypowiedzi ustnej lub pisemnej pojęcia:

literatura, kanon.

B


Uczeń umie interpretować charakterystyczne

dla epoki źródła historyczne (w tym ikonograficzne).

CUczeń potrafi omówić/przedstawić osiągnięcia

cywilizacji Bliskiego Wschodu z dziedziny:

matematyki, astronomii, medycyny, techniki,

literatury, sztuki.

BUczeń potrafi łączyć wiadomości zdobyte

na zajęciach z historii, języka polskiego i WoK.Dokonuje samodzielnej oceny estetycznej

źródeł historycznych i literackich.C
D

8. Naród

wybrany

przez

jedynego

Boga

– Izrael

i jego

sąsiedzi.
Uczeń pamięta i potrafi wyjaśnić w wypowiedzi

ustnej lub pisemnej pojęcia:

prawo zwyczajowe, kodeks, dekalog,

pismo alfabetyczne, politeizm, monoteizm,

idea narodu wybranego, prorocy, Tora,

Biblia, diaspora.


B

Uczeń pamięta i potrafi wyjaśnić w wypowiedzi

ustnej lub pisemnej pojęcia:

bałwochwalstwo, synagoga.

B


Uczeń zna następujące wydarzenia:

pojawienie się Hebrajczyków w Palestynie

(ok. 1250 p.n.e.), powstanie Fenicji

(1200–1000 p.n.e.), panowanie Dawida w Izraelu

(1000–960 p.n.e.), zdobycie Samarii – stolicy

króle­stwa Izraela – przez Asyryjczy­ków,

deportacja ludności (721 p.n.e.), rozpoczęcie

spisywania Biblii (początek VII w. p.n.e.).


A


Uczeń zna następujące wydarzenia:

dominacja Tyru w Fenicji (ok. 1000 p.n.e.),

panowanie Salomona w Izraelu (960–932 p.n.e.),

istnienie podzielonego królestwa Izraela i Judy

(932–721/587 p.n.e.).
AUczeń potrafi omówić/przedstawić:

zasady religii monoteistycznej

(omówione na wybranych przykładach);

– pozycję i znaczenie warstwy kapłańskiej w Izraelu;

– wpływ religii na życie codzienne.

B


Uczeń potrafi dostrzegać i umie omówić dynamikę

procesów historycznych:

– społecznych – podziały społeczne i prawa

obowiązujące w Izraelu;

– ustrojowych – zjawisko monarchii teokratycznej.

Uczeń umie omówić wpływ religii na życie

polityczne i społeczne społeczeństw starożytnych

oraz potrafi odnajdywać judaistyczne wątki

w kulturze europejskiej.
CUczeń umie:

– porównywać formy ustrojowe, religie świata

starożytnego (monoteizm i politeizmy),

systemy prawne (prawo Hammurabiego

i prawo religijne), dorobek kulturowy;

– wyjaśnić rolę wielkich indywidualności w historii

(Mojżesz, Dawid, Salomon).
CUczeń umie interpretować charakterystyczne

dla epoki źródła historyczne (fragmenty Biblii).

C
C

9. Pod znakiem

swastyki


i pioruna –

Indoeuro-

pejczycy

wkraczają

na karty

historii.

Uczeń pamięta i potrafi wyjaśnić w wypowiedzi

ustnej lub pisemnej pojęcia:

sanskryt, reinkarnacja, nirwana.

Uczeń pamięta i potrafi wyjaśnić w wypowiedzi

ustnej lub pisemnej pojęcia:

Indoeuropejczycy, satrapa, swastyka.
B


Uczeń zna następujące wydarzenia:

ekspansja Ariów (XV w. p.n.e.),

panowanie Cyrusa II Wielkiego (559–529 p.n.e.).


A


Uczeń posiada wiadomości na temat działalności

Buddy (567–487 p.n.e.).A


Uczeń potrafi omówić/przedstawić:

zasady religii dualistycznej;

losy cywilizacji drawidyjskich.
B


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna