Polacy nad nilemPobieranie 90.37 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar90.37 Kb.
POLACY NAD NILEM

Sezon 2005-2006

Misje polskie


dr Mirosław Barwik

Polsko-Egipska Misja Archeologiczno-Konserwatorska w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari

Kierownik misji: dr Zbigniew Szafrański, zastępca kierownika: dr Mirosław Barwik

Instytucje uczestniczące w projekcie: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

Nazwa stanowiska - sektor objęty badaniami: Deir el-Bahari; górny taras świątyni Hatszepsut - Zespół Kultu Królewskiego, oraz tzw. Południowa kaplica Amona-Mina


Krótka charakterystyka stanowiska:

Świątynia z czasów 18 dynastii (XV wiek przed Chr.) oraz cmentarzysko funkcjonujące w III Okresie Przejściowym (do VII wieku przed Chr.).

dr Marek Chłodnicki, prof dr hab. Krzysztof Ciałowicz

Polska Ekspedycja do Wschodniej Delty Nilu


Kierownicy misji: dr Marek Chłodnicki, prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz

Instytucje uczestniczące w projekcie: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Instytut Archeologii UJ w Krakowie, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

Nazwa stanowiska - sektor objęty badaniami: Tell el-Farcha, Komy Zachodni, Centralny i Wschodni

Krótka charakterystyka stanowiska:

Stanowisko datowane na ok. 3700/3600 do ok. 2600 (pocz. 4 dyn. egipskiej). Obejmuje chronologicznie okres predynastycznych kultur Dolnoegipskiej i Nagada oraz panowanie 1-3 dyn. egipskiej. Stanowisko składa się z 3 telli, zajmuje powierzchnie ok. 4 ha. Prace prowadzone są na wszystkich trzech komach. Kom Zachodni to cześć o charakterze rezydnecjonalno-reprezentacyjnym; Kom Centralny jest osadą, natomiast na Komie Wschodnim znajduje się zarówno cmentarzysko (od dyn. 0 do pocz. Starego Państwa) jak i kolejne fazy osady, począwszy od kultury Dolnoegipskiej do Starego Państwa. Ważniejsze odkrycia: zespół zabudowy osadniczej z okresu predynastycznego (kultura Dolnoegipska), najstarszy w Egipcie zespół browarów, rezydencja z okresu nagadyjskiego. Ważne zabytki: depozyty świątynne z okresu wczesnodynastycznego. Złote figury mężczyzn z okresu nagadyjskiego.
Strona internetowa: www.farkha.org

dr Marek Chłodnicki, dr Bogdan ŻurawskiArcheologiczna Akcja Ratownicza w rejonie IV katarakty na Nilu (od 2006, International Middle Nile Rescue Project)

Kierownicy misji: dr Marek Chłodnicki, dr Bogdan Żurawski

Instytucje uczestniczące w projekcie: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, Muzeum Narodowe w Warszawie, Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej PAN, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Boston Museum of Fine Arts

Nazwa stanowiska - sektor objęty badaniami: rejon IV katarakty, pomiędzy Shemkiya a el-Sadda

Krótka charakterystyka stanowiska:
Badania ratownicze, pionierskie na tym terenie. Odkrycie jak dotąd ponad 200 stanowisk archeologicznych od paleolitu po czasy nowożytne. Badania wykopaliskowe cmentarzysk kurhanowych od okresu kermańskiego po post-meroicki.

Badania powierzchniowe i wykopaliska ratownicze na Wyspie Saffi: stanowiska z okresu kermańskiego, napatańskiego, post-meroickiego , w tym całościowa eksploracja dużego cmentarzyska kurhanów (25 grobów) na stanowisku Saffi 56.

Badania sondażowe i prace geodezyjne (Total Station) w twierdzy Dar-el-Arab (VI-XIII w). Wykopaliska i badania antropologiczne na cmentarzach chrześcijańskich wewnątrz i na zewnątrz murów twierdzy, która jest największym i najlepiej zachowanym obiektem architektury obronnej okresu chrześcijańskiego w rejonie IV katarakty.

Badania sondażowe i prace geodezyjne w twierdzach w okręgu Shemkiya (poniżej Abu Hamed), tj. w: el-Ar, Shemkiya (Hillet el-Tibra) oraz Tanta.

Badania powierzchniowe (survey) w rejonie Shemkiya.

prof. dr hab. Wiktor Andrzej Daszewski


Polska Misja Archeologiczna w Marina el Alamein w Egipcie


Kierownik misji: prof. dr hab. Wiktor Andrzej Daszewski

Instytucje uczestniczące w projekcie: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

Nazwa stanowiska - sektor objęty badaniami:

Marina el Alamein
Krótka charakterystyka stanowiska:

Miasto i nekropola z okresu grecko-rzymskiego. W sezonie 2005/2006 nie prowadzono prac archeologicznych.

prof. dr hab. Włodzimierz Godlewski

Misja Naqlun


Kierownik misji: prof. dr hab. Włodzimierz Godlewski

Instytucje uczestniczące w projekcie: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i Instytut Archeologii UW

Nazwa stanowiska - sektor objęty badaniami: Deir el-Malak Gubrail. Naqlun (kopt. Nekloni). Oaza Fajum. Egipt

Krótka charakterystyka stanowiska:

Stanowisko monastyczne obejmujące eremy wykute w skałach, zespół zabudowy klasztornej, kościół średniowieczny z malowidłami z XI wieku, oraz dwa cmentarze z VI-VII wieku i z XI-XIV wieku.

Program badań prowadzonych we wrześniu 2005 roku obejmował zabudowę klasztorną z X-XI wieku w centralnej części komu, po północnej i południowej stronie kościoła. Główne zabytki: dokumenty pisane z X-XI w., złote monety i sztance do produkcji monet.
prof. dr hab. Włodzimierz Godlewski

Program MtoM – Wczesna Makuria


Kierownicy misji: prof. dr hab. Włodzimierz Godlewski, dr Mahmoud el-Tayeb

Instytucje uczestniczące w projekcie: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i Instytut Archeologii UW

Nazwa stanowiska - sektor objęty badaniami: Obszar doliny Nilu pomiędzy III i IV kataraktą. Sudan

Krótka charakterystyka stanowiska:

Celem programu jest opracowanie w jakich warunkach społeczno gospodarczych społeczeństwo meroickie i napływowa ludność Noba stworzyły nowe królestwo Makurii. Badania obejmują kilka stanowisk z okresu postmeroickiego (IV-VI w.), w rejonie Kareima i w rejonie Dongoli.

Program badań w lutym 2006 roku obejmował nekropolę w Tanqasi oraz ufortyfikowane osady w Merowe el-Sherig. Główne odkrycia: Grobowiec Tnq.87 oraz fortyfikacje z V wieku, częściowo zbudowane z bloków ze świątyni napatańskiej.

mgr Tomasz Górecki

Sheikh Abd el-Gourna – Erem w grobie T.1152


Kierownik Misji: mgr Tomasz Górecki

Instytucje uczestniczące w projekcie: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i Muzeum Narodowe w Warszawie

Nazwa stanowiska: Grób T.1152 w Sheikh Abd el-Gourna (Teby Zachodnie)

Krótka charakterystyka stanowiska:

Grobowiec z okresu Średniego Państwa zaadaptowany na erem w VI–VII wieku oraz rozbudowany przed jego wejściem – wieża i inne konstrukcje klasztorne. W ostatnim sezonie badano południową i północną część zespołu, prowadzono prace konserwatorskie malowideł i zabezpieczano konstrukcję wieży. Trzy manuskrypty (kodeksy) koptyjskie, odsłonięte w ubiegłym sezonie, były konserwowane przez polskich konserwatorów. Główne zabytki: dokumenty pisane, trzy kodeksy, ceramika, obiekty metalowe i drewniane.

dr Stefan JakobielskiPolska Misja Archeologiczna w Starej Dongoli (Klasztor)

Kierownik misji: dr Stefan Jakobielski

Instytucje uczestniczące w projekcie: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

Nazwa stanowiska - sektor objęty badaniami: Stara Dongola, kom H (Klasztor Św. Trójcy)

Krótka charakterystyka stanowiska:

Kompleks monastyczny obwiedziony murem, położony na terenach cmentarnych na północny-wschód od miasta Stara Dongola, założony przez mnichów koptyjskich ok. połowy VII w., użytkowany i rozbudowywany do XIV wieku. Zachowane pod zasypem ruiny budowli, sięgają nieraz poziomu pierwszego piętra. W obrębie zabudowy przebadano szczegółowo dostawione na zewnątrz murów aneksy północno-zachodni i południowo-zachodni oraz kościół (VII w., przebudowywany w VII/VIII i XII w.), fragmentarycznie zaś – główny budynek klasztorny, część gospodarczą i nekropolę. Odkryć o wielkim znaczeniu dla historii sztuki i ikonografii chrześcijańskiej dokonano w złożonych łącznie z 46 pomieszczeń aneksach zachodnich (X-XIII w.) uważanych za ksenodochium, tj. instytucję przyklasztorną o charakterze przytułku i szpitala. Ściany tych budowli zdobiło kilkadziesiąt malowideł ściennych z XI i XII w. o tematyce religijnej. Odkryto także wiele inskrypcji liturgicznych, stel nagrobnych i graffiti w językach greckim, koptyjskim i staronubijskim. Krypta grobowa arcybiskupa i przeora Georgiosa (zmarłego w 1113 r.) na której ścianach napisano m.in. zestaw tekstów maryjnych i para-magicznych po grecku i koptyjsku stanowi znalezisko szczególne.

dr Krzysztof Jakubiak

Misja Peluzjum


Kierownik misji: prof. dr hab. Michał Gawlikowski i dr Krzysztof Jakubiak

Instytucje uczestniczące w projekcie: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, Instytut Archeologii UW

Nazwa stanowiska - sektor objęty badaniami: Tell Farama

Prace wykopaliskowe prowadzone od 2003 roku koncentrują się na badaniach pozostałości antycznego zespołu miejskiego z teatrem. Najstarsze znaleziska pochodzą z okresu hellenistycznego, najpóźniejsze późnoantyczne, to znaleziska z VI-VII wieku n.e..

dr Grzegorz Majcherek

Aleksandria – Kom el Dikka


Kierownik Misji: dr Grzegorz Majcherek

Instytucje uczestniczące w projekcie: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i Departament Starożytności Egiptu

Nazwa stanowiska - sektor objęty badaniami: Aleksandria – Kom el Dikka
Krótka charakterystyka stanowiska:

Prace badawcze w ostatnim sezonie koncentrowały się w zachodniej partii stanowiska, a ich celem było pełne odsłonięcie kompleksu audytoriów, którego funkcja nie budzi dziś już wątpliwości. Jest to jak dotąd jedyne, znane z obszaru śródziemnomorskiego materialne świadectwo antycznej uczelni. Odkopano kolejne trzy pomieszczenia o układzie w zasadzie powielającym znaną już aranżację. Tym samym liczba do tej pory odsłoniętych i przebadanych na stanowisku obiektów tego rodzaju (łącznie z salami odkopanymi już w latach osiemdziesiątych) osiągnęła dwadzieścia.

W trakcie tegorocznych badań odsłonięto duży wycinek cmentarzyska, przebadano wszystkie trzy poziomy nekropoli islamskiej istniejącej od końca VII do XII/XIII wieku n.e.. W zaskakująco dobrym stanie zachowania okazała się nekropola średnia (datowana na IX-XI wiek). W przypadkach wielu grobów odnaleziono in situ stele nagrobne, noszące tradycyjne islamskie formuły epigraficzne wykonane w piśmie kufickim. Eksploracja warstw towarzyszących grobom przyniosła znaczną liczbę interesujących znalezisk ruchomych.

Obok prac wykopaliskowych prowadzono również prace konserwatorskie zmierzające do przekształcenia stanowiska w Park Archeologiczny mający stanowić trwałą ekspozycję wszystkich odkrytych do tej pory zabytków antycznej architektury. Wagę tego przedsięwzięcia podkreśla fakt, że będzie to jedyna w Aleksandrii strefa zabytkowa obejmująca zespół monumentów zgromadzonych na tak wielkim obszarze. Dobiegający właśnie końca sezon był pod tym względem przełomowy. W ramach tej olbrzymiej operacji wywieziono z terenu wykopalisk ok. 6000 m³ ziemi, oraz uformowano skarpy wzdłuż portyku teatralnego. Usunięcie tak pokaźnej masy ziemi nie tylko wzbogaca walory widokowe stanowiska, ale co równie istotne, umożliwia podjęcie prac wykopaliskowych w jego środkowej, dotychczas nie przebadanej części.prof. dr hab. Stanisław Medeksza, dr hab. Rafał Czerner

Polsko-Egipska Misja Konserwatorska w Marina el Alamein w Egipcie


Kierownik misji: prof. dr hab. Stanisław Medeksza,

zastępca kierownika: dr hab. Rafał Czerner

Instytucje uczestniczące w projekcie: Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, Departament Starożytności Egiptu

Nazwa stanowiska - sektor objęty badaniami: Marina el Alamein, miasto i nekropola z okresu grecko-rzymskiego


Krótka charakterystyka stanowiska:

Ruiny miasta z okresu grecko-rzymskiego odkrywane są drogą badań archeologicznych. Jest to unikalne miasto położone nad zatoką morską z zachowanymi reliktami domów mieszkalnych, ulic, placów i urządzeń infrastruktury portu. W centrum miasta znajduje się plac z ciekawym układem portyków kolumnowych i z eksedrą. W południowej części miasta został odsłonięty i zakonserwowany obszerny fragment dzielnicy mieszkaniowej z nieźle zachowanymi domami portykowymi i perystylowymi, między którymi zostały uczytelnione duże fragmenty ulic z nawierzchnią naturalną. W zachodniej części stanowiska Misja Archeologiczna odkryła bardzo ciekawą pod względem architektonicznym nekropolę. Odkryto tu groby wieżowe, hypogea i groby komorowe. Część z nich została w ciągu ostatnich siedemnastu lat zrekonstruowana i zakonserwowana przez kolejne misje konserwatorskie.


Zakres chronologiczny: domy mieszkalne z fazy poddawanej konserwacji datowane są w zasadzie na przełom II/III i na IV wiek. Struktury odkrywane sondażami znajdującymi się ok. 1,00 m pod posadzkami domów datujemy na I wiek. Miasto przestało istnieć w VI/VII wieku.

mgr Dagmara Mańka

Combined Prehistoric Expedition


Kierownik misji: prof. dr hab. Romuald Schild,

Instytucje uczestniczące w projekcie: Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Nazwa stanowiska - sektor objęty badaniami: Nabta Playa, Berget el-Sherb

Krótka charakterystyka stanowiska:

Od 15 lat prace skoncentrowane są na obszarze Nabta Playa – zlokalizowanym ok. 100 km na zachód od Abu Simbel, na Pustyni Zachodniej w Egipcie. Jest to teren dawnego jeziora sezonowego, które od początków holocenu skupiało wokół siebie grupy ludzkie.

W zakresie naszych zainteresowań są nomadyczne ludy, wykorzystujące tutejsze tereny pomiędzy 10 000 a 3 500 BC. Stanowiska obejmują szeroki wachlarz – od sezonowych zagród pasterskich, przez konstrukcje domowe, cmentarzyska, kopalnie, po obiekty kultowe.

Do najbardziej spektakularnych odkryć należy tzw. „kalendarz”, czyli kamienny krąg, który według ustaleń archeoastronomów w okresie użytkowania wskazywał moment przesilenia wiosennego. O wyjątkowości stanowiska stanowią też obecne na obszarze konstrukcje megalityczne – zespoły kamiennych struktur, rozciągające się na ok. 2 km na linii północ-południe.

Od kilku sezonów prace prowadzone są też na sąsiadujących obszarach Berget el-Sherb.

Badane stanowiska obejmują chronologicznie cały neolit.

prof. dr hab. Karol Myśliwiec


Polsko-Egipska Misja Archeologiczna w Sakkarze


Kierownik misji: prof. dr hab. Karol Myśliwiec

Instytucje uczestniczące w projekcie: Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej PAN, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

Nazwa stanowiska - sektor objęty badaniami: Sakkara, obszar bezpośrednio na zachód od piramidy Neczericheta, między murem jej temenosu a "suchą fosą"
Krótka charakterystyka stanowiska:

Nekropola dolna: groby skalne i mastaby dostojników Starego Państwa. Nekropola górna: pochówki Okresu Późnego, Ptolemejskiego i Rzymskiego.


Strona internetowa: http://archeo.amu.edu.pl/sakkara/

prof. dr hab. Andrzej NiwińskiPolsko-egipska archeologiczna i geologiczna Misja Skalna w Deir El-Bahari.

Kierownik misji: prof. dr hab. Andrzej Niwiński

Instytucje uczestniczące w projekcie: Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Ain Shams, Kair

Nazwa stanowiska - sektor objęty badaniami: Deir el-Bahari; skalna „półka” 100 m powyżej poziomu świątyni Hatszepsut, nad świątyniami Totmesa III, Mentuhotepa i Hatszepsut

Krótka charakterystyka stanowiska:

Na terenie koncesji odkryto liczne pozostałości operacji technicznej przeprowadzonej na dużą skalę, związanej z celowym zasypywaniem terenu, prawdopodobnie w celu uniemożliwienia dostępu do grobowca, na którego istnienie w tym rejonie wskazują liczne przesłanki zarówno archeologiczne, jak i oparte na analizie źródeł tekstowych. Założenie domniemanego grobowca wiąże się z okresem wczesnej 18 dynastii, natomiast jego powtórne wykorzystanie i zamknięcie – z okresem wczesnej 21 dynastii.

dr Henryk Paner

Misja Muzeum Archeologicznego w Gdańsku (Gdańsk Archaeological Museum Expedition - GAME)

Kierownik misji: dr Henryk Paner

Instytucje uczestniczące w projekcie: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Nazwa stanowiska - sektor objęty badaniami: Wadi Umm Rahau - rejon wioski Argub

Krótka charakterystyka stanowiska:

Badania na wybranych stanowiskach, tj. paleolit, cmentarzyska i osada z materiałami kultury kermańskiej (okres Old Kush I - III), cmentarzyska grobów kopułowych z okresu Nowego Państwa i okresu napatańskiego, zespół sakralny w Hillet El Bib.


dr Hanna Szymańska


Polska Misja Archeologiczna w Marei, w Egipcie


Kierownik misji: dr Hanna Szymańska

Instytucje uczestniczące w projekcie: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Nazwa stanowiska - sektor objęty badaniami: Stanowisko Marea o obszarze 20 ha, położone nad jeziorem Maryut, 45 km od Aleksandrii

Krótka charakterystyka stanowiska:

Zidentyfikowana w tym miejscu w XIX wieku starożytna Marea, w której w V w. przed Chr. znajdował się garnizon wojskowy strzegący granicy z Libią, w czasach ptolemejskich stanowiła największy port nad jeziorem. Na stanowisku widoczne są ruiny miasta z IV-początku VIII wieku, które chronologicznie obejmuje okres bizantyjski do podboju Egiptu przez Arabów. Stąd koncepcja, że zespół ten został zbudowany w V wieku jako miejsce postoju dla pielgrzymów zmierzających do klasztoru Abu Mena. Jednak cztery potężne mola, pozostałości wielkiego portu oraz wiele innych przesłanek sugerują, że mamy do czynienia z założeniem urbanistycznym przeznaczonym do stałego osadnictwa. W czasie sześciu kampanii (2000-2005) odsłonięto publiczną łaźnię zasilaną wodą przy pomocy sakiji i kaplicę grobową. Od 2003 trwają wykopaliska w bazylice, które dostarczają wielu interesujących znalezisk, m.in. pod apsydą kościoła odkryto drugi co do wielkości w Egipcie piec do wypalania amfor z II/III wieku. Głównym zadaniem misji jest odsłonięcie bizantyjskiej aglomeracji miejskiej, a także właściwa identyfikacja miasta.

dr Bogdan ŻurawskiMisja Banganarti

Kierownik misji: dr Bogdan Żurawski

Instytucje uczestniczące w projekcie: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

Nazwa stanowiska - sektor objęty badaniami: Banganarti

Krótka charakterystyka stanowiska:

W sezonie 2005-2006 badania prowadzono:

- w tzw. Rafaelionie, czyli Górnym Kościele pod wezwaniem Archanioła Rafała, datowanym na wiek XI-XV, głównie prace konserwatorskie oraz dokumentacyjne związane z odsłonięciem nowych inskrypcji i malowideł. Szczególnie ciekawy materiał inskrypcyjny odnaleziony został w zachodniej części kościoła po usunięciu późnych murów podpierających zagrożone ściany i kolumny portyku zachodniego. Rafaelion w Banganarti jest jednym z najważniejszych chrześcijańskich centrów pielgrzymkowych w dolinie środkowego Nilu.

- w tzw. Aneksie Zachodnim (XII-XVII w.), budowli o charakterze ksenodocheionu (?) przylegającej bezpośrednio do Rafaelionu od strony zachodniej,

- w Kościele Dolnym (VI-X w.), znajdującym się bezpośrednio pod Górnym Kościołem, w sondażu po wewnętrznej stronie ściany południowej, na której znaleziona została kompozycja malarska przedstawiająca zejście Chrystusa do otchłani.

- w rejonie murów obronnych (IX-XVII w.), gdzie, w trakcie odsłaniania muru obwodowego, odkryto zespół dwóch pieców do wypału wapna, piec chlebowy oraz kilkanaście pomieszczeń mieszkalno-magazynowych.

- ponadto prowadzone były pomiary geodezyjne oraz dokumentacja aerofotograficzna centrum pielgrzymkowego oraz jego bezpośredniej okolicy.


POLACY NAD NILEM

Sezon 2005-2006


Udział Polaków w badaniach realizowanych przez misje zagraniczne


ABU MENA
dr Jacek Kościuk

Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki

Wydział Architektury. Politechnika Wrocławska
Stanowisko: Abu Mina

Dyrektor: dr Peter Grossmann

Instytucja: Niemiecki Instytut Archeologiczny w Kairze

Strona internetowa: http://www.dainst.org/medien/de/daik_rundbrief_2005.pdf

Kraj: Niemcy

Opis

Stanowisko Abu Mina położone w pobliżu Aleksandrii to wczesno-chrześcijańskie miasto, które rozwinęło się wokół grobu świętego Menasa w końcu 4 wieku n.e. Miejsce to z klasztorem świętego szybko się rozwijało do podboju perskiego w 619 roku, kiedy zostało zniszczone. Około połowy 7 wieku n.e. na ruinach starego miasta powstało nowe, które funkcjonowało do 11 wieku.

W ostatnim sezonie prace wykopaliskowe koncentrowały się na środkowym obszarze miasta. Odsłonięto nowe pomieszczenia należące do podwójnych łaźni. Zidentyfikowano także zachodnio-wschodnią kolumnadę głównej ulicy.

Datowanie: koniec 4go-11 wiek n.e.

Autorski program: architektura miejska

BAHARIJA
Maria Mossakowska-Gaubert

IFAO
Stanowisko: Baharija, Qaret al-ToubDyrektor: dr Frédéric Colin, uniwersytet w Strasburgu II

Instytucja: IFAO

Strona internetowa: http://www.ifao.egnet.net/c.php?f=/doc/Rapports/rapportIFAO2005.pdf

Kraj: Francja

Opis stanowiska

Stanowisko osadnicze związane z fortem badanym już w latach poprzednich. W roku 2005 przebadano sektory 2 i 4, w których znaleziono m.in. kuchnię i piec z okresu bizantyńskiego oraz pozostałości prasy do wyciskania winogron (?).

Na terenie koncesji znajduje się nekropola, także badana w 2005 roku.

Datowanie:

Fort – późnorzymski (czasy Dioklecjana), okupacja wojskowa zakończyła się prawdopodobnie w 5tym wieku. Teren obozu był zamieszkały lub wykorzystywany przez ludność lokalną od 5go do 10go wieku.

Nekropola – Okres Późny i Okres Rzymski

Autorski program: badania przedmiotów szklanych pochodzących z fortu i nekropoli, datowanych na okresy rzymski (4 wiek n.e.), bizantyński (5 wiek - pocz. 7go wiek n.e.) i arabski (7-10 wiek n.e.)
BAWIT
Maria Mossakowska-Gaubert

IFAO
Stanowisko: Bawit (Środkowy Egipt)Dyrektor: dr Dominique Bénazeth, Louvre

Instytucja: IFAO - Louvre

Strona internetowa: www.ifao.egnet.net

Kraj: Francja

Opis stanowiska

Kompleks monastyczny, który według źródeł pisanych, funkcjonował od końca 4go wieku do 12go wieku. W 2005 roku kontynuowano sondaże w sektorze północnym, oraz zakończono oczyszczanie tzw. Kościoła Północnego, odsłoniętego po raz pierwszy przez Jeana Clédat (wykopaliska 1901-1905).Datowanie:

Kościół: 6-10 wiek (?)

Struktury w sondażach: 6 wiek -połowa 7go wieku

Autorski program: badania przedmiotów szklanych pochodzących z sektora północnego i z kościoła, datowanych na okresy bizantyński i arabski (koniec 5go-10 wiek).

BAWIT
Aleksandra Trochimowicz

Bartosz Markowski
Stanowisko: Bawit (Środkowy Egipt)

Dyrektor: dr Dominique Bénazeth, Louvre

Instytucja: IFAO - Louvre

Strona internetowa: www.ifao.egnet.net

Kraj: Francja

Opis stanowiska

Kompleks monastyczny, który według źródeł pisanych, funkcjonował od końca 4go wieku do 12go wieku. W 2005 roku kontynuowano sondaże w Sektorze północnym, oraz zakończono oczyszczanie tzw. Kościoła Północnego, odsłoniętego po raz pierwszy przez Jeana Clédat (wykopaliska 1901-1905).Datowanie:

Kościół: 6-10 wiek (?)

Struktury w sondażach: 6 wiek -połowa 7go wieku

Autorski program: Wykonywano zabezpieczenia oraz konsolidację warstw technologicznych malowidła in situ na ścianach pomieszczenia roboczo nazwanego salą nr 8 w trakcie eksploracji stanowiska. Luźne fragmenty malowidła znalezione w zasypie układano w większe partie kompozycji, czyszczono, utrwalano malaturę, wzmacniano i po sklejeniu wykonywano transfery umożliwiające w przyszłości łączenie ich z pozostałymi fragmentami malowidła.

DACHLA
Anetta Łyżwa
Stanowisko: el Qasr, Dachla

Nazwa misji: Dakhleh Oasis Project - Qasr Dakhleh Project

Dyrektor: prof. Fred Leemhuis

Instytucja: Groningen University

Kraj: Holandia
Opis

Badania prowadzone są na terenie miasta arabskiego w el Qasr w oazie Dachla. Prace wykopaliskowe potwierdziły, że miasto islamskie zbudowano na terenie fortecy rzymskiej. W ostatnim sezonie misja odbudowała kolejny dom w centrum miasta – Beit Al-Qureishi. W trakcie oczyszczania domu przed planowaną odbudową znaleziono jego pełne wyposażenie: ceramikę, szkło, przyrządy kuchenne, buty, odzież, a także liczne dokumenty datowane na okres pomiędzy 16 a początkiem 20-ego wieku.Datowanie: 11 wiek po czasy współczesne

Autorski program: opracowanie i publikacja ceramiki islamskiej ze szczególnym uwzględnieniem nowożytnej ceramiki: otomańskiej i współczesnej.

DEIR EL SOURIANI, Wadi Natrun
Cristobal Calaforra Rzepka
Stanowisko: Deir el Souriani, Wadi Natrun

Nazwa misji: Misja Archeologiczna Leiden University w Deir el Souriani,

Dyrektor: dr Karel Innemee

Instytucja: Leiden University

Kraj: Holandia

Datowanie: 7/8 – 13 wiek

Program Prac:

Odsłanianie i konserwacja malowideł w kościele głównym klasztoru. W ostatnim sezonie - montaż i ekspozycja transferu malowidła przedstawiającego wniebowstąpienie Chrystusa z zachodniej konchy nawy głównej kościoła.DEIR EL SOURIANI, Wadi Natrun
Ewa Parandowska

Muzeum Narodowe w Warszawie


Stanowisko: Deir el Souriani, Wadi Natrun

Nazwa misji: Misja Archeologiczna Leiden University w Deir el Souriani,

Dyrektor: dr Karel Innemee

Instytucja: Leiden University

Kraj: Holandia

Datowanie: 7/8 – 13 wiek

Program Prac:

Odsłanianie i konserwacja malowideł w kościele głównym klasztoru.ELEFANTYNA
dr hab. Ewa Laskowska-Kusztal
Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej, PAN

Stanowisko: Elefantyna

Nazwa misji: Niemiecko-Szwajcarska Misja Archeologiczna na Elefantynie

Instytucja: Niemiecki Instytut Archeologiczny w Kairze - prof. Günter Dreyer, w terenie dr Dietrich Raue

Szwajcarski Instytut Badań Archeologicznych i Architektonicznych - dr Cornelius von PilgrimKraj: Niemcy, Szwajcaria

Autorski program realizowany od 1981 r. Jego tematem są studia nad dekorowanymi fragmentami budowli sakralnych Elefantyny okresu ptolemejsko-rzymskiego.

Najnowsze prace: przygotowywanie publikacji nowoodkrytej rzymskiej świątyni Ozyrysa Nesmeti oraz badania pozostałości świątyni Chnuma pochodzących z najnowszych wykopalisk, służące odtworzeniu etapów rozbudowy i dekoracji tej budowli realizowanych przez Ptolemeuszy i cesarzy rzymskich.ELEFANTYNA
dr Teodozja Rzeuska

Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej, PAN


Stanowisko: Elefantyna

Nazwa misji: Niemiecko-Szwajcarska Misja Archeologiczna na Elefantynie

Instytucja: Niemiecki Instytut Archeologiczny w Kairze - prof. Günter Dreyer, w terenie dr Dietrich Raue

Szwajcarski Instytut Badań Archeologicznych i Architektonicznych - dr Cornelius von PilgrimKraj: Niemcy, Szwajcaria

Opis stanowiska:

W 2005 prace koncentrowały się na obszarze VII (Bereich VII). Badania objęły warstwy 14, 13 oraz 12 (Bauschichten 14, 13, 12), które datowane są na okres od początku 12 dynastii aż po początek Drugi Okres Przejściowy.Projekt: „Ceramika Średniego Państwa z osady na Elefantynie”, dr Rzeuska uczestniczy w pracach misji i kieruje tym projektem od 1998 roku.

Projekt prowadzony przez dr Teodozję Rzeuską obejmuje opracowanie ceramiki z miasta okresu Średniego Państwa na wyspie Elefantynie. Badania dotyczą kilku sfer. Jedną z najważniejszych jest opracowanie materiału pod kątem chronologicznym, głównie w oparciu o typologię poszczególnych form naczyń i stratygrafię. Przewidywanym efektem końcowym studiów ma być praca monograficzna.GEBEL BARKAL
dr Grażyna Bąkowska
Stanowisko: Gebel Barkal, Sudan

Dyrektor: prof. Alessandro Roccati

Instytucja: Uniwersytet w Rzymie "La Sapienza"

Kraj: Włochy

Opis stanowiska: Misja włoska bada teren na wschód od Gebel Barkal od lat 70tych. Pod koniec lat 70tych odkryto tam pałac króla Natakamani. Obecnie prowadzone są prace na trzech stanowiskach:

-w budynku określanym jako B 3200 (rodzaj pawilonu królewskiego)

-od 2004 odkrywana jest prawdopodobnie świątynia (B 2100)

- oraz pałac (B 2400)Autorski program: Opracowanie ceramiki z pałacu (B2400) oraz z domniemanej świątyni (B2100).

GIZA
dr Anna Wodzińska

Instytut Archeologii. Zakład Archeologii Egiptu i Nubii. UW


Stanowisko: Giza

Misja: Giza Plateau Mapping Project (GPMP)

Dyrektor: dr Mark Lehner,

Instytucja: Ancient Egypt Research Associates

Strona internetowa: http://www.aeraweb.org/

Kraj: Stany Zjednoczone Ameryki

Opis

Stanowisko GPMP znajduje się w Gizie na terenie położonym na południe od piramid, bezpośrednio za monumentalnym murem zwanym Heit el Gurob.

Szerokopłaszczyznowe badania prowadzone w latach 1988-2005 pozwoliły na odkrycie założenia osadniczego, które składało się z trzech głównych części: systemu galerii, miasta wschodniego i miasta zachodniego. W roku 2005 przebadano dokładniej miedzy innymi: teren położony bezpośrednio na północ od Heit el Gurob; tzw. warsztat produkcji fajansu znajdujący się w galeriach; jeden z domów w mieście zachodnim; tzw. Pottery Mount – prawdopodobnie śmietnisko z licznymi odciskami pieczęci.

Na wiosnę 2005 roku misja GPMP prowadziła szkołę dla inspektorów egipskich, którzy uczyli się jak prowadzić i dokumentować wykopaliska. Na jesieni tego roku zrealizowano projekt etnograficzno-konserwatorski polegający na częściowej odbudowie jednego z domów z miasta wschodniego.


Datowanie


Osada z 4 dynastii - panowanie Mykerinosa;

Nekropola z Okresu Późnego (7-6 wiek p.n.e.) użytkowana po czasy rzymskie (ok. 2 wiek n.e.)Autorski program: opracowanie ceramiki ze wszystkich badanych okresów, ze szczególnym uwzględnieniem materiału osadniczego z okresu Starego Państwa.

KARNAK
dr Janusz Karkowski

Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej, Polska Akademia Nauk


Stanowisko: Karnak

Nazwa misji: The Karnak Great Hypostyle Hall Project

Dyrektor: dr Peter J. Brand

Instytucja: Institute of Egyptian Art & Archaeology, University of Memphis, Tennessee

Strona internetowa: http://cas.memphis.edu/hypostyle/index.htm

Kraj: Stany Zjednoczone Ameryki

Opis

Prace dokumentacyjne reliefów i tekstów hieroglificznych z Wielkiego Hypostylu świątyni Amona w Karnaku.Datowanie: wczesna 19 dynastia (Seti I – Ramzes II)

Autorski program: dokumentacja bloków kamiennych pochodzących z Wielkiego Hypostylu

QAL’ATAL-GUINDI
Maria Mossakowska-Gaubert

IFAO
Stanowisko: Synaj, Qal‘at al-GuindiDyrektor: dr Jean-Michel Mouton, uniwersytet w Lyonie 2

Instytucja: IFAO

Strona internetowa: http://www.ifao.egnet.net/c.php?f=/doc/Rapports/rapportIFAO2005.pdf

Kraj: Francja

Opis stanowiska

Stanowisko znajduje się na terenie fortecy pochodzącej z czasów Saladyna. W roku 2005 wykopaliska prowadzono w czterech miejscach: łaźni (hammam), na terenie meczetu (sektor I), w części mieszkalnej (sektor II) i przy wejściu do fortecy (sektor III).Datowanie: 12-13 wiek n.e.

Autorski program: badania przedmiotów szklanych

TEBTYNIS
Anna Południkiewicz

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW


Stanowisko: Tebtynis – południowa część oazy Fajum

Nazwa misji: Francusko-włoska misja archeologiczno-rekonstrukcyjna w Tebtynis (Ummel-Breigât)

Dyrektor: prof. Claudio Gallazzi, uniwersytet w Mediolanie

Instytucja: uniwersytet w Mediolanie, IFAO

Strona internetowa: http://www.ifao.egnet.net/doc/Rapports/rapportIFAO2005.pdf

Kraj: Włochy, Francja

Opis

Stanowisko osadnicze w Tebtynis datuje się na okres grecko-rzymski po okres arabski. Wieloletnie badania koncentrowały się na dzielnicach grecko-rzymskich (4 wiek p.n.e.-2 wiek n.e.), gdzie odkryto domy mieszkalne, łaźnie miejskie, spichlerze, a także świątynię Izydy. W ostatnich dwóch sezonach prace wykopaliskowe przeniesiono w dzielnice zamieszkałe w okresie bizantyńskim – sektor wschodni stanowiska, gdzie warstwa powierzchniowa z licznymi glazurowanymi skorupami pochodzi z okresu arabskiego (10-11 wiek n.e.).Autorski program: opracowanie ceramiki ze wszystkich badanych okresów

TEBY
Ewa Parandowska

Muzeum Narodowe w Warszawie


Stanowisko: Teby-Gurna, grób Anena

Dyrektor: Lyla Pinch-Brock

Instytucja: ARCE, Musée royal de l’Ontario

Datowanie: 18 dynastia

Prace: konserwacja malowideł ściennych

WADI NATRUN
Anetta Łyżwa
Stanowisko: Wadi Natrun

Nazwa misji: Misja Archeologiczna Leiden University

Dyrektor: dr Karel Innemee

Instytucja: Leiden University

Kraj: Holandia

Opis

Projekt realizowany jest w okolicy klasztoru "Baramus" = "Deir al-Baramus", na terenie dawnego klasztoru wstępnie interpretowanego jako klasztor pod wezwaniem "Mojżesza Czarnego" = " Deir Anba Mussaal-Aswad "Datowanie: 4 wiek n.e. po czasy współczesne

Autorski program: opracowanie i publikacja ceramiki islamskiej z okresów fatymidzkiego i mameluckiego
BADANIA GEOFIZYCZNE
Tomasz Herbich

Instytut Archeologii i Etnologii, PAN


Stanowisko: Tell el-Borg

Nazwa misji: North Sinai Archaeological Project

Dyrektor: dr James K. Hoffmeier

Instytucja: Trinity International University

Strona internetowa: http://tellelborg.org/report2006preliminary.htm

Kraj: Stany Zjednoczone Ameryki
Stanowisko: Bawit (Środkowy Egipt)

Dyrektor: dr Dominique Bénazeth, Louvre

Instytucja: IFAO - Louvre

Strona internetowa: www.ifao.egnet.net

Kraj: Francja
Stanowisko: Buto

Dyrektor: dr Ulrich Hartung

Instytucja: Niemiecki Instytut Archeologiczny w Kairze

Kraj: Niemcy
Stanowisko: Buto

Dyrektor: dr Pascale Ballet

Instytucja: IFAO

Kraj: Francja
Stanowisko: oaza Fajum

Dyrektor: dr Willeke Wendrich

Instytucja: University of California, Rijksuniversiteit Groningen

Kraj: Stany Zjednoczone Ameryki, Holandia
Stanowisko: Maréa

Dyrektor: dr Valérie Pichot

Instytucja: Centre d'Études Alexandrines

Strona internetowa: http://www.ifao.egnet.net/doc/Rapports/rapportIFAO2005.pdf

Kraj: Francja
Stanowisko: Ein el-Gezareen, oaza Dachla

Dyrektor: dr Anthony J. Mills

Nazwa misji: Dakhleh Oasis Project

Instytucja: Monash University

Strona internetowa: http://www.arts.monash.edu.au/archaeology/excavations/dakhleh/index.html

Kraj: Australia

Opracowali

Anna Wodzińska

Sławomir Rzepka

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna