Polska izba inżynierów budownictwa – informacjePobieranie 37.67 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar37.67 Kb.
POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA – informacje
Polska Izba Inżynierów Budownictwa została powołana mocą ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku

o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów.

Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa rozpoczął wykonywanie swoich ustawowych i statutowych obowiązków od 1 stycznia 2003 roku.
STRUKTURA

Aktualnie działa 16 izb okręgowych i ich organy (zjazdy okręgowe, rady okręgowe, okręgowe komisje kwalifikacyjne, okręgowe zespoły rzeczników odpowiedzialności zawodowej, okręgowe sądy dyscyplinarne, okręgowe komisje rewizyjne): 1. Dolnośląska Izba Inżynierów Budownictwa

 2. Kujawsko-Pomorska Izba Inżynierów Budownictwa

 3. Lubelska Izba Inżynierów Budownictwa

 4. Lubuska Izba Inżynierów Budownictwa

 5. Łódzka Izba Inżynierów Budownictwa

 6. Małopolska Izba Inżynierów Budownictwa

 7. Mazowiecka Izba Inżynierów Budownictwa

 8. Opolska Izba Inżynierów Budownictwa

 9. Podkarpacka Izba Inżynierów Budownictwa

 10. Podlaska Izba Inżynierów Budownictwa

 11. Pomorska Izba Inżynierów Budownictwa

 12. Śląska Izba Inżynierów Budownictwa

 13. Świętokrzyska Izba Inżynierów Budownictwa

 14. Warmińsko-Mazurska Izba Inżynierów Budownictwa

 15. Wielkopolska Izba Inżynierów Budownictwa

 16. Zachodniopomorska Izba Inżynierów Budownictwa

Liczbę członków zgodnie z podziałem na okręgi ilustruje poniższy wykres:

a. Liczba

członków

w podziale

na okręgi


Okręgowe Izby wraz z Krajową Radą i jej organami posiadają w swoim składzie 1011 członków (dane z sierpnia 2006 r.), reprezentujących grupę ponad 100 000 członków PIIB. Izba zrzesza osoby fizyczne, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 5, poz. 42 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) i są wpisane na listę członków okręgowych izb.


DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW PIIB (wszystkie dane z sierpnia 2006 r.)

Liczba członków PIIB – 100 218 osób (88,86% z tej liczby to mężczyźni).

Największy odsetek wśród inżynierów budownictwa – członków Izby stanowią osoby specjalizujące się w budownictwie ogólnym, najmniej liczna grupa to specjaliści w zakresie budownictwa telekomunikacyjnego.

b. Podział według branży


Zrzeszeni w ramach Izby inżynierowie to przede wszystkim technicy (43%) i osoby z tytułem magistra (39%).

c. Podział według wykształcenia

W ciągu pierwszej kadencji, czyli w latach 2002-2006, Polska Izba Inżynierów Budownictwa nadała uprawnienia budowlane 10 059 osobom, większość z nich przypadła przedstawicielom specjalizacji konstrukcyjno-budowlanej (45,02%), sanitarnej (21,81%), elektrycznej (14,22%) i drogowej (11,82%). Reszta przypadła w udziale reprezentantom specjalizacji mostowej (3,1%), kolejowej (1,75%), telekomunikacyjnej (1,15%) architektonicznej (1,09%) i wyburzeniowej (0,003%).


ORGANY KRAJOWEJ RADY PIIB
Krajowa Rada Izby – skład osobowy PREZYDIUM

 1. Zbigniew Grabowski – prezes

 2. Andrzej Roch Dobrucki – wiceprezes

 3. Zbysław Kałkowski – wiceprezes

 4. Wojciech Radomski – wiceprezes

 5. Stefan Wójcik – wiceprezes

 6. Janusz Rymsza – sekretarz

 7. Piotr Korczak – zastępca sekretarza

 8. Andrzej Jaworski – skarbnik

 9. Renata Staszak – zastępca skarbnika

 10. Joanna Gieroba – członek prezydium

 11. Tadeusz Olichwer - członek prezydium


Krajowa Komisja Rewizyjna

 1. Krystyna Korniak-Figa – przewodnicząca

 2. Wojciech Jędraszak – wiceprzewodniczący

 3. Urszula Kallik – sekretarz

KKR kontroluje działalność statutową, finansową i gospodarczą Krajowej Rady Izby, przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej Krajowemu Zjazdowi Izby, sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych, występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium Krajowej Radzie Izby, uchyla uchwały okręgowych komisji rewizyjnych sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy.
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

 1. Kazimierz Szulborski – przewodniczący

 2. Piotr Koczwara – wiceprzewodniczący

 3. Marian Płachecki – wiceprzewodniczący

 4. Janusz Krasnowski – sekretarz

Do kompetencji KKK należy prowadzenie postępowań odwoławczych i wydawanie decyzji w drugiej instancji w sprawach dotyczących uprawnień budowlanych i decyzji o nadaniu tych uprawnień przez okręgowe komisje kwalifikacyjne, wydawanie decyzji w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, sporządzanie opinii dla Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków PIIB, uchylanie uchwał okręgowych komisji kwalifikacyjnych sprzecznych z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy.
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Rzecznicy 1. Agnieszka Jońca

 2. Waldemar Szleper

 3. Andrzej Bratkowski

 4. Jadwiga Gałach

 5. Jarosław Kroplewski

 6. Andrzej Adamski

KROZ jako organ PIIB sprawuje nadzór nad poszczególnymi okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej, prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków izb inżynierów budownictwa, a także nadzoruje działalność okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej.
Krajowy Sąd Dyscyplinarny

 1. Aleksander Nowak – przewodniczący

 2. Gilbert Okulicz-Kozaryn – wiceprzewodniczący

 3. Roma Rybiańska – sekretarz

Organ ten zajmuje się przede wszystkim analizą postępowań z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków Izby, ewentualną pracą Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych jako sądów polubownych oraz reaguje na potrzeby zmian w istniejącym kodeksie etycznym. Rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów dyscyplinarnych, jako sąd pierwszej instancji rozpatruje sprawy członków organów Krajowej Izby i okręgowych izb z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków izb inżynierów budownictwa, sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych sądów dyscyplinarnych, uchyla uchwały okręgowych sądów dyscyplinarnych sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy o samorządach zawodowych.
ZADANIA PIIB

Do zadań Izby jako samorządu zawodowego należy reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków, a w szczególności:


- realizacja zadań określonych w art. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 5, poz. 42 z 2001 r. z późniejszymi zmianami),
- występowanie z inicjatywą do władz ustawodawczych i wykonawczych w celu tworzenia właściwych warunków rozwoju budownictwa oraz wyznaczenia roli i miejsca zawodu inżyniera w tym procesie,
- współdziałanie z innymi samorządami zawodowymi,
- współdziałanie ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi działającymi w obszarze budownictwa,
- wnioskowanie do właściwych organów państwowych o przyznawanie członkom Izby nagród i odznaczeń państwowych,
- przyznawanie członkom Izby nagród i odznak przyjętych uchwałami Krajowego Zjazdu Izby.
Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 5, poz. 42 z 2001 r. z późniejszymi zmianami). Zysk z działalności gospodarczej będzie przeznaczony na działalność statutową.
Dbanie o poziom zawodowy członków

Jednym z podstawowych zadań Izby jest dbanie o poziom zawodowy jej członków, dlatego podejmuje ona szereg inicjatyw, organizując systematycznie, wspólnie ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, szkolenia w zakresie nowych przepisów prawnych, procedur przetargowych FIDIC, nowych norm, materiałów budowlanych, technologii wykonawstwa itp. Izba ułatwia swoim członkom udział w branżowych konferencjach i seminariach szkoleniowych, w ramach dokształcania pomaga również w uzyskaniu dostępu do periodyków technicznych, nieodpłatnie przesyłając swoim członkom wybrane czasopisma branżowe, biuletyny izb okręgowych i inne informacje.


Nadawanie uprawnień

Władze państwowe przekazały Izbie prawo do nadawania uprawnień budowlanych w 9 specjalnościach, a także prawo i obowiązek interpretacji zakresu działania nadawanych uprawnień budowlanych oraz rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Izby a przedstawicielami administracji terenowej. PIIB uzyskała również uprawnienia do uznawania kwalifikacji cudzoziemców do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Uprawnienia nadawane są na podstawie zatwierdzonego przez Krajową Radę regulaminu, zgodnego z zapisami odpowiedniej dyrektywy europejskiej, w zakresie wzajemnego uznawania kwalifikacji.


Ubezpieczenie

Realizując zadania o obowiązkowym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej członków Izby, PIIB ubezpiecza zbiorowo swoich członków na kwotę 50 000 Euro za najniższą wśród wszystkich samorządów zawodowych stawkę.


WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

PIIB jest współzałożycielem Europejskiej Rady Izby Inżynierów (ECEC – European Council of Engineers Chambers), zrzeszającej 10 państw: Austrię, Chorwację, Czarnogórę, Czechy, Niemcy, Słowację, Słowenię, Węgry, Włochy i Serbię, w których są powoływane samorządy zawodowe inżynierów budownictwa. Izba bierze również udział w pracach „Grupy Wyszehradzkiej”, jednoczącej stowarzyszenia naukowo-techniczne (odpowiednik PZITB) i samorządy zawodowe inżynierów budownictwa 4 państw – Polski, Czech, Słowacji i Węgier, uczestniczy w pracach Europejskiego Stowarzyszenia Inżynierów Budownictwa (ECCE – European Council of Civil Engineers), grupującego branżowe stowarzyszenia naukowo-techniczne z 28 państw, pośrednio, poprzez NOT, ma możliwość współpracy z Federacją Europejską Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów (FEANI). Dzięki nawiązaniu dobrych kontaktów z Amerykańskim Stowarzyszeniem Inżynierów Budowlanych (ASCE – American Society of Civil Engineers) w 2005 roku podpisano umowę o wzajemnej współpracy między PIIB i ASCE. Zostały również poczynione wstępne kroki do nawiązania dwustronnej współpracy z Chińskim Stowarzyszeniem Inżynierów Budownictwa, w związku ze wzrastającym zainteresowaniem Chin inwestowaniem w Polsce. Razem z PZITB Izba nawiązała także kontakty z organizacją brytyjskich inżynierów budowlanych (Institution of Civil Engineers). Na mocy umowy podpisanej przez przedstawicieli PIIB i ICE w 2006 roku instytucje te zobowiązały się do wzajemnej współpracy, obejmującej także doradztwo techniczne, co stanowi realną pomoc dla polskich inżynierów pracujących w Wielkiej Brytanii i brytyjskich w Polsce.


WSPÓŁPRACA KRAJOWA

W kraju PIIB współpracuje z branżowymi samorządami zawodowymi architektów, urbanistów, aby rozwiązywać ewentualne problemy między wykonawcami tych zawodów a inżynierami budownictwa oraz zajmować wspólne stanowisko w zakresie opiniowania różnego rodzaju aktów prawnych związanych z realizacją zawodu. Uczestniczy też w pracach komisji sejmowych, współpracuje z różnymi agendami rządowymi, głównie z Departamentem Rynku Budowlanego Ministerstwa Transportu i Budownictwa oraz Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego.

We współpracy z wieloma Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi możliwe jest organizowanie przez Izbę konferencji naukowo-technicznych, dotyczących różnego rodzaju problemów w budownictwie, przeprowadzanie szkoleń dla członków izb okręgowych, zasięganie opinii stowarzyszeń w sprawach dotyczących projektów ustaw czy rozporządzeń w zakresie budownictwa.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Krajowa Rada

Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8

tel. 022 828-31-89

fax 022 827-07-51e-mail: biuro@piib.org.pl
Antoni Styrczula - PR Manager

Wydawnictwo PIIB

tel. 022 826-32-15 wew. 120

fax 022 826-31-14

mob. 698-651-877

e-mail: a.styrczula@inzynierbudownictwa.pl

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna