Podstawy nauczania I wychowaniaPobieranie 57.43 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar57.43 Kb.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

w Bydgoszczy
CZYTELNIA GŁÓWNA

Tel: (052) 341-30-74

www.pbw.bydgoszcz.pl


PEDAGOGIKA
PODSTAWY NAUCZANIA I WYCHOWANIA.

METODOLOGIA. METODY BADAŃ W PEDAGOGICE.

DYDAKTYKA OGÓLNA.
Bibliografia adnotowana zawierająca wybór druków zwartych z lat
2000- 2002 ze zbiorów PBW

Sporządziła:

MAŁGORZATA ZAPĘDOWSKA
SPIS TREŚCI

1. PODSTAWY NAUCZANIA I WYCHOWANIA. s.1


2. METODOLOGIA. METODY BADAŃ W PEDAGOGICE. s. 9
3. DYDAKTYKA OGÓLNA. s. 11

Podstawy wychowania i nauczania. Teoria wychowania.

1. Alternatywy myślenia o/ dla edukacji. Wybór tekstów. Pod red.


Zbigniewa Kwiecińskiego. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych
2000,399s.

Wybór tekstów ukazujący różne koncepcje myślenia o edukacji


autorstwa pedagogów polskich, np.: Śliwerskiego, Baumana,
Konarzewskiego, Witkowskiego i obcych : Kohlberga, Mayera,
Meighana i wielu innych.
132274p

132275-132276


2. Bednarski Wojciech Feliks: Wychowanie młodzieży dorastającej.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza 2000,276s.
Autor omawia wychowanie młodzieży w świetle wartości chrześcijańskich. Cele oraz ideały wychowawcze. Metody i środki wychowawcze. Wychowanie charakteru i woli. Wychowanie społeczne i narodowe . Wychowanie harcerskie oraz wychowanie uczuć i popędu seksualnego.
131969p

131970-131972


3. Bilicki Tomasz: Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II –
na podstawie encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień.

Kraków: Impuls 2000, 94s.


Przedstawiono wychowanie w kontekście filozofii personalistycznej i
tradycji myśli chrześcijańskiej w spojrzeniu Jana Pawła II.
132224p

132225-132226


4. Bogaj Andrzej: Kształcenie ogólne. Między tradycją a
ponowoczesnością. Warszawa : IBE 2000,229s.

Przedstawiono filozoficzne podstawy i teorie współczesnej edukacji. Wyzwania i nadzieje edukacyjne w świetle międzynarodowych raportów oświatowych. Tradycje i dylematy przemian kształcenia ogólnego w Europie. Badania nad celami kształcenia ogólnego w Polsce. Szanse i zagrożenia reformy kształcenia ogólnego w Polsce.


134833p

134834-134836


5. Bruhlmeier Artur: Edukacja humanistyczna. Kraków: Impuls 2000,
238s.
Omówiono teorię wychowania i kształcenie według Pestalozziego oraz

metodę rozwiązywania konfliktów T. Gordona.

131539-131540
6. Dróżdż Andrzej: Mity i utopie pedagogiczne . Kraków: Wydaw.
Naukowe Akademii Pedagogicznej 2000,167s.

7. Edukacja alternatywna. Nowe teorie, modele badań i reformy. Pod


red. Jacka Piekarskiego, Bogusława Śliwerskiego. Kraków: Impuls
2000, 555s.

Zawiera: Teorię-modele badań-idee. Edukację alternatywną w świetle badań. Pedagogikę reform oświatowych.

132852p

137229-1372318. Granice wolności i przymusu w edukacji szkolnej. Pod red. Joanny

Danilewskiej . Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2001, 236s..

Autorka przedstawia: Źródła pedagogiki humanistycznej. Myśli o
wolności i wychowaniu. Poszukiwania komplementarności wolności i
przymusu w edukacji szkolnej dla ucznia i nauczyciela.

134167p


134168

9. Janowski Andrzej: Pedagogika praktyczna. Zarys problematyki,


zdrowy rozsądek, wyniki badań. Warszawa: Fraszka Edukacyjna
2002,191s.
Autor przedstawia zagadnienia związane z wychowaniem,
nauczaniem, kształceniem. Wyjaśnia pojęcia stosowane w
pedagogice.

137724p


137725
10. Kształtowanie postaw czynnych i więzi środowiskowych. Pod red.
Zofii Gawliny. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego
2001, 157s.
W opracowaniu omówiono: Założenia i cele procesu wychowawczego. Aktywistyczną koncepcję wychowania w ujęciu

F. Znanieckiego. Koncepcję osobowości zaangażowanej B. Suchodolskiego. Integrację w aspekcie wychowania opiekuńczego. Środowisko wychowawcze jednostki na tle środowiska lokalnego i miejsce w nim rodziny jako obszaru badań. Edukację prozdrowotną w szkole i w rodzinie. Sylwetkę H. Jordana (1842-1907) oraz jego działalność. Historię założenia Polskiego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.


133962p

133963


11. Kubiak - Szymborska Ewa, Zając Dariusz: Wokół podstawowych
zagadnień teorii wychowania. Bydgoszcz: Wers 2002, 226s.

W opracowaniu omówiono: Teoria wychowania jako dyscyplina naukowa. Wychowanie jako podstawowe pojęcie teorii wychowania. Teleologiczne aspekty analizy wychowania. Zagrożenia rozwoju i wychowania człowieka.


137977p

137978-137981


12. Lepa Adam: Pedagogika mass mediów. Łódź: Archidiecezjalne Wydaw. Łódzkie 2000, 255s.

Praca poświęcona roli mass mediów w procesie wychowawczym.

Omówione zagadnienia: Przedmiot i zadania pedagogiki mass
mediów. Struktura i funkcjonowanie mass mediów. Pedagogiczny
wymiar mass mediów. Podstawy wychowania do mass mediów.
Wychowanie i propaganda. Mass media i osobowość. Funkcje
postaw w wychowaniu do mass mediów. Mass media jako przedmiot
badań pedagogicznych.

137444p
13. Łopuszański Tadeusz: Tezy. Od pedagogiki narodowej do


pedagogiki europejskiej. Warszawa, Rydzyn: Fundacja im. Tadeusza
Łopuszańskiego 2000, 144s.
Zawiera: sylwetkę pedagoga polskiego T.J Łopuszańskiego. Jego
tezy i koncepcje pedagogicznego i wszechstronnego wychowania
polskiej młodzieży.
136730
14. O nowy humanizm w edukacji. Materiały nadesłane na ogólnopolską
konferencję naukową (Puławy, 18-20 września 2000r.). Pod red.
Janusza Gajdy. Kraków: Impuls 2000, 460s.
Autor prezentuje geneologię i istotę nowego humanizmu. Edukację humanistyczną w dobie globalizacji: edukację medialną, edukację regionalną, edukację międzykulturową, edukację wielokulturową. Realizację idei nowego humanizmu w reformującej się szkole.
132428p, 132429
15. Pedagogiczne drogowskazy. Pod red. Barbary Krawczyk - Juraś,
Bogusława Śliwerskiego. Kraków: Impuls 2000, 210s.

Książka dedykowana prof. Oldze Czerniawskiej. Zamieszczono w niej biogram i przedstawiono dorobek naukowy z dziedziny andragogiki, gerontologii. Uwzględniono wybór wypowiedzi M. Montessori o wychowaniu człowieka.


132235p

132236-132237

16. Pedagogika alternatywna-dylematy praktyki. Pod red. Krystyny

Baranowicz. Kraków: Impuls 2000, 270s.

Wszechstronne i szczegółowe omówienie pedagogiki alternatywnej. Wymiana poglądów i doświadczeń.
132442p

132851
17. Pedagogika alternatywna-dylematy teorii. Pod red. Bogusława


Śliwerskiego. Kraków: Impuls 2000, 325s.

Materiały z konferencji. Omówienie poglądów M. Montessori.


132441p

132846-132848


18. Pedagogika w pokoju nauczycielskim. Pod red. Krzysztofa
Kruszewskiego. Warszawa: Wydaw-a Szk. i Pedag. 2000, 306s.
Opracowanie zawiera: Omówienie pojęcia kształcenia i wychowania w ogólności. Rozważania dotyczące m.in.: tendencji oświatowych w świecie, kształcenie nauczycieli o wiedzy praktycznej, aktywizacji uczniów, o ocenianiu szkolnym i ocenianiu nauczania. Autorami tekstów są m.in.: B. Niemierko, Z. Kwieciński, A. Nalaskowski.
132637p, 132638-132640
19. Schoenebeck von Hubertus: Szkoła z ludzką twarzą. Wizja i
rzeczywistość. Kraków: Impuls 2001, 124s.

Wizja i rzeczywistość szkoły przyjaznej uczniom. Uwzględniono zagadnienia: Rzeczywista władza rodziców. O szkole i prawach człowieka. Uczenie się bez obowiązku. Marzenia o szkole przyjaznej dzieciom. Człowieczeństwo w klasie szkolnej.

137280p

137281-137282


20. Sens życia-sens wychowania. Dylematy człowieka przełomu wieków. Pod red. Andrzeja de Tchorzewskiego, Piotra Zwierzchowskiego. Bydgoszcz: Wers 2001, 313s.

Zawiera dyskusję na temat sensu życia, sensu wychowania (w ujęciu) pomiędzy pedagogiem M. Dudzikową, socjologiem wychowania Z. Kwiecińskim, psychologiem K. Obuchowskim i filozofem S. Sarnowskim. Omawia sens życia w ujęciu filozoficznym i etycznym. Sens życia, sens wychowania-refleksje pedagogiczne. Badania empiryczne nad sensem życia i sensem wychowania.


133953p
133954-133955


135199-135202
21. Sobczak Sławomir: Celowość wychowania. Tomistyczne podstawy
teleologii wychowania. Warszawa: Navo 2000, 176s.
Pedagogiczna propozycja wypełniająca lukę w polskiej pedagogice
postmarksistowskiej. Zawiera materiały historyczne i problemowe.
Tematem dominującym jest teoria i historia wartości. Zawiera
teoretyczne podstawy teleologii wychowania. Aksjologiczne

podstawy teleologii oraz tomistyczne.


131949p, 131950
22. Śliwerski Bogusław: Edukacja pod prąd. Kraków: Impuls 2001,
303s.

Autor prezentuje szanse edukacyjne dzieci i młodzieży w społeczeństwie nieegalitarnym. Politykę oświatową gmin wobec edukacji przedszkolnej i szkolnej pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Reformy oświatowe w III RP. Integracje dzieci. Kształcenie nauczycieli w dobie reformowania oświaty. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli. Patalogie w edukacji szkolnej.

134678p
134679-134682

23. Śliwerski Bogusław: Współczesne teorie i nurty wychowania.

Kraków: Impuls 2001, 403s.

Omówiono „świat pedagogicznych idei” m.in.: Pedagogikę filozoficzno-normatywną w ujęciu K. Kotłowskiego. Pedagogię społeczno-personalistyczną A. Kamińskiego. Pedagogikę serca M. Łopatkowej. Pedagogikę Gestalt w ujęciu O. A. Burowa, R.C. Cohna i F. Perlsa. Pedagogikę wychowania integralnego H. Daubera, V. Buddrusa. Antypedagogikę-postpedagogikę H. von Schoenebecka, A. Millera.

135549p
135558

24. Witkowski Lech: Edukacja i humanistyka. Nowe konteksty


humanistyczne dla nowoczesnych nauczycieli. Warszawa: IBE
2000, 381s.

Zbiór prac autora, w których ukazano filozoficzny kontekst współczesnej pedagogiki. Obszernie omówiono koncepcję pedagogiki radykalnej-głównie Girouxa, McLarena, teorię krytyczną Habermasa, koncepcję cyklu życia wg. Eriksona.

134822p
134823-134824
25. Wojnar Irena: Humanistyczne intencje edukacji. Warszawa: Żak
2000, 315s.
Zawiera: Jedność i różnorodność pedagogiki ogólnej. Humanistyczna pedagogika w nie przyjaznym otoczeniu. Człowiek jako cel i przedmiot wychowania. Kulturowy wymiar edukacji. Sztuka i edukacja. O samokształceniu inaczej. Samowychowanie- humanistycznym wyborem człowieka. Przedstawione poglądy: Stefana Szumana, Floriana Znanieckiego, Bogdana Suchodolskiego.

133139p
133140

26. Wrońska Katarzyna: Osoba i wychowanie. Wokół personalistycznej

filozofii wychowania Karola Wojtyły Jana Pawła II. Kraków:


Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2000, 130s.

Autorka opisuje aksjologiczne zagadnienia występujące w myśli filozoficznej Karola Wojtyły: pojęcie wartości, dobra, znaczenie norm i powinności moralnej. Koncepcje wychowania personalistycznego. Znaczenie wzorów osobowych i autorytetów w wychowaniu.


131863p
131864

27. Współczesne konteksty wychowania. W kręgu pytań i dyskusji. Pod
red. Andrzeja de Tchorzewskiego. Bydgoszcz: Wers 2002, 201s.
Autor omawia: Teorie wychowania. Wychowanie na tle różnych koncepcji rzeczywistości społecznej. Filozoficzne aspekty wychowania. Wychowanie jako przestrzeń rozwojowa podmiotowości człowieka. Dziedziny wychowania –między tradycyjnym a współczesnym podejściem. Strategie, metody i techniki wychowania, ujęcie klasyczne i alternatywne. Etyczny wymiar pracy nauczyciela wychowawcy oraz przemoc w wychowaniu jako zagrożenie rozwoju dziecka-wychowanka.

135657p
135658-135662
Metodologia. Metody badań w pedagogice.

28. Brzeziński Jerzy: Badania eksperymentalne w psychologii i


pedagogice. Warszawa: Scholar 2000, 280s.

Zawiera: Eksperyment w badaniach psychologicznych i


pedagogicznych. Eksperyment, podstawowe pojęcia i założenia. Plan
eksperymentalny.

133120p
133121

29. Lewandowska-Kidoń Teresa: Drama w kształceniu pedagogicznym.
Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie 2001, 162s.

Autorka prezentuje: Drama w teorii pedagogicznej. Drama w praktyce pedagogicznej. Metody aktywizujące w kształceniu studentów. Znaczenie dramy w kształceniu studentów.

136475p 136476-136477

30. Łobocki Mieczysław: Metody i techniki badań pedagogicznych.


Kraków: Impuls 2000, 330s.

Książka przedstawia i charakteryzuje metody i techniki najczęściej stosowane w badaniach pedagogicznych. Omawia: obserwację, testy osiągnięć szkolnych, metodę socjometryczną, analizę dokumentów, metodę sondażu, metodę dialogową, metodę biograficzną.

132818p
132819-132828
133244-133248
134581-134590

31. Łobocki Mieczysław: Wprowadzenie do metodologii badań


pedagogicznych. Kraków: Impuls 2001, 268s.

W opracowaniu omówiono: Minimum wymagań stawianych badaniom pedagogicznym. Teoretyczne aspekty badań pedagogicznych. Badania ilościowe i pomiar w pedagogice. Badania jakościowe w pedagogice. Problemy i hipotezy w badaniach pedagogicznych.

133249-133253

32. Konarzewski Krzysztof: Jak uprawiać badania oświatowe.

Metodologia praktyczna. Warszawa: Wydaw-a Szk. i Pedag. 2000,
238s.

Publikacja porusza zagadnienia: Projektowanie badania. Typy,


schematy i metody. Badania ilościowe i jakościowe. Metody
zbierania danych. Metody analiz danych.

132620p
132621-132624


133833-133837

33. Ostrowska Urszula: Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym.


Kraków: Impuls 2000, 206s.

Dokładne omówienie pedagogicznego badania jakościowego.

132863p
132864-132865
137549

34. Pilch Tadeusz, Bauman Teresa: Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydaw-a Szk. i Pedag. 2001, 372s.

Zawiera: Filozoficzne i pragmatyczne pojęcia badań empirycznych. Strategie ilościowe w badaniach pedagogicznych. Strategie jakościowe w badaniach pedagogicznych.

135637p
135638-135640

35. Zaczyński Władysław: Praca badawcza nauczyciela. Warszawa:
Wydaw-a Szk. i Pedag. 2000, 173s.

Autor omawia: Charakterystykę zasad badań pedagogicznych. Etapy badania naukowego. Warsztat pisarski nauczyciela badacza. Hipotezę roboczą znaczenie, pochodzenie. Metodę obserwacji. Metodę i techniki eksperymentu pedagogicznego. Test pedagogiczny. Wywiad i ankietę.


127371p
132698-132702
Dydaktyka ogólna.

36. Angelow Bosse: Jak się uczyć skutecznie, szybko i przyjemnie.


Poznań: Wydaw. Moderski i S-ka 2001, 166s.

Książka przedstawia techniki doskonalejące uczenie się. Metody efektywnego czytania.

136682

37. Bereźnicki Franciszek: Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków:


Impuls 2001, 533s.

Opracowanie zawiera: cele i treści kształcenia ogólnego, proces kształcenia, kształcenie wielostronne, samokształcenie, zasady kształcenia, metody kształcenia, formy organizacji kształcenia, środki dydaktyczne: pojęcie, funkcja, klasyfikacja, planowanie i organizacja pracy dydaktycznej oraz omawia niepowodzenia dydaktyczne, sprawdzanie i ocenianie wyników procesu kształcenia. Zawiera również zagadnienie: problemy dydaktyki kształcenia.

135611p

38. Bernacka Danuta: Od słowa do działania. Warszawa: Żak 2001,


209s.

Autorka prezentuje przegląd współczesnych metod kształcenia. Omawia podające metody nauczania szczególnie metodę wykładu i pogadanki oraz dyskusje szkolne i jej odmiany. Gry i zabawy dydaktyczne.

135148p
135149-135152

39. Bonstingl John Joy: Szkoły jakości: wprowadzenie do Total Quality Management w edukacji. Warszawa: Wydaw-a CODN 2002, 100s.

Autor omawia zasady Total Quality Management w edukacji o ciągłym doskonaleniu szkół i osób zaangażowanych w pracę szkoły.

136804-136805

40. Brophy Jere: Motywowanie uczniów do nauki. Warszawa: Wydaw.
Nauk. PWN 2002, 277s.

Autor przedstawia zasady, sposoby i strategie motywowania uczniów do uczenia się z wykorzystaniem motywacji wewnętrznej oraz nagród i zachęt zewnętrznych w procesie uczenia się. Publikacja uwzględnia również propozycje jak stosować zasady motywacji z uwzględnieniem różnic indywidualnych i grupowych oraz jak pracować z uczniem zniechęconym.

138345p
138346-138347

41. Dryden Gordon, Vos Jeannette: Rewolucja w uczeniu. Poznań:


Moderski i S-ka 2000, 543s.

Poradnik szybkiego i skutecznego uczenia się.

132456p
132457-132458

42. Ernst Ken: Szkolne gry uczniów: jak sobie z nimi radzić. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag. 2000, 132s.

Książka przeznaczona dla nauczycieli, którzy mają trudności w
prowadzeniu lekcji. Odpowiada na pytanie: Jak dawać sobie radę z
uczniami, którzy przeszkadzają na lekcjach.

132641p
132642-132644

43. Fenstermacher Gary D., Soltis Jones F.: Style nauczania. Warszawa:
Wydaw. Szk. i Pedag. 2000, 102s.

Autorzy omawiają i charakteryzują style nauczania: styl


kierowniczy, styl terapeutyczny, styl wyzwalający.

131797p
131798-131800

44. Figiel Monika: Szkoły autorskie w Polsce: realizacja edukacyjnych

utopii. Kraków: Impuls 2001, 304s.

W opracowaniu przedstawiono wybrane szkoły autorskie w Polsce i
ich metody kształcenia i nauczania.

134674p
134675-134677

45. Green Gordon W.: Jak pomagać dziecku w nauce. Warszawa:
Diogenes 2000, 166s.

131687


46. Kaduson Heidi, Schaefer Charles: Zabawa w psychoterapii. Gdańsk:
Gdańskie Wydaw. Psychol. 2001, 398s.

134119-134121

47. Klus-Stańska Dorota : Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn:
Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2000, 412s.

Książka prezentuje: warunki konstruowania znaczeń w szkole- koncepcja teoretyczna(sposoby rozumienia wiedzy szkolnej; rodzaje wiedzy zdobywanej w szkole. Metody badań. Przekaz i konstruowanie wiedzy w szkole, analiza lekcji).

136862-136863

48. Kujawiński Jerzy: Twórczość metodyczna nauczyciela. Poznań:


Wydaw. UAM 2001, 199s.

Książka przedstawia dorobek metodyczny 50- letniej pracy


nauczycielskiej prof. Jerzego Kujawińskiego na rzecz edukacji
wczesnoszkolnej.

136825p
136826

49. Kupisiewicz Czesław: Dydaktyka ogólna. Warszawa: Graf-Punkt
2000, 304s.

Autor przedstawia: pojęcia i przedmiot dydaktyki ogólnej, proces kształcenia, składniki procesu kształcenia oraz dydaktyczne problemy współczesności. Autor zaktualizował treści pod kątem zadań czekających polskie szkolnictwo w związku z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

133029p
133143-133147
135046-135050

50. Michalski Jarosław: Z notatnika metodyka. Warszawa: CODN 2000,


77s.

Notatnik Jarosława Michalskiego jest zbiorem metodologicznych refleksji i wskazań adresowanych do nauczyciela. Zawiera: sugestie autora, komentarze do hospitowanych lekcji, przykłady rozwiązań i propozycje metodologiczne, wskazówki dotyczące organizacji pracy nauczycieli i uczniów. Ukazuje możliwości doskonalenia procesu dydaktyczno- wychowawczego.

132414p
132415

51. Optymalizacja sytuacji szkolnej uczniów. Pod red. Jana


Jakóbowskiego. Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej 2000,
324s.

Autor prezentuje edukacyjne nadzieje i rozczarowania XX wieku; diagnozę wspomagania i ewaluację możliwości uczniów; pracę z dziećmi dyslektycznymi oraz uczniem niedostosowanym społecznie oraz dostosowywanie programów nauczania do zachodzących zmian.

137121p
137122

52. Pankowska Krystyna: Pedagogika dramy: teoria i praktyka. Kraków:


Żak 2000, 282s.

Zawiera: podstawy dramy i jej konstytutywne elementy oraz drama i wychowanie.

135618p

135619


53. Pedagogika w pokoju nauczycielskim. Pod red. Krzysztofa
Kruszewskiego. Warszawa: Wydaw-a Szk. i Pedag. 2000, 306s.

Opracowanie zawiera: omówienie pojęcia kształcenia i wychowania ogólnego. Rozważania dotyczące m.in.: tendencji oświatowych w świecie, kształcenie nauczycieli, o wiedzy praktycznej nauczycieli, aktywizacji uczniów, o ocenianiu szkolnym i ocenianiu nauczania. Autorami tekstów są m.in.: B. Niemierko, Z. Kwieciński, A. Nalaskowski.

132637p
132638-132640

54. Perry Rosemary: Teoria i praktyka: proces stawania się


nauczycielem. Warszawa: Wydaw-a Szk. i Pedag. 2000, 201s.

Praca zawiera praktyczne rady i propozycje dla nauczycieli


dotyczące nauczania w różnych instytucjach wczesnej edukacji.
Omawiane zagadnienia to : sposoby poznawania dzieci i
nawiązywanie z nimi kontaktów, program edukacji małego dziecka,
współpraca z rodzicami.

132632p
132633-132636

55. Rimm Sylvia: Dlaczego zdolne dzieci nie radzą sobie w szkole.

Poznań: Moderski i S-ka 2000, 439s.

Wskazówki dla nauczycieli i rodziców jak pomagać dzieciom, które mają kłopoty z nauką bądź przystosowaniem się do szkolnego życia. Radzi nauczycielom jak pomagać uczniom w twórczym myśleniu i rozwiązywaniu problemów.

132462p
132463

56. Rudniański Jarosław: Jak się uczyć?. Warszawa: Wydaw-a Szk. i
Pedag. 2001, 321s.

Poradnik dla ucznia aby sprawniej myślał i lepiej zapamiętywał


wiedzę.

136002-136004

57. Taraszkiewicz Małgorzata: Jak uczyć lepiej? czyli refleksyjny
praktyk w działaniu. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli 2002, 179s.

Książka zawiera własne refleksje i spostrzeżenia autorki. Porusza zagadnienia: dotyczące metod pracy nauczyciela-każda metoda opatrzona jest komentarzem-oraz o ocenianiu i współpracy z rodzicami.

136808p
136809

58. Taraszkiewicz Małgorzata: Jak uczyć jeszcze lepiej!: szkoła pełna


ludzi. Poznań: Arka 2001, 344s.

Zawiera: Styl i etapy uczenia się , ćwiczenia wspomagające uczenie się. Projektowanie pracy szkoły. Programy nauczania i wychowania. Ocenianie: problem czy proces. Integracja przedmiotów. Rozwój osobisty nauczyciela.

136618p
136619-136620

59. Tyrała Paweł: Wychowanie i kształcenie dla zmiany społecznej: stan


i perspektywy. Rzeszów: Fosze 2000, 271s.

134181-134182

60. Walker Decker F., Soltis Jonas F.: Program i cele kształcenia.
Warszawa: Wydaw-a Szk. i Pedag. 2000, 115s.

Autorzy omawiają cele kształcenia ogólnego oraz opisują procedury


konstruowania programu szkolnego i jego stosowania.

132053p
132054-132057

61. Wragg Edward: Co i jak obserwować w klasie. Warszawa: Żak 2001,
202s.

Autor opisuje sposoby i metody obserwacji w klasie szkolnej. Charakteryzuje metodę ilościową i jakościową oraz ich zastosowanie.

135160p
135161-135164

62. Vopel Klaus: Zabawy, które łączą: otwartość i zaufanie w

początkowej fazie istnienia grupy. Kielce: Jedność 2001, t.1 160s.,
t.2 157s.

Hasłem przewodnim opracowania jest: „Nauka z przyjemnością- przyjemność z nauki”. Autor opisuję zabawy przeznaczone do pracy w grupach.134708p
134709-134710

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna