Politechnika warszawskaPobieranie 287.96 Kb.
Strona1/6
Data03.05.2016
Rozmiar287.96 Kb.
  1   2   3   4   5   6
Ujednolicony tekst zarządzenia uwzględnia zmianę wprowadzoną zarządzeniem nr 26/2012 Rektora PW

POLITECHNIKA WARSZAWSKA


Zarządzenie nr 24/2010    

Rektora Politechniki Warszawskiej

z dnia 27 kwietnia 2010 r.w sprawie zasad realizacji, ewidencji księgowej i rozliczeń finansowych projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej

Na podstawie § 54 ust. 1 pkt 18 Statutu PW oraz § 24 ust. 3 zarządzenia nr 31/2009 Rektora PW z dnia 5 października 2009 r. w sprawie zasad realizacji w Politechnice Warszawskiej projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, zarządza się, co następuje:


§ 1
Wprowadza się do stosowania w Politechnice Warszawskiej: 1. Szczegółowe zasady realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej - stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;

 2. Zasady ewidencji księgowej i rozliczeń finansowych projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej - stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.REKTOR

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik
SZCZEGÓŁOWE ZASADY REALIZACJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

unii europejskiej

WSTĘP

Definicje


§ 1

 1. Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają:

  1. zarządzenie – zarządzenie nr 31/2009 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 5 października 2009 r. w sprawie zasad realizacji w Politechnice Warszawskiej projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej;

  2. partnerstwo/konsorcjum – grupę jednostek i jednostek organizacyjnych, podejmujących na podstawie umowy partnerstwa/konsorcjum wspólną realizację projektu;

  3. jednostka – osobę fizyczną, osobę prawną lub pozauczelnianą jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

  4. jednostka organizacyjna Politechniki Warszawskiej, zwana dalej jednostką organizacyjną – wydział, kolegium, jednostkę pozawydziałową, jednostkę ogólnouczelnianą, instytut, jednostkę organizacyjną utworzona w trybie § 38 Statutu PW, jednostkę organizacyjną w administracji centralnej;

  5. jednostka wiodąca – jednostkę organizacyjną realizującą projekt, której Rektor powierzył zadania związane z koordynacją projektu ze strony Politechniki Warszawskiej;

  6. beneficjent – jednostkę, która realizuje projekt finansowany z budżetu państwa oraz środków funduszu jako strona umowy o dofinansowanie;

  7. lider/koordynator – beneficjenta, który realizuje projekt we współpracy z partnerami/członkami konsorcjum;

  8. partner/członek konsorcjum – inny niż beneficjent podmiot (jednostka) realizujący projekt;

  9. umowa o dofinansowanie – umowa zawarta przez beneficjenta z instytucją finansującą;

  10. umowa partnerstwa/konsorcjum – umowa, określająca zasady współpracy partnerów/członków konsorcjum, prawa i obowiązki lidera/koordynatora i partnerów/członków konsorcjum, zasady obiegu dokumentów oraz rozliczeń finansowych;

  11. porozumienie – dokument określający zasady realizacji i rozliczania projektu realizowanego wspólnie przez kilka jednostek organizacyjnych, regulujący prawa i obowiązki jednostki wiodącej oraz jednostek realizujących projekt;

  12. zespół projektowy – grupa osób zatrudnionych lub oddelegowanych do realizacji projektu dysponująca wiedzą i zasobami niezbędnymi do realizacji zadań wynikających z postanowień umowy o dofinansowanie;

  13. kierownik projektu w jednostce – osobę odpowiedzialną za wykonanie zadań jednostki realizującej projekt, zgodnie z umową partnerstwa/konsorcjum i/lub porozumieniem;

  14. PW – Politechnikę Warszawską.

 2. Definicje określeń: fundusz, instytucja finansująca, wnioskodawca, jednostka wnioskująca, projekt, kierownik projektu, jednostka realizująca projekt, podane są w § 1 zarządzenia.


CZĘŚĆ I

PROCEDURY OBIEGU DOKUMENTÓW

Typy projektów


§ 2

 1. Typy projektów realizowanych lub współrealizowanych przez Politechnikę Warszawską przedstawiono w Tabeli: Podział projektów ze względu na rodzaj beneficjenta i liczbę jednostek organizacyjnych PW zaangażowanych w jego realizację.

 2. Schematy struktury organizacyjnej projektów dla poszczególnych typów projektów, określonych w Tabeli, przedstawiają odpowiednio załączniki nr 1 - 7 do niniejszych Szczegółowych zasad realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych.

Podstawy realizacji projektu


§ 3

 1. Podstawowym dokumentem określającym zasady realizacji projektu oraz prawa i obowiązki beneficjenta jest umowa o dofinansowanie.

 2. W przypadku projektów typu P1, P2, P3, P4 PW pełni rolę beneficjenta.

 3. W przypadku projektów typu P3, P4, P5, P6, P7 jest wymagane zawarcie umowy partnerstwa/konsorcjum.

 4. Umowa partnerstwa/konsorcjum, o której mowa w ust. 3, zawierana jest przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do instytucji finansującej.

 5. W przypadku, gdy PW jako beneficjent zawiera umowę partnerstwa z jednostką/ami spoza sektora finansów publicznych, przed zawarciem umowy należy przeprowadzić postępowanie zgodnie z art. 28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 712) .

 6. W przypadku projektów typu P2, P4 i P6 jednostki organizacyjne zawierają porozumienie z zastrzeżeniem ust. 3.

 7. Typ projektu P7 obowiązuje tylko dla projektów będących w trakcie realizacji przed wejściem w życie niniejszych zasad.

 8. Integralną część umowy partnerskiej/konsorcjum, o której mowa w ust. 3 oraz porozumienia, o którym mowa w ust. 6, stanowią załączniki: harmonogram rzeczowo-finansowy (wymagany na etapie podpisania odpowiednio umowy partnerskiej/konsorcjum i/lub porozumienia) oraz podział wskaźników produktu i rezultatu pomiędzy partnerami/członkami konsorcjum (wymagany na etapie podpisania umowy o dofinansowanie). Agregacja ww. załączników jest zawarta w załącznikach do umowy o dofinansowanie.

  Tabela. Podział projektów ze względu na rodzaj beneficjenta i liczbę jednostek organizacyjnych PW zaangażowanych w jego realizację

  Beneficjent

  Wykonawca projektu w PW

  Udział jednostek z zewnątrz (tak/nie), jeśli tak to ich rola w projekcie

  Miejsce prowadzenia ewidencji księgowej projektu w PW

  Typ projektu

  Podstawy realizacji projektu

  Uwagi

  PW

  Jedna jednostka organizacyjna

  NIE

  W jednostce organizacyjnej

  P-1

  Ten typ projektów obejmuje również projekty, w których inne jednostki organizacyjne PW zaangażowane są merytorycznie w realizację zadań projektu

  PW

  Więcej niż jedna jednostka organizacyjna

  NIE

  W każdej jednostce organizacyjnej

  P-2

  W PW wyznaczona jest jednostka wiodąca

  PW

  Jedna jednostka organizacyjna

  TAK

  partner/członek konsorcjum  W jednostce organizacyjnej

  P-3

  Projekt realizowany w partnerstwie/

  konsorcjum (jedna lub kilka jednostek spoza PW); PW – lider/koordynator  PW

  Więcej niż jedna

  jednostka organizacyjna  TAK

  partner/członek konsorcjum  W każdej jednostce organizacyjnej

  P-4

  • UMOWA O DOFINANSOWANIE

  • UMOWA PARTNERSTWA/ KONSORCJUM

  • POROZUMIENIE MIĘDZY JEDNOSTKAMI PW

  Projekt realizowany w partnerstwie/ konsorcjum (jedna lub kilka jednostek spoza PW);

  w PW wyznaczona jest jednostka wiodąca

  PW – lider/koordynator


  Jednostka spoza PW

  Jedna jednostka organizacyjna

  TAK

  lider/koordynator  W jednostce organizacyjnej

  P-5

  • UMOWA PARTNERSTWA/ KONSORCJUM

  • UMOWA O DOFINANSOWANIE

  Projekt realizowany w partnerstwie/ konsorcjum (jedna lub kilka jednostek spoza PW);

  ten typ projektów obejmuje również projekty, w których inne jednostki organizacyjne zaangażowane są merytorycznie w realizację zadań projektu

  PW – partner/członek konsorcjum


  Jednostka spoza PW

  Więcej niż jedna

  jednostka organizacyjna  TAK

  lider/koordynator  W każdej jednostce organizacyjnej

  P-6

  • UMOWA PARTNERSTWA/ KONSORCJUM

  • UMOWA O DOFINANSOWANIE

  • POROZUMIENIE MIĘDZY JEDNOSTKAMI PW

  Projekt realizowany w partnerstwie /konsorcjum (jedna lub kilka jednostek spoza PW); w ramach PW wyznaczona jest jednostka wiodąca

  PW – partner/członek konsorcjum  Jednostka spoza PW

  Więcej niż jedna jednostka organizacyjna

  TAK

  lider/koordynator  W każdej jednostce organizacyjnej

  P-7

  • UMOWA PARTNERSTWA/ KONSORCJUM

  • UMOWA O DOFINANSOWANIE

  Projekt realizowany w partnerstwie/ konsorcjum (jedna lub kilka jednostek spoza PW);

  w ramach PW nie jest wyznaczona jednostka wiodąca; schemat obowiązuje wyłącznie dla projektów będących w trakcie realizacji przed wejściem w życie procedury;  PW – partner/członek konsorcjum

 9. Zmiany budżetu projektu dokonane w wyniku negocjacji z instytucją finansującą wymagają zawarcia aneksu do umowy partnerskiej/konsorcjum i/lub porozumienia.

 10. Dopuszcza się zawieranie dodatkowych umów/porozumień, w tym umów dwustronnych, pomiędzy liderem/koordynatorem a partnerami/członkami konsorcjum oraz pomiędzy partnerami/członkami konsorcjum, gdy jest to uzasadnione zapewnieniem prawidłowości realizacji projektu.

 11. Umowy/porozumienia, o których mowa w ust. 10, muszą być zgodne z umową o dofinansowanie i umową partnerstwa/konsorcjum.

 12. O zawarciu umowy/porozumienia, o której mowa w ust. 10, pomiędzy partnerami/członkami konsorcjum należy niezwłocznie powiadomić beneficjenta.
  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna