Politechnika warszawskaPobieranie 287.96 Kb.
Strona2/6
Data03.05.2016
Rozmiar287.96 Kb.
1   2   3   4   5   6

Akceptacja dokumentów


§ 4

 1. Wszelkie dokumenty związane z realizacją projektu, niezależnie od czynności wykonywanych w trybie nadzoru, podlegają kontroli i akceptacji w jednostce realizującej projekt zgodnie z wydanymi przez Rektora uregulowaniami wewnętrznymi dotyczącymi systemu kontroli zarządczej i dyscypliny finansowej w PW.

 2. Dokumenty składane do:

 1. instytucji finansującej − dotyczy projektów typu P1, P2, P3, P4;

 2. lidera/koordynatora − dotyczy projektów typu P5, P6, P7;

w imieniu PW podpisuje osoba upoważniona przez Rektora.

 1. Umowę partnerstwa/konsorcjum podpisuje Rektor lub osoba przez niego upoważniona, w trybie określonym zarządzeniem Rektora.

 2. Porozumienie podpisują kierownicy jednostek organizacyjnych, z zastrzeżeniem § 3 zarządzenia.

 3. Dokumenty zbiorcze (np. zbiorcze wnioski o płatność, informacje, sprawozdania z realizacji projektu itp.) dotyczące:

 1. jednostek realizujących projekt (dotyczy projektów typu P2, P6);

 2. jednostki realizującej projekt i partnerów/członków konsorcjum (dotyczy projektów typu P3);

 3. jednostek realizujących projekt i partnerów/członków konsorcjum (dotyczy projektów typu P4);

podpisuje kierownik projektu i/lub posiadający pełnomocnictwo Rektora przedstawiciel jednostki wiodącej.

 1. W przypadku projektów typu P2, P4, P6 oraz P7 pełnomocnictwo Rektora do podpisywania dokumentów składanych w imieniu Politechniki Warszawskiej do instytucji finansującej lub lidera/koordynatora, poświadczania kopii za zgodność z oryginałem, reprezentowania jednostki realizującej projekt w kontaktach z:

 1. jednostką wiodącą (dotyczy projektów typu P2, P4) lub

 2. liderem/koordynatorem (dotyczy projektów typu P6, P7) oraz

 3. innymi instytucjami związanymi z realizacją i kontrolą projektu

musi posiadać przedstawiciel każdej z jednostek realizujących projekt.

 1. W przypadku projektów typu P7 dokumenty w imieniu jednostki realizującej projekt składane do lidera /koordynatora podpisują odpowiednio posiadający pełnomocnictwo Rektora przedstawiciele każdej z jednostek realizujących projekt.

 2. Pełnomocnictwa udzielane są zgodnie z aktualnym zarządzeniem Rektora w sprawie udzielania przez Rektora pełnomocnictw oraz prowadzenia ich rejestru.

Dokumenty projektu


§ 5

 1. Jednostki realizujące projekt są zobowiązane do przygotowywania dokumentacji projektu w formie i terminach wymaganych przez:

 1. instytucję finansującą − dotyczy projektów typu P1 oraz P3;

 2. jednostkę wiodącą − dotyczy projektów typu P2, P4, P6 – jednostkę wiodącą obowiązują terminy złożenia dokumentacji zbiorczej wymagane odpowiednio przez instytucję finansującą (w odniesieniu do projektów typu P2, P4) lub lidera/koordynatora (w odniesieniu do projektów typu P6);

 3. lidera/koordynatora − w przypadku projektów typu P5 oraz P7.

 1. Dokumentacja projektu obejmuje w szczególności:

  1. oryginalny formularz zgłoszonego wniosku, zawierający akceptacje wymagane w PW, zgodnie z § 14 ust. 3 i ust. 5 oraz § 15 ust. 2 zarządzenia, wraz z oryginałami bądź kopiami poświadczonymi za zgodność kompletu wymaganych załączników (w przypadku projektów typu P1 , P2, P3, P4);

  2. oryginał pisma informującego o akceptacji wniosku i przyznaniu dofinansowania, jeśli dotyczy (w przypadku projektów typu P1, P2, P3, P4);

  3. oryginał umowy o dofinansowanie projektu, zawierający akceptacje wymagane zgodnie z § 18 ust. 1 zarządzenia (w przypadku projektów typu P1, P2, P3, P4);

  4. oryginały umów i/lub porozumień związanych z realizacją projektu, jeśli dotyczy;

  5. kserokopie wyciągów z wyodrębnionego rachunku bankowego projektu w PW;

  6. wnioski o płatność wraz z wymaganymi załącznikami oraz kopie dokumentów, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną, potwierdzających poniesienie wszystkich wykazanych we wnioskach o płatność wydatków w ramach PW;

  7. informacje i/lub sprawozdania okresowe i końcowe z realizacji projektu w formie wymaganej przez instytucję finansującą i/lub lidera/koordynatora;

  8. sprawozdania dla Biura Rozwoju i Projektów Strategicznych, zgodnie z § 20 ust. 2 zarządzenia (w przypadku projektów typu P2, P4, P6 dotyczy jednostki wiodącej);

  9. umowy o pracę lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem, listy obecności i ewidencja czasu pracy pracowników jednostki realizującej projekt lub odpowiednio jednostki wiodącej, zatrudnionych lub oddelegowanych do realizacji zadań w projekcie oraz dokumenty związane z dokumentowaniem ich czasu pracy;

  10. listy obecności uczestników spotkań, konferencji, szkoleń itp. organizowanych w ramach zadań jednostki organizacyjnej realizującej projekt lub odpowiednio jednostki wiodącej;

  11. materiały związane z promocją projektu;

  12. umowy z wykonawcami oraz dokumentację dotyczącą sposobu wyłonienia wykonawcy;

  13. protokoły odbioru prac oraz rezultaty zadań merytorycznych projektu (opracowania, raporty, analizy itp.);

  14. inne dokumenty właściwe ze względu na specyfikę projektu, niezbędne dla dokumentowania realizacji projektu w jednostce oraz wymagane przez odpowiednio instytucję finansującą, jednostkę wiodącą lub lidera/koordynatora.

 1. Wszystkie dokumenty przekazywane poza PW powinny być przygotowane w co najmniej dwóch egzemplarzach – jeden egzemplarz z oryginalnymi podpisami powinien pozostać w jednostce realizującej projekt lub odpowiednio w jednostce wiodącej.

 2. Ewentualne zmiany w opisie dokumentów księgowych mogą być dokonywane tylko na oryginałach tych dokumentów. Kopie dokumentów przechowywane w jednostkach realizujących projekt/y muszą być zgodne z oryginałami dokumentów księgowych przechowywanych w Kwesturze.1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna