Poprawki sprawozdawcyPobieranie 73.77 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar73.77 Kb.


UNIA EUROPEJSKAKOMITET REGIONÓW
22. posiedzenie Komisji CIVEX

10 lutego 2014 r.

PL

CIVEX-V-046


PL


POPRAWKI SPRAWOZDAWCY


PROJEKT OPINII
Komitetu Regionów

STRATEGIA ROZSZERZENIA I NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA
W LATACH 2013–2014

_____________


Sprawozdawca: Arnoldas ABRAMAVIČIUS (LT/PPE),


burmistrz i członek rady miasta Jeziorosy (Zarasai)

_____________POPRAWKA SPRAWOZDAWCY – art. 61 ust. 1


POPRAWKA 2 R
STRATEGIA ROZSZERZENIA I NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA
CIVEX-V-046


Arnoldas ABRAMAVIČIUS


Niniejsza poprawka odnosi się do poprawki 2


Punkt 3


Projekt opinii

Poprawka

Ponownie podkreśla, jak ważne jest zapewnienie zarządzania gospodarczego i konkurencyjności w procesie przedakcesyjnym[1]. Przypomina, że kraje kandydujące muszą zwrócić uwagę na odpowiednie przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza działających poza obszarami miejskimi, tym bardziej że żaden kraj Bałkanów Zachodnich nie posiada obecnie statusu działającej gospodarki rynkowej.

[1] Zob. komunikat Komisji – „Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania w latach 2013–2014”, COM(2013) 700 final.Ponownie podkreśla, że należy poprawić zarządzanie gospodarcze i konkurencyjność jak ważne jest zapewnienie zarządzania gospodarczego i konkurencyjności w procesie przedakcesyjnym[1], by spełnić kryterium gospodarcze przystąpienia do UE, które polega na osiągnięciu statusu sprawnie funkcjonującej gospodarki rynkowej. Przypomina w tym względzie, że kraje kandydujące muszą należy zwrócić uwagę na odpowiednie przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw w krajach kandydujących, zwłaszcza działających poza obszarami miejskimi, tym bardziej że żaden kraj Bałkanów Zachodnich nie posiada obecnie statusu działającej gospodarki rynkowej.

[1] Zob. komunikat Komisji – „Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania w latach 2013–2014”, COM(2013) 700 final.
Uzasadnienie
_____________

EN – JT(ASZ)/akb
popr. 2 R


POPRAWKA SPRAWOZDAWCY – art. 61 ust. 1


POPRAWKA 7 R
STRATEGIA ROZSZERZENIA I NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA
CIVEX-V-046


Arnoldas ABRAMAVIČIUS


Niniejsza poprawka odnosi się do poprawek 7 i 8


Punkt 18


Projekt opinii

Poprawka

Biorąc pod uwagę europejskie ambicje niektórych państw uczestniczących w Partnerstwie Wschodnim, a mianowicie Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, wzywa Komisję Europejską, by jasno określić perspektywy europejskie dla tych krajów.

Biorąc pod uwagę europejskie ambicje niektórych państw uczestniczących w Partnerstwie Wschodnim i ostatnie wydarzenia po szczycie w Wilnie, a mianowicie Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, wzywa Komisję Europejską, by jasno określić perspektywy europejskie dla tych krajów objętych Partnerstwem Wschodnich, których celem jest przystąpienie do UE.


Uzasadnienie
_____________

EN – JT(ASZ)/akb
popr. 7 R


POPRAWKA SPRAWOZDAWCY – art. 61 ust. 1


POPRAWKA 10 R
STRATEGIA ROZSZERZENIA I NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA
CIVEX-V-046


Arnoldas ABRAMAVIČIUS


Niniejsza poprawka odnosi się do poprawki 10


Dodać nowy punkt po punkcie 24


Projekt opinii

Poprawka
Popiera wysiłki byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii zmierzające do poprawy jej zdolności wypełnienia zobowiązań związanych z członkostwem i podkreśla potrzebę podjęcia przez nią dodatkowych starań w dziedzinie praworządności (w tym w odniesieniu do niezawisłości wymiaru sądownictwa i walki z korupcją), wolności słowa i mediów. Zaznacza również, że istotne jest utrzymanie przez ten kraj dobrych stosunków sąsiedzkich, w tym wynegocjowanie zadowalającego obie strony rozwiązania kwestii jego nazwy.


Uzasadnienie
_____________

EN – JT(ASZ)/akb
popr. 10 R


POPRAWKA SPRAWOZDAWCY – art. 61 ust. 1


POPRAWKA 12 R
STRATEGIA ROZSZERZENIA I NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA
CIVEX-V-046


Arnoldas ABRAMAVIČIUS


Niniejsza poprawka odnosi się do poprawki 12


Punkt 40
Dodać nowy punkt
Projekt opinii

Poprawka
Apeluje, by bezzwłocznie rozwiązano wciąż nierozstrzygniętą kwestię statusu Prowincji Autonomicznej Wojwodina, zważywszy, że trybunał konstytucyjny Serbii orzekł, iż niektóre z postanowień Statutu Prowincji Autonomicznej Wojwodina są niezgodne z konstytucją.


Uzasadnienie
_____________

EN – JT(ASZ)/akb
popr. 12 R


POPRAWKA SPRAWOZDAWCY – art. 61 ust. 1


POPRAWKA 14 R
STRATEGIA ROZSZERZENIA I NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA
CIVEX-V-046


Arnoldas ABRAMAVIČIUS


Niniejsza poprawka odnosi się do poprawki 14


Punkt 43


Projekt opinii

Poprawka
Jest zdania, że Turcja i Unia Europejska powinny podjąć wszelkie wysiłki w celu przezwyciężenia aktualnych napięć. Perspektywie przystąpienia Turcji do UE, w interesie obu stron, towarzyszyć muszą reformy zmierzające do wzmocnienia praworządności i pluralizmu.


Uzasadnienie
_____________

EN – JT(ASZ)/akb
popr. 14 RPOPRAWKA SPRAWOZDAWCY – art. 61 ust. 1


POPRAWKA 15 R
STRATEGIA ROZSZERZENIA I NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA
CIVEX-V-046


Arnoldas ABRAMAVIČIUS


Niniejsza poprawka odnosi się do poprawek 15 i 16


Punkt 44


Projekt opinii

Poprawka

Przyjmuje z zadowoleniem niedawne wprowadzenie nowego systemu wybieranych demokratycznie gubernatorów jako pozytywny krok na drodze do wzmocnienia demokracji regionalnej.

Przyjmuje z zadowoleniem niedawne dyskusje na temat wprowadzenia wprowadzenie nowego systemu wybieranych demokratycznie gubernatorów i apeluje, by reformę taką wprowadzono jako środek przyczyniający się do regionalizacji Turcji oraz jako pozytywny krok na drodze do wzmocnienia demokracji regionalnej.


Uzasadnienie
_____________

EN – JT(ASZ)/akb
popr. 15 RPOPRAWKA SPRAWOZDAWCY – art. 61 ust. 1


POPRAWKA 18 R
STRATEGIA ROZSZERZENIA I NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA
CIVEX-V-046


Arnoldas ABRAMAVIČIUS


Niniejsza poprawka odnosi się do poprawki 18


Punkt 45


Projekt opinii

Poprawka
Wyraża zaniepokojenie trudną sytuacją, w jakiej znaleźli się niektórzy tureccy radni lokalni, w związku z pełnieniem przez nich funkcji przedstawicieli swych okręgów wyborczych, i wzywa do traktowania tych radnych z poszanowaniem prawa oraz w atmosferze zaufania, także zgodnie z zaleceniami przedstawionymi przez Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy[1].[1] Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, zalecenie 301 (2011), Demokracja lokalna i regionalna w Turcji, Strasburg, 22–24 marca 2011 r.


Uzasadnienie
_____________

EN – JT(ASZ)/akb
popr. 18 Rpopr. 19 RPOPRAWKA SPRAWOZDAWCY – art. 61 ust. 1


POPRAWKA 19 R
STRATEGIA ROZSZERZENIA I NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA
CIVEX-V-046


Arnoldas ABRAMAVIČIUS


Niniejsza poprawka odnosi się do poprawek 19 i 25


Dodać nowy punkt po punkcie 45


Projekt opinii

Poprawka
Zgadza się z Komisją, że konieczne są dalsze reformy tureckiego systemu prawnego, aby zagwarantować ochronę wolności wypowiedzi i mediów oraz wolności zrzeszania się i zgromadzeń, co zapewni stabilność obecnej polityki reformatorskiej.


Uzasadnienie
_____________

EN – JT(ASZ)/akb
POPRAWKA SPRAWOZDAWCY – art. 61 ust. 1


POPRAWKA 20 R
STRATEGIA ROZSZERZENIA I NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA
CIVEX-V-046


Arnoldas ABRAMAVIČIUS


Niniejsza poprawka odnosi się do poprawek 20 i 24


Dodać dwa nowe punkty po punkcie 45


Projekt opinii

Poprawka
Wyraża niezadowolenie z tego, że Turcja nie przestrzega w pełni zobowiązań wynikających z protokołu dodatkowego do układu o stowarzyszeniu między UE a Turcją. Wzywa Turcję, by podjęła działania w celu pełnego przestrzegania tych zobowiązań, odnotowując, że wszelkie dodatkowe opóźnienia mogą mieć nowe konsekwencje dla procesu przystąpienia.
Zwraca też uwagę, że dobre stosunki sąsiedzkie są kluczowym elementem przygotowań do przystąpienia, w związku z czym wszelkiego rodzaju groźby czy działania przeciwko państwom członkowskim stanowią poważne naruszenie wspólnych europejskich wartości.


Uzasadnienie
_____________

EN – JT(ASZ)/akb
popr. 20 RPOPRAWKA SPRAWOZDAWCY – art. 61 ust. 1


POPRAWKA 22 R
STRATEGIA ROZSZERZENIA I NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA
CIVEX-V-046


Arnoldas ABRAMAVIČIUS


Niniejsza poprawka odnosi się do poprawki 22


Punkt 46


Projekt opinii

Poprawka

Wyraża ubolewanie, że rząd turecki rzadko prowadzi odpowiednie konsultacje z władzami lokalnymi lub stosowne oceny oddziaływania, zwłaszcza w odniesieniu do kluczowych przepisów prawnych, takich jak niedawna ustawa o gminach metropolitalnych, która rzeczywiście pomoże wdrożyć zasady wielopoziomowego sprawowania rządów.

Wyraża ubolewanie, że rząd turecki rzadko prowadzi odpowiednie konsultacje z władzami lokalnymi lub stosowne oceny oddziaływania, zwłaszcza w odniesieniu do kluczowych przepisów prawnych, takich jak niedawna ustawa o gminach metropolitalnych, w przypadku której szeroko zakrojona debata mogła stanowić krok w pożądanym kierunku i która rzeczywiście pomóc pomoże wdrożyć zasady wielopoziomowego sprawowania rządów.


Uzasadnienie
_____________

EN – JT(ASZ)/akb
popr. 22 R


POPRAWKA SPRAWOZDAWCY – art. 61 ust. 1


POPRAWKA 23 R
STRATEGIA ROZSZERZENIA I NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA
CIVEX-V-046


Arnoldas ABRAMAVIČIUS


Niniejsza poprawka odnosi się do poprawki 23


Punkt 47


Projekt opinii

Poprawka

Przyjmuje z zadowoleniem niedawne postępy w zakresie decentralizacji uprawnień władz lokalnych, takie jak nowa ustawa o gminach metropolitalnych rozszerzająca zakres kompetencji gmin, która stanowi częściową reakcję na krytykę ze strony Kongresu Rady Europy dotyczącą słabych zdolności mniejszych gmin do świadczenia usług publicznych[1]. Wyraża jednak ubolewanie, że zalecenia Kongresu w sprawie wzmocnienia gmin poprzez umożliwienie im gromadzenie własnych dochodów nie zostały wdrożone.

[1] Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, zalecenie 301 (2011), Demokracja lokalna i regionalna w Turcji, Strasburg, 22–24 marca 2011 r.Przyjmuje z zadowoleniem niedawne postępy w zakresie decentralizacji uprawnień władz lokalnych;, pewne oznaki tego można dostrzec w nowej ustawie takie jak nowa ustawa o gminach metropolitalnych rozszerzającejrozszerzająca zakres kompetencji gmin, która stanowi częściową reakcję na krytykę ze strony Kongresu Rady Europy dotyczącą słabych zdolności mniejszych gmin do świadczenia usług publicznych[1]. Wyraża jednak ubolewanie, że zalecenia Kongresu w sprawie wzmocnienia gmin poprzez umożliwienie im gromadzenie własnych dochodów nie zostały wdrożone.

[1] Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, zalecenie 301 (2011), Demokracja lokalna i regionalna w Turcji, Strasburg, 22–24 marca 2011 r.
Uzasadnienie
_____________

EN – JT(ASZ)/akb
popr. 23 R


POPRAWKA SPRAWOZDAWCY – art. 61 ust. 1


POPRAWKA 26 R
STRATEGIA ROZSZERZENIA I NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA
CIVEX-V-046


Arnoldas ABRAMAVIČIUS


Niniejsza poprawka odnosi się do poprawki 26

Projekt opinii

Poprawka
Apeluje do Turcji i innych zainteresowanych stron, by aktywnie wspierały obecne negocjacje w ramach ONZ, które mają doprowadzić do sprawiedliwego, wszechstronnego i trwałego rozwiązania problemu cypryjskiego, zgodnie z odpowiednimi decyzjami Rady Bezpieczeństwa ONZ i zasadami, na których opiera się Unia.


Uzasadnienie
_____________

EN – JT(ASZ)/akb
popr. 26 R


POPRAWKA 28 R
STRATEGIA ROZSZERZENIA I NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA
CIVEX-V-046


Arnoldas ABRAMAVIČIUS


Niniejsza poprawka odnosi się do poprawki 28

Projekt opinii

Poprawka
Wzywa wszystkie części składowe federacji do utrzymywania konstruktywnego dialogu politycznego między sobą i z władzami federalnymi.


Uzasadnienie
_____________

EN – JT(ASZ)/akb
popr. 28 RCOR-2013-06834-00-00-AMRC-TRA


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna