Podstawa prawna



Pobieranie 44.84 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar44.84 Kb.
Informacja Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie

w sprawie wydawania opinii o spełnianiu wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty dla szkół niepublicznych występujących o nadanie uprawnień szkoły publicznej.

Podstawa prawna:


 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z  późn. zm.).




 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
Kurator Oświaty wydaje opinię o spełnianiu wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie Oświaty w związku z ubieganiem się osób prowadzących szkoły niepubliczne o nadanie uprawnień szkoły publicznej. Ustawa o systemie oświaty dopuszcza możliwość nadawania ww. uprawnień w przypadkach:


  1. ubiegania się o nadanie szkole uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności art. 82 ust. 2a ustawy, opinię wydaje się po dokonaniu analizy przedłożonych dokumentów, na podstawie których ocenia się prawdopodobieństwo spełnienia przez szkołę wymagań określonych w art. 7 ust 3 ww. ustawy




  1. ubiegania się o nadanie szkole uprawnień szkoły publicznej w innym terminie, na wniosek osoby prowadzącej szkołę nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej,

art. 85 ust. 3 i 4 ustawy.
Przedmiotową opinię osoba prowadząca szkołę dołącza do wniosku o nadanie uprawnień szkoły publicznej lub dokonanie zmian w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji, który kieruje do właściwej jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej ewidencję szkół i placówek niepublicznych. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o wydanie opinii są osoby prawne i osoby fizyczne.
Dokumenty wymagane do uzyskania opinii:


 1. Wniosek, który zawiera:

- oznaczenie osoby prowadzącej szkołę,

- nazwę szkoły,

- typ szkoły,

- podbudowę,

- nazwy zawodów, w których szkoła zamierza kształcić wraz z symbolem cyfrowym zawodu

(dotyczy tylko szkół kształcących w zawodach),

- oznaczenie miejsca prowadzenia szkoły,

- zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy.


 1. Statut szkoły (w tym zasady klasyfikowania i promowania).

 2. Szkolny plan nauczania.

 3. Wykaz kadry pedagogicznej przewidzianej do zatrudnienia w szkole.

 4. Opis warunków lokalowych oraz wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania uwzględniających treści podstawy programowej, programów wychowawczych, realizacji praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz realizacji innych zadań statutowych.

 5. Dokumenty potwierdzające prowadzenie zajęć pod wskazanym adresem (np. umowa najmu, oświadczenie lub deklaracja najmu).

 6. Potwierdzenie, że osoba prowadząca szkołę spełnia wymogi określone w art. 5 ust. 2 pkt 2 lub 3 ustawy o systemie oświaty tzn. posiada status osoby prawnej lub osoby fizycznej (aktualny wyciąg z KRS lub dowód osobisty przypadku osoby fizycznej),

 7. Umocowanie do reprezentowania osoby prowadzącej szkołę – wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.


Zarówno wniosek jak i wszystkie załączone do niego dokumenty powinny być podpisane przez osobę prowadzącą szkołę lub upoważnione osoby uprawnione do jej reprezentacji. Kserokopie winny być potwierdzone zgodnie z zapisem art. 76a k.p.a.

W ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia przez szkołę niepubliczną działalności jako szkoła z uprawnieniami szkoły publicznej, Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie przeprowadza kontrolę spełniania warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty – art. 85 ust. 2


COFNIĘCIE UPRAWNIEŃ SZKOŁY PUBLICZNEJ
Uprawnienia szkoły publicznej mogą zostać cofnięte przez organ, który je nadał, jeżeli w trybie nadzoru pedagogicznego zostanie stwierdzone niespełnienie warunków, o których mowa w art. 7 ust. 3. Cofnięcie uprawnień następuje w drodze decyzji administracyjnej i w przypadku szkoły podstawowej lub gimnazjum jest równoznaczne z ich likwidacją z końcem roku szkolnego, w którym decyzja stała się ostateczna – art. 88 ustawy.
LIKWIDACJA SZKOŁY NIEPUBLICZNEJ
Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, słuchaczy, organ prowadzący ewidencję oraz gminę, na terenie której jest położona szkoła lub placówka.
Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły należy przekazać organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji – art. 84 ust 4 ustawy o systemie oświaty.
W przypadku stwierdzenia przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem i osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu nadzoru pedagogicznego dotyczących usunięcia uchybień, szkoła podlega wykreśleniu z ewidencji. Jeżeli uchybienia te stwierdzone zostały w działalności szkoły podstawowej lub gimnazjum, a ponadto szkoły te nie wypełniają zobowiązań wynikających z art. 7 ust. 3 ustawy, ww. szkoły podlegają wykreśleniu z ewidencji.

Załączniki do wniosku:


 1. statut szkoły, w tym wewnątrzszkolne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania

 2. zobowiązanie osoby prowadzącej szkołę do przestrzegania art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty

 3. dokumenty potwierdzające prawo do prowadzenia zajęć pod ww. adresem szkoły (informację o możliwości korzystania z bazy materialnej/środków dydaktycznych)

 4. oświadczenie o zamiarze realizacji programów zgodnych z podstawami programowymi kształcenia ogólnego i w poszczególnych zawodach

 5. informacje o sposobie i miejscu realizacji praktycznej nauki zawodu ( w przypadku szkoły kształcącej w zawodach).

 6. informacja dotycząca kwalifikacji kadry pedagogicznej przewidzianej do zatrudnienia ze wskazaniem dyrektora szkoły szkolne plany nauczania sporządzone na podstawie ramowego planu nauczania na pełen cykl kształcenia dla każdego oddziału (grupy) a w przypadku kształcenia zawodowego plan nauczania zawiera symbol cyfrowy zawodu określony w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

 7. aktualne potwierdzenie, że osoba prowadząca szkołę spełnia wymogi określone w art. 5 ust. 2 pkt 2 lub 3 ustawy o systemie oświaty tzn. posiada status osoby prawnej lub osoby fizycznej (potwierdzona kserokopia dowodu osobistego w przypadku osoby fizycznej lub wpis do KRS w przypadku osoby prawnej)

 8. aktualne umocowanie do reprezentowania osoby prowadzącej szkołę – wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.



* niepotrzebne skreślić

podpis osoby prowadzącej szkołę)
Załącznik nr 1
………………………......

(nazwa i adres osoby prowadzącej szkołę) (miejscowość, data)
Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty

w Olsztynie

Al. Marszałka Piłsudskiego 7/9

0-959 Olsztyn

Wniosek

Na podstawie art. 82 ust. 2a /art. 85 ust. 3* ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami), proszę o wydanie opinii o spełnieniu przez szkołę wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w związku z ubieganiem się o nadanie uprawnień szkoły publicznej przez:

…………………..…….......................................................................................................................

( nazwa szkoły, miejscowość)

Podstawowe dane o szkole:


 • Typ szkoły:

................................................................................................................................................

 • Rodzaj szkoły: ............................................................................................................................................

 • Podbudowa kształcenia: ............................................................................................................................................

 • Forma kształcenia: ............................................................................................................................................

 • Cykl kształcenia: ............................................................................................................................................

 • Zawód/zawody lub profil/profile i symbol cyfrowy: ............................................................................................................................................

 • Adres szkoły


sekretariatu:.......................................................................................................................
miejsca prowadzenia zajęć:................................................................................................

…………………………………………………………………..…………………………



 • Termin rozpoczęcia działalności (dzień, miesiąc, rok)

...............................................................................................................................................


Załącznik nr 2

WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ


ROK SZKOLNY 20.... / 20....





Lp.

IMIĘ I NAZWISKO

NAUCZYCIELA

STANOWISKO NAUCZANY PRZEDMIOT/RODZAJ PROWADZONYCH ZAJĘĆ

KWALIFIKACJE


poziom wykształcenia

(uczelnia, kierunek studiów, specjalność)


PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

forma i data ukończenia

(dyplom, program studiów, kurs pedagogiczny)



1.














2.














3.














4.














5.














6.














7.














8.












……………………………................…................................... (data i podpis osoby prowadzącej szkołę)

Załącznik nr 3




ZOBOWIĄZANIE
Zgodnie z art. 82 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 82 ust. 2a/art. 85 ust. 3* ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami)
....................................................................................................................................................... (imię i nazwisko oraz adres osoby fizycznej lub nazwa i adres osoby prawnej)

jako osoba ubiegająca się o nadanie niepublicznej szkole

.......................................................................................................................................................

(nazwa szkoły)

.......................................................................................................................................................



(adres szkoły)

uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności/ z dniem *................................


zobowiązuję się
do przestrzegania następujących wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty:


 1. realizowania programów nauczania uwzględniających podstawę programową.

 2. kształcenia w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

 3. realizowania zajęć edukacyjnych w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu.

 4. stosowania zasad klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów oprócz egzaminów wstępnych – określonych w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego ds. oświaty;

 5. prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania ustalonej dla szkół publicznych – zgodnie z aktualnym rozporządzeniem ministra właściwego ds. oświaty;

 6. zatrudniania nauczycieli przedmiotów obowiązkowych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych – zgodnie z aktualnym rozporządzeniem ministra właściwego ds. oświaty.

* niepotrzebne skreślić


..................................................... ...................................................



( miejscowość, data) (podpis osoby prowadzącej szkołę)


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna