Podsumowanie działań Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego podjętych w związku z zagrożeniami obiektów budowlanych zalegającym na dachach śniegiem oraz katastrofą katowickąPobieranie 7.95 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar7.95 Kb.
Podsumowanie działań Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego podjętych w związku z zagrożeniami obiektów budowlanych zalegającym na dachach śniegiem oraz katastrofą katowicką
W dniu 23 stycznia 2006 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przesłał do Polskiej Agencji Prasowej komunikat, z prośbą o upowszechnienie, w którym przypomniał
o wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane obowiązkach ciążących na właścicielach
i zarządcach obiektów budowlanych zapewnienia ich właściwego stanu technicznego
i bezpieczeństwa.

W komunikacie zwrócono szczególną uwagę na to, że w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowanych znacznymi opadami śniegu do obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych należy usuwanie nadmiaru śniegu z dachów.


W dniu 28 stycznia br. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przejął prowadzenie postępowania wyjaśniającego przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej
w Katowicach i powołał (zgodnie z art.76 Prawa budowlanego) komisję dla ustalenia przyczyn
i okoliczności katastrofy. W jej skład weszli przedstawiciele: Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Głównej Policji, Wojewody Śląskiego, Prezydenta Miasta Chorzowa, Okręgowej Inspekcji Pracy, Instytutu Techniki Budowlanej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Śląskiego Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Przewodniczącym komisji został Andrzej Urban, Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Natychmiast po katastrofie katowickiej - 28 stycznia 2006 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zalecił wszystkim wojewódzkim i powiatowym organom nadzoru budowlanego
bezzwłoczne sprawdzenie stanu obiektów o dużych powierzchniach dachu pod kątem zagrożenia bezpieczeństwa nadmiarem zalegającego śniegu oraz w przypadkach tego wymagających podjęcie natychmiastowych działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa.
Zwrócił się również z prośbą do wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego o codzienne przekazywanie informacji do GUNB o sytuacji w poszczególnych województwach, w tym
o podjętych działaniach i występujących ewentualnych zagrożeniach. Na ich podstawie sporządzono 30 „Komunikatów GINB w sprawie oceny bezpieczeństwa obiektów budowlanych szczególnie zagrożonych zalegającym na dachach śniegiem” – w formie podsumowania z danego dnia oraz szczegółowych zestawień tabelarycznych – które od 30 stycznia do 10 marca br. publikowane były na stronie internetowej GUNB oraz przesyłane do PAP.
W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego został powołany w dniu 29 stycznia Zespół
do spraw zimowego zagrożenia obiektów budowlanych, do którego zadań należało monitorowanie i ocena potencjalnych zagrożeń na terenie całego kraju. W związku z tym uruchomiono w Urzędzie całodobowy dyżur.
Na podstawie analizy informacji otrzymanych w okresie od 29 stycznia do 10 marca br.
od wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego, stwierdzono że:

  • Organy nadzoru budowlanego skontrolowały ogółem 15 688 obiektów budowlanych
    pod kątem potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa obiektów budowlanych nadmiarem zalegającego na dachach śniegu.

  • Wykryto 496 przypadków potencjalnego zagrożenia związanego najczęściej z obciążeniem konstrukcji dachowych nagromadzonym śniegiem oraz złym stanem technicznym elementów konstrukcji obiektów budowlanych.

  • W związku z występującymi zagrożeniami, organy nadzoru budowlanego wyłączyły
    z użytkowania 264 obiekty budowlane lub ich części. Po usunięciu nieprawidłowości, przez właścicieli lub zarządców 134 obiekty zostały dopuszczone ponownie do eksploatacji.

  • Ujawniono 72 katastrofy budowlane, polegające w przeważającej części przypadków
    na zawaleniu się dachów (w części przypadków dachów i ścian budynków) oraz innych obiektów budowlanych (wiat, zadaszeń itp.).

Największe nasilenie działań organów nadzoru budowlanego miało miejsce w okresie


od 29 stycznia do 3 lutego br. W okresie późniejszym, w związku z polepszającymi się warunkami pogodowymi, działania kontrolne w części województw ograniczano oraz okresowo zawieszano.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna