Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanegoPobieranie 10.17 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar10.17 Kb.
Załącznik nr 1
ANKIETA OCENY OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

KANDYDATA DO TYTUŁU PROFESORA
dr hab. n. med. ………………………………………………………….

PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO


  1. INFORMACJE O OSIĄGNIĘCIACH I DOROBKU

  1. Informacja o osiągnięciach i dorobku naukowym:

 1. wykaz autorskich publikacji naukowych w czasopismach krajowych i między-narodowych;

 2. wykaz autorskich monografii;

 3. wykaz współautorskich publikacji naukowych i udział w opracowaniach zbiorowych;

 4. członkostwo w redakcjach naukowych.

Wykaz publikacji należy sporządzić ze wskazaniem wskaźnika Impact Factor publikacji, liczby cytowań publikacji i Indeksu Hirscha.

  1. Informacja o aktywności naukowej:

 1. informacje o udziale w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,

 2. członkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism,

 3. wykaz zrealizowanych projektów naukowo-badawczych krajowych, europejskich
  i innych międzynarodowych,

 4. informacje o kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych i zagranicznych.

  1. Informacja o współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym:

 1. dorobek technologiczny i współpraca z sektorem gospodarczym,

 2. uzyskane patenty i wzory użytkowe krajowe i międzynarodowe,

 3. wdrożenia technologii,

 4. ekspertyzy i inne opracowania wykonane na zamówienie instytucji publicznych lub przedsiębiorców,

 5. prowadzenie lub współuczestnictwo w spółce technologicznej lub spółce celowej,

 6. pełnione funkcje zarządcze w  organizacjach o charakterze publicznym,

 7. udział w zespołach eksperckich i konkursowych.
  1. Informacja o współpracy międzynarodowej:

   1. staże zagraniczne,

   2. udział w ocenie projektów międzynarodowych,

   3. recenzowanie prac publikowanych w czasopismach międzynarodowych ze wskaźnikiem Impact Factor,

   4. członkostwo w międzynarodowych organizacjach i towarzystwach naukowych,

   5. udział w międzynarodowych zespołach eksperckich,

   6. uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych,

   7. udział w międzynarodowych zespołach badawczych.

  2. Informacja o osiągnięciach i dorobku dydaktycznym i popularyzatorskim:

   1. prowadzone wykłady i seminaria naukowe;

   2. opieka naukowa nad doktorantami i osobami ubiegającymi się o nadanie stopnia doktora (w charakterze promotora, promotora pomocniczego lub opiekuna naukowego), z podaniem tytułów rozpraw doktorskich;

   3. artykuły i prace o charakterze popularnonaukowym;

   4. przygotowane materiały do e-learningu;

   5. aktywny udział w imprezach popularyzujących naukę, kulturę oraz sztukę.

  1. Informacja o otrzymanych nagrodach oraz wyróżnieniach naukowych
   i dydaktycznych.II. INFORMACJA O NAJWAŻNIEJSZYM OSIĄGNIĘCIU NAUKOWYM


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna