Politechnika warszawskaPobieranie 287.96 Kb.
Strona4/6
Data03.05.2016
Rozmiar287.96 Kb.
1   2   3   4   5   6

CZĘŚĆ II


ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I UPRAWNIEŃ UCZESTNIKÓW PROJEKTUSTRUKTURA PROJEKTU i ODPOWIEDZIALNOŚĆ


§ 9

 1. Za realizację i rozliczenie projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz innymi umowami i/lub porozumieniami, zarządzeniem, w tym zadań określonych w ust. 11 i w ust. 21, odpowiada kierownik projektu.

 2. Kierownik projektu jest powoływany w trybie określonym w § 5 zarządzenia, z zastrzeżeniem ust 3.

 3. W przypadku projektów realizowanych w jednostce organizacyjnej administracji centralnej kierownika projektu powołuje Kanclerz lub Rektor na wniosek Kanclerza

 4. Kierownik projektu w jednostce jest powoływany przez kierownika jednostki realizującej projekt w uzgodnieniu z kierownikiem projektu.

 5. Kierownik projektu w jednostce odpowiada za realizację zadań jednostki organizacyjnej w projekcie wynikających z zawartych umów i/lub porozumień, w tym zadań określonych w ust. 15.

 6. Nadzór nad pracą kierownika projektu sprawuje kierownik jednostki realizującej projekt (dotyczy projektów typu P1 oraz P5) lub kierownik jednostki wiodącej (dotyczy projektów typu P2, P3, P4 oraz P6).

 7. Nadzór nad pracą kierownika projektu w jednostce sprawuje kierownik jednostki realizującej projekt.

 8. Nadzór nad pracą kierownika projektu/kierownika projektu w jednostce w przypadku projektów realizowanych w jednostce organizacyjnej administracji centralnej sprawuje Kanclerz.

 9. Proces nadzoru, o którym mowa w ust. 6, 7, 8 jest realizowany zgodnie z wydanymi przez Rektora uregulowaniami wewnętrznymi dotyczącymi systemu kontroli zarządczej i dyscypliny finansowej w PW.

 10. Jednostka realizująca projekt w PW ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe wykonanie prac wynikających z podjętych zobowiązań oraz podziału zadań w zakresie określonym w umowie partnerstwa/konsorcjum i/lub porozumieniu.

 11. W przypadku projektu realizowanego przez kilka jednostek organizacyjnych i/lub partnerów, gdy PW jest beneficjentem (dotyczy projektów typu P2, P3, P4) do obowiązków jednostki wiodącej należy:

 1. prowadzenie dokumentacji związanej z koordynacją projektu;

 2. organizowanie posiedzeń i spotkań niezbędnych w celu prawidłowej realizacji projektu;

 3. kontaktowanie się z instytucją finansującą oraz innymi instytucjami zewnętrznymi, w związku z realizacją projektu;

 4. przekazywanie dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji projektu na każde wezwanie instytucji finansującej i innych uprawnionych instytucji;

 5. sporządzanie i dostarczanie instytucji finansującej dokumentów związanych z realizacją projektu (w tym zbiorczych wniosków o płatność, sprawozdań, raportów
  i innych dokumentów zgodnie z § 5) – na podstawie dokumentów przygotowywanych przez parterów/członków konsorcjum i/lub jednostki realizujące projekt;

 6. pełnienie nadzoru nad realizacją obowiązków wynikających ze współfinansowania projektu ze środków UE, w tym nadzór nad promocją i wizualizacją projektu;

 7. zlecenie audytu zewnętrznego projektu, w przypadku istnienia takiej konieczności;

 8. uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych w związku z realizacją projektu przez instytucję finansującą oraz inne uprawnione instytucje – wyjaśnianie wątpliwości, przygotowanie pisemnych wyjaśnień – w zakresie prowadzonych spraw;

 9. gromadzenie od partnerów/członków konsorcjum i/lub jednostek realizujących projekt wszelkich informacji o stanie realizacji projektu;

 10. przygotowanie i przekazanie dokumentacji projektu do archiwizacji, po uzyskaniu akceptacji wniosku o płatność końcową projektu;

 11. systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji projektu i niezwłoczne zawiadamianie Biura Rozwoju i Projektów Strategicznych o uchybieniach i nieprawidłowościach związanych z realizacją projektu, a także o wszelkich sytuacjach mogących mieć wpływ na jego dalszy przebieg;

 12. sprawowanie nadzoru nad stosowaniem procedur udzielania zamówień publicznych w projekcie, w tym określenie wartości zamówienia zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w oparciu o budżet projektu (dotyczy projektów typu P2, P4, P6);

 13. sprawowanie nadzoru nad realizacją wszelkich obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie i przestrzeganiem jej przepisów przez partnerów/członków konsorcjum i/lub jednostki realizujące projekt;

 14. rozliczenie końcowe projektu.

 1. W projektach typu P6 jednostka wiodąca realizuje obowiązki określone w ust. 11 oraz odpowiada za kontaktowanie się i przekazywanie dokumentów do lidera/koordynatora spoza PW.

 2. W ramach jednostki wiodącej kierownik projektu tworzy zespół projektowy.

 3. Zespół projektowy powinien posiadać wiedzę i zasoby niezbędne do realizacji zadań wynikających z postanowień umowy o dofinansowanie, w tym sprawozdawczości, promocji projektu zgodnie z wymaganiami funduszu, w szczególności zadań określonych w ust. 11. Członkami zespołu projektowego mogą być zarówno osoby zatrudnione do realizacji projektu, jak i oddelegowane częściowo lub w całości do realizacji zadań w projekcie, zgodnie z zasadami wynagradzania oraz Regulaminem Pracy PW.

 4. Do obowiązków jednostki realizującej projekt należy:

 1. przestrzeganie terminowej i prawidłowej realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu;

 2. wykonanie zadań merytorycznych w ramach projektu przypisanych do jednostki;

 3. terminowe przekazywanie jednostce wiodącej lub liderowi/koordynatorowi spoza PW dokumentów z realizowanych przez siebie zadań w projekcie, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 6-14, w tym dokumentacji będącej podstawą rozliczeń finansowych, zgodnie z wymaganiami jednostki wiodącej lub lidera/koordynatora spoza PW;

 4. prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizowanego projektu w układzie rodzajowym z podziałem analitycznym, umożliwiającej identyfikację środków;

 5. poddanie się kontroli w zakresie realizacji projektu, przeprowadzanej przez instytucję finansującą, instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli na mocy obowiązujących przepisów oraz wizytom monitorującym przeprowadzanym przez Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych zgodnie z § 25 zarządzenia, oraz wdrożenie zaleceń pokontrolnych w wyznaczonym terminie;

 6. uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych w związku z realizacją projektu przez instytucję finansującą oraz inne uprawnione instytucje – wyjaśnianie wątpliwości, przygotowanie pisemnych wyjaśnień – w zakresie prowadzonych spraw;

 7. wydatkowanie środków w ramach projektu zgodnie z przepisami ustawy
  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) oraz przestrzeganie innych wymagań w tym zakresie wynikających z umowy o dofinansowanie;

 8. udział w spotkaniach i uzgodnieniach związanych z wykonywanymi zadaniami w ramach projektu;

 9. prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanego projektu zgodnie z wymaganiami zawartych umów i/lub porozumień oraz zgodnie z § 7;

 10. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z projektem w jednostce zgodnie z wymaganiami zawartych umów i/lub porozumień oraz zgodnie z § 8;

 11. przygotowanie i przekazanie dokumentacji projektu do archiwizacji po uzyskaniu akceptacji wniosku o płatność końcową projektu;

 12. realizacja wszelkich obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie (umowy partnerstwa/konsorcjum i/lub porozumienia – jeśli dotyczy) w części dotyczącej jednostki realizującej projekt;

 13. realizacja innych zadań właściwych ze względu na specyfikę projektu.

  1. W przypadku projektów typu P1 zadania jednostki wiodącej, w zakresie odpowiednim dla tego typu projektów, pełni jednostka realizująca samodzielnie projekt w PW.

 1. W przypadku projektów typu P2, P3, P4 oraz P6 jednostka wiodąca realizuje zarówno zadania wynikające z pełnienia funkcji jednostki wiodącej, jak również realizuje zadania jednostki realizującej projekt w części projektu, która jej dotyczy, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

 2. W ramach jednostki realizującej projekt kierownik projektu w jednostce tworzy zespół projektowy w jednostce.

 3. Zespół projektowy w jednostce powinien posiadać wiedzę i zasoby niezbędne do realizacji zadań wynikających z wymagań umowy o dofinansowanie i wynikających z podjętych zobowiązań zgodnie z zawartą umową partnerstwa/konsorcjum i/lub porozumieniem, w tym sprawozdawczości, promocji projektu zgodnie z wymaganiami funduszu itp., w szczególności zadań określonych w ust. 15. Członkami zespołu projektowego w jednostce mogą być zarówno osoby zatrudnione do realizacji projektu, jak i oddelegowane częściowo lub w całości do realizacji zadań w projekcie, zgodnie z zasadami wynagradzania oraz Regulaminem Pracy w PW.

 4. Dla zapewnienia prawidłowości realizacji projektu kierownik projektu w jednostce lub osoba przez niego upoważniona współpracuje z pełnomocnikiem kwestora (działem finansowym jednostki), pełnomocnikiem ds. zamówień publicznych (działem zamówień publicznych jednostki) oraz jednostkami administracji centralnej, odpowiednio do ich kompetencji.

 5. Kierownik projektu odpowiada za opracowanie szczegółowych procedur realizacji projektu regulujących:

 1. wzory dokumentów obowiązujących w projekcie zgodnie z wymaganiami instytucji finansującej oraz terminy ich dostarczania odpowiednio do instytucji finansującej, jednostki wiodącej lub lidera/koordynatora przez jednostki realizujące projekt i/lub partnerów/członków konsorcjum;

 2. zakres zadań poszczególnych członków zespołu projektowego;

 3. zasady obiegu dokumentów w ramach projektu oraz pomiędzy jednostkami realizującymi projekt w zakresie nieuregulowanym w niniejszej procedurze oraz w innych przepisach wewnętrznych PW;

 4. szczegółowy harmonogram realizacji prac;

 5. inne obszary niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu, z zastrzeżeniem zgodności z przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w PW.1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna