Politechnika warszawskaPobieranie 287.96 Kb.
Strona3/6
Data03.05.2016
Rozmiar287.96 Kb.
1   2   3   4   5   6

Udzielanie zamówień


§ 6

 1. Udzielanie zamówień niezbędnych dla realizacji projektu może być dokonywane tylko zgodnie z zasadami, o których mowa w § 19 zarządzenia.

  1. Jednostka organizacyjna udzielająca, w ramach projektu, zamówień dostaw, usług i robót budowlanych jest zobowiązana do zamieszczania w dokumentacji przetargowej informacji o współfinansowaniu projektu ze środków unijnych odpowiedniego funduszu oraz zamieszczania stosownych informacji podczas publikacji w „Biuletynie Zamówień Publicznych” i w „Systemie informacyjnym europejskich zamówień publicznych”.Wizualizacja projektu


§ 7

 1. Projekt może posiadać wspólną szatę graficzną, zawierającą, co najmniej niezbędne logotypy Programu Operacyjnego/Mechanizmu/Inicjatywy oraz logo Unii Europejskiej (jako podstawowe wymogi znakowania) oraz logo projektu i znak firmowy (logo) PW.

 2. Opracowanie wspólnej szaty graficznej i loga projektu jest zlecane i finansowane przez:

  1. jednostkę realizującą projekt (dotyczy projektów typu P1);

  2. jednostkę wiodącą (dotyczy projektów typu P2, P3, P4);

  3. lidera/koordynatora projektu spoza PW (dotyczy projektów typu P5, P6, P7).

 3. Jeżeli projekt posiada wspólną szatę graficzną, każda jednostka realizująca projekt jest zobowiązana do jej stosowania.

 4. Wspólna szata graficzna projektu ma zastosowanie w szczególności do oznaczenia:

  1. strony internetowej projektu;

  2. umów zawieranych w ramach projektu;

  3. powstałych opracowań;

  4. materiałów promujących projekt i jego wyniki (ulotek, folderów itp.);

  5. pomieszczeń, w których projekt jest realizowany;

  6. aparatury i sprzętu zakupionego ze środków projektu;

  7. stanowisk i miejsc pracy finansowanych ze środków projektu;

  8. dokumentów związanych z postępowaniami przetargowymi oraz informacjami zamieszczonymi podczas publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Systemie informacyjnym europejskich zamówień publicznych;

  9. list obecności uczestników spotkań, konferencji itp. realizowanych w ramach projektu;

  10. innych materiałów, opracowań itp. kierowanych do opinii publicznej.

 1. Gdy zastosowanie wspólnej szaty graficznej projektu jest niemożliwe lub nie została ona opracowana, jednostki organizacyjne realizujące projekt są zobowiązane do stosowania w procesie wizualizacji projektu podstawowych wymogów znakowania określonych dla Programu Operacyjnego/Mechanizmu/Inicjatywy, w ramach odpowiednio którego projekt jest realizowany.

 2. Przestrzeganie zasad, o których mowa w ust. 1 - 5 będzie podlegać kontroli instytucji finansującej, instytucji działających w jej imieniu oraz będzie weryfikowane w czasie wizyt monitorujących przeprowadzanych przez Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych.

 3. Wszelkie działania dotyczące informacji i promocji projektu winny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji zatwierdzonymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego, przepisami umowy o dofinansowanie oraz szczegółowymi zasadami informacji i promocji odpowiednimi dla danego Programu Operacyjnego/Mechanizmu/Inicjatywy.

Przechowywanie dokumentacji


§ 8

 1. Dokumenty w formie papierowej i elektronicznej związane z realizowanym projektem należy przechowywać zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie oraz zasadami określonymi w § 26 zarządzenia.

 2. Wszelkie dokumenty związane z realizacją projektu muszą być składane w segregatorach lub innych pojemnikach zapewniające ich właściwe przechowywanie, opisane i oznaczone zgodnie z zasadami wizualizacji odpowiednio dla Programu Operacyjnego/ Mechanizmu/Inicjatywy, w sposób zapewniający łatwe wyszukanie właściwego dokumentu.

 3. Dokumenty związane z realizacją projektu powinny być przechowywane w podziale na rodzaje dokumentów, tzn. osobno dokumenty związane z zatrudnieniem (dotyczące zatrudnionych lub oddelegowanych do realizacji zadań w projekcie pracowników), wnioski o płatność wraz z wymaganymi załącznikami, informacje/sprawozdania z realizacji projektu, itp.

 4. Dokumenty winny być przechowywane w układzie chronologicznym.

 5. Każdy dokument, w tym kolejne wersje danego dokumentu, (np. powstałe w wyniku korekty związanej z uwagami instytucji finansującej), powinien być opatrzony datą.

 6. Wszelkie dokumenty związane z realizacją projektu (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) należy przechowywać w sposób zapewniający poufność, bezpieczeństwo oraz dostępność osobom i instytucjom upoważnionym.

 7. Przechowywać należy całość dokumentacji związanej z realizacją projektu, w tym:

 1. dokumentację działań merytorycznych, np. opracowania dotyczące zrealizowanych zadań badawczych, edukacyjnych itd.;

 2. recenzje oraz redakcje opracowanych materiałów (w formie papierowej i elektronicznej);

 3. redakcje wstępnych opracowań, w przypadku dokonania za nie wypłaty wynagrodzenia;

 4. notatki ze spotkań oraz raporty z przebiegu, m.in. konferencji, seminariów itp.;

 5. listy obecności z przeprowadzanych konferencji, seminariów oraz wraz z nimi egzemplarze materiałów rozdawanych uczestnikom;

 6. aktualizacja stron internetowych, finansowanych ze środków projektu, w formie pozwalającej na prześledzenie zakresu zmian informacji tam zamieszczanych.

 1. Materiały, o których mowa w ust. 7, są przechowywane w jednostkach realizujących projekt, odpowiedzialnych za ich opracowanie i/lub przeprowadzenie oraz finansujących ich zakup.

 2. W jednostce realizującej projekt (dotyczy projektów typu P1) lub w jednostce wiodącej (dotyczy projektów typu P2, P3, P4), przechowuje się dokumenty wymienione w § 5:

 1. ust. 2 pkt 1-5, 8-11, 14;

 2. ust. 2 pkt 6-7, składane do jednostki wiodącej przez jednostki realizujące projekt (w przypadku projektów typu P2), jednostki realizujące projekt oraz partnerów/członków konsorcjum (w przypadku projektów typu P4);

 3. ust. 2 pkt 6-7, składane przez jednostkę realizującą projekt (w przypadku projektów typu P1) lub koordynatora/lidera w imieniu odpowiednio partnerstwa/konsorcjum (w przypadku projektów typu P3, P4) lub jednostek realizujących projekt ( w przypadku projektów typu P2) do instytucji finansującej.

 1. W jednostce organizacyjnej realizującej projekt przechowywane są dokumenty wymienione w § 5:

 1. ust. 2 pkt. 6-7, składane do jednostki wiodącej (w przypadku projektów typu P2, P4), lidera/koordynatora spoza PW (w przypadku projektów typu P5, P6, P7);

 2. ust. 2 pkt 9-10, 12-14;

 3. ust. 2 pkt 11, jeśli są finansowane ze środków jednostki.

11. Odpowiedzialność za właściwą archiwizację dokumentacji projektu ponosi kierownik projektu lub odpowiednio kierownik projektu w jednostce.
1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna