Poprawkę złożyli Martine Roure, Wolfgang Kreissl-DörflerPobieranie 151.08 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar151.08 Kb.
{07/12/2005}7.12.2005 A6-0365/58

POPRAWKA 58

Poprawkę złożyli Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler, {PSE}w imieniu grupy politycznej PSE, Ewa Klamt, Herbert Reul w imieniu grupy politycznej PPE-DE<TitreType>SprawozdanieTitreType> A6-0365/2005

<Rapporteur>Alexander Nuno AlvaroRapporteur>

Zatrzymywanie danych

Wniosek dotyczący dyrektywy (COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Tekst proponowany przez Komisję
Poprawka Parlamentu

Poprawka 58

PUNKT UZASADNIENIA 14


(14) Technologie mające znaczenie dla łączności elektronicznej ulegają szybkiemu rozwojowi i dlatego uzasadnione wymogi właściwych organów także mogą ulec zmianie; w celu uzyskania opinii na temat tych zagadnień Komisja pragnie stworzyć zespół składający się z przedstawicieli organów ścigania, przedstawicieli branży łączności elektronicznej oraz organów ochrony danych.

(14) Technologie mające znaczenie dla łączności elektronicznej ulegają szybkiemu rozwojowi i dlatego uzasadnione wymogi właściwych organów także mogą ulec zmianie; w celu uzyskania opinii i zachęcenia do dzielenia się doświadczeniami w zakresie najlepszej praktyki co do tych zagadnień Komisja zamierza stworzyć zespół składający się z przedstawicieli organów ścigania Państw Członkowskich, przedstawicieli branży łączności elektronicznej, przedstawicieli Parlamentu Europejskiego oraz organów ochrony danych, w tym Europejskiego Pełnomocnika ds. Ochrony Danych.

Or. {EN}en

{07/12/2005}7.12.2005 A6-0365/59

POPRAWKA 59

Poprawkę złożyli Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler, {PSE}w imieniu grupy politycznej PSE, Ewa Klamt, Herbert Reul w imieniu grupy politycznej PPE-DE<TitreType>SprawozdanieTitreType> A6-0365/2005

<Rapporteur>Alexander Nuno AlvaroRapporteur>

Zatrzymywanie danych

Wniosek dotyczący dyrektywy (COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Tekst proponowany przez Komisję
Poprawka Parlamentu

Poprawka 59

PUNKT UZASADNIENIA 15 a (nowy)

(15a) Należy także przypomnieć, że spoczywające na usługodawcach obowiązki w zakresie środków zapewnienia jakości danych, wynikające z art. 6 dyrektywy 95/46 WE, a także ich obowiązki w zakresie środków zapewnienia poufności i bezpieczeństwa przetwarzania danych, wynikające z art. 16 i 17 dyrektywy 95/46/WE, mają pełne zastosowanie do danych zatrzymywanych w rozumieniu niniejszej dyrektywy.

Or. {EN}en

{07/12/2005}7.12.2005 A6-0365/60

POPRAWKA 60

Poprawkę złożyli Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler, {PSE}w imieniu grupy politycznej PSE, Ewa Klamt, Herbert Reul w imieniu grupy politycznej PPE-DE<TitreType>SprawozdanieTitreType> A6-0365/2005

<Rapporteur>Alexander Nuno AlvaroRapporteur>

Zatrzymywanie danych

Wniosek dotyczący dyrektywy (COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Tekst proponowany przez Komisję
Poprawka Parlamentu

Poprawka 60

PUNKT UZASADNIENIA 16


(16) Bardzo istotne jest, aby Państwa Członkowskie przewidziały środki prawne, które zapewnią udostępnianie danych zatrzymywanych w myśl niniejszej dyrektywy jedynie właściwym organom krajowym zgodnie z krajowym ustawodawstwem przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych zainteresowanych osób; takie środki przewidują w szczególności odpowiednie warunki, ograniczenia i zabezpieczenia, tak by przekazywanie zatrzymywanych danych było zgodne z prawami podstawowymi gwarantowanymi zwłaszcza na mocy postanowień Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

(16) Bardzo istotne jest, aby Państwa Członkowskie przewidziały środki prawne, które zapewnią udostępnianie danych zatrzymywanych w myśl niniejszej dyrektywy jedynie właściwym organom krajowym zgodnie z krajowym ustawodawstwem przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych zainteresowanych osób.

Or. {EN}en

{07/12/2005}7.12.2005 A6-0365/61

POPRAWKA 61

Poprawkę złożyli Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler, {PSE}w imieniu grupy politycznej PSE, Ewa Klamt, Herbert Reul w imieniu grupy politycznej PPE-DE<TitreType>SprawozdanieTitreType> A6-0365/2005

<Rapporteur>Alexander Nuno AlvaroRapporteur>

Zatrzymywanie danych

Wniosek dotyczący dyrektywy (COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Tekst proponowany przez Komisję
Poprawka Parlamentu

Poprawka 61

PUNKT UZASADNIENIA 16 a (nowy)

(16a) W tym kontekście należy przypomnieć, że art. 24 dyrektywy 95/46/WE nakłada na Państwa Członkowskie obowiązek ustanowienia sankcji za naruszenia przepisów przyjętych na mocy dyrektywy 95/46/WE; art. 15 ust. 2 dyrektywy 2002/58/WE nakłada podobny obowiązek w odniesieniu do przepisów krajowych przyjętych na mocy dyrektywy 2002/58/WE; decyzja ramowa rady 2005/222/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ataków na systemy informacyjne stanowi, że umyślny nielegalny dostęp do systemów informacyjnych, w tym do zatrzymywanych w nich danych, jest karalny jako przestępstwo.

Or. {EN}en

{07/12/2005}7.12.2005 A6-0365/62

POPRAWKA 62

Poprawkę złożyli Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler, {PSE}w imieniu grupy politycznej PSE, Ewa Klamt, Herbert Reul w imieniu grupy politycznej PPE-DE<TitreType>SprawozdanieTitreType> A6-0365/2005

<Rapporteur>Alexander Nuno AlvaroRapporteur>

Zatrzymywanie danych

Wniosek dotyczący dyrektywy (COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Tekst proponowany przez Komisję
Poprawka Parlamentu

Poprawka 62

PUNKT UZASADNIENIA 16 b (nowy)

(16b) Należy pamiętać, że prawo każdej osoby, która ucierpiała w wyniku nieprawnej operacji przetwarzania lub jakiegokolwiek czynu niezgodnego z przepisami krajowymi przyjętymi na mocy dyrektywy 95/46/WE, do otrzymania rekompensaty, wynikające z art. 23 dyrektywy 95/46/WE, ma zastosowanie także do nieprawnego przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych, zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Or. {EN}en

{07/12/2005}7.12.2005 A6-0365/63

POPRAWKA 63

Poprawkę złożyli Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler, {PSE}w imieniu grupy politycznej PSE, Ewa Klamt, Herbert Reul w imieniu grupy politycznej PPE-DE<TitreType>SprawozdanieTitreType> A6-0365/2005

<Rapporteur>Alexander Nuno AlvaroRapporteur>

Zatrzymywanie danych

Wniosek dotyczący dyrektywy (COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Tekst proponowany przez Komisję
Poprawka Parlamentu

Poprawka 63

PUNKT UZASADNIENIA 17


(17) Środki niezbędne do wdrożenia niniejszej dyrektywy należy przyjąć zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji.

skreślony

Or. {EN}en

{07/12/2005}7.12.2005 A6-0365/64

POPRAWKA 64

Poprawkę złożyli Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler, {PSE}w imieniu grupy politycznej PSE, Ewa Klamt, Herbert Reul w imieniu grupy politycznej PPE-DE<TitreType>SprawozdanieTitreType> A6-0365/2005

<Rapporteur>Alexander Nuno AlvaroRapporteur>

Zatrzymywanie danych

Wniosek dotyczący dyrektywy (COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Tekst proponowany przez Komisję
Poprawka Parlamentu

Poprawka 64

PUNKT UZASADNIENIA 17 a (nowy)

(17a) Należy pamiętać, że Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości z 2001 r., a także Konwencja Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych z 1981 r. dotyczą również danych zatrzymywanych w rozumieniu niniejszej dyrektywy.

Or. {EN}en

{07/12/2005}7.12.2005 A6-0365/65

POPRAWKA 65

Poprawkę złożyli Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler, {PSE}w imieniu grupy politycznej PSE, Ewa Klamt, Herbert Reul w imieniu grupy politycznej PPE-DE<TitreType>SprawozdanieTitreType> A6-0365/2005

<Rapporteur>Alexander Nuno AlvaroRapporteur>

Zatrzymywanie danych

Wniosek dotyczący dyrektywy (COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Tekst proponowany przez Komisję
Poprawka Parlamentu

Poprawka 65

PUNKT UZASADNIENIA 18


(18) Cele planowanego działania, mianowicie ujednolicenie obowiązków spoczywających na dostawcach odnośnie do zatrzymywania pewnych danych oraz zapewnienia dostępu do tych danych w celu zapobiegania, dochodzenia, wykrywania i karania poważnych przestępstw, takich jak działalność terrorystyczna i przestępczość zorganizowana, nie mogą zostać osiągnięte w wystarczający sposób przez Państwa Członkowskie, mogą natomiast, z uwagi na zasięg i efekty działań zostać lepiej osiągnięte na poziomie wspólnotowym. Stąd też Wspólnota może przyjąć środki w zgodzie z zasadą pomocniczości, zapisaną w art. 5 Traktatu. Stosownie do zasady proporcjonalności, określonej w tym samym artykule, zakres niniejszej dyrektywy nie wykracza poza to, co jest konieczne dla osiągnięcia powyższych celów.

(18) Cele planowanego działania, mianowicie ujednolicenie obowiązków spoczywających na dostawcach odnośnie do zatrzymywania pewnych danych oraz zapewnienia dostępu do tych danych w celu dochodzenia, wykrywania i karania poważnych przestępstw, określonych w prawie krajowym każdego Państwa Członkowskiego, nie mogą zostać osiągnięte w wystarczający sposób przez Państwa Członkowskie, mogą natomiast, z uwagi na zasięg i efekty działań zostać lepiej osiągnięte na poziomie wspólnotowym. Stąd też Wspólnota może przyjąć środki w zgodzie z zasadą pomocniczości, zapisaną w art. 5 Traktatu. Stosownie do zasady proporcjonalności, określonej w tym samym artykule, zakres niniejszej dyrektywy nie wykracza poza to, co jest konieczne dla osiągnięcia powyższych celów.

Or. {EN}en

{07/12/2005}7.12.2005 A6-0365/66

POPRAWKA 66

Poprawkę złożyli Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler, {PSE}w imieniu grupy politycznej PSE, Ewa Klamt, Herbert Reul w imieniu grupy politycznej PPE-DE<TitreType>SprawozdanieTitreType> A6-0365/2005

<Rapporteur>Alexander Nuno AlvaroRapporteur>

Zatrzymywanie danych

Wniosek dotyczący dyrektywy (COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Tekst proponowany przez Komisję
Poprawka Parlamentu

Poprawka 66

PUNKT UZASADNIENIA 19 a (nowy)

(19a) Z uwagi na fakt, że obowiązki dostawców usług łączności elektronicznej powinny być proporcjonalne, dyrektywa wymaga, by zatrzymywali oni jedynie dane generowane lub przetwarzane w trakcie świadczenia przez nich usług komunikacyjnych; w przypadku, gdy takie dane nie są generowane lub przetwarzane przez tych dostawców, nie może być obowiązku zatrzymywania takich danych. Celem niniejszej dyrektywy nie jest harmonizacja technologii zatrzymywania danych; wybór technologii jest sprawą do rozstrzygnięcia na poziomie krajowym.

Or. {EN}en

{07/12/2005}7.12.2005 A6-0365/67

POPRAWKA 67

Poprawkę złożyli Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler, {PSE}w imieniu grupy politycznej PSE, Ewa Klamt, Herbert Reul w imieniu grupy politycznej PPE-DE<TitreType>SprawozdanieTitreType> A6-0365/2005

<Rapporteur>Alexander Nuno AlvaroRapporteur>

Zatrzymywanie danych

Wniosek dotyczący dyrektywy (COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Tekst proponowany przez Komisję
Poprawka Parlamentu

Poprawka 67

PUNKT UZASADNIENIA 19 b (nowy)

(19b) Należy pamiętać, że ust. 34 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa1 stanowi, że „Rada będzie zachęcać Państwa Członkowskie do sporządzania, dla siebie samych i w interesie Wspólnoty, swoich własnych tabel, które będą, tak dalece jak to tylko możliwe, odzwierciedlać korelacje pomiędzy dyrektywą a środkami transpozycji, i do ich publikowania”.
1 Dz.U. C 321 z dn. 31.12.2003.

Or. {EN}en

{07/12/2005}7.12.2005 A6-0365/68

POPRAWKA 68

Poprawkę złożyli Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler, {PSE}w imieniu grupy politycznej PSE, Ewa Klamt, Herbert Reul w imieniu grupy politycznej PPE-DE<TitreType>SprawozdanieTitreType> A6-0365/2005

<Rapporteur>Alexander Nuno AlvaroRapporteur>

Zatrzymywanie danych

Wniosek dotyczący dyrektywy (COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Tekst proponowany przez Komisję
Poprawka Parlamentu

Poprawka 68

PUNKT UZASADNIENIA 19 c (nowy)

(19c) Niniejsza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przyjmowania przez Państwa Członkowskie określonych przez nie środków legislacyjnych dotyczących prawa dostępu i wykorzystania danych przez władze krajowe. Kwestie dostępu władz krajowych do danych zatrzymywanych zgodnie z niniejszą dyrektywą, w związku z działaniami, o których mowa w art. 3 ust. 2 tiret pierwsze dyrektywy 95/46/WE, nie są objęte zakresem prawa wspólnotowego. Mogą one jednak podlegać prawu krajowemu lub działaniu na mocy tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej, przy czym zawsze należy uwzględniać zasadę, że takie prawa lub działanie muszą być w pełni zgodne z prawami podstawowymi, wynikającymi z wspólnych tradycji konstytucyjnych Państwa Członkowskich oraz gwarantowanymi przez Europejską Konwencję Praw Człowieka (EKPC;. Art. 8 EKPC, w interpretacji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wymaga, by ingerencja władz publicznych w prawa do prywatności spełniała wymogi konieczności i proporcjonalności, czyli służyła konkretnym, wyraźnie określonym i uzasadnionym celom oraz była dokonywana w sposób adekwatny, odpowiedni i nie była nadmierna w stosunku do swojego celu.

Or. {EN}en

{07/12/2005}7.12.2005 A6-0365/69

POPRAWKA 69

Poprawkę złożyli Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler, {PSE}w imieniu grupy politycznej PSE, Ewa Klamt, Herbert Reul w imieniu grupy politycznej PPE-DE<TitreType>SprawozdanieTitreType> A6-0365/2005

<Rapporteur>Alexander Nuno AlvaroRapporteur>

Zatrzymywanie danych

Wniosek dotyczący dyrektywy (COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Tekst proponowany przez Komisję
Poprawka Parlamentu

Poprawka 69

ARTYKUŁ 1 USTĘP 1


1. Celem niniejszej dyrektywy jest ujednolicenie przepisów Państw Członkowskich w zakresie obowiązków dostawców ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub publicznej sieci łączności w zakresie przetwarzania i zatrzymywania pewnych danych o ruchu, aby zapewnić dostępność przedmiotowych danych do celu zapobiegania, dochodzenia, wykrywania i karania poważnych przestępstw, takich jak terroryzm i przestępczość zorganizowana.

1. Celem niniejszej dyrektywy jest ujednolicenie przepisów Państw Członkowskich w zakresie obowiązków dostawców ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub publicznej sieci łączności w zakresie zatrzymywania pewnych danych o ruchu przez nie generowanych lub przetwarzanych, aby zapewnić dostępność przedmiotowych danych do celu zapobiegania, dochodzenia, wykrywania i karania poważnych przestępstw, określonych w prawie krajowym każdego Państwa Członkowskiego.

Or. {EN}en

{07/12/2005}7.12.2005 A6-0365/70

POPRAWKA 70

Poprawkę złożyli Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler, {PSE}w imieniu grupy politycznej PSE, Ewa Klamt, Herbert Reul w imieniu grupy politycznej PPE-DE<TitreType>SprawozdanieTitreType> A6-0365/2005

<Rapporteur>Alexander Nuno AlvaroRapporteur>

Zatrzymywanie danych

Wniosek dotyczący dyrektywy (COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Tekst proponowany przez Komisję
Poprawka Parlamentu

Poprawka 70

ARTYKUŁ 2 USTĘP 2 LITERA B A (nowa)

(ba) „usługa telefoniczna” oznacza połączenia (w tym połączenia głosowe, pocztę głosową, połączenia konferencyjne lub transmisję danych), usługi dodatkowe (w tym przekazywanie połączeń i transfer połączeń), usługi w zakresie przekazywania wiadomości i usługi multimedialne (w tym krótkie wiadomości tekstowe (SMS), rozszerzone wiadomości tekstowe (EMS) i wiadomości multimedialne (MMS)).

Or. {EN}en


AM\593933PL.doc
PE 366.091v01-00

PL PL

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna