PorozumieniePobieranie 87.47 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar87.47 Kb.


POROZUMIENIE
między Wspólnotą Europejską, Europejską Agencją Kosmiczną i Europejską organizacją do spraw bezpieczeństwa nawigacji lotniczej w sprawie wkładu europejskiego w rozwój Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS)

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, reprezentowana przez Gavina Stranga, ministra transportu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i urzędującego przewodniczącego Rady Unii Europejskiej, i Neila Kinnocka, członka Komisji Wspólnot Europejskich (Transport),


i
EUROPEJSKA AGENCJA KOSMICZNA, ustanowiona przez Konwencję o Europejskiej Agencji Kosmicznej otwartą do podpisu w Paryżu dnia 30 maja 1975 roku (zwana dalej „ESA”), reprezentowana przez Antonio Rodotà, dyrektora generalnego,
i
EUROPEJSKA ORGANIZACJA DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA NAWIGACJI LOTNICZEJ, ustanowiona Konwencją odnoszącą się do Współpracy w sprawie Bezpieczeństwa Nawigacji Lotniczej z dnia 13 grudnia 1960 roku, zmieniona Protokołem z dnia 12 lutego 1981 roku (zwana dalej „Eurocontrol”), reprezentowana przez Yves Lamberta, dyrektora generalnego,
(zwane dalej „Stronami”),
UWZGLĘDNIAJĄC, że badania nad nawigacją satelitarną przechodzą z fazy badań podstawowych do definiowania działających praktycznie systemów, i że osiągnęły one wystarczający stopień dojrzałości dla europejskiego wkładu w globalny system nawigacji satelitarnej poprzez zwiększenie zaangażowanie europejskiego przemysłu w tej dziedzinie;
UWZGLĘDNIAJĄC wyrażone przez Rządy Europejskie zainteresowanie udziałem Europy w nawigacji satelitarnej, jak sformułowano przy okazji zgromadzenia Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 czerwca 1994 roku;
UWZGLĘDNIAJĄC komunikat Komisji Wspólnot Europejskich (zwanej dalej „Komisją”) w sprawie usług nawigacji satelitarnej z dnia 14 czerwca 1994 roku, rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 13 listopada 1994 roku, rezolucję Rady Unii Europejskiej z dnia 19 grudnia 1994 roku o europejskim wkładzie w rozwój Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS), wnioski Rady Unii Europejskiej z 14 marca 1995, zachęcające Komisję Europejską do wzięcia udziału w realizacji Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS 1) poprzez podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu wydzierżawienia transponderów AOR-E i IOR Inmarsat III, oraz decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1692/96/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej;
UWZGLĘDNIAJĄC zatwierdzenie niniejszego Porozumienia przez Radę ESA w dniu 24 czerwca 1997 roku na mocy artykułu 14 ustęp 1 Konwencji o Europejskiej Agencji Kosmicznej;
UWZGLĘDNIAJĄC zarządzenie 83/22 podjęte przez Stałą Komisję Eurocontrol z dnia 31 stycznia 1995 roku, zgodnie z artykułem 11 Konwencji odnoszącej się do współpracy na rzecz Bezpieczeństwa Nawigacji Lotniczej, zmienionej dnia 12 lutego 1981 roku;
UZNAJĄC konieczność dalszej koordynacji ich działań w celu zapewnienia wiarygodności i efektywności europejskiego zaangażowania w tę dziedzinę, w szczególności w odniesieniu do rozwoju systemu nawigacji satelitarnej używającego wyposażenia nawigacyjnego Inmarsat III, co, do którego Strony przedłożyły wniosek pod nazwą Europejski Geostacjonarny System Pokrycia Nawigacyjnego (EGNOS), który został przyjęty przez Radę Inmarsat w dniu 21 listopada 1994 roku a także 15 listopada 1995 roku,
UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:
Artykuł 1

Cel

Celem niniejszego Porozumienia jest ustanowienie współpracy między Stronami w celu zapewnienia wkładu Europy w rozwój Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej. Ten zgodny wysiłek jest ukierunkowany na umożliwienie Europie przygotowania usług nawigacji satelitarnej, które, na tyle, na ile to możliwe, spełniają potrzeby użytkowników cywilnych w zakresie eksploatacyjnego użytkowania, niezależnie od innych środków radionawigacji i pozycjonowania.


Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego Porozumienia:


„Globalny System Nawigacji Satelitarnej”: zwany dalej „GNSS” oznacza umieszczony na satelicie system określania pozycji, szybkości i czasu o zasięgu globalnym, w sposób ciągły zaspokajający potencjalne wymagania użytkowe w zastosowaniach cywilnych.
„GNSS 1”: oznacza wstępną realizację GNSS, opierającą się na istniejących wojskowych systemach nawigacji satelitarnej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Rosji, rozszerzonych o systemy cywilne, zaprojektowaną tak, aby zapewnić użytkownikowi wystarczające niezależne monitorowanie całego systemu.
„GNSS 2”: oznacza cywilny system nawigacji satelitarnej o zasięgu światowym, podlegający międzynarodowej kontroli i zarządzaniu, spełniający wymagania wszystkich kategorii użytkowników, co do określania pozycji, szybkości i czasu.
„Europejski Geostacjonarny System Pokrycia Nawigacyjnego” (EGNOS): oznacza europejskie rozszerzenie istniejących systemów nawigacji i pozycjonowania satelitarnego w celu polepszenia osiągów tych systemów nad Europą i zapewnienia im możliwości działania na całych obszarach transmisji geostacjonarnej. EGNOS jest europejskim składnikiem GNSS 1.
Artykuł 3

Zakres

Zakres współpracy między Stronami zawarty jest w niniejszym Porozumieniu i opisany bardziej szczegółowo w załącznikach I i II. Obejmuje on następujące działania:


a) rozwój i zatwierdzanie zdolności operacyjnej europejskiego wkładu w GNSS 1, z użyciem istniejących systemów satelitarnych i wszelkich odpowiednich rozszerzeń mających spełniać wymagania użytkowe;
b) koordynację działań każdej ze Stron dla osiągnięcia pełnej zdolności operacyjnej GNSS 1;
c) równolegle z GNSS 1, prace przygotowawcze dla zdefiniowania i zaprojektowania GNSS 2.
Artykuł 4

Wkłady Stron w GNSS 1

Strony podejmują właściwe środki, zgodnie ich odpowiednimi zasadami i procedurami, i dołożą wszelkich starań w celu wniesienia we właściwym czasie swego wkładu do GNSS 1, jak określono w załączniku II, jak następuje:


a) ESA wnosi wkład poprzez realizację swojego Programu Badań Zaawansowanych nad Systemami Telekomunikacyjnymi (ARTES), w szczególności elementu 9, obejmującego rozwój techniczny EGNOS i jego funkcjonowanie do celów testowania i zatwierdzenia technicznego;
b) Eurocontrol określi wymagania użytkowe do celów lotnictwa cywilnego i przeprowadzi zatwierdzenie ostatecznego systemu pod kątem tych wymogów. Eurocontrol wspiera również europejskie wysiłki mające zapewnić, że GNSS 1 jest do zaakceptowania pod względem eksploatacyjnym przez lotnictwo cywilne;
c) Wspólnota wnosi wkład do konsolidacji wymagań wszystkich użytkowników i zatwierdzenia ostatecznego systemu w świetle tych wymagań, w szczególności w ramach swych działań w zakresie Badań i Prac Rozwojowych nad Sieciami Transeuropejskimi, bez uszczerbku dla ustawodawstwa w zakresie procedur harmonizacji technicznej, takich jak te dotyczące samolotów i wyposażenia używanego w kontroli ruchu lotniczego.
Wspólnota, w szczególności, przyczynia się do ustanowienia EGNOS poprzez podjęcie właściwych środków, włączając dzierżawę transponderów geostacjonarnych.
Artykuł 5
Robocze uzgodnienia między Stronami
1. W celu zapewnienia stałego rozwoju ich współpracy, ustanowiony zostaje niniejszym Porozumieniem Wspólny Komitet Trójstronny, którego celem jest monitorowanie realizacji niniejszego Porozumienia, formułowanie wytycznych i koordynacja wspólnych metod zmierzających do realizacji Porozumienia. Wspólny Komitet Trójstronny zbiera się co najmniej raz w roku lub częściej, w miarę potrzeby, na wniosek jednej ze Stron, i przyjmuje swój własny regulamin.
2. Wspólny Komitet Trójstronny jest wspomagany przez Sekretariat zapewniający bieżące wsparcie administracyjne i, na wniosek, organizujący wsparcie techniczne. Strony zobowiązują się, zgodnie z ich odpowiednimi zasadami i procedurami, do wspólnego wnoszenia wkładu do takiego administracyjnego wsparcia.
3. Wspólny Komitet Trójstronny wykonuje zadania określone w niniejszym Porozumieniu poprzez:
a) wymianę informacji na temat postępów poczynionych w działaniach odnoszących się do zakresu niniejszego Porozumienia i wymianę odpowiedniej dokumentacji i wyników uzyskiwanych z wkładu każdej ze Stron w ramach Porozumienia;
b) zapraszanie przedstawicieli każdej ze Stron do uczestnictwa w zebraniach odnoszących się do tych działań, które stanowią podstawę niniejszego Porozumienia;
c) wymianę informacji i koordynację, w możliwie największym stopniu, przed kontaktami ze stronami trzecimi spoza Europy, gdy kontakty te odnoszą się do niniejszego Porozumienia;
d) formułowanie wniosków w celu uzgodnień koniecznych dla przyszłej obsługi eksploatacyjnej pozycjonowania i nawigacji;
e) przedkładanie wniosków w zakresie organizacji wsparcia ze strony Sekretariatu.
4. Wszelka poprawka lub aktualizacja technicznej treści załączników I i II niemająca wpływu na zakres niniejszego Porozumienia, szczególnie na jego postanowienia finansowe i wykonawczych, może zostać zatwierdzona jednomyślną decyzją Wspólnego Komitetu Trójstronnego.
Artykuł 6
Wymiana i ujawnienie informacji
1. Każda ze Stron wymienia z innymi Stronami wszelkie znajdujące się w jej dyspozycji informacje, które mogą być wymagane dla realizacji niniejszego Porozumienia, z zastrzeżeniem własnych zasad dotyczących wymiany informacji.
2. O ile nie postanowiono inaczej, żadna ze Stron nie ujawni żadnej informacji wymienionej w ramach Porozumienia jakiejkolwiek osobie innej, niż przez siebie zatrudnionej lub oficjalnie upoważnionej do obsługiwania takich informacji (w tym Państwu Członkowskiemu każdej z organizacji) ani nie użyje jej do celów komercyjnych. Takie ujawnienie można stosować jedynie w zakresie, koniecznym do celów niniejszego Porozumienia i powinno być ono ściśle poufne.
Artykuł 7

Prawa i własności

1. Każda Strona, zgodnie z jej własnymi zasadami i procedurami, zarządza lub zachowuje własność i prawa handlowe w zakresie oprogramowania, sprzętu i dokumentacji sfinansowanych i rozwiniętych w ramach własnej działalności przy realizacji niniejszego Porozumienia.


2. Szczególne uzgodnienia między Stronami mogą być wymagane dla wspólnych prac rozwojowych prowadzonych do celów niniejszego Porozumienia.
Artykuł 8
Uzgodnienia finansowe
1. Każda Strona zapewni, że odpowiednie uzgodnienia finansowe są dokonane na czas i zgodnie z jej procedurami wewnętrznymi, w celu wypełnienia swoich obowiązków zgodnie z niniejszym Porozumieniem i jego załącznikami.
2. Z chwilą zakończenia testowania i technicznego zatwierdzenia EGNOS wymagane będzie wprowadzenie nowych uzgodnień finansowych.
Artykuł 9
Upoważnienie umowne i procedury
Wszelkie umowy, które są wymagane do realizacji niniejszego Porozumienia i zawarte przez jedną ze Stron, zawarte będą zgodnie z normalnymi procedurami tej Strony, bez uszczerbku dla artykułu 7 ustęp 2.
Artykuł 10

Odpowiedzialność

1. Strony postanawiają niniejszym, że w odniesieniu do działań podjętych na mocy niniejszego Porozumienia, żadna ze Stron nie zgłosi jakiegokolwiek roszczenia w stosunku do innej Strony w związku z wypadkiem lub śmiercią swojego pracownika lub dowolnej innej osoby działającej w jej imieniu, lub w związku z jakimkolwiek uszkodzeniem lub utratą własności, spowodowanym przez którąkolwiek ze Stron, niezależnie od tego, czy takie zranienie, śmierć, uszkodzenie lub utrata spowodowane zostało niedbalstwem, czy też w inny sposób, z wyjątkiem przypadku rażącego niedbalstwa lub umyślnego wykroczenia.


2. W przypadku roszczenia strony trzeciej wynikającego z realizacji przez Strony ich wkładów, jak określono w załączniku II, każda ze Stron jest odpowiedzialna tylko w takim stopniu, w jakim to roszczenie odnosi się do wkładu tej Strony.
3. Strony postanawiają niniejszym, że tylko ta Strona, która zawarła umowę ze stroną trzecią w kontekście realizacji wkładu tej Strony, jak określono w załączniku II, jest odpowiedzialna w wypadku roszczeń tej strony trzeciej wynikających z danej umowy.
Artykuł 11

Siła wyższa

Żadna ze Stron nie będzie uznana za naruszającą niniejsze Porozumienie, jeśli jakiekolwiek niepowodzenie w dostarczeniu jej wkładu zgodnie z Porozumieniem wynika z siły wyższej lub jest nią spowodowane.


Artykuł 12

Public relations

1. Każda ze Stron podejmuje się zawczasu koordynować z innymi działania w zakresie jej własnych lub wspólnych public relations, odnoszących się do spraw objętych niniejszym Porozumieniem.


2. We wszelkich stosownych działaniach medialnych rola każdej ze Stron w niniejszym Porozumieniu powinna być jasno określona i wymieniona.
3. Szczegółowe uzgodnienia dla realizacji działań w zakresie public relations, przewidzianych w niniejszym artykule, są przyjmowane wspólnie.
Artykuł 13

Zmiany

1. Poprawki do niniejszego Porozumienia są wnoszone jedynie w wyniku jednogłośnego, pisemnego porozumienia Stron.


2. W przypadku gdyby którakolwiek ze Stron napotkała problemy w ramach realizacji swojego wkładu, w tym wkładu finansowego, Strony postanawiają zbadać, w ramach Wspólnego Komitetu Trójstronnego, sposoby wykonania zaplanowanych wkładów i ocenić, w wymaganym zakresie, cele i treść niniejszego Porozumienia.
Artykuł 14

Udział stron trzecich

Niniejsze Porozumienie może zostać otwarte dla udziału innych stron będących w stanie przyczynić się do wypełnienia zadań na mocy Porozumienia. W tym celu zostaje ono zmienione zgodnie z procedurą ustaloną w artykule 13.


Artykuł 15

Rozstrzyganie sporów

1. Jakiekolwiek spory mogące wyniknąć między Stronami odnoszące się do wykładni lub stosowania niniejszego Porozumienia lub załączników do niego są przedkładane do bezpośrednich negocjacji w ramach Wspólnego Komitetu Trójstronnego.


2. Jeśli niemożliwe jest rozstrzygnięcie sporu zgodnie z ustępem 1, każda ze Stron może poinformować pozostałe o wyznaczeniu arbitra; pozostałe Strony wyznaczają następnie swojego własnego arbitra w terminie dwóch miesięcy.
3. Wspólny Komitet Trójstronny wyznaczy jednomyślną decyzją dwóch dodatkowych arbitrów.
4. Decyzja arbitrów podejmowana jest większością głosów.
5. Każda strona sporu podejmuje właściwe kroki wymagane do realizacji decyzji arbitrów.
Artykuł 16

Załączniki

Niniejsze Porozumienie zawiera załączniki I i II stanowiące jego integralną część. Artykuł 5 ustęp 4 określa procedurę aktualizacji i wprowadzania poprawek do tych załączników.


Artykuł 17

Wejście w życie i wypowiedzenie

1. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie w dniu podpisania go przez Strony i pozostaje w mocy do zakończenia działań wymienionych w załącznikach I i II lub do chwili jego zastąpienia przez inne Porozumienie o współpracy.


2. Nie naruszając ustępu 1, każda ze Stron może mimo wszystko wypowiedzieć Porozumienie z chwilą zakończenia technicznego i eksploatacyjnego zatwierdzenia EGNOS poprzez notyfikowanie innym stronom o swym zamiarze z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem.
3. W przypadku wypowiedzenia Porozumienia przez jedną ze stron zgodnie z ustępem 2, Strony postanawiają o przedsięwzięciu wszelkich właściwych środków.
Artykuł 18
Teksty autentyczne
Niniejsze Porozumienie sporządzone jest w trzech oryginalnych egzemplarzach w języku duńskim, niderlandzkim, angielskim, fińskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim i szwedzkim, przy czym teksty w każdym z tych języków są na równi autentyczne.
En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente facultados, han firmado el presente Acuerdo.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Übereinkommen unterzeichnet.
Προς πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία.
In witness whereof, the undersigned, duly empowered to that effect, have signed this Agreement.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent accord.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, deze overeenkomst hebben ondertekend.
Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente autorizados para o efeito, assinam o presente acordo.
Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.
Till bevis härpå har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Luxemburgo, el dieciocho de junio de mil novecientos noventa y ocho.


Udfærdiget i Luxembourg, den attende juni nitten hundrede og otteoghalvfems.
Geschehen zu Luxemburg am achtzehnten Juni neunzehnhundertachtundneunzig.
Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δεκαοκτώ Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα οκτώ.
Done at Luxembourg on the eighteenth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety eight.
Fait à Luxembourg, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Fatto a Lussemburgo, addì diciotto giugno millenovecentonovantotto.
Gedaan te Luxemburg, de achttiende juni negentienhonderd achtennegentig.
Feito no Luxemburgo, em dezoito de Junho de mil novecentos e noventa e oito.
Tehty Luxemburgissa kahdeksantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksan.
Som skedde i Luxemburg den artonde juni nittonhundranittioåtta.
Por la Comunidad Europea
For Det Europćiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunitŕ europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Por la Agencia Espacial Europea


For Den Europæiske Rumorganisation
Für die Europäische Weltraumorganisation
Για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος
For the European Space Agency
Pour l’Agence spatiale européenne
Per l’Agenzia spaziale europea
Voor het Europees Ruimteagentschap
Pela Agência Espacial Europeia
Euroopan avaruusjärjestön puolesta
För Europeiska rymdorganisationen
Por la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea


For Den Europæiske Organisation for Luftfartssikkerhed
Für die Europäische Organisation zur Sicherung der Luftfahrt
Για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας
For the European Organisation for the Safety of Air Navigation
Pour l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Per l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea
Voor de Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart
Pela Organização Europeia para a Segurança da Navegação Aérea
Euroopan lentoturvallisuusjärjestön puolesta
För Europeiska organisationen för luftfartssäkerhet
ZAŁĄCZNIK I


1. Wstęp
Zakres współpracy między Stronami, jak ustanowiono w artykule 3 niniejszego Porozumienia, jest określony szczegółowo w poniższych działaniach.
2. Wkład europejski w GNSS 1: artykuł 3 litera a)
Wkład ten obejmuje rozwijanie systemów rozszerzających obecne satelitarne systemy radionawigacji i pozycjonowania w celu spełnienia cywilnych wymagań użytkowych (lądowe, morskie, powietrzne i inne nietransportowe wymagania użytkowe) nad Europą i nad całymi obszarami transmisji geostacjonarnej.
Składa się on z następujących głównych działań:
- określenie wymagań użytkowych,
- rozwój, testowanie, techniczne i eksploatacyjne zatwierdzanie Europejskiego Geostacjonarnego Systemu Pokrycia Nawigacyjnego(EGNOS), będącej rozległym rozszerzeniem istniejących satelitarnych systemów radionawigacji i pozycjonowania, w oparciu o użycie satelitów geostacjonarnych, dostarczające użytkownikowi dodatkowych możliwości w zakresie satelitarnego określania odległości, integralności i rozległej informacji dyferencjalnej,
- dodatkowe rozszerzenia (np. rozszerzenie na obszarze lokalnym, niezależne od odbiornika monitorowanie integralności, itd.),
- rozwijanie, testowanie i zatwierdzanie wyposażenia użytkowego,
- certyfikacja elementów europejskiego GNSS 1.
Bardziej szczegółowy opis europejskiego wkładu w GNSS 1 zawiera załącznik II.
3. Przejście do pełnej zdolności operacyjnej GNSS 1: artykuł 3 litera b)
Strony podejmują się określić mechanizmy umożliwiające dostosowanie przyszłych możliwych wkładów do urzeczywistnienia pełnej zdolności operacyjnej GNSS 1, co w szczególności będzie wymagało dodatkowego obszaru przestrzeni kosmicznej.
4. Prace przygotowawcze nad GNSS 2: artykuł 3 litera c)
Strony będą utrzymywać łączność w zakresie prac przygotowawczych dla zdefiniowania i zaprojektowania GNSS 2, w tym badań mających przygotować pokaz orbitalny, który ma się odbyć w ramach czasowych 1997-2000. Badane będą konkurencyjne konfiguracje systemu w celu zidentyfikowania i zapoczątkowania krytycznych badań i rozwoju technologicznego oraz przeprowadzenia wstępnych prób wybranych rozwiązań GNSS 2.
Prace przygotowawcze nad GNSS 2 obejmują:
- zdefiniowanie zadania (określenie dodatkowych wymagań użytkowych, wymagań projektowych dla sygnału, określenie demonstracyjnych aplikacji systemowych),
- zdefiniowanie systemu (opcje systemowe, projekt systemu demonstracyjnego, zdefiniowanie programu demonstracyjnego),
- działania poprzedzające prace rozwojowe, przygotowujące technologię GNSS 2,
- rozwój eksperymentalnego wyposażenia nawigacyjnego i polepszanie osiągów w systemowych testach symulacyjnych i demonstracjach orbitalnych,
- projektowanie architektury GNSS 2 (projekt kompletnego systemu nawigacji satelitarnej, w tym jego aspektów logistycznych i eksploatacyjnych).
ZAŁĄCZNIK II
1. Wstęp
Niniejszy Załącznik zawiera podział wkładów Stron wymienionych w artykule 4. Odnoszą się one do projektowania, prac rozwojowych i realizacji EGNOS aż do zakończenia pierwszego stadium realizacji, w którym użytkowane są, co najmniej dwa geostacjonarne transpondery nawigacyjne. Opis EGNOS podany jest niżej.
EGNOS jest europejskim rozszerzeniem istniejących systemów nawigacji i pozycjonowania satelitarnego w celu polepszenia osiągów tych systemów nad Europą i, w ogólności, na całym obszarze (obszarach) transmisji geostacjonarnej.
Dzięki użyciu transponderów nawigacyjnych na satelitach geostacjonarnych i przetwarzaniu danych z sieci naziemnych stacji monitorujących, EGNOS dostarcza dodatkowych możliwości w zakresie satelitarnego pomiaru odległości, integralności usługi i wielkopowierzchniowych systemów dyferencyjnych do korekcji danych (WAD). Celem usługi WAD jest poprawa dokładności istniejących systemów radionawigacji satelitarnej, w szczególności nad Europą. System EGNOS poprawi ogólną dostępność usług satelitów nawigacyjnych.
Infrastruktura EGNOS składać się będzie z:
- centrów kontroli misji (MCCs),
- transponderów nawigacyjnych na satelitach geostacjonarnych,
- naziemnych stacji nawigacyjnych (NLESs) realizujących dostęp do transponderów nawigacyjnych,
- stacji monitorowania odległości i integralności (RIMSs),
- zmodernizowanych RIMSs dla dokładnego określania orbity satelitów geostacjonarnych przenoszących transpondery nawigacyjne,
- sieci stacji odniesienia dla sprawdzania integralności poprawek WAD obliczonych przez EGNOS. Jako stacje odniesienia używane będą uproszczone RIMSs.
2. Wkład ESA
ESA wniesie wkład poprzez realizację swego programu ARTES, w szczególności jego elementu 9.
W szczególności, ESA podejmie następujące działania:
- zarządzanie projektem EGNOS,
- analizowanie misji i definicji systemu,
- próby wstępne,
- testowanie i symulację,
- rozwój systemu pomiaru odległości,
- rozwój systemu integralności,
- rozwój systemu WAD,
- testowanie i techniczne zatwierdzenie EGNOS, obejmujące środki komunikacji naziemnej i koszty bieżące MCCs w okresie testowania i zatwierdzania.
3. Wkład Eurocontrol
Eurocontrol podejmie, w kontekście swojej działalności związanej z realizacją systemów nawigacji satelitarnej i w ścisłej współpracy z Międzynarodową Organizacją Lotnictwa Cywilnego (ICAO), następujące działania:
- ustanowienie wymagań użytkowych do celów lotnictwa cywilnego,
- testowanie eksploatacyjne i zatwierdzanie dla użytkowników GNSS 1 z lotnictwa cywilnego. Obejmie to statyczne pomiary naziemne, wyznaczone loty próbne i kampanie zbierania danych w komercyjnych samolotach pasażerskich,
- wspieranie działań europejskich w celu zapewnienia, że GNSS jest dla lotnictwa cywilnego akceptowalny pod względem eksploatacyjnym. Zadanie to zostanie wykonane przy możliwie najszerszym udziale środowiska lotnictwa cywilnego, w tym Zrzeszenie Władz Lotniczych (JAA).
4. Wkład Wspólnoty
Wspólnota podejmuje się, zgodnie ze swymi odpowiednimi procedurami w kontekście Sieci Transeuropejskiej i ramowymi programami badania i rozwoju, wnieść wkład do następujących zadań:
- konsolidacja wymagań użytkowych odnoszących się do GNSS 1,
- projektowanie, rozwijanie i wspieranie prób normalizacji wyposażenia użytkowego GNSS 1 dla wszelkiego rodzaju zastosowań (morskich, lotnictwa cywilnego, transportu lądowego),
- analizowanie aspektów integracyjnych dla pojazdów, jako przygotowanie do prób zatwierdzających,
- dostarczenie, co najmniej dwóch łączy satelitarnych dla realizacji EGNOS (w szczególności dzierżawa transponderów AOR-E i IOR Inmarsat III oraz niezbędnych urządzeń w odpowiednich NLESs),
- wykonanie prób w warunkach eksploatacyjnych w celu zatwierdzenia wymagań użytkowych i prototypów wyposażenia użytkowego.
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna