Podstawy przedsiębiorczościPobieranie 61.1 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar61.1 Kb.
Podstawy przedsiębiorczości
Prof. Bogumiła Reczek

breczek@yahoo.com

Prowadzenie działalności gospodarczej:

- legalna

- nielegalna


Legalna dzieli się na:

- spółki


- spółdzielnie

- jednoosobowa forma prowadzenia działalności gospodarczej


Spółki dzielą się na:

- kapitałowe, a one na:

- z o.o.

- akcyjna (S.A.)

- osobowe, a one na:

- jawna


- partnerska

- komandytowa

- komandytowo – akcyjna

- cywilna


Jednoosobowa forma prow. dział. gosp. dzieli się na:

- Urząd Miasta

- GUS (– Regon – Sanepid)

- Pieczątki

- Urząd Skarbowy

- ZUS
Spółka cywilna podlega kodeksowi cywilnemu, a cała reszta kodeksowi spółek handlowych.


Spółka Z O.O.

Prawa i obowiązki wspólników:

- wspólnicy mają wspólne prawa i obowiązki, chyba że umowa stanowi inaczej poprzez nadanie uprzywilejowania, które może dotyczyć np. podziału majątku przy likwidacji spółki
Kapitał zakładowy. Wspólnicy spółki zoo posiadają majątek osobisty, a majątek spółki stanowi oddzielną wartość. Kapitał spółki dzieli się na równej i nie równej wartości udziału minimalny kapitał to 50000 złoty, a udział to 50 zł. Wkłady dzielimy na pieniężne i niepieniężne.
Organy spółki zoo.

- Walne zgromadzenie

- rada nadzorcza lub komisja rewizyjna

- zarząd
Walne zgromadzenie - zajmuje się bieżącymi ważnymi sprawami spółki np. podział zysku, zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, zbycie i nabycie nieruchomości. Uchwały podejmowane są większością głosów, z tym że ilość głosów uzależniona jest od wysokości wniesionego wkładu.

Rada nadzorcza - pełni funkcje kontrolne, tj. nadzór nad działalnością spółki, badanie bilansu, rachunku zysku i strat. Ustanowienie jednego z tych organów jest konieczne gdy kapitał zakładowy przekracza więcej niż 500000 zł a wspólników jest więcej niż 50.

Zarząd jest organem kierującym i reprezentującym spółkę na zewnątrz. Składa się z członków wybieranych przez walne zgromadzenie


Spółka akcyjna

Formy finansowania inwestycjikredyt leasingLEASING – metoda finansowania inwestycji, polegająca na odpłatnym wynajmie lub dzierżawie rzeczy leasingowanych. Szczególna forma inwestowania, gdzie Leasingodawca daje leasingobiorcy rzeczy, przekazuje gotowy towar a ten drugi obiecuje spłacać przez min 2 lata wartość towaru w postaci czynszowej.

Leasing finansowy polega na tym że jest wykupywany i przy spłacie ostatniej kwoty przedmiot staje się nasz na własność.

Leasing operacyjny przedmiot nigdy nie będzie nasz.
LEASING


zwrotny finansowy

operacyjny


Leasing operacyjny – inaczej bieżący, polega na przekazaniu dobra inwestycyjnego użytkowania. Opłaty początkowe czynszowe zostaje u właściciela.

Leasing finansowy – inaczej kapitałowy, wyróżnia się tym, że przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku leasingobiorcy(traktowane jako własność) i może sobie odpisać koszty amortyzacyjne.

Leasing zwrotny – przedsiębiorca może się odwołać.
Czynsz leasingowy:

- opłaty


- odsetki

- kwota która stanowi realna wartość.


czynsz leasingowy, czynsz inicjalny (5-45% wartości)

Spółka akcyjna.

Może być założona przez jednego lub więcej wspólników. Umowa tej spółki wymaga sporządzenia aktu notarialnego i nosi nazwę statutu. Osoby podpisujące statut są jej założycielami. Z chwilą wpisu do rejestru spółka nabywa osobowość prawną. W momencie rejestracji wymagany jest minimalny kapitał akcyjny w wysokości 125 tys. zł. w przypadku gdy kapitał występuje w formie aportu lub aportu i postaci pieniężnej łącznie, przewiduje się obowiązek uzupełnienia całości kapitału akcyjnego do roku od powstania spółki. Jednak w momencie rejestracji kapitał akcyjny musi być wniesiony co najmniej w 25%.


Prawa i obowiązki wspólników.

 • Wyodrębnia się majątek spółki i majątek prywatny akcjonariuszy.

 • Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki majątkiem osobistym.

 • Minimalny kapitał zakładowy zwany kapitałem akcyjnym wynosi 500 tys. zł. a minimalna wartość akcji to 10 gr.

 • Wkłady spółki akcyjnej dzieli się na pieniężne i niepieniężne zwane inaczej aportami.

 • Akcje są niepodzielnym zbywalnym papierem wartościowym.

 • Akcje możemy podzielić na:

  • imienne (na określoną osobę)

  • na okaziciela (nie ma wskazanej osoby)
  • zwykłe (1 akcja – 1 głos)

  • uprzywilejowane – dają dodatkowe przywileje w stosunku do akcji zwykłej, przywileje mogą dotyczyć:

- głosu,

- podziału dywidendy,

- podziału majątku w przypadku likwidacji spółki


  • nieme (nie dają prawa głosu)
  • odpłatne (za które się płaci)

  • gratisowe (za które się nie płaci)

Organy spółki akcyjnej: 1. Walne zgromadzenie akcjonariuszy.

 2. Rada nadzorcza lub komisja rewizyjna.

 3. Zarząd.

Walne zgromadzenie spółki zajmuje się bieżącymi ważnymi sprawami spółki, np.: • podział zysku

 • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa

 • zbycie i nabycie nieruchomości

Uchwały podejmowane są większością głosów, z tym, że ilość głosów uzależniona jest od wysokości wniesionego wkładu.
Rada nadzorcza pełni funkcje kontrolne tj. nadzór nad działalnością spółki, badanie bilansów, rachunku zysków i strat. Ustanowienie jednego z tych organów jest konieczne gdy kapitał zakładowy przekracza 500 tys. zł. a wspólników jest więcej niż 25.
Zarząd jest organem kierującym i reprezentującym spółkę na zewnątrz. Składa się z członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

Spółki osobowe.
Spółka jawna.

Spółka jawna to spółka cywilna większych rozmiarów.


Spółka Jawna to spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą (nazwą) a nie jest inną spółką handlową. Nazwa spółki powinna zawierać słowa „Spółka Jawna” lub „Sp. j.”.
Cechy spółki jawnej:

 1. Osobista odpowiedzialność.

 2. Solidarny charakter odpowiedzialności.

 3. Charakter nieograniczonej odpowiedzialności.

Prawa i obowiązku wspólników: • Każdy wspólnik ma obowiązek zgłoszenia umowy do rejestru sądowego.

 • Każdy wspólnik ma prawo do reprezentowania spółki (chyba, że umowa stanowi inaczej).

 • Każdy wspólnik ma prawo do zysku i obowiązek udziału w stracie bez względu na wysokość wniesionego wkładu.Spółka partnerska.

Partnerami spółki mogą być adwokaci, aptekarze, architekci, biegli rewidenci, brokerzy ubezpieczeniowi, doradcy podatkowi, księgowi, lekarze, położne, pielęgniarki, rzeczoznawcy majątkowi, tłumacze przysięgli.

Nazwa spółki powinna zawierać oznaczenie „…i partner” lub „…i partnerzy”.
Prawa i obowiązki partnerów:


 • Partner nie odpowiada za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu (odpowiada za czynności wykonane osobiście).

 • Odpowiada za zobowiązania spółki nie związane z wykonywaniem wolnego zawodu, np. inwestycyjne.

 • Prowadzenie spraw spółki i reprezentacji odbywa się samodzielnie.Spółka komandytowa.

Spółka komandytowa to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą (nazwą), w której za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz) odpowiada bez ograniczeń całym majątkiem osobistym, a odpowiedzialność drugiego wspólnika (komandytariusz) jest ograniczona do wysokości wniesionego wkładu.

Nazwa spółki powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz słowa „spółka komandytowa” lub skrót „sp. k.”.

Kryterium

Komandytariusz

Komplementariusz

Odpowiedzialność

Odpowiada do wysokości wniesionego wkładu, jest to suma komandytowa.

Odpowiada całym swoim majątkiem.

Sprawy spółki

Prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

Ma uprawnienia kontrolne, może reprezentować spółkę jako pełnomocnik.

Zysk

Uczestniczy w zysku proporcjonalnie do wkładu chyba, że umowa spółki stanowi inaczej.

Udział w zysku jest określony w umowie.

Strata

Odpowiada do wysokości wniesionego wkładu.

Odpowiada całym swoim majątkiem.Spółka komandytowo-akcyjna.

Pochodzi z USA, służy dekapitalizowaniu spółek rodzinnych.

To spółka osobowa, mająca na celu prowadzenie działalności pod własną nazwą, w której za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz) odpowiada bez ograniczeń, a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Nazwa spółki powinna zawierać oznaczenie „spółka komandytowo-akcyjna” lub „sp. k. a.”.

Umowa spółki wymaga formy statutu, powstaje z chwilą wpisu do rejestru, kapitał zakładowy wynosi co najmniej 50 tys. zł.


Organami spółki są:

 • Walne zgromadzenie.

 • Rada nadzorcza – organ obligatoryjny jeśli jest więcej niż 25 akcjonariuszy.

Prawa i obowiązkiKryterium

Komandytariusz

Akcjonariusz

Prawa i obowiązki

Prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

Podejmuje decyzje na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Uczestniczą w zysku proporcjonalnie do wkładów chyba, że statut stanowi inaczej.

Odpowiada całym swoim majątkiem.

W przypadku zamieszczenia w nazwie spółki nazwiska albo firmy, akcjonariusz odpowiada jak komplementariusz. W przeciwnym wypadku nie odpowiada za zobowiązania spółki.Podatki
- przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne. Świadczenie pobierane przez państwo lub inne organizacje publiczne z chwilą powstania stanu przewidzianego ustawą.
Rodzaje podatku:

- VAT


- akcyza

- od darowizny


Podmiotem podatku jest wartość przedmiotu lub zjawiska, który podlega opodatkowaniu, np. wynagrodzenie. Natomiast przedmiotem podatku są określone przedmioty, zjawiska z którymi ustawa łączy obowiązek podatkowy, może to być:

- dochód,

- przychód,

- obrót.
Składniki podatku:

Płatnikiem podatku:

- osoba lub jednostka na którą przepisy prawne nakładają obowiązek obliczenia i odprowadzenia podatku.


Podatki:

- pośrednie,

- bezpośrednie:

- dochodowy

- majątek
Podatek dochodowy:

- od osób fizycznych

- od osób prawnych
Podatki majątkowe:

- podatek rolny i leśny

- podatek od nieruchomości

- od środku transportu

- od spadków

- od psów


Podatki pośredni:

- od towarów i usług (VAT)

- podatek akcyzowy

- cło
Do bezpośrednich zalicza się podatki obciążające dochód i majątek. Wszystkie zaś inne uważa się za pośredni. Podatki pośrednie obciążają kupującego, dlatego nazywamy je podatkami konsumpcyjnymi.

Podatek VAT – to podatek od wartości dodanej.
Podatek od towaru i usług (VAT ang. Valve addend tax)

Podatek ten jest nakładany na każdą transakcje sprzedaży w procesie produkcji oraz wymianie i każdy biorąc udział w całym łańcuchu transakcji płaci podatek tylko od wzrostu wartości, czyli wartości dodanej. Obecni obowiązują 4 stawki podatku: 22%, 7%, 3%, 0%.


7% - ochrona zdrowia, rękodzieło, dzieła sztuki

3% - ziemniaki, zboże, warzywa, owoce, ryby i inne
Faza obrotu (zł)

Cena bez podatku

Należny podatek wg stawki 22%

Cena łącznie z podatkiem (2+3)

Podatek zapłacony w poprzedniej fazie

Podatek odprowadzony przez sprzedającego do US (3-5)

1

2

3

4

5
I faza - *wytwórca

Pół-fabrykat

*koszt własny

+ zysk 500500

110

610

-

110

II faza – wytwórca produktu gotowego

- pół-fabrykat 500- pozostałe koszty + zysk 750

Cena zbytu netto 12501250

275

1535

110

165

III faza – hurtownia

- towar wg ceny netto 1250- marża hurtowa 250

Cena hurtowa 15001500

330

1830

275

55

IV faza – sklep detaliczny

- towar wg ceny hurtowe 1500- marża detaliczna 300

Cena detaliczna netto 18001800

396

2196

330

66

396(całość podatku


Akcyza – alkohol, papierosy, benzyna – jest pobierany z chwilą konsumpcji; opodatkowanie podatkiem akcyzowym w stosunku do wszystkich produktów akcyzowych podlega ich sprzedaży na terenie kraju; eksport i import, nabycie wewnątrz wspólnotowe ( w ramach Unii) i zewnątrz wspólnotowa dostawa.


Stawki podatków mogą być:

- procentowe

- kwotowe

- wyrażone w procencie maksymalnej ceny detalicznej oraz w kwocie na jednostkę wyrobu i procencie maksymalnej ceny detalicznej.

Cena sprzedaży = koszt własny + zysk / 100 – stawka akcyzy w % X 100

Udział procentowy podatku akcyzowego = (100 X 100 / 100 – stawka akcyzy w % ) – 100
Wartość netto

22%

Wartość brutto

1500 +

330 =

1830

22% - 18,03%

7% - 6,54%Przykład

W fabryce wyrobów futrzastych koszt własny jednej czapki z lisów wynosi 145 złoty, a zysk 25 złoty. Stawka akcyzy w stosunku do ceny producenta wynosi 15%.

Cena sprzedaży = 145 + 25 / 100 – 15 X 100 = 170/85 X 100 = 200

Udział procentowy podatku akcyzowego = (100 X 100 / 100 – 15) – 100 = 17,65% (udział producenta w koszcie własnym + zysk)

Podatek akcyzowy = (145 + 25) X 17,64 = 30 zł

Cena sprzedaży (+podatek) = 170 + 30 = 200


Przykład ustalania cenytreść

wartość

I - Cena zbytku

1. jednostkowy koszt własny producenta

2. zysk (300x20%)

3. podatek akcyzowy (jednostkowy)

4. cena zbytu netto (1+2+3)

5. VAT (400x20%)

6. cena zbytu brutto (4+5)

300


60

40

400


88

488


II – Cena hurtowa

1. cena zbytu netto (bez VAT)

2. marża hurtowa (400x25%)

3. cena hurtowa netto (1+2)

4. VAT (500x22%)

5. cena hurtowa brutto


400


100

500


110

610


III – cena detaliczna

 1. cena hurtowa netto

 2. marża detaliczna (500x30%)

 3. cena detaliczna netto (1+2)

 4. VAT (650x22%)

 5. cena detaliczna brutto (3+4)

500


150

650


143

793

Cena.

Poprzez cenę rozumie się wartość towaru lub usługi, którą płaci kupujący na rzecz sprzedawcy.Możemy podzielić na:

- administracyjne (urzędowe) określone przez ceny min lub max, bądź przedział

- ceny umowne, ustalone przez sprzedawcę, a akceptowane przez kupującego.
Ze względu na szczebel obrotu towarowego wyróżnia się cenę:

- zbytu


- hurtową

- detaliczną.


Zasady ustalania wyniku finansowego (WF)

WF = efekt/nakład --> wynik +/- (zysk, strata)


Wynik finansowy brutto jednostki gospodarczej składa się:

I - wynik na działalności operacyjnej

II - wynik na operacjach finansowych

III – wynik na operacjach nadzwyczajnych
Wynik na działalności operacyjnej

+

Wynik na operacjach finansowych+

Wynik na operacjach nadzwyczajnych

=

WF brutto-

Obowiązkowe obciążenia WF=

WF netto (zysk, strata)


I – wynik na sprzedaży towarów, usług; wynik na pozostałej działalności operacyjnej nie związany jest zwykle bezpośrednio z dział. gosp. jednostki, dotyczy np. dotacji, sprzedaży rzeczowych aktywów stałych
II – różnica między sumą przychodów, a kosztów; obejmuje np. przychody z udziałów w zyskach (dywidendy, odsetki, odsetki od udzielonych pożyczek – (przychody) kosztów bądź odsetki od otrzymanych pożyczek
III – jest różnica między zyskami a stratami nadzwyczajnymi i wiąże się ze zdarzeniami losowymi np. pożar, powódź, kradzież z włamaniem.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna