Polityka zagrniczna związku socjalistycznych republik radzieckich 1917 – 1991Pobieranie 261.17 Kb.
Strona1/11
Data05.05.2016
Rozmiar261.17 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

WE WŁOCŁAWKU

Instytut Humanistyczny

Specjalność Stosunki Międzynarodowe

PIOTR RÓZGOWSKI

Numer albumu 1934

POLITYKA ZAGRNICZNA ZWIĄZKU SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK

RADZIECKICH 1917 – 1991
Praca licencjacka napisana pod kierunkiem

dr hab. Andrzeja Sepkowskiego, profesor PWSZ

Włocławek 2007

SPIS TREŚCI
WSTĘP 2

5

Rozdział pierwszy: Rosyjskie priorytety 51.1. Rosyjski interes narodowy. 5

1.2. Wojna Rosyjsko–Japońska 1904–1905. 10

1.3. Rosja w I wojnie światowej. 11

1.4. Początek końca carskiej Rosji. 13

1.5 Wojna domowa 22

Rozdział drugi: Powstanie ZSRR 28

2.1. Utworzenie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. 28

2.2. Komintern. 33

2.3. Rosja w II wojnie światowej. 37

Rozdział trzeci: Upadek ZSRR 56

3.1. Zimna wojna. 56

3.2. Upadek sowieckiego imperium. 62

BIBLIOGRAFIA 69WSTĘP

Federacja Rosyjska, to jeden z największych krajów na świecie. Jej terytorium zajmuje szóstą część lądu, czyli 17076 tyś. km2. Zaludnienie osiąga 140 mln osób, przy czym ponad 70% ludności zamieszkuje w 1000 miastach i 2000 osad typu miejskiego. Najwięcej mieszkańców znajduje się w stolicy-Moskwie (9mln). Rosjanie stanowią 82,6% ludności, lecz ogólnie biorąc, w 89 oficjalnych podmiotach federacji wyróżnia się ponad 100 innych narodowości. W sensie geopolitycznym Rosja jest i Europą i Azją, łączy ze sobą Wschód i Zachód, Północ i Południe. Rosja posiada bogate zasoby naturalne-pokłady ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla, rudy żelaza, apatytów, fosforytów, soli potasowych, rzadkich szlachetnych rud metali kolorowych, diamentów i innych. Niezmierzone masywy leśne tajgi słusznie uważa się (na równi z brazylijską dżunglą dorzecza Amazonki) za ekologiczne „płuca planety. Informacje te, zaczerpnięte z opracowania B. J. Albia, i W. Baluka, pod tytułem: Europa Wschodnia dekada transformacji, pokazuje nam jak znaczącym i ogromnym potencjałem dysponuje Rosja. Oczywiście państwo z takimi możliwościami musi być bardzo ważnym podmiotem w stosunkach międzynarodowych, i tak bezwątpienia było i jest. Wątpliwości jednak budzi kwestia wykorzystania, szczególnie odpowiedniego wykorzystania tako ogromnego potencjału.

Rosja jest jednocześnie państwem rozwiniętym, co formalnie potwierdzono w zaproszeniu jej do grupy najbogatszych państw świata G-7, rozwijającym się i słabo rozwiniętym, o czym świadczą wskaźniki wzrostu gospodarczego, położenia społecznego ludności (ze swoim nominalnym produktem krajowym brutto zajmuje 9 miejsce na świecie) Rosja została oficjalnie włączona do G7 w roku 1998 nie ze względu na znaczenie ekonomiczne, lecz z przyczyn politycznych. Był to wyraz wdzięczności dla prezydenta Jelcyna za przeprowadzenie reform gospodarczych w Rosji i za jego neutralną postawę wobec rozszerzenia NATO na wschód, co dało G7 + Rosję. G8 utworzono już za rządów Władimira Putina wraz z polepszaniem się w tym czasie sytuacji ekonomicznej w Rosji. Polityka zagraniczna Związku Radzieckiego, podobnie jak innych liczących się państw w stosunkach międzynarodowych jest zagadnieniem bardzo rozległym i skomplikowanym. Trudności w scharakteryzowaniu polityki międzynarodowej ZSRR wynikają z długości badanego okresu, a także ze szczególnej specyfiki przedstawionego przeze mnie państwa. Próbę scharakteryzowania polityki zagranicznej ZSRR szerzej przedstawia moja praca, która nosi tytuł: Polityka zagraniczna Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich 1917-1991. Napisana ona została dwoma metodami badawczymi, metodą opisową i metodą porównawczą. Praca zawiera wstęp, trzy rozdziały, zakończenie i bibliografię

Rozdział pierwszy zatytułowany : Rosyjskie priorytety , przedstawia genezę, cele, kierunki oraz czynniki determinujące politykę obecnej Rosji, które są ściśle związane z polityką Związku Radzieckiego. Rozdział zawiera informacje dotyczące interesu narodowego i jego uwarunkowań, przedstawia najważniejsze terytoria pod względem geostrategicznym Rosji. Opisany konflikt zbrojny pomiędzy Rosją a Japonią mający miejsce w latach 1904-1905 pomimo, że wybiega poza ustalone ramy czasowe jest istotnym zagadnieniem nawiązującym do wyżej wymienionych pojęć. W rozdziale zawarte są informacje dotyczące zabiegów dyplomatycznych, a także działań wojennych Rosji w czasie pierwszej wojny światowej. Ostatnia część rozdziału poświęcona jest wydarzeniom, które spowodowały upadek carskiego mocarstwa, oraz wojnie domowej w wyniku której powstało nowe państwo.

Rozdział drugi: Powstanie ZSRR . Ukazuje kiedy, dlaczego i w jaki sposób doszło do powstania Związku Radzieckiego, kto odegrał główne role w budowie państwa socjalistycznego, jego charakter, rozbieżności pomiędzy postrzeganiem ZSRR przez inne państwa a wizerunkiem kreowanym przez Moskwę.. Rozdział ponadto zawiera bardzo ważne, z punktu widzenia przedmiotu badań, informacje dotyczące Kominternu, a także działalności dyplomatycznej Józefa Stalina. Rozdział drugi ukazuje zabiegi dyplomatyczne, szczególnie ważny dla Europy pakt radziecko-niemiecki oraz przebieg działań wojennych z udziałem Armii Czerwonej na frontach drugiej wojny światowej. Ukazuje stosunki międzynarodowe mające miejsce tuż po zakończeniu światowego konfliktu i genezę utworzenia się światowego ideologicznego podziału na dwa rywalizujące ze sobą obozy.

Rozdział trzeci, zatytułowany: Upadek ZSRR. Przedstawia dość szczegółowo przebieg „zimnej wojny”, wraz z wyszczególnieniem kolejnych etapów mających miejsce w trakcie rywalizacji supermocarstw. Opisane wydarzenia obrazują wzajemne stosunki i konflikty występujące pomiędzy USA a Związkiem Radzieckim. Ostatnia część rozdziału ukazuje przyczyny i przebieg upadku ZSRR.

Następnie w pracy znajduje się zakończenie, w którym dokonuje podsumowania polityki zagranicznej Związku Radzieckiego.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna