Podstawa prawnaPobieranie 57.62 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar57.62 Kb.

Rekrutacja 2016/2017


WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ

ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

NA ROK SZKOLNY 2016/2017 1. PODSTAWA PRAWNA

Rekrutacja uczniów do Zespołu Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza odbywa się na podstawie:
 1. Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

 3. Zarządzenie Nr 12/2016 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów, publicznych szkół ponadgimnazjalnych i publicznych szkół dla dorosłych

w województwie kujawsko – pomorskim, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania czynności określonych w tym harmonogramie, w tym terminy składania dokumentów


 1. OFERTA EDUKACYJNA


Technikum Chemiczne - technik analityk

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: chemia, matematyka

- języki: angielski, niemiecki

- technik analityk wykonuje badania analityczne składu chemicznego surowców, półproduktów, produktów i innych materiałów, a także analizy specjalistyczne na potrzeby badań doświadczalnych i przemysłu, za pomocą sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych, z wykorzystaniem współczesnych metod analitycznych, klasycznych, fizykochemicznych i biochemicznych. Pobiera i przygotowuje próbki analizowanego materiału, uczestniczy w testach, badaniach doświadczalnych, pobieraniu próbek i dokonywaniu pomiaru poza stanowiskiem stałej pracy. Obsługuje aparaturę laboratoryjną oraz zestawy do wykonywania analiz specjalistycznych. Sporządza zapotrzebowanie na szkło laboratoryjne, sprzęt podstawowy oraz odczynniki i prowadzi dokumentację materiałową.


Technikum Fotochemiczne – fototechnik

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia sztuki lub fizyka, matematyka

- języki: angielski, niemiecki

- technikum przygotowuje specjalistów w dziedzinach związanych z multimediami, które wykorzystują rożne formy przekazu: od fotografii poprzez dźwięk, film i animacje, a także publikacje internetowe. Wybierając ten kierunek, uczeń ma możliwość: zrozumieć techniczne aspekty dotyczące szeroko pojętej fotografii analogowej, jak i cyfrowej, poznać praktyczne zagadnienia związane z pracą w studio fotograficznym i plenerze, nauczyć się metod korekty zdjęć i montażu fotograficznego, opanować obsługę sprzętu fotograficznego i filmowego oraz poznać jego budowę i zasady funkcjonowania. W nowoczesnych pracowniach komputerowych nauczy się cyfrowej obróbki zdjęć, projektowania grafiki, animacji, montażu filmu itp. Zapozna się z cenionymi na rynku pracy programami do grafiki i multimediów: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator czy Adobe Flash Player. Pozna tajniki skutecznej reklamy oraz zasady budowania wizerunku osób i firm.


Technikum Ochrony Środowiska - technik ochrony środowiska

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, język angielski

- języki: angielski, niemiecki

- technik ochrony środowiska zdobywa wiedzę z zakresu ochrony wód, powietrza i gleby. Wykonuje bezpośrednie pomiary środowiska w laboratorium i w terenie. Wykonuje zadania zawodowe związane z pomiarami zanieczyszczeń jakości środowiska jak: badanie stanu środowiska, monitorowanie poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby. Sporządza bilans zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby. Planuje i prowadzi racjonalną gospodarkę odpadami. Planuje oraz realizuje działania na rzecz ochrony środowiska.


Technikum Poligraficzne - technik cyfrowych procesów graficznych

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia sztuki lub fizyka, matematyka

- języki: angielski, niemiecki

- technik cyfrowych procesów graficznych jest zawodem szerokoprofilowym, kształcącym w dziedzinie związanej z multimediami, które wykorzystują różne formy informacji oraz różne formy przekazu. Technik zajmuje się szeroko pojętym przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego (m.in. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDraw). Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych i tekstu, korektę kolorów, formatowanie tekstu i grafiki, rozmieszczenie tekstu i grafiki na arkuszu

drukarskim.
Technikum Poligraficzne - technik procesów drukowania

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski

- języki: angielski, niemiecki

- technik procesów drukowania to osoba, która zajmuje się obsługą wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie powielania materiałów. Do jego obowiązków należą, m.in.: czynności przygotowawcze do drukowania, nadzór nad drukowaniem nakładu, obsługa maszyn drukujących, analiza i kontrola procesu technologicznego i gotowej produkcji.
Technikum Obsługi Turystycznej - technik obsługi turystycznej

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, język angielski

- języki: angielski, niemiecki

- technik obsługi turystycznej nabywa wiedzę i umiejętności pozwalające na zatrudnienie w polskich i zagranicznych biurach podróży, centrach informacji turystycznej, ośrodkach wypoczynkowych, serwisach rezerwacyjnych itp. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych. Potrafi w pełni zorganizować i sprzedać wyjazdy grupowe lub indywidualne, przygotować profesjonalną ofertę katalogową atrakcji turystycznych itp. 1. TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO,

W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW


Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym


1


Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 23 maja 2016 r.

(poniedziałek)

do 20 czerwca 2016r. (poniedziałek)
do godz. 15.00


Od 27 lipca 2016 r.

(środa) od godz. 12.00

do 29 lipca 2016 r.

(piątek) do godz. 15.002

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Od 24 czerwca 2016 r . (piątek)

do 28 czerwca 2016 r. (wtorek) do godz. 15.00


3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

Do 30 czerwca 2016 r.

(czwartek)

Do 3 sierpnia 2016 r. (środa)


4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

Do 18 lipca 2016 r.

(poniedziałek)


do godz. 12.00

Do 18 sierpnia 2016 r. (czwartek)


5

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi
z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze szkoły

Do 20 lipca 2016 r. (środa)
do godz. 15.00


Do 22 sierpnia 2016 r. (poniedziałek)6

Potwierdzenie przez rodzica kandy-data woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Do 25 lipca 2016 r. (poniedziałek)
do godz. 15.00Do 25 sierpnia 2016 r. (czwartek)
do godz. 15.00


7


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

Do 27 lipca 2016 r.

(środa) do godz. 12.00

Do 26 sierpnia 2016 r. (piątek) do godz. 12.00
 1. PROCES REKRUTACYJNY

Przebieg procesu rekrutacyjnego określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) w art. 20d i 20f.


Informacja o przeliczaniu na punkty poszczególnych kryteriów – wyników egzaminu gimnazjalnego, ocen z zajęć edukacyjnych, za świadectwo, konkursów organizowanych przez kuratora oświaty oraz innych konkursów tematycznych o zasięgu ponadwojewódzkim i wysokich miejscach w konkursach artystycznych i sportowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty i inne podmioty na terenie szkoły jest umieszczona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r., w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942). (w załączeniu)


Wykaz przedmiotów do obliczenia punktów na poszczególne kierunki

Nazwa technikum

Zawód

Punktowane przedmioty

Technikum

Chemicznetechnik analityk

język polski

matematyka

chemia

biologiaTechnikum

Ochrony Środowiskatechnik ochrony środowiska

język polski

matematyka

język obcy

biologia


Technikum

Poligraficzne


technik


cyfrowych procesów graficznych


język polski

matematyka

język obcy

informatyka


technik procesów drukowania
Technikum

Obsługi Turystycznejtechnik obsługi turystycznej

język polski

matematyka

język obcy

geografia
Technikum

Fotochemicznefototechnik

język polski

matematyka

język obcy

informatyka

 1. PROCEDURA ODWOŁAWCZA

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Zespołu Szkół Chemicznych. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem,


Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Zespołu Szkół Chemicznych odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.


 1. DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ SZKOŁĘ
 • wniosek o przyjęcie do szkoły,

 • zaświadczenie z wymaganych badań lekarskich,

 • świadectwo ukończenia gimnazjum,

 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia edukacyjne, sportowe, artystyczne oraz pracę w wolontariacie,

 • 2 zdjęcia,

 • dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów zgodnych z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw:

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (oryginał),

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (oryginał lub kopia),

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu (oryginał lub kopia) oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (oryginał),

- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (oryginał lub kopia),

- opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej (oryginał lub kopia).
UWAGA:
Dokumenty, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu; mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
Oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.


 1. OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE REKRUTACJI

W roku szkolnym 2016/2017 rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora ZSCh w Bydgoszczy.Bydgoszcz, dnia 8.02.2016 r.

Strona z


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna