Podstawy teledetekcjiPobieranie 24.39 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar24.39 Kb.
PRZYKŁADOWE PYTANIA

DO TESTU Z PRZEDMIOTU


PODSTAWY TELEDETEKCJI

Uwaga, pytania w zestawach mogą się różnić od pytań podanych niżej. 1. W zakresie generacji i przetwarzania sygnałów urządzenie ASR-8 umożliwia:
 1. Jaka może być chwilowa wypadkowa wartość powierzchni skutecznej dwóch jednakowych obiektów punktowych (a zatem ich powierzchnie skuteczne, obiektu pierwszego SPO(1) oraz drugiego SPO(2), są takie same, czyli SPO(1) = SPO(2)) , jeżeli obiekty te znajdują się jednocześnie w tej samej komórce rozróżniania?
 1. Jakie dwa kanały obróbki sygnałów posiada tor TES (MTI) w radarze ASR-8?
 1. Od których z niżej podanych parametrów, zasięg radarowy zależy wprost proporcjonalnie?
 1. Do określenia wysokości lotu wykrytego przez radar obiektu powietrznego potrzebne są następujące parametry ?
 1. Które z wymienionych niżej elementów wchodzą w skład radaru wtórnego ASR-8?
 1. W jakich pasmach/paśmie częstotliwości pracują radary średniego zasięgu (oznaczenia wg skali od VHF do pasma mm):
 1. Jeżeli częstotliwość powtarzania impulsów sondujących wynosi 4kHz, a system antenowy radaru obraca się z szybkością 10 obrotów na minutę, podaj ile razy stacja wygeneruje impuls sondujący w czasie jednego obrotu?
 1. Radar przeszukuje równomiernie przestrzeń w płaszczyźnie azymutu. Okres obserwacji wynosi 12[s]. Podaj szybkość obrotów systemu antenowego w obrotach na minutę.
 1. Co to jest antena? 2. Jaką funkcję pełni preselektor w urządzeniu ASR-8? 3. Które z poniższych rozwiązań jest najprostszą anteną?
 1. Jakiego typu sygnał wytwarza po pobudzeniu linia dyspersyjna nadawcza (LDN) wykorzystywana w LABORATORIUM TELEDETEKCJI IRE?
 1. Jakie sygnały w radarze impulsowym określane są mianem KOHERENTNYCH?
 1. Którym z niżej podanych wyrażeń określana jest liczność paczki impulsów przy równomiernym przeszukiwaniu w płaszczyźnie azymutu, gdzie: czas opromieniowania, częstotliwość powtarzania impulsów radaru.
 1. Moc impulsowa sygnału sondującego wynosi . Jaka będzie moc średnia , gdy - czas trwania impulsu jest równy , a okres powtarzania ms.
 1. Efekt Dopplera polegać może na ?
 1. Co to jest dipol Hertza?
 1. Jaką funkcję realizuje w radarze impulsowym układ integratora: 1. Transponder wysyła impulsy odpowiedzi, po odebraniu których można uzyskać informacje o:
 1. Zasięg radaru monostatycznego aktywnego z pasywną odpowiedzią zależy odwrotnie proporcjonalnie od:
 1. Które z poniższych równań opisywanych przez: prawdopodobieństwo poprawnego wykrycia; prawdopodobieństwo fałszywego spokoju; prawdopodobieństwo fałszywego alarmu; prawdopodobieństwo poprawnego niewykrycia; jest/są poprawne?
 1. Zasięg geometryczny radaru dotyczący tzw. Ziemi ekwiwalentnej, wiąże się z uwzględnieniem jakiego rodzaju refrakcji atmosferycznej?
 1. Do zbioru parametrów opisujących sygnał sondujący typowego radaru impulsowego należy zaliczyć?
 1. Radarowa powierzchnia skuteczna (średnia) typowego, niedużego samolotu pasażerskiego jest równa ok.?
 1. Jak zmienia się tłumienie fal elektromagnetycznych w przestrzeni wraz ze wzrostem ich częstotliwości (średnio)?


 2. Jak zmienia się moc szumów na wyjściu toru p.cz. względem jej poziomu na wejściu toru p.cz.?
 1. Kierunkowość anteny można uzyskać poprzez:
 1. Urządzenie ASR-8 umożliwia:
 1. Jakie podstawowe tory przetwarzania sygnałów posiada radar ASR-8?
 1. W jakich pasmach/paśmie częstotliwości pracują radary krótkiego i bardzo krótkiego zasięgu: (oznaczenia wg skali od VHF do pasma mm)?
 1. Jaką funkcję w torze nadawczym (np. radaru ASR-8) pełni klistron?
 1. Czym jest generator STALO?
 1. Którym z poniższych wyrażeń określa się odbiciowość radarową obiektów meteorologicznych?
 1. Odbiornik korelacyjny (wersja z jednym kanałem bez torów kwadraturowych) jest przeznaczony do odbioru jakiego typu (modelu) sygnału - echa?
 1. Jaką wartość ma zysk kierunkowy anteny izotropowej?
 1. Jakie właściwości posiada sygnał odebrany przez radar wtórny (czyli sygnał odpowiedzi):
 1. Impedancja falowa próżni wynosi:
 1. Radarowa powierzchnia skuteczna (średnia) jednosilnikowego małego samolotu (np. typu WILGA) jest równa ok.
 1. Linia dyspersyjna odbiorcza (LDO) stosowana w LABORATORIUM TELEDETEKCJI IRE jest filtrem selektywnym przetwarzającym sygnał wejściowy o następujących parametrach?
 1. Prędkością obserwowanego obiektu wykorzystywaną w układach TES jest ?
 1. Wskaż właściwe wyrażenie opisujące zakres jednoznacznego pomiaru odległości z zastosowaniem radaru impulsowego.
 1. Z jakich (czyich) równań wynika możliwość emisji i odbioru fal radiowych:
 1. Jakie sygnały/informacje może przesłać radar wtórny w kierunku samolotu:
 1. Którym/jakim wyrażeniem opisywana jest częstotliwość Dopplera:
 1. Radar wtórny może funkcjonować w następujących rodzajach pracy:
 1. Na podstawie czego można określić odległość wykrytego obiektu od radaru impulsowego?
 1. Wysokość skuteczna anteny jest to:
 1. Radar wtórny w stosunku do radaru pierwotnego posiada następujące zasadnicze właściwości:
 1. Jaki sygnał (typ sygnału, jego parametry) na wyjściu wytwarza linia dyspersyjna odbiorcza (LDO) stosowana w LABORATORIUM TELEDETEKCJI IRE?
 1. Okres powtarzania Tp sygnału sondującego jest dobierany w typowym radarze obserwacyjnym odpowiednio do ?
 1. Na jakiej odległości znajduje się samolot, jeżeli czas opóźnienia sygnału (echa radarowego) wynosi 10 [ms]?
 1. Co to jest zysk kierunkowy anteny.
 1. Radar wtórny jest urządzeniem posiadającym następujące zasadnicze właściwości:
 1. Współczynnik kompresji K sygnału jest to?
 1. Przy niezmiennych parametrach radaru różne obiekty ulokowane przemiennie w tym samym miejscu w przestrzeni dają echa silniejsze lub słabsze. Parametr, który charakteryzuje tę właściwość obiektu nazywany jest ?
 1. Lampa z falą bieżącą (LFB) jest w radarze elementem umożliwiającym realizację następujących zadań?
 1. Z ilu impulsów składa się sygnał zapytania radaru wtórnego:
 1. Radar wtórny jest to system aktywny/pasywny?
 1. Jeżeli czas trwania t impulsów sondujących wynosi 5ms to rozróżnialność radaru w odległości wynosi ?
 1. Radary bardzo dużego i dużego zasięgu pracują w paśmie/pasmach (oznaczenia wg skali od VHF do pasma mm):
 1. Co to jest częstotliwość powtarzania sygnałów sondujących radaru?
 1. Do podstawowych zadań typowego radaru można zaliczyć ?
 1. Przy równomiernym przeszukiwaniu w płaszczyźnie azymutu prędkość obrotu anteny wynosi [obr/min]. Szerokość charakterystyki antenowej w płaszczyźnie azymutu wynosi [stop]. Jakim wyrażeniem opisywany jest czas opromieniowania [s] obiektu punktowego?
 1. Chwilowa radarowa powierzchnia skuteczna (radarowa powierzchnia rozpraszania) obiektu punktowego (typu samolot) zależy od : 2. Refrakcja atmosferyczna dodatnia (dn/dH<0) w przypadku obserwacji obiektu typu samolot, śmigłowiec, powoduje, że: 3. Refrakcja atmosferyczna ujemna (dn/dH>0) w przypadku obserwacji obiektu typu samolot, śmigłowiec, powoduje, że: 4. Pojęcie ziemi ekwiwalentnej wprowadzono po to aby: 5. Tłumienie fal elektromagnetycznych w atmosferze wraz z maleniem długości fali : 6. W radarze do obserwacji skażeń ropopochodnych na powierzchni morza wykorzystuje się następujący rodzaj wtórnego promieniowania: 7. Współczynnik tłumienia fal elektromagnetycznych określa się w następujących jednostkach: 8. Detekcja sekwencyjna sprzyja: 9. Zasięg instrumentalny radaru zależy od: 10. W rezultacie obróbki wagowej sygnału z LMCz uzyskuje się (w odniesieniu do obróbki bez ważenia): 11. Efekt Dopplera w odebranym echu radarowym nie występuję jeżeli obserwowany obiekt:


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna