Podkarpacki urząd wojewódzki w rzeszowiePobieranie 41.44 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar41.44 Kb.


PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI

W RZESZOWIE

Wydanie nr 13

z dnia

20 sierpnia 2012 r.KARTA INFORMACYJNA O USŁUGACH NR KIU-012


Strona z

UZNANIE ZA OBYWATELA POLSKIEGO
1. PODSTAWA PRAWNA:

• art. 30 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r.,


poz. 161)

• Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie


określenia wzoru formularza wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączonej do wniosku oraz wzoru zawiadomienia o treści postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (Dz.U. z 2012 r., poz. 928)

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Oddział Obywatelstwa, Nadzoru nad Rejestracją Stanu Cywilnego i Ewidencją LudnościKontakt:

pokój 366

tel. (17) 867-13-66

fax: (17) 867-19-81

e-mail: o@rzeszow.uw.gov.pl
3. WARUNKI NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY WRAZ
Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI :


Za obywatela polskiego uznaje się:

1) Cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub na podstawie prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.

Wymagane dokumenty:

• wypełniony wniosek o uznanie za obywatela polskiego,

jedna fotografia wnioskodawcy,

• potwierdzenie zameldowania wnioskodawcy na pobyt stały lub czasowy na terenie Województwa Podkarpackiego,

• oświadczenie o datach wyjazdu z Polski i powrotu oraz miejscach pobytu za granicą  w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku (np. paszporty ze stemplami, bilety lotnicze),

• odpis aktu urodzenia z polskiego urzędu stanu cywilnego,

• odpis aktu małżeństwa z polskiego urzędu stanu cywilnego (w przypadku osoby pozostającej w związku małżeńskim),

• wszystkie paszporty wnioskodawcy,

• zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawo stałego pobytu,

• dokumenty potwierdzające stabilne i regularne źródło dochodów,

• dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego,

• urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego,

• dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o uznaniu za obywatela polskiego.

2) Cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, który:

a) pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub

b) nie posiada żadnego obywatelstwa.

Wymagane dokumenty:

• wypełniony wniosek o uznanie za obywatela polskiego,

• jedna fotografia wnioskodawcy,

• potwierdzenie zameldowania wnioskodawcy na pobyt stały lub czasowy na terenie Województwa Podkarpackiego,

• oświadczenie o datach wyjazdu z Polski i powrotu oraz miejscach pobytu za granicą  w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku (np. paszporty ze stemplami, bilety lotnicze),

• odpis skrócony aktu urodzenia z polskiego urzędu stanu cywilnego,

• aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa z polskiego urzędu stanu cywilnego oraz polski dowód osobisty lub polski paszport małżonka (w przypadku osoby pozostającej w związku małżeńskim z osobą posiadającą obywatelstwo polskie co najmniej 3 lata),

• dokument potwierdzający status bezpaństwowca (w przypadku osoby nie posiadającej żadnego obywatelstwa),

• wszystkie paszporty wnioskodawcy (w przypadku osoby pozostającej w związku małżeńskim z osobą posiadającą obywatelstwo polskie co najmniej 3 lata),

• zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawo stałego pobytu,

• urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego,

• dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o uznaniu za obywatela polskiego.3) Cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagane dokumenty:

• wypełniony wniosek o uznanie za obywatela polskiego,

• jedna fotografia wnioskodawcy,

• potwierdzenie zameldowania wnioskodawcy na pobyt stały lub czasowy na terenie Województwa Podkarpackiego,

• oświadczenie o datach wyjazdu z Polski i powrotu oraz miejscach pobytu za granicą  w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku (np. paszporty ze stemplami, bilety lotnicze),

• odpis aktu urodzenia z polskiego urzędu stanu cywilnego,

• odpis aktu małżeństwa z polskiego urzędu stanu cywilnego (w przypadku osoby pozostającej w związku małżeńskim),

• wszystkie paszporty wnioskodawcy,

• zezwolenie na osiedlenie się uzyskane w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego
w Rzeczypospolitej Polskiej,

• urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego,

• dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o uznaniu za obywatela polskiego.

4) Małoletniego cudzoziemca, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie.

Wymagane dokumenty:

• wypełniony przez wniosek o uznanie za obywatela polskiego,

• jedna fotografia małoletniego,

• potwierdzenie zameldowania małoletniego na pobyt stały lub czasowy na terenie Województwa Podkarpackiego,

• odpis aktu urodzenia małoletniego z polskiego urzędu stanu cywilnego,

• odpis aktu małżeństwa rodziców małoletniego (jeśli pozostają w związku małżeńskim),

dokument tożsamości dziecka,

• zgoda małoletniego na uznanie go za obywatela polskiego (w przypadku, gdy ukończył 16 lat),

• polski dowód osobisty lub paszport jednego z rodziców,

• dokumenty tożsamości drugiego rodzica,

• oświadczenie rodzica nie posiadającego polskiego obywatelstwa o wyrażeniu zgody na uznanie małoletniego za obywatela polskiego (składane przed osobą przyjmującą wniosek),

• zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawo stałego pobytu udzielone małoletniemu,

• dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o uznaniu za obywatela polskiego.

5) Małoletniego cudzoziemca, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, jeżeli małoletni przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie.

Wymagane dokumenty:

• wypełniony wniosek o uznanie za obywatela polskiego,

• jedna fotografia małoletniego,

• potwierdzenie zameldowania małoletniego na pobyt stały lub czasowy na terenie Województwa Podkarpackiego,

• odpis aktu urodzenia małoletniego z polskiego urzędu stanu cywilnego,

• odpis aktu małżeństwa rodziców małoletniego (jeśli pozostają w związku małżeńskim),

• dokument tożsamości dziecka,

• zgoda małoletniego na uznanie go za obywatela polskiego (w przypadku, gdy ukończył


16 lat),

• polski dowód osobisty lub paszport jednego z rodziców,

• dokumenty tożsamości drugiego rodzica,

• decyzja przywracająca obywatelstwo polskie jednemu z rodziców,

• oświadczenie drugiego z rodziców nie posiadającego polskiego obywatelstwa o wyrażeniu zgody na uznanie małoletniego za obywatela polskiego (składane przed osobą przyjmującą wniosek),

• zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawo stałego pobytu udzielone małoletniemu,

• dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o uznaniu za obywatela polskiego.

6) Cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta


długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawo stałego pobytu,

b) posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł


prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.

Wymagane dokumenty:

• wypełniony wniosek o uznanie za obywatela polskiego,

• jedna fotografia wnioskodawcy,

• potwierdzenie zameldowania wnioskodawcy na pobyt stały lub czasowy na terenie Województwa Podkarpackiego,

• oświadczenie o datach wyjazdu z Polski i powrotu oraz miejscach pobytu za granicą  w okresach wskazanych w art. 30 ust.1 ustawy wraz z dokumentami potwierdzającymi nieprzerwany pobyt w Polsce (np. paszporty ze stemplami, bilety lotnicze),

• odpis aktu urodzenia z polskiego urzędu stanu cywilnego,

• odpis aktu małżeństwa z polskiego urzędu stanu cywilnego (w przypadku osoby pozostającej w związku małżeńskim),

• wszystkie paszporty wnioskodawcy,

• zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawo stałego pobytu,

• dokumenty potwierdzające legalny pobyt wnioskodawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie ostatnich 10 lat,

• dokumenty potwierdzające stabilne i regularne źródło dochodów,

• dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego,

• urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego,

• dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o uznaniu za obywatela polskiego.7) Cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem.

Wymagane dokumenty:

• wypełniony wniosek o uznanie za obywatela polskiego,

• jedna fotografia wnioskodawcy,

• potwierdzenie zameldowania wnioskodawcy na pobyt stały lub czasowy na terenie Województwa Podkarpackiego,

• oświadczenie o datach wyjazdu z Polski i powrotu oraz miejscach pobytu za granicą  w okresach wskazanych w art. 30 ust.1 ustawy wraz z dokumentami potwierdzającymi nieprzerwany pobyt w Polsce (np. paszporty ze stemplami, bilety lotnicze),

• odpis aktu urodzenia z polskiego urzędu stanu cywilnego,

• odpis aktu małżeństwa z polskiego urzędu stanu cywilnego (w przypadku osoby pozostającej w związku małżeńskim),

• wszystkie paszporty wnioskodawcy,

• zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane w związku
z polskim pochodzeniem,

• urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego,

• dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o uznaniu za obywatela polskiego.

Wniosek składa się na formularzu 'F-01/KIU-012 – uznanie za obywatela polskiego' i należy wypełnić go własnoręcznie w języku polskim. Wniosek do pobrania ze strony internetowej urzędu.

Do wniosku dołącza się aktualną fotografię osoby, której wniosek dotyczy, nieuszkodzoną, kolorową, o wymiarach 4,5 cm × 3,5 cm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, pa­trzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w oku­larach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

Cudzoziemiec ubiegający się o uznanie za obywatela polskiego, z wyłączeniem osób małoletnich, jest obowiązany posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną urzędowym poświadczeniem, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. Nr 90, poz. 999, z późn. zm.), świadectwem ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwem ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, gdy żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10, chyba że przerwa była spowodowana:  • wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  • towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę w warunkach, o których mowa w pkt 1,

  • leczeniem cudzoziemca.

Decyzje w sprawie uznania cudzoziemca za obywatela polskiego wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której postępowanie dotyczy.


4. OPŁATY SKARBOWE:

• Decyzja – 219 zł

Opłaty należy wpłacać na rachunek:
Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
83 1240 2092 9141 0062 0000 0423
5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

• 2 miesiące


6. SKŁADANIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI:

Pisemne odwołanie należy składać drogą pocztową lub w kancelarii Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój 27 (Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów) – w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie należy adresować do Ministra Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego.
Opracował: Łukasz Pietruszka, starszy specjalista w Oddziale Obywatelstwa, Nadzoru nad
Rejestracją Stanu Cywilnego i Ewidencją Ludności


Sprawdził: Andrzej Kosior, Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Udostępnił: Andrzej Kosior, Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna