Politechnika warszawskaPobieranie 287.96 Kb.
Strona6/6
Data03.05.2016
Rozmiar287.96 Kb.
1   2   3   4   5   6
§ 12

 1. Ewidencja kosztów wg ustalonej analityki jest prowadzona dla każdej jednostki organizacyjnej Uczelni, biorącej udział w realizacji projektu.

 2. Numer zlecenia dla projektu nadaje pełnomocnik kwestora w jednostce realizującej projekt, a jeżeli projekt realizuje kilka jednostek organizacyjnych - pełnomocnik kwestora w jednostce wiodącej.

 3. Podstawą do nadania numeru zlecenia jest umowa podpisana zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu.

 4. Pisemną informację o numerze zlecenia pełnomocnik kwestora przekazuje do DKD lub DEM. W przypadku, gdy projekt realizują również inne jednostki organizacyjne Politechniki Warszawskiej, kopie informacji pełnomocnik kwestora przekazuje do tych jednostek.

 5. Jeżeli w projekcie występują koszty pośrednie liczone ryczałtem jednostka organizacyjna przekazuje na piśmie do Kwestury wniosek o naliczanie kosztów wydziałowych i ogólnych we właściwej wysokości.


Zasady ewidencji kosztów zakupu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w projektach badawczych lub dydaktycznych
§ 13

 1. W przypadku, gdy kosztem kwalifikowanym projektu jest amortyzacja środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, jednostka organizacyjna dokonuje zakupu z własnych środków i ewidencjonuje środki trwałe na koncie 001 I….101, wartości niematerialne i prawne na koncie 020 I….101.

 2. Kosztem kwalifikowanym w projekcie jest amortyzacja w takiej proporcji, w jakiej środek trwały lub wartości niematerialne i prawne są wykorzystywane do realizacji projektu.

 3. Przeksięgowanie amortyzacji w koszty projektu odbywa się na podstawie pisma jednostki organizacyjnej przekazywanego do DEM.

 4. Zakup środków trwałych nie może być sfinansowany z innej dotacji wspólnotowej lub krajowej.

§ 14


W przypadku, gdy kosztem kwalifikowanym jest koszt zakupu aparatury naukowo-badawczej, w momencie zakupu ewidencja kosztów aparatury odbywa się na koncie księgowym 337 (zakup aparatury naukowo-badawczej).
§ 15

 1. W przypadku, gdy kosztem kwalifikowanym jest zakup środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych, a nie amortyzacja, zakupu dokonuje się ze środków projektu.

 2. We wniosku o płatność jako wydatek kwalifikowany występuje zakup środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych, w momencie płatności.

 3. Środek trwały lub wartości niematerialne i prawne są przyjmowane na stan jednostki jako sfinansowane z funduszy strukturalnych i ewidencjonowane na kontach: 001 3…102, 020 3…102.

 4. Kwota dotacji równa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych jest przenoszona na konto 845 3 (rozliczenie międzyokresowe przychodów).

 5. Amortyzacja obciąża koszty wydziałowe jednostki organizacyjnej. Na pozostałe przychody operacyjne jednostki organizacyjnej jest przenoszona kwota do wysokości amortyzacji z konta 845 3.

Wnioskowanie o płatność

§ 16


 1. Wniosek o płatność zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu w dwóch egzemplarzach przygotowuje kierownik projektu, wg wzoru określonego przez instytucję finansującą.

 2. Do wniosku o płatność dołączone są w zależności od wymogów instytucji finansującej:

 1. kserokopie dokumentów stanowiących dowody księgowe;

 2. wykaz dokumentów stanowiących dowody księgowe;

 3. inne dokumenty wymagane zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.

 1. Kserokopie dokumentów księgowych przygotowuje osoba obsługująca projekt w jednostce organizacyjnej na podstawie oryginałów dokumentów udostępnionych przez pracowników Kwestury.

 2. Za zgodność z oryginałem dokumenty poświadcza na każdej stronie osoba z jednostki organizacyjnej realizującej projekt upoważniona przez Rektora do reprezentowania Politechniki Warszawskiej w projekcie.

 3. Do wniosku o płatność pozostającego w jednostce powinny być dołączone kserokopie dowodów księgowych, potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z ust. 4.

 4. Egzemplarz wniosku o płatność, zawierający rozliczenie poniesionych wydatków jednostki organizacyjnej, parafuje kierownik projektu, pełnomocnik kwestora i kierownik jednostki organizacyjnej realizującej projekt.

 5. Parafowany przez osoby określone w ust. 6 wniosek o płatność pozostaje w jednostce organizacyjnej realizującej projekt.

 6. Egzemplarz wniosku o płatność przekazywany do instytucji finansującej lub koordynatora jest podpisywany wyłącznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Politechniki Warszawskiej w projekcie.

 7. Jeżeli wniosek o płatność dotyczy również wydatków partnera, dokumenty do wniosku przygotowuje partner, sprawdza kierownik projektu.

 8. Jeżeli Politechnika Warszawska nie składa wniosku o płatność, a lider wymaga rozliczenia wydatków, stosuje się tryb postępowania określony w ust. 1- 9.

 9. Po zamknięciu księgowym miesiąca, wniosek o płatność powinien zostać zweryfikowany z zapisami księgowymi.

 10. W trakcie weryfikacji, o której mowa w ust. 11, powinno powstać zestawienie kosztów ujętych w ewidencji księgowej, które będą podlegały rozliczeniu w następnym wniosku o płatność.

 11. Kopia zweryfikowanego wniosku o płatność wraz z zestawieniem, o którym mowa w ust. 12 powinna zostać przekazana do DKD lub DEM.

 12. Pracownik DKD lub DEM weryfikuje kopię wniosku potwierdzając weryfikację własnym podpisem i pozostawia kopie dokumentów w dokumentacji projektu w Kwesturze.

 13. W przypadku stwierdzenia błędów we wniosku pracownik Kwestury informuje osobę odpowiedzialną w jednostce organizacyjnej za sporządzenie wniosku o płatność o błędach.

 14. W przypadku, gdy uwagi przekazane przez pracowników Kwestury są przyjęte przez kierownika projektu, należy skorygować wniosek o płatność.


Ewidencja otrzymanych środków

§ 17


 1. Wpłata przez instytucję finansującą zaliczki na realizację projektu lub refundacja poniesionych wydatków następuje na wyodrębnione rachunki bankowe i jest księgowana w dacie wpływu jako rozliczenia międzyokresowe przychodów.

 2. W ewidencji analitycznej konta księgowe przyjmują postać:
 1. dla rachunków bankowych:
130

3

XXXX

XX XX

X00

0XX
gdzie:

130
-

konto syntetyczne dla rachunków bankowych wg Zakładowego Planu Kont
3

-

wyróżnik dla projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UEXXXX


-

nr jednostki organizacyjnej realizującej projekt


XX-

nr projektu


X0-

źródła finansowania, z czego:


00-

środki bez wskazania źródła sfinansowania (jedno konto bankowe dla kilku źródeł finansowania)


10-

dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE


20-

środki beneficjenta końcowego


40-

środki budżetowe MNiSW

000
-

element stały
0

-

wyróżnik dla liczby kontrolnej rachunku bankowego
XX

-

liczba kontrolna
 1. dla rozliczeń międzyokresowych przychodów:

845

3

XXXX

XXXX

XXX

XXX

-

dla nakładów inwestycyjnych

845
-

rozliczenie międzyokresowe przychodów dla wpłat
3

-

wyróżnik dla projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UEXXXX


-

numer jednostki organizacyjnej


XX-

numer projektu


X0-

źródło finansowania

130
-

wpłata środków
045

-

tytuł przychodu - dotacja
846 / 847

3

XXXX

XXXX

XXX

XXX

- dla projektów dydaktycznych/badawczych

846 / 847
- konto syntetyczne dla rozliczeń międzyokresowych przychodów
3

- wyróżnik dla projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UEXXXX


- nr jednostki organizacyjnej realizującej projekt


XX- nr projektu


X0- źródło finansowania

XXX
- wyróżnik dla stawki podatku VAT lub element stały 999
XXX

- konto syntetyczne, w ramach którego nastąpiło rozliczenie środków w tym:
130

- dla wpływu środków na wyodrębniony rachunek bankowy
 1. O otrzymaniu środków z instytucji finansującej pracownik Kwestury informuje kierownika projektu.

 2. Otrzymane środki podlegają rozliczeniu wg następującego trybu:

 1. środki należne partnerowi, na wniosek kierownika projektu są przekazywane przez Kwesturę na wskazany rachunek bankowy partnera zgodnie z umową konsorcjum/partnerstwa;

 2. dyspozycja przelewu, o którym mowa w ust. 1, powinna być parafowana przez kierownika projektu, pełnomocnika kwestora i zaakceptowana przez kierownika jednostki organizacyjnej realizującej projekt;

 3. pozostała kwota, w przypadku projektów dydaktycznych lub badawczych, stanowi przychody jednostki organizacyjnej realizującej projekt i jest rozliczana na koniec roku obrotowego do wysokości poniesionych kosztów kwalifikowanych.

 1. Jeżeli projekt realizuje kilka jednostek organizacyjnych, zwiększeniu ulegają odpowiednio przychody tych jednostek.

Przychody z tytułu projektów są przenoszone na konta:


701

3

-

projekty badawcze


700

3

-

projekty dydaktyczne


760

3

-

projekty inwestycyjne (dla kosztów niestanowiących nakładów inwestycyjnych)


 1. W przypadku, gdy w projekcie dydaktycznym lub badawczym wydatkiem kwalifikowanym były środki trwałe amortyzowane w czasie, jednostka organizacyjna przekazuje do DKD na piśmie informację o wartości tych środków trwałych zakupionych w danym roku w projekcie.

 2. Pozostała kwota, w przypadku projektów inwestycyjnych, po zakończeniu inwestycji zwiększa:

 1. fundusz zasadniczy Uczelni, w przypadku inwestycji budowlanych (konto 800 3);

 2. rozliczenia międzyokresowe przychodów (w przypadku zakupów środków trwałych amortyzowanych w czasie (konto 845 3…760045 ).

§ 18


 1. Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym projektu są rozliczane z instytucją finansującą za pośrednictwem odpowiedniego konta analitycznego w grupie 250 3, 845 3, 846 3, 847 3, w zależności od postanowień umowy.

 2. Wydatki projektu nieuznane przez instytucję finansującą pokrywa jednostka organizacyjna realizująca projekt.

 3. Dokumentację księgową projektu archiwizuje się zgodnie z § 26 zarządzenia, o którym mowa w § 12 ust. 3.Rozliczenie kosztów wynagrodzeń do listy płac nr: ………………….. z dnia … …………
Kwota brutto listy ……………………………………………………………………………….

w tym:


kwota wynagrodzeń brutto obciążająca koszty projektu ………………………………………. ZUS pracodawcy ……………………………………………………………………………….

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ….……………………………………...

Razem koszty projektu ………………………………………………………………………….
Opis właściwy dla projektu:


Dekret księgowy:


Konto

Kwota wynagrodzeń brutto w projekcieKierownik projektu

Pełnomocnik Kwestora

Kierownik jednostki organizacyjnej realizującej projekt

…………………………………………………………………………………………..(Data, pieczęć i podpis)

(Data, pieczęć i podpis)

(Data, pieczęć i podpis)

1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna